Innehåll


SMEDS-bladet nr 6

December 1982
 

 

Bästa Smeds-ättling! av Tor Fors

Insamling och vård av släktens minnesmärken av Ragnar Mannil

”Fårskalli” i Socklot åren 1908–1929 av Birgitta Östdahl m.fl.

Släktmötet senaste sommar av Birgitta Östdahl

Släktmötet i bild av Birgitta Östdahl och Sture Cederberg

Årets bröllopspar av Carita Häger

Tekniskt museum av Bo Kronqvist

Bästa Smeds-ättling!

Tor Fors


I skrivande stund – andra advent – slår regnet mot fönstret till mitt arbetsrum, termometern visar en utetemperatur på +8° C och penséerna står fortfarande i blom vid stugväggen här i Västerås. Det är två veckor kvar till julafton och då skall Smeds-bladet med julhälsningar ha nått Smeds-ättlingarna, i varje fall de som är bosatta inom Norden.

Smeds-bladet i år innehåller givetvis mycket om sommarens evenemang – släktfesten. Omkring 600 ”Smedsare” med familjer hade sökt sig till högstadieskolan i Nykarleby för att lyssna till tal, sång och musik, allt framfört av ”eget folk”, men också för att träffa släkten och att känna gemenskap. Dagen, som inleddes med högmässa blev en god inledning på festligheterna.

Jag skall här inte närmare redogöra för festen, den är dokumenterad i bladet, både i ord och bild, men jag vill dock understryka det som Ragnar Mannil manade i sitt tal: ”Samla in släktens minnesmärken” i förhoppning att i framtiden få vårt eget släktarkiv.

Arbetsgruppen, som utökades vid och av släktmötet, låter den maningen gå vidare till var och en. Vi tar tacksamt emot minnesmärken av alla slag. Och vad beträffar artikeln om fårskallet som ingår i årets blad, vill vi gärna ha ytterligare uppgifter om. Vi vet att det finns betydligt mera att berätta om det. Kanske det också finns ett och annat fotografi. Kontakta Lars Smeds.

”Årets bröllopspar” som alltid återkommer i varje nummer efterlyser vi också. Meddela Carita Häger eller någon annan i arbetsgruppen då någon gift sig.

Till sist vill jag på arbetsgruppens vägnar framföra ett varmt tack till alla dem, som genom tal, sång och musik och som genom olika arbetsinsatser – inte minst kökspersonalen – bidrog till att släktfesten 1982 blev en minnesrik högtidstid. Till årets bröllopspar vill Smeds-bladet sända en hjärtevarm lyckönskan och till alla Smeds-bladets läsare en

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Arbetsgruppen för Smedssläkten/gm Tor Fors.


I arbetsgruppen ingår:

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Lars Smeds

 

66 910 Socklot

Ragnar Fors

 

66 910 Socklot

Ethel Ekmark

Pinnonäsvägen 28

686 20 Jakobstad 2

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

Carita Häger

Staketgatan 1A

66 900 Nykarleby

Gunnar Smeds

Himmelbergsgatan 6B

68 600 Jakobstad

Gretel Enbacka

Hantverkargatan 16

68 600 Jakobstad

Tor Lybäck

 

68 500 Kronoby

Birgitta Östdahl

 

68 500 Kronoby


Tor Fors, sid 1.

Insamling och vård av släktens minnesmärken

Ragnar Mannil


– Var och en skulle ha glädje av att forska i sin släkthistoria, sade Ragnar Mannil i sitt tal vid vår släktträff i juli.

– Det borde vara en självklarhet att skapa ett eget släktarkiv som alla kunde bidra till.

Att släktforskningen har urgamla anor i Österbotten kunde Mannil också konstatera – långt innan Genealogia Sursilliana levde intresset för släktskapsförhållanden.

I sitt anförande gav han exempel på de ”källor och minnesmärken” som vi bör ta tillvara för att bevara kännedom om våra förfäder för framtida släktled.

– Ett smedsarkiv kommer i framtiden att bli en ofta anlitad källa för forskare på olika områden, sade Mannil och påpekade vikten av att samlingen så småningom omhändertas av någon institution.

Intresset för släktskapsförhållanden har urgamla anor i Österbotten. Det berättas, att biskop Terserus under sina visitationsfärder i Österbotten på 1600-talet lade märke till hur prästerna och ståndspersonerna syntes vara inbördes befryndade och härstammande från en och samma person, Eric Ångerman eller Sursill, en förnäm bonde i Umeå. Terserus iakttagelse ledde i sinom tid – nära nog tvåhundra år senare, 1850 – till utgivningen av Genealogia Sursilliana. Detta verks tillkomsthistoria upptar många olika skeden. Material insamlades, bearbetades, avskrevs, genomgicks nya kompletteringar, nya bearbetningar, korrigeringar innan Alcenius slutligen kunde sända ut boken till beställarna. Drygt etthundratjugo år senare, på 1970-talet, var det dags för den nyutgåva av sursillianan som bär titeln Sursillin suku. Den som tagit del av den boken med utomordentliga kompletteringar, oumbärlig för varje släktforskare, vet emellertid att det redan i och med att verket kom ut skulle vara dags för en ny bearbetning och komplettering som skulle täcka släktens utveckling under den senaste hundraårsperioden.

Var och en som ägnat sig åt släktforskning vet att det är ett arbete som aldrig blir färdigt. Varje redovisning är i grunden bara en ”delrapport” som kräver ständiga kompletteringar. Varje släktforskare har helt säkert någon gång känt sig otålig över den långsamhet varmed arbetet fortskrider, och otåliga brukar också de ”avnämare” vara som går och väntar på att arbetet skall bli klart och komma ut från trycket. Den på sätt och vis ofullbordade sursillianans trehundraåriga historia ger måhända perspektiv på tidsbegreppet inom släktforskningen.

Släktforskningen består, som vi vet, av flera olika delfunktioner. Den grundläggande är naturligtvis insamlingen av namn och data. Med ”data” förstår vi i detta sammanhang detsamma som inom den moderna datatekniken, nämligen uppgifter av olika slag, ingalunda enbart tidsuppgifter. Ju fler uppgifter vi har, ju mångsidigare dessa uppgifter är, desto intressantare börjar vårt material te sig, desto bättre lär vi känna våra anförvanter i gången tid.

Sedan materialet insamlats gäller det att ordna det. Namn och data ordnas systematiskt och överskådligt. Vi är sedan småningom framme vid det viktiga skede som innebär en slutlig bearbetning och redovisning av vår forskning, ett föredrag inför intresserade släktmedlemmar, en artikel i en tidning eller en tidskrift eller kanske som en tryckt släktmonografi.

En intressant lagstiftningsåtgärd av år 1749 kan i detta sammanhang vara värd att rädda från glömskan. Då utfärdades nämligen en kunglig förordning som nära nog kan uppfattas som ett påbud om obligatorisk släktforskning:

K. M:ts nådiga förordning om Lefvernes Beskrifningars upprättande öfver the afledne. Gifven Stockholm i Råd-Cammaren then 26 junii 1749.


Vi Friedrich med Guds nåde – – – Giöre vitterligt at hos Oss är i öfvervägande kommit, huru Svenska Historien måtte blifva mer och mer fullkomlig, och följaktligen åstadkomma så mycket större nytta och tjenst för det allmänna Hvarvid som vi, i-bland andre hjelpmedel äfven pröfvat thet kunna bidraga till samma nyttiga ändamåls ernående at hvad hittills allenast vid Likpredikningar samt et och annat besynnerligit tillfälle blifvit i akt tagit, medelst Lefvernes Beskrifningars upprättande öfver the Afledne, varder hädanefter en allmän författning; Så äro Vi blefvne föranlåtne at härmed i Nåder förordna och befalla, thet vid förfallande dödsfall af Frälse och ofrälse Män, såsom Prester, Ståndspersoner, hvilka ej äro bland ridderskapet och Adelen, och the förnämare af Borgerskapet i Städerna, Sterbhuset bör afgifva hvart til sit ställe, nämligen Adelen till Riddarhuset, Presterskapet till Consistorierne och the övriga ofrälse Stånd til thet forum, under hvilket Sterbhuset hörer, en skriftelig berättelse om then aflednes härkomst, the tjenster han gjort Riket och det Allmänna eller thet näringssätt han idkat, samt hvad eljest märkvärdigt sig med honom uti thess Lefnadstid tilldragit; Förmodandes Vi, thet hvar å sin ort, af ömhet för sin närskyldas åminnelse, lärer, så långt möjeligt är och enär omständigheterna thet kunna kräfja, igenom säkra bevis söka at bestyrka Berättelsen, så vida Efterverlden, til hvars tjenst then lemnad varder, vid then minsta misstanke af smickran och lånta vitnesbörd, them hos sig såsom en oväldig Domare icke gälla låter; — — —

Skulle — — — någre för then förflutne tiden vilja på förenämnde sätt aflemna sina Förfärders beskrifning, länder sådant så mycket mer til ändamålets vinnande. Och böra för öfrigt alla sådana Lefvernets Beskrifningar ifrån hvart och et ställe, ther the komma at aflemnas, sedermera vid årets slut inlefvereras till Vårt och Riksens Cantzli-Collegium, att uthi Riks Archivo förvaras. Thet alle som vederbör, hafva sig hörsammeligen at efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi thetta med Egen Hand underskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-Cammaren then 26 junii 1749.

FRIEDRICH

[Tycker det är så jobbigt att läsa text med w, så jag bytte ut mot v.]


Det brast sålunda inte i fråga om god vilja att främja släktforskningen och man kunde ju på grund härav vänta sig att de svenska arkiven skulle ha blivit fyllda med levernebeskrivningar. Så lär det emellertid inte ha blivit. Det berättas att inte en enda beskrivning blivit registrerad. Vi har här ett mer än tvåhundraårigt exempel på att inte alla lagar och förordningar alltid blivit efterföljda till punkt och pricka. Släktforskning kan tydligen inte handhas genom lagstiftning, det är någonting som kommer an på oss själva. Var och en av oss kan göra en insats för att rädda släktens minnen och minnesmärken. Det är en uppgift för alla. Det är därför min avsikt att anlägga några synpunkter på olika slag av material vi kan samla in i avsikt att för framtida släktled bevara kännedomen om våra förfäder, om deras förhållanden och levnadsvillkor.

Jag har med ett gemensamt namn kallat allt det som erinrar om bortgångna släktmedlemmar för släktens minnesmärken. Benämningen är självvald och måhända oegentlig. Mera adekvat benämning vore kanske ”källor”, men också det ordet är oklart till sitt innehåll. Vad jag tänker på är alla de lämningar och erinringar, alla spår som påvisar släktförhållanden eller som tjänar till upplysning om enskilda familjer eller om enskilda släktmedlemmar. Varje uppgift av sådan art vill jag gärna kalla ett minnesmärke, värt att ta tillvara.

Vilka är då de källor och minnesmärken vi bör försöka ta tillvara? Den genealogiska forskningsmetodiken har många grupperingar och indelningar. För vårt ändamål väljer vi, av rent praktiska skäl, följande grupper:

  • traditioner
  • lämningar
  • bearbetningar


Traditioner är det företrädesvis muntliga material som i längre eller kortare tid fortplantats från generation till generation, från släkte till släkte. Överföringen av traditionsmaterial är ett intressant fenomen, och man har uppställt vetenskapliga lagar för bedömningen av deras tillförlitlighet och värde. Det finns exempel på traditionsmaterial som bevarats och överförts muntligt ända från 1700-talets mitt till vårt århundrade. Sådant hör naturligtvis till undantagen, men 100–150 års bevarade berättelser är inte ovanliga. Då vi närmar oss äldre släktmedlemmar nöjer vi oss kanske oftast med frågor om deras egna upplevelser, om deras barndom och ungdom. Vi borde aldrig glömma att fråga dem vad de i sin tur hört de gamla berätta. Jag erinrar mig att jag på 1940-talet intervjuade en gammal kvinna om nödåren 1867–68. Detaljrikt och levande berättade hon, vid fyllda nittio år, om livet åttio år tidigare. Senare har det slagit mig att hon kanske också hade kunnat berätta för mig vad någon gammal person i hennes ungdom hade berättat om livet i slutet av 1700-talet, kanske rent av på tredje Gustafs tid.

Upptecknandet av traditioner är i vår tid något som pågått i mer än 100 år. Det betyder att det finns ett omfattande skriftligt och t.o.m. tryckt traditionsmaterial i arkiv och seriepublikationer som vi alltid har anledning att rådfråga. Numera finns det t.o.m. tryckta kataloger över dylikt material. Det stora verket ”Finlands svenska folkdiktning” redovisar ganska noggrant sina sagesmän. Folkkultursarkivet som upprätthålls av Svenska litteratursällskapet har stora samlingar, likaså den etnografiska institutionen vid Åbo Akademi. Det finns tryckta kataloger över samlingarna. I det här sammanhanget kan vi t.ex. erinra oss att det var doktor Oskar Rancken i Vasa som på 1860-talet satte i gång med insamlingsverksamheten, och att det var hans Vasa-lyceister som var pionjärerna på detta område. Allt finns nu förtecknat i Alfhild Forslins noggrant uppgjorda katalog.

I och med skrivkonstens utbredning för något mer än 100 år sedan, då skrivkunnigheten blev var mans egendom upphörde småningom traditionöverföringen på muntlig väg. Men alltjämt finns det minnesgoda släktmedlemmar som kan berätta. Det skulle gälla att ta till vara deras berättelser. Har ni tänkt på att det är viktigt och skyndsamt att låta dem berätta sina minnen nu. Varje människas livstid är begränsad. Det som finns i arkiven är i regel väl bevarat i brandsäkra valv. Arkivens uppgifter kommer alltid att stå oss till buds, så icke de minnesgoda traditionsbärarnas berättelser.


L
ämningar är följande grupp av minnesmärken. Varje individ lämnar efter sig spår, främst kanske i de kortfattade data som kyrkböckerna bevarat genom århundradena. Den släktforskare som har bråttom nöjer sig kanske med att i all hast notera några få grundfakta, såsom

  • namn enligt dopboken
  • födelsetiden
  • vigseldatum och makans eller makens namn
  • dödsdatum.

Tillsammans bildar dessa data ett entydigt, men ganska ointressant dokument om en släktmedlem. Mycket mer kan vi emellertid få fram ur arkivens gömmor. Sedan 1530- och 40-talen har myndigheterna i vårt land registrerat befolkningen, helt naturligt i syfte att få kontroll över skatteindrivningen. Äldst var jordeböckerna som registrerade hemmansägarna. Småningom kom mantalslängderna, i vilka också alla barn som fyllt 15 år togs med. På 1700-talet medförde överflödsförordningarna nya skattelängder och -förteckningar. Vi kan tom för vissa perioder få reda på om våra förfäder rökte tobak. Det var som vi vet extra skatt på det, men vi måste naturligtvis beakta att det fanns en och annan ”tjuvrökare” som slank undan skatten. Ett annat beprövat sätt att minska på skatten – nödvändig att beakta av släktforskare – var att säga att de var yngre än de i själva verket var.

Det är intressant att fråga sig hur många noteringar vi kan finna efter varje enskild individ på 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, ja i vår egen tid. Hur många ”spår” lämnar en människa på 1900-talet efter sig? I hur många register finns vi antecknade? Släktforskaren bör beakta alla dessa möjligheter. Redan kyrkböckerna ger många uppgifter, som släktforskarna ofta glömmer att utnyttja. Vi kan finna uppgifter såsom faddrarnas namn, vaccinationen, läskunnighet och sedlig vandel. Det lönar sig att lära sig lästecknen grundligt. Som vi vet innebär två varandra korsande dubbla brandstakar högsta betyg i fråga om läs- och skrivkunnighet. Jag fann en gång samma tecken använt i fråga om uppförandet, eller som det heter ”ifråga om lefvernet” och föreställde mig att det betecknade en hög sedlig nivå. Vid kontroll fann jag dock till min förskräckelse att tecknet betydde ”alldeles liderlig”. Efter konfirmationen finner vi den årliga nattvardsgången som gammal kristlig sed förutsatte registrerad, upphör registreringen kan detta betyda emigration till Amerika eller arbetsförtjänst som skeppsbyggare i Kronstadt, vilket också ofta nog brukar framgå av anmärkningskolumnen. Då kyrkboken skrevs om vart femte, senare vart tionde år, och familjerna antecknades enligt nuläget, kan vi också följa med familjens sociala omvandling. Vi läser t.ex. om en bondedotter som gifter sig ned drängen, som småningom blir måg och husbonde, senare ”gamla husbonden” eller sytningsman.

Med andra ord: samla in alla uppgifter om var och en släktmedlem. Kyrkoarkivets olika böcker och längder, mantalslängderna, domböckerna, inte minst bouppteckningarna innehåller massor av intressanta uppgifter. Vid bouppteckningen registrerades varje föremål, varje åkerteg, varje husdjur – det kan vara roande att få veta vilka namn korna och hästarna i Socklot hade på 1700-talet.

Till lämningarnas kategori hör naturligtvis mycket annat: Brev och räkenskaper, intyg, betyg, orlovssedlar, arvskiften, testamenten, sytningsavtal, lantmäterihandlingar, en släktmedlems efterlämnade dikter och tryckta skrifter, tal och föredrag, slutligen också minnesvården med dess inskrift. Men framför allt har vi ofta en stor mängd materiella minnen, möbler, redskap, prydnadsföremål, biblar och andra böcker, inte sällan försedda med namn och årtal eller med bomärken.

Ännu en kategori av lämningar återstår att nämna: Nämligen fotografierna. Det borde vara obligatoriskt att varje fotografi skulle vara försett med tillräckliga namnuppgifter. Men hur skulle det vara, om vi när vi kommer hem, skulle gå igenom fotoalbumet och anteckna namnen på dem vi känner. Våra barn kommer inte att ha en aning om vilka personer det är fråga om.

Vi har talat om traditioner och lämningar. Bearbetningar är slutligen det tredje slaget av källor och släktminnesmärken som vi ägnar vårt intresse. Woldemar Backmans monografi över släkten Smeds är en sådan, en annan grupp utgörs av de artiklar om släkten vi läst i Smeds-bladet, en tredje grupp utgör hyllningsartiklar, nekrologer och minnesrunor, som införts i tidningar och kalendrar. I Helsingfors universitetsbibliotek är alla personnotiser i Finlands tidningspress mellan 1771 och 1890 registrerade, i Brages urklippsverk är alltså notiser och alla dödsannonser klippta och uppklistrade sedan 1906. Det lönar sig att beakta hela detta väldiga material. Ett besök i Brages urklippsverk kommer att fylla oss med förundran.

Jag har ganska klart gjort mig till tolk för uppfattningen att alla kan ge sitt bidrag till insamling av släktminnesmärken. Var och en har glädje av att bygga upp sitt eget släktarkiv. Om släktarkiven skulle vi behöva mycken tid till vårt förfogande, om dem vore mycket att säga. Vad som nu är angeläget att säga, är att det borde vara en självklarhet att man samtidigt bygger upp ett gemensamt släktarkiv, till vilket var och en som gjort ett större eller mindre fynd skulle avge rapport. Låt oss tro att detta kan bli verklighet. Men sedan? Vem skall, med tanke på framtiden, efter oss ta hand om vården av det material som insamlats? I ett första insamlingsskede är det naturligt att en person med särskild fallenhet fungerar som den gemensamma arkivarien. Men sedan är det viktigt att samlingen överlämnas till en institution, som dels fortsätter insamlingen, dels ordnar och katalogiserar, dels ställer materialet till framtida forskares förfogande. Jag föreställer mig att ett Smeds-arkiv i en framtid kommer att bli en ofta anlitad källa för forskare på många olika områden, ingalunda enbart för genealoger.

En släkt, liksom hela mänskligheten, är en levande kedja av vad som varit, vad som är och vad som komma skall. Börden är för den enskilde vad fäderneslandet, med sina minnen, är för ett helt folk, säger Esaias Tegnér. I en gammal dikt finner vi slutligen några tankar som ger uttryck för vad släktkänslan är uttryck för. Dikten heter ”Mitt stamträd”.

   
   

”Yvs ej av fädrens ära,
en var har dock blott sin!
så har man velat lära
och hos mig pränta in

Men när jag formar bladen
långt upp mot trädens topp
och sett den långa raden
av fäder stiga opp;

sett grenarna, som länka
sig samman till en stam,
då kom jag till att tänka
på liv som sprungit fram

ur jordens sav och kärna,
en signad mänskosläkt –
hur de sig uppåt ärna,
då liv hos dem blev väckt!

När jag bland bladens grönska
har deras bilder sett,
allt vad jag kunnat önska
ha mina fäder gett;

de tålde mig sin saga
från år som svunnit ren,
och kära skuggor draga
förbi mig – ack varthän?

Då yves jag att vara
en frukt på detta träd,
en länk i denna skara
i släktets liv ett led!

Men än en känsla dröjer
sig kvar hos mig, jag vet:
med vördnad jag mig böjer
och uti tacksamhet!


G. S.(1920)


Ragnar Mannil, sid 2–7.


Läs mer:
Förenings- och privatarkiv — Synpunkter på gamla papper och nya av J. L. Birck.

”Fårskalli” i Socklot åren 1908–1929

Birgitta Östdahl m.fl.

I början av seklet höll Socklot-borna en hel del får – omkring 300 fanns i byn. Sommartid fördes fåren ut till bete på närliggande holmar. Innan fåren fördes till betet märktes de och bässarna gäldades.

”Fårskalli”, som leddes av en skallställare eller skallkung, skedde i början av augusti, då man tog in fåren till fastlandet. Fårskallet var ett uppskattat avbrott i vardagsslitet, och det var ett stort uppbåd Socklot-bor som deltog. Det sista fårskallet anordnades 1929.


Olika byar hade vissa holmar som användes som fårbete. Socklot-borna hade Torsön som fårbete första delen av sommaren, efter höbärgningen flyttades fåren till Sandön. Där vistades de ända fram till hösten då de hämtades hem. En gärdesgård, som gick över hela Torsön, skilde Torsön från det sammanvuxna Granskär. Granskär hörde till Nykarleby stad.

Hur många får som vanligen vistades ute på sommarbete kan ingen av de intervjuade personerna komma ihåg, men man har uppskattat att det kunde röra sig om trehundra får.


Skata-Maj ”gäldade”

När vårbruket var undanstökat kom fåren i tur. Husfolket började göra fåren i ordning för sommaren. Fåren skulle klippas och bässarna ”gäldas”. Det fanns en kvinna som gick från gård till gård och kastrerade bässarna. Hon kallades för Skata-Maj. Hon bodde på Skatan och därav namnet. Skatan låg på andra sidan älven vid Åminne. Alla bässar ”gäldades” dock inte, några skulle användas till betäckningen. Det var vanligt att man betäckte tackorna på sommaren, så att de ”lambade” sedan de kommit hem på hösten.

När fåren var klippta skulle de märkas. Märkningen gjordes i öronen. Varje gård hade sitt eget märke. Märkningen skedde med kniv och sax. Den som utförde märkningen höll fårhuvudet mellan sina knän och klippte till i örat. Märkningen skulle ske i så god tid före avfärden för att såren skulle hinna läkas och märkena vara tydliga. Ifall någon tacka hade hunnit få lamm på våren, fördes endast de starkaste lammen ut till Torsön.


Exempel
på de olika gårdarnas egna märken:
Johan Wik Johan Harald Maria Ekström
Hannes Wikblom Jakob Smeds Erik Ahlnäs


Fåren bands till fötter och lastades på ”langflakan” och kördes ut till Grisselön, Vid Grisselön lastades de i båtar och fördes ut till Torsön. På den tiden fanns inga motorbåtar utan man seglade eller rodde. Det var fiskare som stod till tjänst med båtar. Många bönder var också fiskare och därmed båtägare och kunde därför själva forsla sina får.

Man var mån om att det skulle vara förlig vind, därför att man gärna seglade ut till Torsön. Torsön är en holme med barrträd som då, på grund av fåren, var kvistfria och kala nertill. För övrigt var holmen fylld av bergklintar och mossa.

Skallet skedde genast efter höbärgningen, vanligen i början av augusti. Man tog inte hem fåren då utan flyttade dem till Sandön, som stod i fast förbindelse med Socklot. Men från Torsön till Sandön fördes fåren med båt. När fåren skulle samlas ihop på Torsön ställde man till fårskall. Från de gårdar som hade flera får deltog vanligtvis flera personer.

När man kom till Torsön lämnades de medhavda matsäckarna i ”kättan”, den hage dit fåren skulle fösas. Matsäcken var en ”vacka” som var fylld med mat: Bröd, smör, fisk och kanske kött. Drycken bestod av surmjölk, som förvarades i träkaggar eller ”flaskor”, s.k. ”surmjölkspöntor”. Man hade också sälskinnsväskor att förvara maten i.”Surmjölkspäntona” och ”vackan” som användes
vid fårskallet för att ha dryck respektive mat i.


Skallkedjan organiseras

Man vandrade över hela Torsön för att börja skallet från norra ändan. För ett fårskall behövdes alltid en skallställare eller skallkung, båda benämningarna tycks ha använts. Skallställaren var en i byn betrodd person som organiserade skallet. Som skallställare i Socklot har bl.a. Jakob Smeds, Hannes Wikblom och John Harald fungerat.

Skallställaren utlyste fårskallet, det var också han som placerade in folket i den s.k. skallkedjan. Det kunde hända att Skallställaren undvek att placera ungdomar intill varandra. Det fanns alltid en viss risk att de yngre inte ägnade skallet tillräckligt stor uppmärksamhet utan hellre gick och samtalade, vilket kunde resultera i att fåren slank igenom och skallet måste tas om från början.

När kedjan organiserades var det brukligt att kvinnor och de yngre, som kanske räknades som svagare, placerades i mitten. De som var i mitten behövde nämligen inte gå lika långa sträckor som de som stod i kedjans yttre ändar.

Skallställaren inledde med ett ”ni” och följande i kedjan svarade ett ”ha”. När alla i kedjan kunde höra sin granne som var mot sjösidan ropade Skallställaren ”hi-hå” och skallet kunde börja. ”Skalle ska staa” ropades när något får hade sluppit igenom kedjan och man skulle stanna upp.


Karta över holmarna dit fåren fördes på sommarbete. Uppe till vänster är Torsön. Pilarna visar hur de två skallkedjorna drog över ön ner mot kättarna och kontrollen för att sedan seglas över till Sandön. Från Sandön fördes fåren via Lodörshålet till Smeds. Johan Wik har tecknat. Förstoring.


Alla får till ”kättan”

Avsikten med skallet var att alla får skulle fösas till den stora hagen, ”kättan”, som låg nära Fladaviken. Skallet började alltid norrifrån, från Tjuvhällshållet. En del av gruppen började vid Furuskären och anslöt sig senare till de övriga ”skallarna”. Skallkedjan drog snett över holmen så att fåren föstes mot öppningen vid ”kättan”.

När man kommit med fåren till ”kättan” satte man igång med skiljningen. Skiljningen var inte så nödvändig på Torsön, eftersom fåren skulle flyttas till Sandön och Hästbådan och först därefter tas hem. Men man var ju ändå tvungen att kontrollera att man fick med sig alla fåren och eventuella lamm till Sandön.

När skallkedjan närmade sig ”kättan” var det som om inget annat än får fanns framför dem. De stod tätt som packade sillar. Denna trängsel var nödvändig för att man lättare skulle få tag i fåren och kunna kontrollera märkningen i öronen och fösa in dem i de egna hagarna, som nästan alla gårdar hade vid ”kättan”. Ibland kunde två gårdar ha en hage tillsammans.


Lammen skulle s
ökas

När man tog tag i tackorna skulle man kontrollera om tackan hade juver. Hade hon juver skulle lammen sökas. Ofta löstes problemet genom att man höll tackan en stund, och då kom lammen fram så småningom. Ibland ”brääkte” tackan och genast sprang lammen fram till henne. Det förekom också att ett antal lamm blev över. Alla var noga med att få reda på sina sommarlamm, men det kunde dock i enstaka fall förekomma att någon ansåg sig ha en tacka som ”lambat” och därför for iväg med överblivna lamm. I regel kom man ändå väl överens och både stämningen och sämjan var god. Eftersom betäckningen skedde på sommaren så föddes inte lamm i någon större utsträckning när fåren var ute på sommarbete.

Vid ”kättan” bands fåren igen till fötterna innan de fördes i båtarna för att seglas över till Sandön. Ifall många får fattades efter skiljningen vid ”kättan” gick skallet en gång till. Det var i alla fall vanligt att en del får fattades eftersom det ibland inträffade att något förolyckats och kanske något lamm som förts ut inte klarat livhanken.


Till Sand
ön och Hästbådan

Tillsammans med Socklot-borna deltog också Kyrkoby-borna i skallet och deras får skiljdes också vid ”kättan”.

När man seglade fåren över till Sandön tog man iland vid Fårviken. På Sandön och Hästbådan fanns de s.k. ”änjan” som nu var höbärgade när fåren släpptes att beta där. På Sandön och Hästbådan vistades fåren ända fram till hösten. Först när marken började frysa till tog man hem fåren. Det ansågs att fåren mådde bra av att vara ute så länge som möjligt så att de blev ordentligt feta. Fåren gick hem från Sandön. Eftersom Smedsgården var den nordligaste gårdsgruppen föstes fåren dit för avskiljning.


Lockerskor och brödbitar

För att fåren skulle gå hem hade man speciella lockerskor. Lockerskorna hade med sig brödbitar, som de gav några s.k. ledarfår, och på så sätt följde hela fårskocken efter. Den första gruppen lockades från Sandön mot Lodörshålet och därifrån mot Smeds. Det var viktigt att fåren kände igen lockerskornas röster. Som lockerskor fungerade bl.a. Olga Kronqvist, Maria Nyqvist och Hilma Backlund.

Det var som sagt på senhösten som fåren lockades hem. Ibland hände det att vattnet stod högt vid Lodörshålet där fåren skulle gå över. För att de skulle våga simma över var kvinnorna tvungna att vada före i det iskalla och ibland djupa vattnet. Kvinnorna hade inte alltid gummistövlar utan knäppkängor, som blev våta, liksom kläderna ibland. Det var alltid kvinnorna som skulle ut i det kalla vattnet.

När fåren och folket kommit fram till Smeds inleddes skiljningen. På gården fanns en hage dit fåren föstes. Folk från andra gårdar hade kommit med häst och ”langflakan” till Smeds. Fåren bands till fötter igen och sattes på ”langflakan”. Till bindslen användes bl.a. videbark, som blöttes i varmt vatten så att den mjuknade och kunde viras och knytas. Man kom med fåren i grupper till Smeds för att den första gruppen skulle hinna skiljas innan följande kom.Ellen Harald och Ellen Fogel berättar minnen från fårskallet.


Ibland hände det sig att märkningen hade blivit otydlig eller försvunnit, vilket förorsakade en del problem. Vem tillhörde då dessa får?

När man kommit hem med fåren skulle de genast klippas så att inte ullen blev tovig. Ifall man skulle slakta fåren gjorde man också det genast innan de hann magra. Köttet saltades och röktes. Om skinnet skulle användas till kragar och fällar valde man ut de skinn som var jämnast och finast. Skinnen fördes till Oravais för beredning.


Attraktiv syssla

Att få vara med vid fårskallet och skiljningen var en attraktiv syssla. Det räknades mera som ett evenemang än som ett arbete. Hjördis och Astrid Smeds kommer ihåg att de hade två tjänarinnor på Smeds vid den här tiden. Tjänarinnorna turades om i arbetet. En dag inomhus och en dag utomhus. Inomhusarbetet ansågs vara lättare. Den ena tjänarinnan hade varit ute och sandat vägen dagen innan fårskallet. ”Fårskalledagen” skulle hon därför ha inomhusarbete och den andra skulle delta i fårskallet. Men den som sandat vägen var villig att ”offra sig” och vara ute en dag till för att få vara med om fårskallet. Men si det gick inte, husmor Maria sade bestämt ifrån. Den som var ute den ena dagen skulle arbeta inomhus den andra dagen.


Orolig f
ärd

Ingen känner till att någon allvarlig olycka skulle ha skett i samband med fårskallet.

William Wik drar sig dock till minnes en orolig färd år 1914, då det blåste en hård nordanvind när fåren skulle flyttas från Torsön till Sandön. De flesta båtlagen bestämde sig för att segla till Hästbådafjärden istället för tillbaka till Grisselön som var brukligt. Vid detta tillfälle deltog även den första motorbåten i Socklot och man trodde att den båten nog skulle klara färden till Grisselön trots den hårda vinden. Men färden gav upphov till bekymmer; motorn orkade inte i den hårda vinden, utan man var tvungen att vända ungefär vid Skraveln. Till saken hör att man hade en båt på släp, vilket naturligtvis bidrog till att motorns krafter inte räckte till. William Wik var med i motorbåten tillsammans ned Verner Ekström, pojkarna som är födda 1903 och 1902 var då i elva–tolvårsåldern. En annan gosse vid namn Frans Granvik (f. 1904) följde med i släpbåten. Jonas Eriksson Smeds, kallad Nysto-Jock, förde båten.

William Wik kommer väl ihåg händelsen och minns att det var dramatiskt. Det hade hunnit bli kväll och mörkt då man varit tvungen att skalla två gånger ute på Torsön den dagen. Det hela slutade lyckligt och även motorbåtslaget kom i land vid ”Langskatan” vid Hästbådafjärden.

Fårens antal minskade i Socklot under slutet av 1920-talet och år 1929 gick det sista fårskallet på Torsön.

Uppgifter om fårskallet har lämnats av:

Ellen Fogel, Astrid Smeds, Hjördis Smeds, Ellen Harald, Runar Ekström, Evert Wikblom, Gunnar Ahlnäs och William Wik.

Lars Smeds har samlat in uppgifterna och Birgitta Östdahl skrev berättelsen.


Sid 8–14.


Läs mer:
Fårskall i Soklot skärgård av Henrik Wik.

Släktmötet senaste sommar

Birgitta Östdahl


En varm och solig sommarsöndag samlades ”Smedsarna” för att fira sitt släktskap. Närmare sexhundra personer hade sökt sig till högstadieskolan i Nykarleby.

Släktmötet, som blev en riktig fest, hade förberetts av en arbetsgrupp som håller i släkttrådarna. Tor Fors kan verkligen kallas för den riktiga entusiasten och drivfjädern när det gäller att ta vara på släktskapet och minnen som därmed förknippas. Det är också Tor som är den store pådrivaren när det gäller att ge ut Smeds-bladet. All denna aktivitet klarar han med glans, trots att han ”tvingas” bo i grannlandet i väster, närmare bestämt Västerås.

En annan drivande kraft finner vi i vår egen landsända, nämligen Lars Smeds från Socklot. Han som med sin familj bebor den Smedska gården. Förutom dessa två herrar finns naturligtvis många, många andra, som gör vad de kan och hinner för att dokumentera minnen och hålla släkttraditionen vid liv. Allt detta har vi, som hör till den yngre generationen, all anledning att känna oss tacksamma för. Vi kanske inte förstår att uppskatta allt som har varit i flydda tider nu då vi själva är mitt uppe i allt. När vi blir äldre kommer säkert frågorna, men då kan det hända att de, som skulle ha svarat, inte finns bland oss längre. Därför bör vi ta vara på tillfället idag; fråga, forska, samla in och bevara uppgifter och minnen. En dag är det vi som skall föra minnena och traditionerna vidare.

Släktmötet som hölls den 18 juli 1982 inleddes med kyrkogång i Nykarleby. Kyrkan var så gott som fullsatt. Runar Vikman medverkade med solosång till orgelackompanjemang.

Efter högmässan samlades släkten till middag som bestod av en härlig köttsoppa.

Festprogrammet var väl komponerat. Festtalet hölls av kanslichef Ragnar Mannil. I sitt tal framhöll han vikten av att föra traditionerna vidare. Han poängterade att det som finns samlat i arkiv alltid finns tillgängligt, men så är det inte med minneskunskapen hos äldre mänskor. När det gäller gamla fotografier borde man komma ihåg att anteckna på fotografiets baksida vederbörandes namn och övrig data, uppmanade Mannil.

Under Erik Johan Lindvalls ledning ljöd vacker och även sprittande spelmansmusik över Smeds-ättlingarna och deras familjer. Att släktet är välsjungande visade den kör, som sammanställts för detta tillfälle, prov på. Kören som leddes av Carita Björkstrand sjöng vackert i två omgångar. Körmedlemmarna kom snart sagt från hela Österbotten, några också från Sverige, hade samlats endast till ett fåtal övningar, men bjöd trots det på vacker, samstämd sång. Kören sjöng även i kyrkan.

Lars Harald spelade på fiol till pianoackompanjemang av dottern Kristina. Bernice och Rainer Vinberg bjöd på gitarr- och dragspelsmusik och Kent Lundqvist uppvaktade sin 90-åriga mormor Ida Ek med sång till eget gitarrackompanjemang. Ida Ek var den äldsta släktingen som närvar vid mötet, hon hyllades med blommor. Rosa Lillqvist stod för recitation.

Ellen Fogel, talarnas talare, stod för avslutningen. Hennes vackra och fängslande avslutningstal var en välsignelse, ägnat släkten Smeds. Hon underströk vikten av att ta vara på gemenskapen. Som exempel gav hon en berättelse från sin barndom, som handlade om att hjälpa varandra. Det var ett bröllopsminne. Hennes far Jakob Smeds kom in en dag och berättade att en flicka skulle gifta sig. ”Vi skall alla hjälpas åt” var hans maning när det skulle rustas till bröllop. Den nygifta skulle flytta och han manade till hjälp åter en gång.

Den nygifta hade blivit svårt sjuk och Jakob Smeds manade igen: ”Vi skall hjälpa varandra”. Dödsbudet kom och begravning stundade, då behövdes hjälp och stöd igen. Ellens tal var gripande och samtidigt en uppmaning till släktet.

Denna släktträff, var den andra som ordnades, avslutades med en liten kvällssits. Arbetsgruppen som utökades med några personer, fick frihet att arrangera nästa träff med något längre intervall.

Träffen i somras gav mig en bakgrund som jag hittills inte helt varit medveten om och samtidigt en känsla av varm gemenskap. Jag är övertygad om att dylika, må så vara mammutträffar, har ett behov att fylla. Låt Ellens Fogels maning ”Vi skall hjälpa varandra”, bli en devis för Smedssläkten!


Birgitta Östdahl, sid 15–16.

Släktmötet i bild


Birgitta Östdahl och Stefan CederbergP
å väg från kyrkan till högstadieskolan. Längst till höger Otto Fors i samtal med sin systerson Harry Lithén. I mitten på bilden Rainer och Bernice Vinberg.Inemot 600 ”Smedsare” lyssnar till …Ragnar Mannils tal: Samla in släktens minnen.Från vänster: Bruno Harald, Evald Seiplax, mästerspelman Erik Johan Lindvall och hans dotterdotter Christina Nukala spelade folkmusik.Lars Harald bjöd på musik till ackompanjemang av sin dotter Christina.Den för dagen sammanställda kören med Carita Björkstrand som dirigent.Bernice och Rainer Vinberg.Kent Lundqvist sjöng egna visor som samtidigt blev en hyllning till sin mormor …Ida Ek, 90 år fyllda, här med sin barnaskara, från vänster: Hjördis [g. Molin], Jarl, Åke, Elsa [g. Lundqvist], Valter och Agnes [Ek].Kökspersonalen hade fullt upp. Från vänster: May-Britt Granvik, Inga Ek och Britta Smeds.Rosa Lillqvist läser dikt.Matkön.Från vänster: Hjördis, Hanna och Astrid Smeds.


Sonja och Göran Knuts i Esse respektive Pedersöre dräkt.Monica Cederberg och Christina Harald.


Text Birgitta Östdahl, foto Stefan Cederberg, sid 17–19.

Tekniskt museum

Bo Kronqvist


Bokhandlaren och konstnären och skådespelaren etc. etc. Josef Herler grundade tillsammans med några andra nykarlebybor ett museum i vår stad år 1953. Idag är det tack vare det arbete som utfördes överfyllt med föremål, som gör det möjligt att för dagens nykarlebybor få en bild av hur ett borgarhem såg ut i staden under 1800-talet och fram till vårt sekels början. Men nu börjar det bli en aning för trångt och då ställs vi inför problemet: Hur skall vi kunna utvidga?

Det är klart att det ju är helt omöjligt, som det också är helt onödigt, att ens försöka sträva till att bevara alla föremål som är mer än fem år gamla. Man kan dokumentera mycket utan att spara på allt. Men vi har i Nykarleby haft mycket sådant som gör att det är av intresse för framtidens stadsbor att få bevarat. Därför har museiföreningen anhållit av Stadsstyrelsen om att erhålla gamla stationshuset för att där kunna uppställa en teknisk avdelning. Hittills har ärendet avancerat bra ur vår synpunkt, och troligen blir svaret positivt, då det kommer tillbaka från Stadsfullmäktige.

1898 påbörjades byggandet av en järnväg, från stambanan i Kovjoki till Nykarleby och stadens hamnplats på Andra sjön. I lantdagen erhöll man precis som några andra kuststäder, som hamnade på sidan om då stambanorna byggdes, bidrag till byggandet. Man inköpte lok, passagerarvagn och godsvagnar redan år 1898. Banan stod klar år 1899 och tillstånd fick man i december år 1899, men nykarlebyborna hade tjuvstartat med trafik redan i juni månad. Tyvärr var Nykarleby vid denna tid inte mål för stora turistgrupper eller liknande, så passagerartrafiken innebar inte någon vinst för bolaget, detsamma gällde varutransporterna.

Stadsfullmäktige i staden fick varje år ta av vinstmedlen från utskänkningen i staden för att täcka minussidan. I juli 1916 erbjuder staden järnvägen till hugade köpare. Affärsmannen och äventyraren Aleko Lilius i Helsingfors får nys om affären och sänder en kontaktman till Nykarleby med fullmakt att erbjuda staden 350.000 mk för järnvägen och tåget. Vid fullmäktiges möte framgår att det finns fler spekulanter, men Lilius bud är det bästa ur stadens synpunkt, eftersom han kunde betala järnvägen ”kontant”. För att få affären avklarad kallas Lilius till Nykarleby. Han anländer i en för hans räkning beställd extra vagn ”kännedom om affärens avslutande fick Lilius så sent att hela nattåget redan var fullbokat) till Kovjoki och beger sig sedan med ”Nyykaabi bässin” in till staden. På fullmäktigemötet räknas hundratusen mark upp framför ordförandes plats (enligt Lilius uppgift) medan resten skulle betalas den dag Senaten godkänt köpet. Detta sker den 3 augusti 1916 och redan den 2 september fanns det bara en tom banvall kvar mellan Kovjoki station och lasthamnen på Andra sjön.

Stationshuset står kvar och det är denna byggning som nu utvändigt är tänkt att restaureras för att inom en snar framtid kunna ståta i ursprungligt skick. Till det tekniska museet har museiföreningen redan från bl.a. Järnvägsstyrelsen, erhållit föremål. Invändigt skall det då även kunna inrymma annat än sådant som har med järnvägen att göra. Bl.a. så har Jakobstads Tidnings och Tryckeri Ab donerat hela det Nesslerska tryckeriet, såväl maskiner som tillbehör, det mesta i användbart skick.


Nykarleby fick egen järnväg år 1899. Här ses stationshuset, som skall inrymma ett tekniskt museum. Loket ”Nyykaabi bässin” inköptes 1899 och såldes 1917, var i bruk ända fram till 1955.


I det lilla Nykarleby kunde man på 1880-talet uppleva något av ett miniatyr-Finland. Språkstriden nådde bl.a. också Nykarleby, men visserligen endast som en ideologisk strid bland finlandssvenskar på orten. I december 1881 hade klockaren i församlingen Johan Wilhelm Nessler öppnat ett tryckeri i staden (J.W. Nessler f. 1848 i Kronoby, d. 1910 i Nykarleby). 1882 utkommer så den första tidningen i staden. Den fick namnet Mellersta Österbotten och var språkpolitiskt finsksinnad. Helt klart var ju att det inte i Nykarleby var någon god jordmån för sådana åsikter och därför ersattes denna tidning av den ultrasvenska Norra Posten (från år 1898 heter den tidningen Österbottningen och utkommer i Gamlakarleby). Inte heller denna linje vann gehör bland nykarlebyborna och då ersattes den av den liberalt sinnade tidningen Österbottniska Posten (också kallad ”Klockarposten”, med hänsyftning på klockare Nessler, eller ”Gärsgårdsbladet” med syftning på vinjetten). Denna tidning är sedan sjuttiotalet en ungdomstidning och utkommer numera i Jakobstad.

Mycket är alltså på gång. Till stor hjälp är det alltid för en museiman om de som upplevt något från denna tid, som här beskrivits, skulle sätta sig ner och skriva ner några rader, eventuellt bifoga något fotografi och skicka det till mig i Nykarleby.


Bo Kronqvist, sid 22–23.


Läs mer:
Tekniska museet seglar i motvind.Smeds-bladet Nr 6/1982.


Läs mer:
Föregående nummer, 5.
Följande nummer, 7.
(Inf. 2022-12-27, rev. 2022-12-29 .)