Innehåll


SMEDS-bladet nr 12

December 1988
 

 

Bästa Smeds-ättling av Tor Fors

Det gamla Socklot – ett forskningsprojekt av Bengt Harald

Mina tankar går till Socklot, men … av Else Wik Johnsson

Hos Ekströms i San Francisco av Erik Smeds

Två dikter, ”Oktober” och ”Själaringning” av Britta Harald

Släktens brudpar av Carita Häger

Tredubbla dagar, satelliter och thailändska prinsar av Kristina Ahlnäs

Ättlingar till Isak August Wingren och Jakob Johansson Wik. Släktutredning sammanställd av Tor Fors

 

Bäste Smeds-ättling

Tor Fors


Så har ännu ett år gått. Ett intressant år då flera grenar inom vår släkt har blivit utredda. Det är två stycken Susanna, tabell 4 och 5 samt Greta i tabell 33 som är i stort sett klara. Det är Susanna i tabell 5 f. 1804 som gett det stora tillskottet av ättlingar. Enligt släktboken gifte sig Susanna med bondsonen Anders Hansson Långholm f. i Kovjoki och att de flyttade till Purmo 1833. Därefter berättar boken inte mera om dem.

I dag vet vi att Susanna och Anders flyttade till Ilmajoki – när de flyttade är okänt – och fick fem döttrar och tre söner, 45 barnbarn och över 120 barnbarnsbarn. Till många av dessa barnbarnsbarn skall vi lägga till två och i vissa fall tre generationer och då förstår var och en att det blivit en ansenlig skara Smeds-ättlingar som strömmat in i vårt släktregister. Ritva Hakoniemi, gift med Reijo Matias Hakoniemi, ättling i fjärde led till Susanna, har varit den drivande kraften bakom utredningen.

Intressant är också intervjun som Bengt Harald har gjort med numera avlidne Nils Sundkvist angående det gamla Socklot. Sundkvist berättar bland annat om den livliga bondeseglationen som socklotborna företog ända upp i Mälaren.

Västerås, som är min hemvist sedan 60-talets början, ligger just vid Mälaren och det var hit till Västerås som Socklotborna seglade för att inhandla järn- och kopparvaror. Västerås var på den tiden en viktig utskeppningshamn för järnet från Bergslagen och kopparn från Falun.

Järn- och kopparhandeln är väl bestyrkt i tidens handlingar. Av dem framgår att en Olof Rusche (Rusk) år 1441 sålde en tomt till själaaltaret i Västerås kloster, som fanns på den plats där nuvarande stadshuset står. Det uppges att tomten var belägen ”västan ån bredvid Sigrid Haardz tomt”. Skepparna som inhandlade järn och koppar var i behov av upplagsplatser och tydligen var det av den anledningen som de förvärvade sig tomter.

Sigrid Haard var gift med – eller möjligen dotter – till skepparen Jöns Haard. Jöns, hemma från Socklot, levde i Stockholm på 1400-talet och är omtalad i flera sammanhang. År 1505 uppger Stockholms stads tänkeböcker att Jöns Haard från ”Soglotta” i Pedersöre socken har avlidit och som hans arvingar är systersonen Jop (Jakob) Andersson i Uppe by i samma socken samt brodern Olof Elofsson i Pedersöre antecknade.

Det här är några axplock ur Bertil Nordgrens forskning om österbottningarnas – och socklotbornas – seglation på Mälaren. Bertil Nordgren är bosatt i Västerås, österbottning och ingift i Smeds-släkten.

Ett varmt tack till alla som bidragit till årets Smeds-blad och en lika varm hälsning från ett snart tusenårigt (jubileum 1990) Västerås.

God Jul och Gott Nytt År!

     

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

Carita Häger

 

66 930 Kovjoki

Birgitta Östdahl

 

68 500 Kronoby


Tor Fors, sid 1.
(Inf. 2022-12-07.)

Det gamla Socklot – Ett forskningsprojekt

Bengt Harald


Hur såg gamla Socklot ut och hur levde människorna där? En som på äldre dagar kom att intressera sig för byns historia och människor med anknytning till byn var folkskolläraren Nils Sundkvist. Sundkvist avled oväntat senaste sommar drabbad av en hjärtattack. Före sin bortgång hade han utfört ett omfattande forskningsarbete kring bebyggelsen i byn. Hus som numera är bortrivna ritade han av, skicklig tecknare som han var. Nyare gårdar har han fotograferat. Hans efterlämnade samling av efterkonstruerade avbildningar av gårdar uppgår till ett hundratal medan antalet fotograferade gårdar är omkring 150.

Nisse Sundkvists dröm var att på något sätt kunna dokumentera den gamla byn i form av en bok, ett arbete som blev på hälft i och med hans bortgång. Den här artikeln bygger på en intervju som jag gjorde med Nisse Sundkvist strax före julen 1987. Då var han i full gång med sin forskning som blivit något av en passion för honom. Forskningen var ett projekt i Arbetarinstitutets regi som sysselsatte en grupp personer intresserade av byns historia. Nils Sundkvist kom att bli något av en dragare av det arbete gruppen utförde.

Ju längre man håller på desto intressantare blir det, konstaterade han. Till sist blir det något av en passion som helt lägger beslag på ens intresse. Den som såg honom i arbete och det resultat som han fick fram av sin forskning håller säkert gärna med honom.

Efter allt slående i böcker och gamla dokument började bilden av Socklot som en påfallande gammal by träda fram hos forskargruppens medlemmar. Byn måste vara gammal även om den omnämns sparsamt i olika dokument. Det riktiga är kanske att en hel del noteringar om byn alltjämt ligger i olika arkiv och urkunder.

Byn fick tidigt en egen byordning. Denna tyder på att det mycket tidigt måste ha existerat ett ordnat samhällsliv i byn. Innehållet i den gamla bykistan har intresserat dr Ragna Ahlbäck, som också återgett innehållet i en protokollserie från medlet av 1700-talet i bokform.

Så långt bakåt i tiden som 1400-talet finns en notering som kan sättas i samband med byn. Då blev en Olof Nilsson från Pedersöre förvaltare hos prosten i Närpes. Denne Nilsson torde ha varit från Socklot. På den tiden hörde byn till Pedersöre.


By med livlig bondeseglation

Socklot var på sin tid en ansenlig by bestående av två skilda bosättningar: Storsocklot och Lillsocklot. På gamla kartor ses havet som en vik breda ut sig nedanför vägen genom byn.

Viken hade en utlöpare ända till Lillsocklot. För att barnen från Lillsocklot skulle få kortare väg till skolan byggdes i ganska sen tid en väg över sankmarken som skilde byarna åt. Byn har hela 20 hemmansnummer vilket lär vara ett ansenligt antal.

Lägger man samman olika fragmentariska bitar framträder också bilden av en by med en på sin tid omfattande bondeseglation. Bland dem som idkade handel på Stockholm fanns synbarligen ett antal verkligt förmögna handelsmän som hade handelsupplag i Uletrakten och Ijo redan på 1500-talet. På den tiden var det egentligen bara handeln som gav pengar.

Socklotborna finns antecknade i tullängderna i Stockholm; låt vara att en och annan fått sina namn bevarade för eftervärlden i mindre smickrande sammanhang genom att de försökt komma in i Mälaren förbi tullens bevakning. Frågan om var de seglande socklotborna kunde ha sin hamn och varifrån seglatserna gick har intresserat forskargruppen, men hittills har man inga teorier om den saken.

Grisselön som hittills varit ett omfattande fiskeläge är tämligen nytt och får helt uteslutas i det sammanhanget. Före det var Gråsön byns fiskeläge fram till medlet av 1800-talet.

Stränderna är överlag långgrunda och därför är det svårt att hitta någon tänkbar angöringsplats med tillräckligt vattendjup för de skutor och mindre fartyg som användes under bondeseglationen.

En tänkbar möjlighet är att seglationen skett från någon plats i Nykarleby älvs mynning. Faktum är att Socklot hade påfallande stor beröring med Frill och Högbacka norr om staden.

Utan att kunna belägga det eller gå i godo för att det verkligen var så, tycker sig hembygdsforskarna kunna se ett mönster där en tidig seglation, utgående från Socklot, utgör en viktig bit i förhistorian till Nykarleby stads blomstring senare. Då anlades pirar och hamnar längs älven.


Sj
ömansänkor i små torp

Sundkvists forskning i byns förflutna, inte minst i kyrkoarkivet i Nykarleby, har lyft fram ett bysamhälle där det fanns många ensamma sjömansänkor från seglationstiden. Förutom de välmående bondgårdarna fanns ett otal små torp och fattigdomen i dem måste ha varit stor. Överallt i byn fanns dessa torp bestående av i princip ett rum på några kvadratmeter.

Kring de numera försvunna bondgårdarna och torpen utförde Sundkvist något av en kulturgärning. Med ospard möda försökte han lokalisera så många av de gamla och numera rivna husen i byn som det bara på något sätt gått att få uppgifter om.

När han gick bort hade han ett hundratal, numera försvunna både bondgårdar och torp avbildade. En del av husen hade han ritat av på basen av egna minnesbilder från barn- och ungdomstiden.

Om hus som revs tidigare fick han uppgifter av andra med minneskunskap eller andrahandsberättelser som någon någongång hört.

När det gällt att rekonstruera vissa torp hade han inte annat att utgå från än lämningar av en övervuxen husgrund någonstans i en skogsbacke eller en igenvuxen beteshage.


”Eljasas” Elias Viks gamla bondgård.

 

I det här torpet bodde Dala-Johanna
.


Gammal husgrund ger fantasin vingar

När Sundkvist fick tips om någon gammal husgrund besökte han platsen, mätte och antecknade. Eftersom hustyperna ändå varit relativt enhetliga och variationerna få, kunde han genom att mäta resterna av stenfoten, med fantasi och erfarenhet bilda sig en uppfattning om hur huset kan ha sett ut.

Att besöka och kartlägga de gamla boplatserna var för honom det mest intressanta i forskningsarbetet.

När Sundkvist fick fram ett hus gällde det att också försöka placera in människor i det. För att få fram dem som bodde i husen anlitade han olika böcker i kyrkoarkivet. Vissa släkter har man kunnat följa ända ner till 1600- och 1500-talet. De riktigt gamla släkterna är ytterst få. Många har dött ut.


R
örliga människor

Ju senare människorna existerat, desto lättare har det varit att få grepp om dem. Men å andra sidan har det varit svårt nog att placera in människor som levt så sent som in på 1900-talet.

Också i en gången tid kunde människorna vara påfallande rörliga trots att det då var betydligt svårare att ta sig fram än i våra dagar. Folk flyttade ut och in i Socklot i en tillsynes aldrig sinande ström. Omsättningen av människor i gårdarna var stor, vilket framgår av anteckningarna i kyrkböckerna.

Från Larsmo var invandringen speciellt stor. Ett tag bestod byns befolkning till hälften av inflyttade larsmobor. Något som man inte kan upphöra att förvånas över är hur mycket folk det har funnits.

Familjerna har varit stora och inte nog med det: ibland hittar man två stora familjer under samma tak. Därtill ett otal pigor och drängar. Att sedan få in alla människorna i gårdarna var nästan en omöjlig uppgift. Intressant i sammanhanget är inflödet av människor som kommit från Amerika.

Det man inte kan undgå att notera är, att många som återvände hade gott om pengar med vilka de kunde köpa sig nya hemman. Många gånger trängde de undan människor som var fattiga och av någon orsak hade hamnat i den situationen att de blev tvungna att sälja sina hemman. Orsaken till att hemmanen bytte ägare var i en del fall att vissa släkter helt enkelt dog ut.

De svåra nödåren 1866 och -67 åstadkom också viss rörelse bland befolkningen i form av ut- och inflyttning. I ett stort fähus i byn hade man den här tiden allmän utspisning. På grund av att omsättningen av folk var snabb i de små torpen var det svårt att få klarhet i vem som riktigt bodde där och när.


Tragiska
öden i små kojor

När Nils Sundkvist under mitt besök hos honom bläddrade i högen av anteckningar av de numera rivna husen berättade han samtidigt med stor känsla och aktning om människorna som bodde där och deras många gånger tragiska öden.

Han berättade om Daddas, ett ställe dit larsmobor flyttade år 1844 och ett par år senare byggde gård som till utseende avvek från de genuina socklotgårdarna, bland annat genom den liggande brädfodringen.

Husbonden i gården väntade förgäves på att sonen skulle komma tillbaka från Amerika och överta hemmanet. Småningom tröttnade han och gifte om sig med en kvinna i granngården varefter Daddas började förfalla.

Långa rader av gamla socklotgårdar passerade snabbt förbi medan han berättade: Lillollas (där släktingar till Runeberg bodde), Skatas, Suröuns-Isaks, Lillstu-Jukkas, Stenkull-Mommos och många, många andra.

– Och här ser du en större gård – den hade två rum och kvist. Ett hus med två rum var närapå en lyx.

Ett intressant forskningsprojekt avstannade i och med Nils Sundkvists frånfälle. Det är bara att hoppas att det kan slutföras eftersom det berör många bybor och andra som har sina rötter i Socklot.


Bengt Harald, sid 2–5.


Läs mer:
Sundkvists arbete fullföljdes av en arbetsgrupp. 2012 utkom Vem bodde i huset? Gårdar och bybor i Socklot under 200 år.
(Inf. 2022-12-07.)

”Mina tankar går till Socklot,
men jag ångrar inte att jag åkte”

Else Wik Johnsson


Jag vill berätta om när jag som sjuttonåring lämnade mitt hem, samt alla nära och kära i Socklot. Beslutet kom sa snabbt, att jag knappt kan fatta att det kunde hända.

En regnig fredagskväll i oktober 1936 kom min syster Ester cyklande till Jakobstad. Jag arbetade då på Engströms trädgård. Jag visste sedan tidigare att Ester skulle resa till Sverige, där hon fått en plats. Hon hade pass och allt annat ordnat. Arbetet hade hon fått genom Hugo Eriksson. Han åkte ofta över till Sverige för att sälja båtar.

När avfärden började närma sig ville Ester inte åka ensam. Hon föreslog då att jag skulle följa med. Jag tyckte nog att det verkade spännande. Jag gick till fru Engström och talade om att jag skulle sluta mitt arbete för att följa med min syster till Sverige.

Nej, sa hon med detsamma och fortsatte, detta är vit slavhandel, så det får du inte göra. Men jag sa att vi skulle åka med en släkting. Och jag visste att det inte var frågan om vit slavhandel.

Ester stannade över natten. Jag hade bestämt mig. På lördagsmorgonen gick jag till fru Engström och sa att jag skulle åka i alla fall. Turligt nog var det min lediga helg, så jag cyklade till prästgården i Nykarleby och hämtade prästbetyg. Sen bar det iväg till landsfiskalen för att få ett utresetillstånd. Pass fick jag däremot söka när jag kom till Sverige, om jag nu ville stanna.


Mot
äventyret

Jag köpte en stor resväska i Nykarleby och cyklade hem till Socklot. Jag talade om för mina föräldrar att jag skulle resa till Sverige med Ester. Mamma blev väldigt lessen. Men jag var ung och yr. Först efteråt har jag förstått hur det kändes för mamma och pappa, när jag skulle åka. Jag försökte trösta dem med att jag snart skulle komma tillbaka.

Jag cyklade sedan till Jakobstad och hämtade mina kläder. Jag tog också farväl av Engströms och mina kamrater i staden. På måndag morgon kom Hugo Eriksson och hämtade oss. Det kändes nog lite hårt, men livet lekte och jag var för ung för att förstå.

Vi åkte till Jakobstad där vi träffade Wikström. Jag tror att han var från Larsmo. Han brukade umgås med Hugo och de ordnade vad som behövdes för färden.

Vi gick ut från Jakobstad. Båten var ganska stor och överbyggd. Vi hade dessutom en liten båt på släp, som de skulle sälja i Sverige. Men vi kom inte långt innan det blev storm. Vi måste därför gå iland på en liten holme, där vi övernattade i en liten fiskestuga.

Stormen bedarrade under natten och vi gick ut tidigt på morgonen. Tidigt på kvällen den 6 oktober 1936 var vi framme i Skelleftehamn. Vi blev vänligt mottagna på tullstationen. Vi fick bland annat kaffe och smörgåsar. Därefter gick vi till pensionatet, där Ester skulle arbeta. Den första natten övernattade vi på pensionatet.

Nästa dag kom tulltjänsteman Bjurström och hämtade oss. Han hade ordnat så jag kunde vara hos en släkting, så att Ester och jag skulle ha möjlighet att träffas. Byn där jag inkvarterades hette Boviken och låg tre mil från Skelleftehamn. Jag bodde några veckor i Boviken och under den tiden fick jag kontakt med de många ungdomar som bodde i byn. De var alla så måna om att jag skulle trivas.

Jag fick sedan arbete på pensionatet i Skelleftehamn, där vi tagit in den första natten. Pensionatets ägarinna hette Ester Pettersson. Jag fick snart pass, uppehålls- och arbetstillstånd. Allt var så bra och alla var så snälla. Men det blev inte någon lång anställning för mig på pensionatet. Ester bestämde sig för att sälja det och flytta till Stockholm.

Men jag fick direkt ett nytt jobb på Cecilias Matsalar i Skellefteå. Det visade sig vara mitt drömjobb. Jag fick hjälpa till att servera och allt var bra på alla sätt. Men mina tankar gick ofta till Socklot och Grisselön där jag tillbringar mina barndomssomrar. Jag åkte hem en månad i juli 1939, men jag ville nog hela tiden tillbaka till Sverige.

Jag slutade på Cecilias Matsalar i januari 1940 och åkte till Stockholm. Jag hade kontakt med Ester Pettersson och det var nog hon som påverkade mitt val. Hon ordnade arbete åt mig på Slagsta Barnhem som låg två mil från Stockholm. Där stannade jag till januari 1944 då jag flyttade in till Stockholm. Jag fick arbete på Epidemisjukhuset.Stugan p
å Grisselön och syskonen Wik. Från vänster:
Herbert, Ester, Else, Runar, Erik, Gunnel och Bror.
Bilden tagen 1943.

 
Mitt öde

Efter en tid i Stockholm träffade jag en militär från Skåne som gick furirskolan. Militären var John Johnsson från Kristianstad. Han blev mitt öde. Jag flyttade 1945 till Kristianstad och började arbeta på stadens lasarett.

I Kristianstad var det lugnare än i Stockholm. Men någon större skillnad var det inte. Överallt där jag bott har alla varit lika vänliga. John och jag gifte oss den 7 juli 1946 och bosatte oss i Kristianstad. John arbetade på militärförläggningen A3. 1947 slutade han på A3 och började arbeta på en smidesverkstad i Knislinge. Vi byggde hus och barnen kom undan för undan.

Vi sålde vårt drömhus i Knislinge 1952 och köpte istället en smidesverkstad samt hus i Österslöv. Vi arrenderade jordbruk 1964 och startade också en maskinstation. Vi drev allt gemensamt. Alla sönerna arbetade hemma och dessutom hade vi några anställda. Det har varit ett härligt liv att få arbeta sida vid sida hela familjen.Else och John
med yngsta barnet Rosita.Och här är
alla barnen.  Från vänster: Sverker, Ulrika, Anne-May med Rosita i famnen och Jan-Inge. Bakom står Kennet och Chani.


Vi lämnade över verkstaden till äldste sonen Chani 1982. Fem år senare började vi lämna över jordbruket och maskinstationen till två av sönerna.

En sak vill jag framhålla: Jag har aldrig ångrat att jag åkte till Sverige! Jag har mött så mycket vänlighet samt fått så många vänner. Här har jag dessutom mina barn och barnbarn.

Mina tankar går dock ofta till Socklot. Vi åker dit så fort tillfälle ges. Jag brukar ibland tänka tillbaka på min första tid i Skelleftehamn. Jag övade mig då för att få bort Socklot-dialekten. Nu efter 52 år måste jag öva mig för att få den tillbaka.

Till sist vill jag sända en hälsning till alla nära och kära i Socklot, samt till alla Smedsare, var ni än befinner er i världen och önskar er alla

God Jul!


Else Wik Johnsson med familj Österslöv, Kristianstad, Sverige, sid 6–8.


Läs och se mer:
Else Johnsson 70 år.
Minnesruna.
En minnesrik semester i Socklot av Ulrika, Ulf och Louise Palm
Smen i Österslöv på Youtube. Film av sonen Chani Johnsson.
(Inf. 2022-12-07.)

Hos Ekströms i San Francisco

Erik Smeds


Sommaren 1952 besökte Ellen Styris f. Ekström från Socklot, sedan länge bosatt i San Francisco, sin hemby. Hennes man hade dött föregående år. Hon hade med sig döttrarna Nancy och Liane, 15 och 12 år. Ellen talade svenska, men döttrarna endast engelska. Av pastor Still hade jag lärt mej grunderna i engelska i Nykarleby Samskola och kunde prata med Nancy och Liane. Det blev väl redan då tal om att jag någon gång skulle besöka familjen i San Francisco. Denna inbjudan kunde förverkligas först senaste sommar, men inte riktigt så som planerat.

I april skrev jag ett brev till Ellen och berättade att min hustru Birgitta och jag i slutet av augusti skulle delta i den internationella kongressen i pälsdjursuppfödning i Toronto samt frågade om hon kunde ta emot oss efter kongressen. Ellen svarade att vi var välkomna. Hon hade fyllt 90 i mars men kände sig kry. Vi skulle få bo hos henne och göra våra utflykter därifrån.

I slutet av juli kom brev från Nancy, gift Baumann, med bud om att Ellen hade dött 15 juli under en stark värmebölja över staden. Nancy skrev att Ellen nog på förhand hade anat att hon kanske inte hade så länge kvar att leva. Hon hade bl.a. skrivit en förteckning över sina bekanta vilka hon ville att hennes döttrar skulle meddela om hennes bortgång.

Vi minns Ellen med saknad och det var en missräkning att inte få träffa henne.

Nancy övertog Ellens värdinneroll och hjälpte oss tillrätta. Hon skjutsade oss från flygplatsen i San Francisco till det hus där Ellen bott de sista 20 åren av sitt liv. En av Nancys söner, Douglas, bor också i huset sedan flera år, medan han studerar på universitetet i Berkely. Nancy bor i Los Gatos, som ligger 70 km söder om San Francisco.

Vi installerade oss i Ellens hus, som är ett enfamiljshus i två våningar i södra delen av staden, ungefär fyra km från centrum. Staden har goda allmänna kommunikationer och vi hade inga svårigheter att ta oss fram med hjälp av dem och Nancys tips om sevärdheter.

I San Francisco med omgivningar finns många attraktioner. Under ett kortare besök får man lov att välja vad man vill se. Vi besökte t.ex. Golden Gate Park, som är ca 400 hektar. Där finns många olika byggnader och anläggningar. Vid en av kajerna i stadens hamn har man byggt en jättelik ”turistfälla” Fisherman’s Wharf, av gammalt timmer.

Den före detta fängelseön Alcatraz, som ligger i San Franciscoviken ca 3 km från hamnen, är ju känd från böcker och filmer. Den är numera museum och har flera hundra tusen besökare årligen.Fr
ån vänster: Ellens dotter Nancy, svärsonen Kevin Troupe, dottern Beverley, sonen Douglas och Bigitta Smeds.


Vi gjorde också en dagsutflykt med buss till Yosemite nationalpark, som ligger ca 300 km öster om San Francisco i Klippiga bergen. Vädret var svalt och smådisigt i staden, men i nationalparken var det 100 fahrenheitgrader, som motsvarar 38 celsiusgrader. Det hindrade inte att vi råkade ut för ett ordentligt åskregn, medan vi stod och betraktade bergsklättrare, som tog sig uppför en nästan lodrät över 1000 meter hög bergsvägg.

Vägen till Yosemite går genom Central Valley-dalen. Där finns väldiga konstbevattnade frukt- och grönsaksodlingar. De vidsträckta betesmarkerna såg ut att till största delen vara bevuxna med flyghavre, även om en del var konstbevattnade.

Ellens yngsta dotter Liane bor också i San Francisco. Hon kom på besök en kväll och berättade att hon arbetar som klädinköpare på ett varuhus. Hennes två barn är gifta och har egna barn.

Efter fem dagar i San Francisco åkte vi till Nancys hem i Los Gatos. Hon arbetar som sekreterare på en byggnadsbyrå. Hon har fyra barn, endast yngste sonen bor hemma.

Vårt besök inföll under ett veckoslut och Nancy hade möjlighet att visa oss olika ställen i omgivningarna, bl.a. det berömda Stanford-universitetet. Vi åkte också ett par hundra kilometer längs en väg, Highway 1, som följer Stilla havets kust. Utsikten var storslagen. Vägen passerar halvön Monterey, som är känd för sina många golfbanor och är ett populärt utflyktsmål för stadsborna. Nancy tog oss också med på visit hos en grannfamilj och till en motionsklubb. Vi använde en dag för att till fots bekanta oss med Los Gatos, som har ca 35 000 invånare, men är vidsträckt eftersom bebyggelsen är låg.

Från Los Gatos åkte vi hem efter att ha besökt bekanta i Williamsburg i Virginia.

Bästa Smedsare! Tag denna lilla berättelse nedtecknad i Allhelgona, som en julhälsning från smedsättlingar i Kalifornien.


Solf 5.11.88 Erik Smeds, sid 9–10.
(Inf. 2022-12-07.)

Två dikter

Britta Harald


Oktober

Så grått det är, sa damen i butiken.
På hemvägen far mina ögon över landskapet,
VAD är grått?
Den gamla ladan, visst
men hon räknas väl ej
det är ju hennes varma färg.
Men himlen är verkligen gråvit
och asfaltvägen är grå.

Men åkrarna
de skördade, gulbeige
de plogade, mustigt bruna
de bärgade, vackert gröna
Björkskogen bakom åkern
står redan med lila grenar
i väntan på våren.
Pilträdets kvistar lyser orange
och gröna bladflagor
hänger kvar.
Videgrenarna är rödbruna.

Alla färger finns ju.
Barrträden mörkgröna
gårdsplanens planterade gran
är silvergrön.
De röda gårdarna med vita knutar
de vita gårdarna med gröna tak.

Mitt hjärta fylls av tacksamhet,
GUD, du har gett oss allt
Till och med färg i oktober.

 


Sj
älaringning

Dång, dång.
Dång, deng, ding.
En man har gått över gränsen
Nedanför klocktornet
går allt sin gilla gång
en vanlig vardag
betongtrånsport
en cyklande man
taxi.

Deng, deng.
Deng, ding, dång.
En kvinna har lämnat oss
På gatan går livet vidare
en lastbil med huselement
en kvinna med barnvagn.

Ding, ding.
Ding, deng, dång.
Ett barn har lämnat föräldrar i sorg
Klockorna ljuder ur tornet
På skolgården lekande barn
två ungdomar hand i hand
en motorcykel.

Livet går vidare.
Men,
Dång
pensionären
Deng
dataoperatören
Dång
fastighetsskötaren
Deng
dagvårdaren
Ingenting stannar.

Också för länge sedan
Dång, deng, ding
bonden,
backstugusittaren,
pigan,
prosten,
rotehjonet
Dång, deng, ding
Hästforan far förbi
mannen blottar sitt huvud
En kvinna med kärra
på väg till torget
stannar och niger.

Men livet går vidare
Deng, ding, dång
en dag är det jag Dång, deng, ding
en dag är det du.


Klockorna i Nykarleby kyrka ringer med storklockan först när en man har dött, med mellanklockan först för en kvinna, med lillklockan först för ett barn.


Britta Harald, sid 9–10.
(Inf. 2022-12-07.)

Tredubbla dagar, satelliter
och thail
ändska prinsar

Kristina Ahlnäs


För ett år sedan frågade Tor Fors om jag hade något intressant att berätta till nästa Smeds-blad. Vad är intressant? Är det min vardag i Alaska som skiljer sej från dagarna i Finland eller är det det ovanliga jag upplevt?

Det är 10 år sedan jag första gången skrev till Smeds-bladet. Då bodde jag i min 4 m2 lilla stolpbod ca 4 m över marken. Sommaren 1987, 10 år efter det att jag blandat mina grundläggande cementblock, kunde jag änteligen formellt inviga min 50 m2 stora stuga. Då hade jag redan bott 8 år i den, fastän en del av tiden utan tak etc. Alldeles färdigt är ju huset inte ännu, men det blir heller aldrig ett hus i Alaska.

För övrigt har de senaste två åren, sedan jag senast skrev, fortsatt i resandets tecken mer än någonsin. Har varit borta en tredjedel av tiden, för det mesta på tjänsteresor. Börjar förlora hoppet om att någonsin få tid att slutföra alla påbörjade projekt. I stället verkar det som om arbetstakten bara ökade. Man måste hinna med mer och prestera mer på kortare tid. Det tycks vara ett ”tidsfenomen”. Rumskollegan hinner knappast säga mer än ”god morgon”.

Chefen på universitetet, som sällan hinner tala med mej, bad mej följa med på en 2 veckors kryssning i februari 1987. Det är inte den bästa tiden att vara i Alaskabukten. Det blåste mellan 8 och 12 Beaufort. Vågorna växte till 9 m och slog över fartyget. En järnställning för strömmätare slogs formlös och ett fönster på övre däck krossades. I mässen satt vi i rad på durken och åt med ryggarna mot skotten och fötterna utspärrade som stöd. Efter en vecka var alla, inklusive besättningen, så utmattade av sömnlöshet att vi måste styra mot land och ankra en natt i en skyddad vik av Kodiak-ön och bara sova. Hann i alla fall påbörja ett manuskript om den goda och mycket komplicerade satellitbild vi fått från Alaskabukten.


Universi
ty of Alaskas havsforskningsfartyg, 40 m långa Alpha Helix. Mitt hyttfönster var första ventilen vid ankaret. Vågorna vräkte mot det så att vattnat sipprade in. Förstoring.


Kusten kantas av glaciärer. Malaspina-glaciären är den största med sina 2 125 km2. Den fuktiga havsluften från norra Stilla Havet kondenseras över de höga bergen som kan nå över 4 000 m och få en nederbörd på 6–8 m per år. En stor del faller som snö vilken inte hinner smälta under sommaren, utan småningom förvandlas till is, som håller glaciärerna vid liv. Smältvattnet, som rinner till havs i otaliga små bäckar, medför finmalet sedimentmjöl från bergen. Den sammanlagda volymen av alla små utlopp är större än Mississippifloden.

Genom det fina glaciärmjölet på ytan kan man på satellitbild följa havsströmmarna nära kusten då vädret är klart. Det utflytande vattnet bildar en smal, snabb sötvattensström som flyter norrut längs kusten. Där dess framfart spärras av den utskjutande Kayak-halvön kan virvlar ofta uppstå.

På vår satellitbild, tagen just i rätt ögonblick, kunde man se 17 virvlar som såg ut som genomskärningen av en svamp. Ingen har tidigare sett sådana virvlar i Alaskabukten och ingen har samtidigt sett så många som på vår bild. Resultatet blev en vetenskaplig artikel med färgbilder. En fortsatt forskning blev min biljett till internationella möten i Vancouver, Canada och Finland där jag förevisade resultatet. Vår ”sponsor”, NASA, vars projektmöten jag fått delta i i Kalifornien och Washington, D.C., är nöjd med oss, chefen är nöjd med mej och jag har haft glädje av alla resor. För att få arbetet klart för alla möten och publikationer har jag ibland arbetat tredubbla dagar. Övertiden har uppgått till månader och kan endast tas ut i tid jag har svårt att finna före cirkeln åter är sluten.

Vintern 1987/1988 arbetade jag 3,5 månader vid Tekniska Forskningsanstalten i Finland. Det gällde att utarbeta en metod genom vilken man kunde skilja moln från havsis på satellitbild. Sedan molnen borttagits skulle bilderna sändas till isbrytare.

Följaktligen var jag lämpligt i Finland då faster Edith Ahlnäs i Nykarleby fyllde 90 år i december 1987. Tack vare fasters bjudning fick både jag och bror Bo Ahlnäs från Iniö en chans att lära känna många trevliga släktingar. Håkan Ahlnäs förevisade sina minkar och rävar i Socklot. Morgonen före vi reste dukade Helmi och William Wik upp ett läckert smörgåsbord. Där fick vi åter träffa Thomas och Annarika Ahlnäs och uppfriska våra släktkunskaper.

När jag kom genom Stockholm i oktober 1988, på tågresa från Italien till Helsingfors, stod Thomas påpassligt på perrongen. Före Siljabåten gick bjöd fru Annarika på middag, som inleddes med en utsökt morotssoppa i Österskär.

Den mest exotiska resan gick till Thailand hösten 1987. Tidpunkten sammanföll med den kungliga långbåtsprocessionen i Bangkok, ett skådespel som i prakt och sällsynthet kan jämföras med en kröning. Från våra platser vid Chao Phya-floden kunde vi se kung Bhumibol Adulyadej med Kronprinsen i vita uniformer i den kungliga båten Supannohong med gyllene brokaddraperier och ett följe av 40 båtar, rodda av praktfullt kostymerade flottister till taktfasta rop och trumslag. Vi fick besöka kungliga projekt som utbildade landets fattiga och omskolade opiumodlande bergsbor. Bergsborna i norr var också oerhört skickliga i att väva vackra kjolar och göra smycken fastän de bodde utan elektricitet, rinnande vatten, skor etc. En morgon i soluppgången tog vi en 3-hjulig taxi till torgförsäljningen i Chiang Mai och fick se munkarna samla allmosor för sitt dagliga bröd. vår inofficiella guide var en vän från Alaska, som undervisat i engelska i ett kloster i Thailand. Varje dag i Thailand var en upplevelse bland oerhört vänliga och vackra människor.

Som kröningen på det personligt viktigaste jag åstadkommit under de senaste två åren var min stuginvigning, som firades i dagarna tre i juni 1987 med sammanlagt 50 gäster. Min gu'son Östen med fru Helena kom några dagar tidigare, liksom jag gjort vid deras bröllop ett år tidigare, och hjälpte mej att få allt klart. Efteråt gjorde vi en tur till McKinleyparken, som omdöpts till Denali. På vägen råkade vi bevittna ett flygplan avleverera fallskärmshoppare till en skogsbrand. Sista kvällen av besöket blev jag bjuden på en överraskningsmiddag i mitt eget hus. Efteråt underhölls jag med följande visa:


Vi gå över bergsklädda berg fallera
där björnspillning redan torkat har fallera
och vinden den viner
och solen den skiner
när vi gå över gräsklädda berg fallera.

Först blev det fest i Gu'mors stuga fallera
och björksav 1) behövde inte trugas fallera
ska Gu'mor bjuda flera
får hon brygga mera
så att alla i gäststocken 2) skall rymmas fallera.

Sen blev det liv och äventyr fallera
mot Denaliparken kosan vi styr fallera
genom bränder och besvär
vi vildmarksliv oss lär
och får brasan utan fnös att ta fyr fallera.


1) Bjöd på mjöd gjort av björksav.
2) Gästboken var en takbjälke.


Kristina Ahlnäs, sid 18–20.


Läs mer:
Nästa artikel.
Fler artiklar av Kristina.
(Inf. 2022-11-16.)Smeds-bladet nr 12/1988.


Läs mer:
Emigration i Uppslagsverket Finland.
Föregående nummer, 11.
Följande nummer, 13.
(Inf. 2022-11-16, rev. 2022-12-30 .)