Innehåll


SMEDS-bladet nr 17

December 1993
 

 

Bästa Smeds-ättling av Tor Fors

Hyvä Smeds-jälkeläinen av Tor Fors

Catharina Johansdotter Smeds, anmoder till en livskraftig släktgren i Vörå av Bengt Harald

Anekdoter av Gunnar Smeds

Kära Smedsättlingar, ett brev från Birgitta Furufalk

Årets bröllopspar av Carita Häger

Vad skall bruden ha till mat? Bröllopsramsa nedtecknad av Karin Envik

Ättlingar till Jakob Mattsson Smeds. Släktutredning av Tor Fors

Bästa Smeds-ättling!

Tor Fors


I det senaste numret av Smeds-bladet berättade jag om svårigheten att finna den familj som år 1806 flyttade från Socklot till Vörå.

Familjen, Catharina (Cajsa) Johansdotter och Hans Hansson Svan med sina fem barn födda i Socklot, finns antecknade i Vörå församlings inflyttningslängd, därefter förefaller de vara helt borta ur böckerna.

Med hjälp av Runar Hagberg i Vörå, ivrig släktforskare, kom familjen till rätta. Orsaken till familjens ”försvinnande” var att de efter inflyttningen till Vörå antog namnet Gåll efter köp av ett hemman med samma namn.

Sedan har den ena ledtråden gett den andra och faktiskt hade ett flertal personer redan kartlagt en del av den gållska släktgrenen, som för mig föreföll omöjlig att få någon början på.

Om denna släktgren handlar artikeln i årets ”blad”. Bengt Harald skriver, med utgångspunkt från utredningar och uppsatser om Gåll-folket samt genom besök i Bertby i Vörå, intressanta uppgifter om den mycket livskraftiga släktgren som Catharina Johansdotter från Smeds i Socklot blev anmoder till.

En av de källor som Bengt Harald hänvisar till är en uppsats av Gretel Thors. Hon skriver att händighet och musikalitet var kännetecknande för Gåll-folket. I artikeln finns ett flertal historier om speciellt den senare egenskapen.

Birgitta Furufalk, f. Hermansson, har sänt ett brev till Smedsbladet. I sitt brev ger hon uttryck för glädjen att återfinna sin mor och sina syskon. Birgitta blev bortlämnad som liten och har undrat mycket över var resten av familjen kan finnas. ”... Ge aldrig upp hoppet om att någon dag få svar på alla frågor som trots allt följer en under livets gång” avslutar hon brevet med.

Det har framkommit önskemål från olika släktgrenar om att bli presenterade i Smeds-bladet. Bland andra har Ilmajoki-grenen uttryckt önskan om detta. Utredningen är i det närmaste klar men på grund av dess omfattning är det inte möjligt att publicera utredningen i ett ordinärt Smeds-blad. Därför kommer den att ges ut separat och kan beställas från Ritva Hakoniemi 964-412 73 19 eller från undertecknad.

God Jul och Gott Nytt År!

       

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Sverige

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

     ”

Carita Häger

 

66 930 Kovjoki

Finland

Birgitta Östdahl

 

68 500 Kronoby

     ”


Tor Fors, sid 1.

Hyvä Smeds-jälkeläinen!

Tor Fors


Smeds-lehden edellisessä numerossamme kerroin hieman niistä ongelmista, jotka liittyivät Sokaluodosta vuonna 1806 Vöyrille muuttaneen perheen löytämiseen.

Catharina (Cajsa) Johanintyttären ja Hans Hansson Svanin seitsenhenkisen perheen (lapset syntyneet Sokaluodossa) tiedetään muuttaneen kirkonkirjojen mukaan Vöyrille. Tämän jälkeen ei heistä kuitenkaan ole olemassa merkintöjä.

Vöyriläisen innokkaan sukututkijan Runar Hagbergin avulla perheen tiedot on saatu selville. Syykin ”katoamiselle” löytyi. Vöyrille muuton yhteydessä perhe otti nimekseen Gåll, hankkimansa tilan mukaan.

Tämän jälkeen on johtolanka toisensa jälkeen usean henkilön välittämänä selventänyt Gållin sukuhaaran vaiheita, jotka olivat osoittautuneet minulle vaikeiksi löytää.

Niinpä onkin luonnollista, että tämän vuotisessa lehdessämme on artikkeli juuri Gållin sukuhaarasta. Bengt Harald kirjoittaakin Gålleista, tästä erittäin elinvoimaisesta sukuhaarasta, jonka esiäitinä Catharina Johanintytär Sokaluodon Smedseistä on, mielenkiintoisia asioita. Tietolähteinä hänellä on ollut Gålleja koskevat selvitykset ja kirjoitukset, sekä käynnit Vöyrin Bertbyssä.

Eräs Bengt Haraldin käyttämä tietolähde on Gretel Thorsin tekemä kirjoitus. Tästä käy hyvin ilmi että Gålleille oli tyypillisinä piirteinä käsien taito ja musikaalisuus. Artikkelissa onkin näistä taidoista, erityisesti jälkimmäisestä, useampi tarina.

Birgitta Furufalk, s. Hermansson, on Smeds-lehteen lähettämässään kirjeessä esittänyt ilonsa löydettyään äitinsä ja sisarensa. Birgitta oli lapsena luovutettu pois ja on sen jälkeen mietiskellyt usein, missä suku muilta osin elää. Hän lopettaa kirjeensä: ”... Älä koskaan lopeta toivomasta että jonakin päivänä löytäisit vastauksen kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka kuitenkin aina sinua elämässäsi seuraavat.”

Meille on esitetty eri sukuhaarojen taholta toiveena saada esittäytyä Smeds-lehdessä. Muun muassa on Ilmajoki-haara ilmaissut tämän. Selvitystyö on jotakuinkin valmis, mutta sen laajuudesta johtuen ei sitä voida julkaista tässä varsinaisessa Smeds-lehdessä. Sen sijaan se julkaistaan erillispainoksena ja sitä voi tilata Ritva Hakoniemeltä, puh. 964-412 73 19 tai allekirjoittaneelta.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Otamme kiitollisuudella vastaan pitkiä ja lyhyitä kirjoituksia Smeds-lehteen. Ole hyvä ja lähetä omasi johonkin näistä toimituksista.


Tor Fors, sid 2.

Catharina Johansdotter Smeds
– Anmoder till en livskraftig
släktgren i Bertby, Vörå

Bengt Harald


I det myller av människor som funnits i släkten så långt den kan följas bakåt i tiden händer det då och då att någon enstaka person av någon anledning blir intressant och lyfts fram ur anonymiteten och får ett ansikte.

Så har tack vare Ruth Bertlins släktutredning skett med Catharina (Caisa), även kallad Karin, Johansdotter Smeds, som föddes den 15 februari 1766 i Socklot. Catharinas föräldrar var Johan Henriksson Smeds, född 1740 samt Margareta Jakobsdotter Harald, född 1741 i Socklot.

Ruth Bertlin har, när hon forskat, funnit att Catharina från Smeds är anmoder till hennes man Dans släkt, till största delen förankrad i Bertby i Vörå.

Det är inte bara Catharina som blir intressant i sammanhanget utan också hennes man, vargeringskarlen (reservisten) Hans Hansson Svan från Broby i Nederluleå, född 1764, som helt apropå dyker upp i Socklot och gifter sig med Catharina en kort tid efter ankomsten till byn.

Hans Hansson Svan kom till Socklot den 8 november 1789. Tre veckor senare, 29 november 1789, gifter de två sig. Catharina var då 23 och Hans 25 år.

Hans Hansson bodde först på Smeds hemman nr 20 där hans hustru Catharina också var född. Med stöd av årtal i kyrkböckerna kan man konstatera att paret i 16 år bodde i, eller hade byn som huvudsaklig boplats.

Under tiden i Socklot föddes i familjen sju barn: Johannes 12.04.1790, Carin 1.10.1791, Olof 14.09.1793, Jakob 12.06.1795, Matthias 28.04.1798, Elisabeth 16.05.1804 samt Johan Fredrik 14.04.1806.


Till V
örå år 1806

Om stugan i Socklot blev för trång eller om familjen med tiden greps av oro av något slag må vara osagt, men den 21 januari 1806 köpte Hans 17/96-dels mantal av Gåll hemman i Bertby, Vörå.

I maj samma år flyttade familjen till Bertby, yngste sonen Johan Fredrik var då endast någon månad gammal.

Det var också sonen Johan Fredrik som kom att profilera sig, om uttrycket tillåts, i fortsättningen. Inte bara under sin egen livstid utan också genom generationerna som följde.


Stenfoten efter den g
ård Hans Hansson Svan och Catharina Johansdotter kom till när de år 1806 flyttade till Bertby finns alltjämt kvar.


Johan Fredrik gifte sig den 3 november 1825 med en flicka vid namn Anna Mickelsdotter Strand, född 1807 i Bertby. I äktenskapet föddes hela 12 barn. I dag är det många bertbybor som räknar sig som efterkommande till något av Johan Fredriks och Annas barn.

Johan Fredrik var av allt att döma en duktig husbonde på sitt hemman, ty till sin titel husbonde kunde han även lägga titeln sexman. Han dog i lungsot 71 år gammal medan hustrun Anna dog av ålderdom 80 år gammal.

Här bör kanske framhållas att namnet Gåll som hemmansnamn är gammalt i Bertby. Därför finns det andra människor i byn vid den här tiden med namnet Gåll utan att de är släkt med Hans och Catharina, som kom från Socklot. Efter hemmansköpet i Bertby antog Hans och Catharina släktnamnet Gåll efter hemmanet.

Liksom på andra orter finns i Bertby intresserade släktforskare och efterkommande till Socklot-gållarna har intresserat sig för sina förfäder. Intresset har närts av muntliga berättelser och traditioner som gått vidare från släktled till släktled. Ruth Bertlins släktforskning har gett detta intresse ny näring.

Med tanke på den här artikeln för Smedsbladet sammanträffade undertecknad hemma hos Helge och Hellen Ollqvist med Gretel Thors och Elna Thors. Helge räknar sig härstamma från Johan Fredriks son Mats, Elna från såväl Jakob som Michel samt Gretel från Jakob.

Helge Ollqvist berättar att Hans Hanssons samt Catharina Johansdotters efterkommande i många fall varit ”slöga” (praktiska) människor samt begåvade med ”stor” sångröst.


Tv
å Gåll-gårdar står kvar

Vid mitt besök i Bertby gjorde jag tillsammans med Helge, Elna och Gretel ett besök på den plats dit Hans och Catharina flyttade med sina sju barn år 1806. Den gård familjen bodde i är bortriven, men stenfoten finns alltjämt kvar och ger en uppfattning om hur huset kan ha sett ut i tiden. Däremot står ett par andra byggnader samt något uthus kvar. Enligt Helge kan en av gårdarna till och med vara äldre än den som var bostadshus för familjen. Helge berättar för övrigt att de gamla gårdarna hade sina egna namn: stugon, arstu, vistanstu och nystu.

De två kvarvarande mangårdsbyggnaderna på gårdstunet är numera obebodda, liksom en rad gamla, ståtliga bondgårdar i Bertby.Granne med Hans och Catharinas hemg
ård står den här gamla gården alltjämt kvar. Den kan också räknas in bland Gållasgårdarna. En av Hans Hanssons döttrar gifte sig till gården. På bilden Elna Thors, Gretel Thors och Helge Ollqvist.


Praktiska och musikaliska

Gretel Thors som satt till pappers endel hågkomster och muntliga berättelser om Gållarna med anor i Socklot, noterar att det genom Hans och Catharina uppstod en ny släktgren i Bertby. Namnet ”Gållas” lever alltjämt kvar som namn på en gårdsgrupp i byn även om namnet som släktnamn gått ut, trots många avkomlingar.

Gretel Thors berättar att Gåll-folket kännetecknas av händighet och musikalitet. Ur dessa ”gållkarlars” händer har sirliga hantverk och sniderier vuxit fram.

Det berättas om att när Gåll-pojkarna timrade användes ett snöre som vattenpass och riktlina. När flinka händer fläkte stockarna gjorde de det så skickligt att linan inte en enda gång höggs av.

Kvinnorna var inte sämre de. Många av dem stod för jordbruket medan deras män var affärsmän eller sysslade med annat arbete Sålunda byggde Kajsa Greta Pedar, f. Gåll, ett fähus året efter det att hennes man Johan gått bort.

Gretel anför också flera exempel på deras musikalitet. Hon berättar om Kaisa Gåll, ”mjölnar Kajsa” som hade en så stark och vacker röst att hennes släktingar i grannbyn hörde henne när hon sjöng. När man gick efter harven, vilket var vanligt på den tiden, gick det bra att sjunga. Sålunda berättas att när Mats Thors pojkar sjöng i södra delen av byn, svarade bröderna Kålax i den norra.

En annan berättelse handlar om Mats Vikman Brors. Hans reste till Amerika under den ryska tiden när alla fosterländska yttringar var förbjudna, bland annat var sången ”Vårt land” förbjuden. När båten hade lagt ut från kajen ihamnen släppte fördämningarna för Mats och han stämde uppe på däck upp nationalsången ”Vårt land”. Hans starka stämma bar sången långa vägar.Nystu kallas den h
år Gållasgården. Här har också släktingar till Hans och Catharina bott.


Även hans bror Johannes Viik var begåvad med en bärande stämma. Han var en tid anställd som kantor och organist. Det märktes genast om Brors Hannes var i kyrkan eller inte. Johannes sjöng också ut lik vid begravningar. Hans sång en vinterdag med hög och klar luft blev ett bestående minne för dem som var närvarande. Psalmsången hade hörts till grannbyn Kovik.

En historia om de två sångbegåvade bröderna må ännu berättas. En gång när de sjöng tillsammans med två systrar på läktaren i kyrkan hände det sig att en av änglarna på predikstolen plötsligt lossnade ur sitt fäste och föll ner på golvet.


Varf
ör kom Hans till Socklot?

En intressant fråga är vad det var som förde Hans Hansson Svan från Luleå till Socklot.

Helge Ollqvist pekar på möjligheten att svaret kan vara kyrkobyggaren Jacob Rijf i Socklot. Faktum är att Jacob Rijf den 5 september 1787 skrev ett kontrakt om att uppföra en kyrka i Luleå. Kyrkan stod färdig och kunde invigas den 5 december 1790.Helge Ollqvist, Elna Thors och Gretel Thors beundrar kopparkärl som i tiden använts av Gållfolket. De är numera i Helge Ollqvists ägo.


Utan att det är belagt kan man spekulera i möjligheten att Hans Hansson Svan kom i kontakt med kyrkobyggaren från Socklot, ja kanske rentav arbetade åt honom. Vittnesbörden från Bertby om Gållarna som skickliga träkarlar låter ana att det förutom rena skickligheten också fanns kunskaper inhämtade av kunniga läromästare, vilket kyrkobyggarna bör ha varit.

Nämnas kan att Jacob Rijf vid den här tiden hade en del andra kyrkobyggen på gång i den här delen av Sverige. Ytterligare en intressant notering kan göras i sammanhanget, Vörå församling beställde 1793 en ny predikstol, som tillverkades i slöjdverkstaden i Socklot. Predikstolen levererades 1794. Vöråbon Matts Kjötar skötte om transporten från Socklot samt att den kom på plats i kyrkan.

Vid den här tiden kopplas Jacob Rijf också in på bygget av en ny kyrka i Oravais. Ritningen till kyrkan är daterad i Nykarleby den 14 januari 1792. Oravais var på den tiden kapell under Vörå. Trots att församlingsborna ville ha kyrkan förverkligad enligt Rijfs ritning befallde Kungligt majestät i Stockholm att bygget skulle förverkligas enligt en annan arkitekts ritning. En annan Rijf, Carl, fick dock i uppdrag att genomföra bygget. Kontraktet om detta är daterat den 31 augusti 1795. De här noteringarna om Rijfarnas aktivitet i Vörå och Oravais de här åren låter förstå att det är fullt möjligt att Hans Hansson Svan i kyrkobyggarnas sällskap blev hemma här och att han hade goda möjligheter att spana in hemman till salu.

När så köpet av Gåll hemman i Vörå år 1806 slogs fast kunde det ske utgående från en relativt god kännedom om förhållandena i trakten.


Källor:


Bengt Harald, sid 3–7.

Anekdoter

Gunnar Smeds


Nu får ni skärpa er, bästa Smedsare! Utan er hjälp kommer denna spalt att torka in. Ring eller skriv!

Rafael Strandén, tabell 17 i Smedsboken, berättade häromdan följande självupplevda händelse på Smedsgården i Socklot i mitten på 1920-talet, då han var i sexårsåldern.

Evert Smeds hade slipat yxor och Rafael skulle föra dem till vedbacken. På vägen dit såg han en lockande sandhög, som han provade en yxa i. Yxan träffade en flat sten, som gömde sig under ytan. Rafael blev rädd och sprang in till mormor Maria. Hon hade maten färdig och bad Rafael gå ut och be Evert komma in och äta. Rafael gjorde som han blivit ombedd. Men trots att han sprang snabbt in igen hann Everts rop ifatt honom. Rafael berättade inte vad Evert ropade.

Om fiskaren August Vingren, tabell 35 berättas, att han medan han vilade på maten, radade stenar i hamnen (förbättrade stenbryggan vid sin båtplats på Grisselön).

Brodern Jakob Wik och hans stora familj hade det ekonomiskt kärvt. Fru Anni oroade sig och hade svårt att somna. Jakob tog det dock lugnt. ”Sov du bara, ti vakar nog ti som har ti få”

William Wik, son till Hulda i tabell 39, har länge varit en flitig och framgångsrik släktforskare. Han har under årens lopp på många olika sätt medverkat med uppgifter till Smedsbladet.

På sin 90-årsdag den 22.3.1993 blev han hjärtligt uppvaktad av släkt och vänner i sitt hem i Jakobstad.

Arbetsgruppen för Smedsbladet hörde också till gratulanterna, tackade för tider som gått och önskade fortsatt god hälsa.

William bor numera på Björkbacka åldringshem. Han har en och annan anekdot i bakfickan. Jag får återkomma till den senare. Smedsbladet sänder en varm hälsning till William.William Wik.


Gunnar Smeds, sid 8.

Kära Smedsättlingar

Birgitta Furufalk

     

Birgitta Furufalk
 

I veckan som gick erhöll min man ett märkligt samtal.

Den man som ringde hette Tor Fors och påstod att jag tillhörde en väldigt stor släkt som kallar sig Smedsättlingar. Första släktträffen 1977 samlade över 700 personer och varje år ges ut något som kallas Smeds-bladet.

Min man ringde mig genast i bilen för att berätta om detta.


Känslorna blev blandade. Hade min mor och mina syskon spårats? Visste denne man allt som jag under det senaste året försökt ta rätt på? Kanske hade han lyckats få fram telefonnumret till min mor, innan hon försvinner igen? Alla frågor utan svar.

Väl hemkommen så ringer jag inte upp honom, det är mycket att stå i efter en dag i fält.

Kvart över sex har jag bestämt mig; ”Jag går och ringer nu” säger jag till min man, ”det är nog för sent” svarar han, paniken kommer ”hurså” frågar jag, min man svarar ”han skulle på ett möte klockan sju, men du kan ju göra ett försök”.

Jag rusar ner i vårt garage, med en cigarett i handen ringer jag Tor Fors. ”Hej det här är Birgitta Furufalk i Boden” säger jag.

Den glädje jag spårar i mannens röst gör mig både lugn och trygg, det var nog inte så farligt i alla fall.

Frågorna bara sprutar ur mig: Har du hitta Alice? Var finns Anita? Telefonnumret till Ulla-Maria har du det?

Jag ringer alldeles för sent och vi måste avbryta så han inte blir försenad till sitt möte. ”Jag skickar dig Smedsbladet ikväll” säger han.

Omtumlad försöker jag samla tankarna, vissheten om att någon med hårt och intensivt arbete kartlagt hela min hittills outforskade bakgrund värmer inombords.

Kanske innebär det här att jag återigen får kontakt med min för mig förlorade familj, mina systrar, bröder och min för mig mytiska mor.

Så ligger det då i brevlådan, ett stort kuvert från Västerås. Jag öppnar det inte med detsamma, det ligger och väntar en stund, vad gör en halvtimme på 32 år?

Jag tittar och bläddrar, tillhör jag det här? Var kommer jag in? Så många människor, så många namn och platser.

Jag har lovat ringa Tor Fors igen, hur kunde jag glömma det?

Nästa morgon ringer han mig: ”Javisst brevet har kommit fram”, mycket att smälta och acceptera på en gång.

Till min glädje berättar han att omkring årsskiftet kommer ett nytt Smeds-blad och där är den gren jag tillhör med och utredd.

”Vill jag skriva några rader” frågar han, min tvekan är ljudlös, jag kommer inte ens ihåg om jag svarar på frågan. Tankarna snurrar, vem kommer att läsa det? Utfyllnad i Smedsbladet, vill jag vara det?

Lördagsmorgon sitter jag här och skriver, inte så många rader om mig och mitt, men något jag tycker är mycket viktigare: Om man som jag blir bortlämnad vid späd ålder och uppväxt utanför sin biologiska familj, ge aldrig upp hoppet om att någon dag få svar på alla frågor som trots allt följer en under livets gång.

Varma hälsningar till Er alla.


Birgitta Furufalk,Boden, sid 9–10.

Bröllopsramsa

Vad ska bruden få till mat?

Karin Envik


I forna tider sjöngs ramsor i olika sammanhang. Man sjöng både i glädje och i sorg. Jag skall här publicera en brudramsa, ”Vad skall bruden få till mat?”, som min far, Anders Fors sjöng många gånger i bröllopssammanhang. Mina syskon ville att jag skulle teckna ned den, samtidigt som det inkom önskemål om att den borde införas i Smedsbladet. Ulla-Maj Julin från Munsala har skrivit noterna till melodin inför publiceringen.

Jag har ej sett denna ramsa nedtecknad någonstans, ej heller har jag hört någon annan sjunga den. Jag undrar om någon hört den tidigare och skulle gärna vilja veta varifrån den kommer.
 


Förstoring vers 1–7 och vers 8–10.

   

1.

Vad skall bruden få till mat på den första dagen?
Ett par Hollands duvor.

2.

Vad skall bruden få till mat på den ådra dagen?
Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.

3.

Vad skall bruden få till mat på den tredje dagen?
Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.

4.

Vad skall bruden få till mat på den fjärde dagen?
Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.

5.

Vad skall bruden få till mat på den femte dagen?
Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands druvor.

6.

Vad skall bruden få till mat på den sjätte dagen?
Sex pund skorpor med russin opå. Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.

7.

Vad skall bruden få till mat på den sjunde dagen?
Sju skinnharpor. Sex pund skorpor med russin opå. Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.
Vad skall bruden få till mat på den åttonde dagen? Åtta tuppar med fjädrar och dun. Sju skinnharpor. Sex pund skorpor med russin opå. Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.

9.

Vad skall bruden få till mat på den nionde dagen?
Nio baroner med sina kalkoner. Åtta tuppar med fjädrar och dun. Sju skinnharpor. Sex pund skorpor med russin opå. Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par hollands duvor.

10.

Vad skall bruden få till mat på den tionde dagen?
Tio tunnor virr om virr. Nio baroner med sina kalkoner. Åtta tuppar med fjädrar och dun. Sju skinnharpor. Sex pund skorpor med russin opå. Fem fina fläsk. Fyra polskor. Tre kalkoner. Tu par änder fötterna med. Ett par Hollands duvor.


Karin Envik Vexala, Munsala, sid 18–20.Smeds-bladet Nr 17/1993.


Läs mer:
Föregående nummer, 16.
Följande nummer, 18.
(Inf. 2022-12-21, rev. 2022-12-30 .)