Innehåll


SMEDS-bladet nr 21

December 1997
 

 

Bästa Smeds-ättling av Tor Fors

Hyvä Smeds-jälkeläinen av Tor Fors

Socklot by – En gåva av havet av Bengt Harald

Sörens väg till sången – spelar Pacius i Topelius av Birgitta Östdahl

En resa i västerled av Bo-Erik Granvik

Släktens brudpar av Tor Fors

Familjenytt

Som pensionär i finalen – dikt av Ragnar Eriksson

Ättlingar till Johan-Fredrik Hansson Gåll, född Swan av Birgit Budd, Gretel Thors och Tor Fors

Bästa Smeds-ättling!

Tor Fors


Tack för alla brev som jag fått under året och tack för allt det positiva och för det intresse ni har visat släktens eget ”blad”. Tack även för alla bidrag som ni har sänt till ”bladet”, och som har resulterat i ett välfyllt Smeds-blad nr 21.

Förutom det sedvanliga innehållet; presentation av släktens brudpar, Familjenytt och släktutredning, har Bengt Harald intervjuat släkt – och hembygdsforskaren Rudolf Olson i Nykarleby. I Bengts artikel får vi under några hundra år följa med hur Socklot by har vuxit fram ur havet genom landhöjningen. Artikeln ger också en bild av våra förfäders liv och problem, som även förekommer i dagens samhälle, och hur livet kunde gestalta sig när det inte fanns möjlighet att betala skatt. Bengt Harald skriver även om de grymheter som många socklotbor drabbades av i början på 1700-talet under stora ofreden.

Operasångaren, dirigenten och statsvetaren Sören Lillkungs väg till sången var både lång och krokig. Möt honom i årets ”blad” i en personlig intervju skriven av Birgitta Östdahl.

Om en resa till Vancouver i Kanada och släkten där berättar Bo-Erik Granvik i sitt resebrev till ”bladet” och Ragnar Eriksson har bidragit med dikten Som pensionär i finalen. I sin dikt beskriver han livets vardag från ungdomsåren och upp i pensionsåldern. Många av oss har kommit fram till ”finalen”. Men många är även de som har så att säga startat loppet, det ger mängden av årets bröllopspar och nyfödda i årets Smeds-blad bevis på. Släkten går vidare.

Det händer att jag får förfrågningar om de tabellnumror som hänvisas till vid presentation av de som gift sig under året. Eftersom det har kommit många nya prenumeranter de senaste åren (för närvarande når Smeds-bladet 970 hushåll) är det kanske på sin plats med en kort redogörelse.

År 1932 gav professor Woldemar Backman ut en släktbok, ”Smeds i Soklot”. Det är den släktboken och tabellerna i den som vi hänvisar till. Men eftersom den är av så gammalt datum saknas uppgifter om senare generationer. Dessutom följer den endast manslinjen (Backmans avsikt var inte att presentera någon fullständig släktutredning), vilket innebär att en betydande del av släkten inte finns med. Därför de, ibland, långa utredningarna om tabelltillhörighet. Boken ger ändock en god bild av släkten och framför allt har den varit till god hjälp för fortsatt forskning. I början av 1970-talet kompletterade min far några tabeller med senare generationer. Ett antal släktböcker finns fortfarande att fås, hugade köpare kan höra av sig.

Varje år har det publicerats i ”bladet”, med början nr 9/1985, en utredning av någon släktgren. Smeds-släkten börjar så småningom bli kartlagd, dock återstår efterforskning av ett antal personer, födda i början av 1700-talet, som har angetts i släktboken som försvunna.

Målet är att om något år kunna ge ut en släktbok där alla (?) Smeds-ättlingar är samlade. Med er hjälp kan detta bli verklighet, därför en önskan till var och en att sända in uppgifter om varje förändring inom familjen. Även de som inte tidigare har sänt in sina personuppgifter hoppas vi få svar av. I slutet av detta Smeds-blad finns en blankett som ni kan avskilja, använd er gärna av den.

Slutligen en hälsning till er alla och önskan om angenäm läsning.

God Jul och Gott Nytt År!

Vi tar tacksamt emot bidrag till Smeds-bladet. Sänd in till någon av nedanstående:

       

Tor Fors

Gransångargatan 132

724 71 Västerås

Sverige

Bo-Erik Granvik

Tärnvägen 10

824 00 Hudiksvall

     ”

Carita Häger

Källmossvägen 109

66 930 Kovjoki

Finland

Birgitta Östdahl

Topeliusesplanaden 11 B

66 900 Kronoby

     ”


Tor Fors, sid 1.

Hyvä Smeds-jälkeläinen!

Tor Fors


Kiitos kaikista vuoden aikana saamistani kirjeistä, kaikesta myönteisestä sekä suvun omaa lehteä kohtaan osoittamastanne kiinnostuksesta. Kiitokset myös lehteen lähettämistänne avustuksista, joiden ansiosta Smeds-bladetin numerossa 21 on todella paljon lukemista.

Tavanomaisen sisällön, suvun morsiusparien esittelyn, perheuutisten sekä sukuselvitysten, lisäksi Bengt Harald on haastatellut suku- ja kotiseutututkijaa Rudolf Olsonia Uudestakaarlepyystä. Bengtin artikkelissa saamme seurata kuinka Sokaluodon kylä on muutaman sadan vuoden kuluessa kasvanut esiin merestä maankohoamisen kautta. Artikkeli antaa myös kuvan esi-isiemme elämästä ja ongelmista, jotka esiintyvät vielä nykypäivän yhteiskunnassakin. Bengt Harald kertoo myös julmuuksista, joiden kohteeksi monet sokaluotolaiset joutuivat 1700-luvun alussa Ison Vihan aikana.

Oopperalaulaja, orkesterinjohtaja ja valtiotieteilijä Sören Lillkungin tie laulun piiriin oli sekä pitkä että mutkallinen. Tutustu häneen vuoden ”bladetissa” olevan Birgitta Östdahlin kirjoittaman henkilökohtaisen haastattelun avulla!

Bo-Erik Granvik kertoo matkakirjeessään ”bladetiin” Vancouverissa Kanadassa asuvien sukulaisten luo tekemästään matkasta, ja Ragnar Eriksson on lähettänyt avustuksenaan runon ”Som pensionär i finalen”, Eläkeläisenä finaalissa. Runossaan hän kuvaa elämän arkea nuoruusvuosista eläkepäiviin. Monethan meistä ovat jo saavuttaneet ”finaalin”. Mutta monet ovat myös niin sanoakseni vasta aloittaneet kilpailun, tästä todistuksena Smeds-bladetin vuoden hääparejen ja vastasyntyneiden suuri lukumäärä. Suku jatkuu edelleen.

Toisinaan saan tiedusteluja taulukonnumeroista joihin viitataan vuoden hääpareja esitellessä. Koska viime vuosien aikana olemme saaneet monia uusia tilaajia (tällä hetkellä saavuttaa Smeds-bladet 970 perhettä) on lyhyt selostus ehkä paikallaan.

Vuonna 1932 julkaisi professori Woldemar Backman sukukirjan ”Smeds i Soklot”. Viittaamme siis tähän sukukirjaan ja sen taulukkoihin. Mutta koska kirjan julkaisusta on kulunut jo 60 vuotta, siinä ei ole tietoja viimeisistä sukupolvista. Sitäpaitsi kirja seuraa suurin piirtein ainoastaan suvun miespuolisia jäseniä (Backmanin tarkoituksena ei ollut täydellisen sukuselvityksen esittely), joten suuri osa sukua ei ole mukana tässä selvityksessä. Tästä syystä nämä toisinaan pitkät selvitykset taulukkoon kuulumisesta. Sukukirjoja on vielä saatavana jonkin verran, halukkaat ostajat voivat ottaa yhteyttä.

Joka vuonna, n:o 9/1985 alkaen, on ”bladetissa” esitelty jonkun sukuhaaran selvitys. Smedsin suku alkaa olla vähitellen täydellisesti kartoitettu, vielä on jäljellä tutkimukset jotka koskevat eräitä 1700-luvun alussa syntyneitä henkilöitä, jotka on sukukirjassa ilmoitettu kadonneiksi.

Päämääränä on muutaman vuoden päästä pystyä julkaisemaan sukukirja johon on koottu kaikki (?) Smedsin suvun jälkeläiset. Teidän avullanne tämä voi tulla todeksi, siksi vetoankin teihin jokaiseen, että tiedottaisitte kaikista perhesuhteissa tapahtuvista muutoksista. Toivomme myös saavamme vastauksen niiltä jotka eivät ole aikaisemmin lähettäneet henkilötietojaan. Tämän Smeds-bladetin lopussa on kaavake jonka voitte irrottaa, käyttäkää mielellään tätä kaavaketta.

Lopuksi tervehdys teille kaikille miellyttävää lukemista toivottaen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Otamme kiitollisuudella vastaan avustuksia Smeds-bladetiin. Nimet ja osoitteet joihin voitte lähettää kirjeenne löytyvät sivulta 1.


Tor Fors, sid 2.

Socklot by – en gåva av havet

Bengt HaraldKartan, som är ritad av Rudolf Olson, visar hur Socklot stigit upp ur havet och hur landet sett ut vid olika tider. Den streckade linjen, från kartans nedre del upp till höger, anger vägen till Jakobstad och den streckade linjen som går till vänster om ”Socklotdiket” är vägen som går genom Socklot by.
Förstoring.


F
ör länge sedan svallade vattnet fritt över de marker och gårdstun som i dag utgör den avgränsande del av vårt land som på kartan har namnet Socklot. Viken, ”Viitjen”, sträckte sig grovt beskrivet från nuvarande Hästbådafjärden långt inåt land där områden som Ransvik, Pasken, Maren och Karviken utgjorde bottnar i den stora viken.


Egentligen är det fel att i det här tidssammanhanget tala om Hästbådafjärden eftersom den inte fanns då ännu och de låglänta marker som i dag utgör Hästbådan låg under vatten, men för att hjälpa fantasin att orientera sig i tid och geografi kan användningen motiveras. Lodönsberget är en av de få höjderna i det här området och bör också det ganska tidigt ha börjat synas över vattenytan.

Hur gammal kan då Socklot by vara? Pensionerade ingenjören Rudolf Olson i Nykarleby, och med rötter i släkten Sigfrids i Socklot, har studerat höjdkurvorna på kartan över byn. Med hjälp av kurvorna och omfattningen av landhöjningen i dessa trakter har han fått fram figurer som visar hur landskapet kan ha sett ut under olika århundraden från omkring 1200-talet. Fast då låg det mesta av det land som vi i dag ser som Socklot under vatten.

En skillnad mellan Lillsocklot och Storsocklot är att Lillsocklot ligger längre in mot land, och högre, medan Storsocklot ligger närmare havet och därmed är landet också lägre. Det här påpekandet är inte oviktigt eftersom det betyder att Lillsocklots historia sträcker sig något längre bakåt i tiden och byn befolkades tidigare än Storsocklot som senare steg ur havet.

Här är det förstås omöjligt att komma med några exakta geografiska beskrivningar utan det måste bli på ett ungefär när. Av höjdkurvorna kan man dra slutsatsen att början till dagens Storsocklot, när landet på 1000-talet började höja sig ur Viken, småningom antog formen av en avlång ö vars högsta punkt låg något väster om den efter storskiftet utglesade bykärnan. Grovt beskrivet från nuvarande Segervalls norr om Samlingshuset till Wiiks eller Ollas vid Vallen. Värt att notera är att det här området på kartan över byn alltjämt har benämningen ”ön”. Och att skogsområdet väster om byn heter Västerskogen. Vid ungefär samma tid steg Kepalod, ”Tchepalod”, en höjd litet förbi Rivi invid vägen till Grisselön, ur havet.

Höjdkurvorna antyder också att dagens skogbevuxna Byön som en landtunga från Lillsocklot stack långt ut i Viken parallellt med den nya ön. Byön var det land som låg närmast den nya ön. Från Byön var avståndet tvärs över viken kortast för den som ville ta sig över till den nya ön. Det ligger nära till hands att anta att det var folk från Lillsocklot som först började söka sig till ön. Och anledningarna var sannolikt de samma som gäller för strandhugg i dag: jakt, fiske och varför inte fårbete.

Eftersom det för Socklot så typiska, med långgrunda stränder och stora områden med jämna, släta strandbottnar, av allt att döma gällde redan då, var det relativt stora, nya markområden som inom kort tid blev synliga. Redan omkring 1450 började hela nuvarande Storsocklot bli synligt. Strandlinjen följde i stort den sträckning byvägen har i dag.

Från 1450-talet började också några holmar i trakten av Wingrens, sista gården i byn, bli synliga över vattnet. Området har på kartan fått namnet Holmskogen. I dagligt tal kunde området, åtminstone förut, kallas Holman.


Gr
åsön fram på 1700-talet

Under 1700-talet steg dagens Gråsön, som efterhand växte, fram ur deltalandet vid den dåvarande mynningen av Nykarleby älv. Och samtidigt växte Socklotlandet alltmer i riktning mot Gråsön medan det mellanliggande öppna vattnet i samma mån blev allt mindre. Det tog ännu en tid innan Socklotlandet och Gråsön vuxit ihop. Finnusgräven var ännu in på 1900-talet ett vattensjukt område, en rest av det vatten som i tiden svallade fritt mellan Gråsön och den ö där Socklot by småningom växte fram.

Annat som hände under 1700-talet var att Ransviken torrlades och holmarna i norra delen av byn växte ihop till ett sammanhängande område, Holmskogen, som efterhand beskogades. Också Karviken torrlades ungefär fram till vägen till Jakobstad.

Ett exempel på hur snabb landhöjningen under vissa tider kan ha varit är ”Storsläton”, i början på seklet och under 1930-talet ett stort sammanhängande gräsbevuxet slättland, som av allt att döma måste ha stigit ur vattnet under en relativt kort tid. Äldre bybor minns den sportplan som fanns där under ett antal år fram till tiden före kriget.

Olson menar att den topografiska utformningen av Socklot by jämte anslutande marker som en följd av landhöjningen var färdig först under 1800-talets senare del. Grävningen av ån i medlet av 1930-talet, som samlade de sista vattenresterna i vikens botten i ett vattendrag, gav landskapet kring Viken i stort sett det utseende det har i dag. Olson säger att man på basen av höjdkurvorna kan dra den slutsatsen att även Torsön började sticka upp ur havet någon gång på 1200-talet.Ett v
ärdefullt porträttgalleri över personer i släkten från fars sida pryder väggen i Rudolf Olsons arbetsrum. De levande porträtten med förfäderna har intresserat honom att ta reda på mera om dem, och även om släkten på mors sida och byn med hemman och gårdarna, som var den värld där släkten bodde.
Foto: Bengt Harald.


Rudolf Olson hör genom sin mor till släkten Sigfrids som sedan 1614 innehaft Sigfrids, i folkmun Siffris, hemman nr 2. När det handlar om släkter som så länge varit representerade i byn uppstår frågan om det förekommit giftermål mellan personer i de båda släkterna. Och Olson kan på rak arm bekräfta att åtminstone ett par sådana fall förekom i medlet av 1800-talet.


Intresserad sl
äktforskare

Tvärtemot vad som är vanligt kom Rudolf Olson att påfallande tidigt i livet börja intressera sig för släktforskning. I regel brukar ju intresset för släkt och släktforskning vakna först när en människa kommer upp i åren.

 – Där ser du orsaken till mitt tidigt vaknade intresse för min släkt, säger han och visar några gamla porträtt av medlemmar av släkten på fädernet på väggen i sitt arbetsrum. Porträtten är målade av en kvinnlig medlem av släkten i medlet av 1800-talet. Genom porträtten fick Olson tidigt en visuell kontakt med sina förfäder. Han menar att också andra skulle få sitt intresse för sin släkt väckt om de hade haft sina förfäder på porträtt framför sig lika närvarande som han haft.

Olsons släkt på fädernet kommer från Norge där anfadern Ole Olson från Korshamn, född 1794, år 1807 gick till sjöss som 13-åring. Ett fartyg förde honom till Gamlakarleby där han träffade sin blivande hustru. Ole, hemma i Norge kallad Finn-Ole, stannade i Finland och paret blev ursprunget till en ny släktgren till vilken Olson hör.

Olson berättar att han för att få veta mera om sin släkt i tiden på måfå skrev ett brev till Korshamns församling, som han föreställde sig att måste finnas, och med sitt namn som avsändare tydligt angivet. En kvinnlig posttjänsteman i Korshamn fick brevet, som väckte hennes uppmärksamhet, i sin hand. Detta dels av den anledningen att det inte finns någon Korshamns församling och dels för att avsändarnamnet på något sätt lät norskt. Damen på posten gjorde något hon egentligen inte borde ha gjort; öppnade brevet och fick genast sammanhanget klart. Hon hörde själv till samma släkt. Hon skrev i sin tur brev till Rudolf Olson, som också kom att göra ett besök i Korshamn där stugan, där anfadern levde sina första år, alltjämt fanns kvar. Dessutom fick han träffa släktingar som han inte vetat om. Brevet han skrev ledde till en långvarig brevväxling med damen på posten i Korshamn, som levde tills hon blev 100 år.


Vasa landsarkiv en guldgruva

Rudolf Olsons släktintresse har gjort att han kommit att ägna sig en hel del åt släktforskning. Medan han ännu var kommuningenjör i Korsholm, en tjänst som han pensionerades från 1989, tillbringade han mycket av sin fritid på landsarkivet i Vasa där han fördjupat sig i tionde-, mantals- och andra längder och böcker som går tillbaka till 1500- och 1600-talet. Han säger att de här längderna trots de knapphändiga anteckningarna ger en god bild av hemmanen, människorna och de villkor de levde under. Andra viktiga källor för hans forskning har varit häradsrättens protokoll och olika kyrkböcker.

Hans forskning resulterade för några år sedan i två digra häften i formatet A4 om Sigfrids hemman och släkt. Hemmanet har varit i samma släkts ägo ända från 1619. Senare har han fortsatt sin forskning om hemman och husbönder i Socklot 1548–1850. Den forskningen har under sensommaren i år resulterat i ett häfte på 46 sidor i formatet A4.

Om hemman nr 20, Smeds, får man, för att ta ett exempel, veta bland annat att det är 3/4 mantal och att det ursprungligen var två hemman, Pehr Ers 1/4 mantal och Smeds 1/2 mantal. Hemmanet Pehr Ers är uppkallat efter bonden Pehr Eriksson som var bonde i Socklot 1629–1664.

Hemmansnamnet Smeds har sitt ursprung i Knut Smeds som 1629 nämns som 82-årig bonde i Socklot. Hans namn var Knut Sigfridsson och han var troligen smed i Socklot. Som 36-åring övertog han år 1583 hemmanet efter sin bror Måns. Hemmanet har troligen varit i samma släkts ägo åtminstone från år 1654 då Isac Månsson var bonde på Smeds. Efter den inledande presentationen följer sedan förteckningen över bönderna på hemmanet, vissa tider uppdelat på tre hemman. Här skall inte dess större utrymme ägnas åt enskilda hemman i byn utan av saken intresserade hänvisas till Olsons utredning.


Socklot hade 28 b
önder 1548

År 1548 när Olsons utredning börjar fanns 28 bönder i Socklot. Vid jordrevningen 1608, då Socklot överfördes till Nykarleby socken, hade antalet hemman minskat till 26 och hemmanen skattade för totalt 17 mantal. Minskningen från 30 till 26 hemman berodde troligen på att små hemman sammanslagits eller anslutits till större hemman. Efter hand sammanslogs ytterligare sex hemman så att det slutliga antalet blev 20. Av namnen är det möjligt att sluta sig till vilka hemman som sammanslagits.

Under 1600-talet låg många hemman tidvis öde. Till exempel år 1654 var 14 av totalt 22 hemman antecknade som öde, år 1671 var 13 av 19 hemman öde och år 1687 var nio av byns 19 hemman antecknade som öde. Även om ett hemman var antecknat som öde behövde det inte betyda att hemmanet var obesatt. Ofta levde bonden kvar på hemmanet, men var på ekonomiskt obestånd. Efter några skattefria år kunde det hända att han repat sig och blivit förmögen att sköta sina skatteutskylder. Om inte, gavs hemmanet åt någon annan som lovat stå för skatterna. Det förekommer också anteckningar om att grannar brukar en del av ödesjorden eller att ödeshöet bärgats av någon som betalar skatt för det.

Under Stora ofreden ödelades många hemman i Nykarlebynejden. I Socklot brändes år 1714 sju bondgårdar – Ahlnäs, Nors, Gästgivars, Nybonde, Hemming, Yrjas och Tågs – ned av ryssarna. Befolkningen drevs på flykten eller tillfångatogs och dödades eller sändes i fångenskap till Ryssland.Rudolf Olson vid en uthusrad med loft som alltjämt finns kvar på det gårdstun där hans mors hemgård med det för byn så typiska stenfähuset fanns fram till Storskiftet.
Foto: Bengt Harald.


Enskilda hemman i byn innehades från och till av ståndspersoner i Nykarleby. Efter stora ofreden bodde en Henrik Wessman på Snåre hemman. Wessman hade år 1709 avskedats som rådman, men av ryssarna blivit insatt som borgmästare under den ryska ockupationen 1714–1721. Åren 1643–1673 ägdes Snåre hemman av lagläsaren och domaren Jacob Hansson Nicarlus. Haralds hemman innehades en tid av en av Nykarleby församlings första kyrkoherdar, Jacobus Sigfridi Borgoensis samt dennes son och sonson.


Socklot n
ämns redan 1424

Hur länge Socklot existerat är inte känt, men Olson anför en uppgift om att domprosten Fredrik Trast i Åbo redan år 1424 skriver ett fullmaktsbrev för en ”Olaff Nielesson aff ; Sukalotu i Pedersöre Sockn.” Här avses troligen Lillsocklot som ligger högre. Först på 1400-talet hade Socklotlandet stigit upp ur vattnet så pass att den första fasta bosättningen kunde etablera sig där på 1500-talet. Ännu på 1300-talet bestod nuvarande Storsocklot endast av den tidigare nämnda ön i trakten av Västerskogen.

Olson tar också upp byanamnet Socklots ursprung och konstaterar att det är omtvistat. Språk- och namnforskarna är av olika åsikt. Tvistefrågan är huruvida namnet är av finskt eller svenskt ursprung. Det finska ursprunget hävdas av bl.a. professorerna T. A. Karsten och Carl-Erik Thors. Det finska ”suka” i Suka-luoto kan översättas med ”borst”, en typ av nate som det finns rikligt av i ådeltat. Enligt det här resonemanget kunde man få en namnkonstruktion som översatt betyder ”Borstskär.”

De som hävdar att namnet har ett svenskt urspung, bl.a. Bertil Nordgren, menar att personer influerade av finsk kultur, bland annat den redan nämnda domprosten Tast, gett namnet en finsk tolkning och språkdräkt; Soklotta eller Soglotta, som det också skrevs 1505 i Stockholms stadsböcker. (Här kan inom parentes nämnas att fartyg från våra trakter som låg i Stockholm eller seglade in i Mälaren på den tiden inte var någon ovanlig syn.)

Förleden ”Sog” finns i fornsvenskarnas ”sogne” (socken), som i början av 1500-talet skrevs som sochn eller sogen. Efterleden ”-lotta” i Socklotnamnet är nysvenska av fornsvenskans ”luta”, ”lotta”, som skulle betyda egendom i utmarker, eller kanske löt. Namnet Socklot skulle enligt denna tolkning bli ”sockenmark på byns utmarker” eller varför inte ”sockenlötet”. Diskussionen om Socklot-namnets ursprung går vidare och nya synpunkter framkommer efterhand som språk- och ortnamnsforskningen gör nya landvinningar.

Olsons forskning har fört en hel del intressanta fakta om Socklot by, dess hemman och husbönder i ljuset, till glädje för såväl nuvarande socklotbor, socklotbor i förskingringen som de många, många runt om i världen vars förfäder i tiden började sina liv i byn.


Bengt Harald, sid 3–7.

Sörens väg till sången
 – Spelar Pacius i Topelius

Birgitta Östdahl


Det tog över tjugo år innan Sören Lillkung upptäckte vilka sångargåvor han bar på. Han är född och uppvuxen i en familj där sången och musiken har och har haft en central roll. Pappa Carey som hör till Smeds-släkten har dirigerat många körer. Mamma Barbro har alltid varit en ivrig körsångare.


Men Sören ville inte ägna sig åt sång. Fotboll, friidrott, och andra typiska pojksporter lockade mera än sångkörer.

 – Jag är glad att ingen tvingade musiken på mig, säger Sören Lillkung, född 1962 i Jakobstad.

Nu är det han som mer eller mindre kastar sig över musiken. Han är utbildad operasångare och musikmagister från Sibeliusakademin 1993. För tillfället jobbar han som freelancesångare, körledare och sångpedagog. Att jobba som freelancesångare passar honom perfekt. Han får välja uppdragen och kasta sig in i det som attraherar honom.

Till karaktären är Sören Lillkung aningen otålig. Han vill utvecklas, se resultat och ha ett mål med det han gör. Slentrianmässiga uppdrag tilltalar honom inte.

Men tillbaka till Sörens vandring till sången.

Att Sören var en musikbegåvning redan som barn har han egentligen förstått nu senare. I skolan fick han ofta sjunga solo och alla tyckte att han sjöng så rent och vackert. Men det behagade inte den unge gossen som ville göra annat än sjunga. Plattfotad var han dessutom. För att stärka sin rygg och i slutändan sina fötter låg han och rullade med huvudet två timmar per dag. För att orka med denna övning sjöng han. Till slut upplevde Sören övningen rolig. Men när han blev 11 år märkte han att andra pojkar inte låg och rullade med huvudet från sida till sida. Då slutade han, men också med sången.

Nu blev det violinspel för gossen.

 – Violinen passade inte mig, säger Sören som istället ville trumma. Han ville helt enkelt hitta sin egen väg till musiken. I högstadiet var det rock‘n roll som gällde.


Statsvetare

Tro det eller ej men Sören Lillkung är statsvetare med politices magister examen. Efter studenten visste han faktiskt inte riktigt vad han skulle börja med. Det blev statsvetenskap i Vasa. Då får man en bred allmänbildning, tänkte Sören.

Under Vasatiden kom han faktiskt med i kören Pedavoces. Han kom också i kontakt med musikledare som insåg vilken god sångare Sören är och vilka framtidsutsikter han hade. Mellan varven besökte han Nykarleby där församlingens ungdomskör behövde en ledare.

– Pappa gav en snabbkurs i dirigering hemma i soffan och jag tågade iväg till körens första övning, berättar Sören.

I början klarade han sig med de grunder som pappan undervisade på en timme. Men vetgirig som han var ville han ha mera kunskaper för att kunna utveckla sin kör. Han kom till en Wegeliuskurs i Yttermark sommaren 1984. Där träffade han Leila Kilpinen som tyckte att han absolut borde studera sång.

År 1985 inledde han sångstudier för Harry Dahlström i Åbo samtidigt som han studerade statsvetenskap. Johan Almark, numera också Mannila, som han kom att samarbeta en hel del med skickade ansökningshandlingar för Sibelius-Akademien till Sören. 1987 sökte han till Sibelius-Akademien och blev antagen. På den vägen är han.

– Inte är min pol. mag. examen bortkastad. Den har jag nytta av i många sammanhang, säger Sören.

Även om han inte har planer på att åta sig administrativa uppgifter vet man aldrig vad framtiden för med sig. [Sören är sedan 2018 vd för Svenska kulturfonden.]


Ensaksm
änniska

Sören ser sig själv som en ensaksmänniska. Hans vilja att utveckla sig själv och det han håller på med är stor.

– När jag stampar på stället blir jag retlig och otålig, medger han.

Men även om han är en ensaksmänniska tycker han om att jobba i team. Tiden med ungdomskören i Nykarleby församling betydde mycket för de framtida engagemangen. Sören kom i kontakt med Wingrenarna som han senare samarbetat mycket med.

När han studerade i Sibelius-Akademien var han rädd att förlora sig själv. Sören vill hela tiden ha sin egen stil och finna balans i tillvaron. För att nå detta startade han ungdomskören His Master's Noise som blev något av en succé. Som mest hade kören 130 medlemmar. Sören ledde kören med framgång. Körmedlemmarna kommer från hela Svenskfinland och en del finskspråkiga ungdomar deltar också. Problemet med kören är kontinuiteten. Unga studeranden kommer med. När de är färdiga med studierna byter de bostadsort och åker iväg. Det finns gränser för en sådan kör.

Det blev mer eller mindre självklart att överlämna kören till en ny dirigent som i sin tur kan locka ur den det maximala, berättar Sören Lillkung.


Wegeliuskören

När Sören avslutar en sak är det för att starta en annan. Efter His Master's Noise föddes Wegeliuskören. Den är en produkt av De ungas musikförbund i Svenskfinland, DUNK, och Wegeliusinstitutet. Kören bildades 1996 och har ca 50 medlemmar, alla med musikbakgrund och utbildning. Man kan gott säga att kören är halvprofessionell. Körmedlemmarna bor spridda runt om i Svenskfinland. Därför kan man inte samlas till regelbundna övningar. Istället hålls övningsweekender med konserter ungefär fem gånger årligen.

– Repertoaren består av många olika musikstilar, säger Sören Lillkung.

Som operasångare engageras han för olika uppgifter. När han får förmedla ett budskap trivs han bäst.

Att vara sig själv är viktigt. Att skilja på Sören och artisten Lillkung går inte. När han står på scen är han Sören Lillkung och i privata sammanhang är han samma man. Han vill vara äkta och ärlig i sin kontakt med publiken.Att skilja på privatpersonen Sören Lillkung och artisten Sören Lillkung
är omöjligt. Äkthet och ärlighet gäller både privat och på scen.


Topelius

Det har gått 180 år sedan Zacharias Topelius föddes och hundra år sedan dog. Hans minne firas 1998 bland annat med musikpjäsen Topelius, som ges på Svenska Teatern i Helsingfors. Sören Lillkung är engagerad i pjäsen. En del ny musik har komponerats men en hel del befintlig musik, exempelvis av Fredrik Pacius, ingår. Sören ska tolka dirigenten och kompositören Pacius. Kören His Master's Noise medverkar också.

Den 14 januari, på Topelius' födelsedag blir det premiär. Fyrtio föreställningar planeras våren 1998. Troligen går pjäsen i ett par år och det innebär att en grupp från kören utkristalliseras som sedan medverkar under de fortsatta föreställningarna.

I början kommer tjugo medlemmar från kören att medverka per kväll. Det innebär många övningar innan alla grupper smälter in i pjäsen.

Sören Lillkung har alltid känt varmt för Topelius. Förhållandet har förstärkts genom att han haft tillfälle att finna nya sidor hos sagofarbrorn, som var en gränsöverskridare i många bemärkelser. Han kämpade för kvinnans rättigheter, han var en viktig stimulator för kyrkan och han kom med kloka råd i fråga om Finlands förhållande till Ryssland.

 – I pjäsen lyfts människan Topelius fram, säger Sören Lillkung.

Professor Lars Huldén har skrivit texten till musikpjäsen.Sören Lillkung drömmer inte om de stora arenorna. I stället söker han harmoni, lycka och utveckling i andra sammanhang.


Dr
ömmen om Österbotten

Sören är gift med Majvor Grönroos från Ingå men senare bosatt i Nykarleby. Paret har tre barn, Erik Herman 7 år, Anna 5 år och Emil 1 år. Familjen är bosatt i Sibbo sedan 1988. Sören påpekar dock att han känner sig som österbottning.

 – Jag blir inte nylänning helt enkelt, säger han ärligt. Jag har för starka rötter i Österbotten. Det är så vackert där.

Sören Lillkung drömmer inte om de stora världsarenorna. Det är inte målet för hans idoghet. I stället söker han harmoni, lycka och utveckling i andra sammanhang. Han trivs på arenorna i Finland.

 – Drömmen är att någon gång kunna flytta tillbaka till Österbotten, avslöjar Sören. Just nu inser han vikten av att bo i Helsingforsregionen för att utvecklas konstnärligt.

– Men i Österbotten är tempot lägre, man hinner göra saker tillsammans. Livskvalitén är avgjort bättre, säger Sören Lillkung.

När yngste sonen drabbades av epilepsi kom han underfund med en hel del av livets väsentligheter. Han insåg vad som är viktigt i livet. Nu mår sonen bra och Sören vill gärna jobba med texter där djupare livsfrågor lyfts fram.

 – Vi ska lära oss istället för att fly, säger Sören Lillkung.

Sören är Smeds-ättling genom sin far Carey, f. 1936 i Oravais, farmor Alma Johanna, f. Sirén 1911 i Kimo, farmors mor Beata Sofia, f. Skeppar 1877, farmors mormor Beata Johansdr, f. Pedar 1856 i Karvat, hennes mor Anna Beata Mattsdr, f. Gåll 1827 i Bertby, Vörå, och mormor Carin Hansdr f. Svan 1791 i Storsocklot. Carins mor var Catharina (Cajsa) Johansdr, f. Smeds 1766 i Storsocklot, tabell 10 i släktboken ”Smeds i Soklot”. Där har Catharina getts namnet Karin, vilket är fel.

Catharina (Cajsa) Johansdr gifte sig med vargeringskarlen (reservsoldat) Hans Hansson Svan, f. 1764 i Luleå, Broby församling. De flyttade år 1806 till Bertby där de köpte en del av Gåll hemman och antog namnet Gåll. Catharina och Hans fick sju barn, varav fem levde vid flyttningen till Bertby. Samtliga barn var födda i Storsocklot. Ättlingarna till deras yngsta barn, Johan-Fredrik, finns med i släktutredningen i årets ”blad”.

Tor Fors


Text och bilder: Birgitta Östdahl, sid 8–11.

En resa i västerled

Bo-Erik Granvik


Under tre veckor i månadsskiftet april–maj gjorde jag, Bo-Erik Granvik, och min fru May-Britt tillsammans med min kusin Inga-Britt Lindvall och hennes man Bertel en resa till Kanada och USA. Resans huvudmål var Vancouver och Saga och Berndt Backlund med familj.

Saga Backlund, född Granvik, tabell 32 i släktboken och Smeds-bladet nr 20, är gemensam kusin till undertecknad och Inga-Britt Lindvall. Saga och Berndt Backlund är bosatta i Kanada sedan 1956.

Den 12 juli 1956 påbörjade Berndt sin emigrantresa från Jakobstad via Åbo till Stockholm. Därifrån fortsatte resan till New York med M/S Stockholm, som dessvärre kolliderade med M/S Andrea Doria på återresan. Berndt fortsatte sin långa färd över kontinenten med tåg till Vancouver och vidare över till Vancouver Island, där han fick sitt första arbete på Moore's logging camp. Arbetet förmedlades av Erik Ahlstrand i Jakobstad.

Den 16 december samma år flög Saga med barnen Bert och Ann till Vancouver och sedan med färja över till Vancouver Island där den första tiden bodde i ”logging campen”. Berndt fick senare anställning i sin morbror Alfreds företag, Cederberg Floor, i Vancouver där de 1958 köpte sitt första hus i Burnaby. För ett antal år flyttade Saga och Berndt till ett nybyggt hus och trivsamt kvarter i stadsdelen Surrey. Anknytning till Vancouver Island kvarstår dock i form av en sommarstuga.

Förutom de första åren i Vancouver har Saga förvärvsarbetat. Under perioden 1963–1973 hade hon femton fosterbarn i avvaktan på adoptivföräldrar. Barnen förmedlades av Social Service och stannade hos Saga från kortare perioder upp till tre år. Efter denna period arbetade hon på en charkfabrik och därefter som vårdbiträde inom hemtjänsten fram till sin pensionering.Hemma hos Sagas son Bert Backlund i Vancouver. Fr
ån vänster: Inga-Britt Lindvall, Bert Backlund, Bo-Erik Granvik, Saga Backlund och Bertel Lindvall. Inga-Britt, Saga och Bo-Erik är kusiner.


Lördagen den 3 maj hade vi nöjet att övervara Order of Runebergs sångfest med körer från Vancouver, Seattle och Portland. Det var en upplevelse som vi kommer att minnas, både vad det gäller sånger och sammanträffanden med många emigranter och ättlingar i andra och tredje led från både Finland och Sverige, varav ett flertal med rötter i våra hemtrakter. Följande dag fortsatte vi samvaron med gemensam frukost med körerna.

Under vår vistelse i Vancouver träffade vi Sagas och Berndts många vänner, vars vänskap och gästfrihet även kom att omfatta oss. Vi fick ta del av många skiftande levnadsöden i deras nya hemland.

Tidigare under våren hade Sagas bror och svägerska, Mikael och Carita Granvik, gästat Saga och hennes familj. De gjorde även en resa till Juneau i Alaska, där deras far Arvid omkom, den 23 maj 1924 i en gruvolycka. Ensamma kvar i Nykarleby med sin mamma Selma, född Holmkvist i Socklot, blev då Saga, 1 år och 10 månader, och Mikael 5 månader.

Saga med familj sänder hälsningar till släkt och vänner via Smeds-bladet.


Bo-Erik Granvik, sid 11–12.


Med djup sorg tillkännagives
att

m i n  ä l s k a d e  m a k e

Emigranten

Arvid Johannes
Granvik

från Soklot, avled å hospitalet i Juneau Alaska den 23 maj 1924 i en ålder av 25 år, 1 månad och 15 dagar. Sörjes närmast av mig, 2 barn, föräldrar och 7 syskon, svärmor, svågrar samt släkt och vänner.

Selma, Saga o. lilla Mikael

Farväl mitt hjärtas ljuva vän, mitt allt,
Du solen i min levnads öden.
O vad mig livet blivit mörkt och kallt,
Nu sen ditt varma hjärta brast i döden.
Hav tack för allt, min Arvid, bed för mig,
Att jag en gång hos Gud får möta dig.


Österbottniska Posten, 4 juli 1924, nr 27, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

 

Familjenytt

Dödsfall


William Johannes Wik
1903–1996


Minnesrunan av Håkan Ahlnäs var tidigare publicerad.

 Lisbeth Margareta Sabel
1918–1997


Lisbeth Margareta Sabel, född Lybäck den 7 december 1918 i Kronoby, avled den 28 januari 1997. Lisbeth var dotter till Sofia och Wilhelm Lybäck. Sofia, som kom från Holm i Jeppo, var dotter till Anna Sofia Smeds som kom från Smeds i Socklot. Lisbeth ingick i tabell 16. Hon föddes i en syskonskara på tolv barn.

Lisbeth som utbildade sig till mejerska vid mejeriskolan i Vasa arbetade bland annat på mejeriet i Pörtom innan hon gifte sig med Bertel Sabel från grannbacken i Kronoby. Lisbeth blev jordbrukarhustru. Fyra barn föddes, tre av dem under krigsåren då Bertel var ute vid fronten. De fyra barnen gifte sig och Lisbeth fick 17 barnbarn. Skaran utökades under senare år med 14 barnbarnsbarn.

I samband med nyskiftet byggde Lisbeth och hennes man Bertel nytt bostadshus och nytt fähus i Överby ungefär två kilometer från det gamla hemmet på stranden av Kronoby å. De byggde upp sitt jordbruk, som övertogs av den yngre av sönerna, Jan-Erik, som tillsammans med sin familj förde jordbrukartraditionen vidare. 1996 drabbades Jan-Erik av en obotlig sjukdom. Han rycktes bort drygt ett halvår före modern. 1993 hade maken Bertel omkommit i en trafikolycka. Sorgen, först efter maken och sedan efter sonen bröt ner Lisbeth som somnade in när hon upplevde att hon levt färdigt.

Efter Lisbeths bortgång återstår endast tre medlemmar kvar av syskonskaran. Men ättlingarna som för släktgrenen vidare är många.

Brorsdottern Birgitta Östdahl

 Birgit Christina Nyman
1947–1997


Birgit Christina Nyman från Oravais avled den 29 januari 1997. Hon fick leva 50 år och 10 dagar. Femtioårsdagen firade hon på Centralsjukhuset i Vasa.

Birgit föddes i Bertby, Vörå, den 19 januari 1947. Hennes föräldrar Etel och Erik Ollus är ättlingar till Johan-Fredrik Hansson Gåll, född Swan, i fjärde led. Erik är avliden men Birgits mor och bror samt en syster lever.

Den 19 juni 1966 vigdes Birgit Ollus med Kjell Nyman från Munsala. Till familjen hör två vuxna söner, Peter och Kennet.

Redan i tonåren började Birgit inom affärsbranschen. Sommartid arbetade hon på Bertby-boden, senare blev det Vörå-boden i Vörå centrum.

Familjen Nyman flyttade till Jakobstad och bodde där i nio år. Sönerna föddes där och hon stannade hemma ett antal år, den tiden hade hon också dagbarn.

År 1975 flyttade familjen till Oravais där Birgit fick tjänst på Oravais Hus. 1985 blev hon delägare i beklädnadsaffären ”Stor och Liten”. Fyra år senare tog hon över den och blev ensam ägare till butiken, som hon skötte, trots sin sjukdom, så länge krafterna räckte.

1986 blev hon opererad första gången för cancer. Sedan fick hon genomgå många behandlingar för sjukdomen slog till på nytt gång på gång.

Birgit var optimist och tapper. Hennes motto var att inte ge upp. I 11 år kämpade hon med sin sjukdom och det var ingen lätt kamp.

Birgit var en glad och utåtriktad person. Hennes stora intresse var handarbete av olika slag. Det bästa hon visste var att få fara ut till sommarstugan. Där trivdes hon och kunde koppla av.

Den 9 februari 1997 vigdes Birgits stoft till gravens ro i Oravais. Stor var skaran som följde henne till den sista vilan.

Gretel Thors

 Helga Viola Lönnqvist
–1977


Helga Viola Lönnqvist avled den 15 februari 1977 på Jakobstads sjukhus. Hon var född i Jakobstad som yngsta dotter till Johanna och Jakob Herman Nyman. Efter avslutad skolgång, folkskola och samskola arbetade hon på Lassfolks spetsfabrik i Jakobstad.

Helga gifte sig 1940 med Axel Lönnqvist. Redan i början av 1940-talet insjuknade Helga i tbc och blev senare opererad. Sviterna efter detta följde henne resten av livet. De sista 10 åren var hon beroende av syreapparat

Helga deltog tidigare i olika föreningars arbeten, men när krafterna inte längre medgav några utflykter blev handarbete och främst läsning hennes stora intresse och tidsfördriv.

Helga sörjs närmast av dotter med familj och av syster Hjördis.

Clara Fors

 Elsa Viktoria Nyman
1910–1997


Elsa Viktoria Nyman, avled den 25 februari 1997 i Jakobstad. Hon var född den 21 februari 1910 i Bennäs.

Elsa var smedsättling på mödernet (tabell 29. 5. 8, Anders Isaksson Ahlnäs, senare Wik, se Smedsbladet 18/1994). Hennes far Viktor Lars Pettersson Nyman var son till Pehr Mattsson Skruf från ”Eljasas” i Bennäs, farmor Kajsa Greta Kristola kom från ”Gummis” i Bennäs. Elsas mor, Anna Karolina Nyman, född Wik, kom från ”Ollas” i Socklot.

Elsa växte upp på Kulla gård i Bennäs. Hon var näst yngst i syskonskaran, som bestod av sex flickor och en pojke. Redan som ung visade hon prov på de egenskaper, som senare i livet skulle bli hennes kännetecken. Hon var hurtig och livlig och kunde t.o.m. brottas med pojkarna i skolan. ”Vad är det som Elsa Nyman sysslar med” frågade den stränge läraren Evald Holstius en dag. ”Jag är ordningsman” svarade hon.

Redan som 13-åring började hon som hjälpreda hos familjen Englunds i hembyn. Vid 17-års ålder fick hon anställning som tjänarinna hos en svensk-polsk direktörsfamilj i Jakobstad och stannade där i flera år. När familjen flyttade till Helsingfors följde Elsa med.

Sedermera hade hon tjänst hos olika familjer, bl.a. hos en diplomatfamilj från Sverige och följde alltid med på deras semester till Båstad. Där såg hon t.ex. svenska kungen spela tennis. I en av de familjer där hon tjänade uppmanades hon att börja studera.

Så småningom sökte hon sig tillbaka till hemtrakterna och bytte yrke.

År 1938 blev hon antagen som praktikant på Malmska sjukhuset i Jakobstad. Året därefter hade hon tjänst som undersköterska på Pörkenäs barnsanatorium i fem månader.

Från 1 november 1939 till slutet av 1942 var hon nattsköterska vid Högåsens sanatorium i Kristinestad. Vid distriktssinnessjukhuset i Ekenäs hade hon ett vikariat i början av 1943, därefter hade hon tjänst som nattsköterska vid Östanlids sanatorium till den 31 december 1943.

År 1944 genomgick hon en kurs i sinnessjukvård vid distriktssjukhuset i Ekenäs, därefter som ambulerande avdelnings- och nattsköterska vid Östanlids sanatorium tills hon gick i pension den 1 mars 1968.

Som erkänsla för 20-årig kommunal verksamhet tilldelades Elsa Nyman 1966 Finlands Svenska Landskommuners r.f:s minnestecken i silver.

Elsa utförde sina uppdrag och åligganden plikttroget. Hon var respekterad och omtyckt av såväl överordnad som patienter. Hon var naturmänniska och deltog gärna med de andra sköterskornas i deras fjällresor. Hon företog också resor till Israel.

Elsa trivdes bland ungdomar och hade ett stort intresse för det växande släktet. Hon ställde gärna upp som lägersköterska vid stora juniorläger med ungdomar från olika församlingar i norra Österbotten. Hon var den som alltid hjälpte andra. Bland annat så understödde hon regelbundet Finlands Röda Kors.

Sina andliga intressen odlade hon under Nylandvistelsen i Filadelfiaförsamlingen i Helsingfors. Efter flyttningen till Jakobstad blev Betaniakyrkan hennes andliga hem där hon deltog i församlingskören.

De sista åren bodde Elsa på De Gamlas Hem i Jakobstad. Där drabbades hon av hjärnblödning och blev patient på HVC:s bäddavdelning, senare överflyttad till Östra sjukhemmet, tidigare Östanlid. Elsa Nyman, min faster, slutade sina dagar på samma ställe där hon utfört största delen av sin livsgärning.

Jörgen Nyman

 Johannes Sigurd Bertell
1931–1977


Johannes Sigurd (Pupa) Bertell avled den 9 maj 1977 efter en tids sjukdom. Han föddes 17 januari 1931 i Vasa som yngsta barnet i en skara på tio.

Han växte upp i stadsdelen Sandviken i Vasa där fotbollsintresset var enormt bland ungdomen. ”Pupa” ansågs vara en bra spelare och ingick bland annat i föreningen Pallas.

Efter avslutad skolgång började han som guldsmedslärling hos Laitalas guldsmedsaffär. Därefter var han anställd hos Ur- och Guldsmedsaffär Oskar Marin. De senaste 36 åren arbetade han hos Hovisepät som guldsmed fram till sin pensionering 1964.

Sigurd gifte sig 1953 med Marita Södergård från Vasa. De fick döttrarna Gunilla och Yvonne. Sin fritid ägnade han åt familjen och sommarstugan på Prästholmen, Tottesund, där han lade ner stort arbete på att jämna ut tomten bland alla stenar, vilket också gav ett fint resultat.

Yvonne KulpKarl Gustav Fogel
1921–1997


Karl Gustav Fogel, professor emeritus vid Åbo Akademi, internationellt känd vetenskapsidkare och forskare, avled i Åbo 23 juni 1997 i en ålder av 76 år. Han var född i Munsala den 7 juni 1921. Föräldrar var vexala-bonden och nämndemannen Johannes Fogel och folkskollärarinnan Ellen Fogel, f. Smeds.

Utrustad med en sällsynt rik begåvning var studievägen den naturliga och självfallna inriktningen för den unge studenten Fogels yrkesval. Han blev filosofiekandidat vid 25 års ålder och framlade tre år senare 1949 en avhandling i kärnfysik. Fortsatta studier förde honom till Sverige, Danmark och USA. Redan 1948 blev han lärare vid Åbo Akademi och från 1952 handhade han professuren i teoretisk fysik vid högskolan. Han innehade många förtroendeuppdrag i nationella och internationella vetenskapliga sammanslutningar och kommittéer. Rektor för Åbo Akademi var han 1969–72.

För Karl Gustav Fogel och hans familj var hembygden en kär tillflyktsort. Det sades, att han var den första gästen tidigt på våren, den sista som på hösten lämnade sitt sommarställe på Roholmen. Hans släktmedvetande var starkt och som representant för den tionde generationen Smeds-ättlingar följde han med stort intresse släktens verksamhet.

Jordfästningen ägde rum i Åbo. I den österbottniska hembygden i Munsala är han lagd till vila i gravens ro. Närmast sörjs han av makan Lisa, född Eklund [systerdotter till R. R. Eklund], och fem barn med familjer. Släktingar och vänner bevarar minnet av Karl Gustav Fogel i ljus hågkomst.

Ragnar Mannil

 Ingrid Björk
1911–1997


Ingrid Björk, Nykarleby, avled den 27 juli 1997. Hon var född i Karby, Pedersöre, den 27 oktober 1911.

Med en fyra årig utbildning vid diakonissanstalten i Helsingfors fick hon 1938 tjänst som hälsosyster i Larsmo. Det blev en arbetsam tid, speciellt under krigsåren. Det berättas att Ingrid slet ut tre cyklar och en moped eftersom avstånden var stora i det vidsträckta Larsmo. Hon hade fem skolor att betjäna med på den tiden nödvändiga hälsokontroller och vaccineringar samt dessutom alla sjukbesök.

Ingrid Björk lämnade Larsmo 1958 då hon fick tjänst Solkulla där hon stannade till sin pensionering 1971.

Under tiden i Larsmo hann Ingrid även med många förtroende uppdrag. Hon var ledamot både i kyrkorådet och i socialnämnden, i kyrkorådet var Ingrid den första kvinnliga ledamoten. Hon var också med att starta en missionssyförening. Under 30 år verkade hon även som söndagsskollärare. Även i Folkhälsans, Röda Korsets och marthornas arbete deltog hon. Efter sin pensionering flyttade Ingrid med sin make Lennart år 1979 till Nykarleby där de byggde sig ett eget hus.

På nyårsdagen 1991 gick maken Lennart bort. 1993 drabbades Ingrid av en sjukdomsattack och föredrog att flytta till Hagalunds åldringscenter. De två sista åren var hon rullstolsbunden. Hon avled på Nykarleby hälsovårdscentrals bäddavdelning efter två veckors vistelse där.

Ingrid Björk sörjs närmast av dottern Viola med familj.

Tor Fors

 Harald Blomqvist
1915–1997


Harald Blomqvist, välkänd Smeds-ättling, bördig från Nykarleby, uppvuxen i Jakobstad, slutligen verksam i Vasa, avled den 15 oktober 1997 i en ålder av 82 år. Han var född den 4 april 1915.

Harald Blomqvist kom tidigt in i arbetslivet. Han har själv berättat, att han redan som 14-åring medan han gick i mellanskolan började som springpojke och lastbilschaufför (!) i faderns järnhandel. Sedan blev han medarbetare i Järn Ab. Efter krigen var han företagare i el-branschen 1944–45. Han var utrustad med en teknisk och matematisk begåvning som småningom ledde honom in på plastbranschen, där han blev en av pionjärerna. Till pensioneringen 1980 verkade han sedan inom plastindustrin, först vid Munkers Plast, Fors & Govenius, sedermera som avdelningschef i Wiik & Höglundkoncernen. Genom talrika uppfinningar bidrog han kraftigt till att utveckla KWH-Pipe till ett världsledande företag.

Harald Blomqvist var bland sina talrika vänner uppskattad för sin entusiasm och optimism, alltid hjälpsam och beredd att ställa upp i gemensamma strävanden. I Jakobstad var han 1947–55 ordförande i Jakobstads nykterhetsförening, som under hans ledning utvecklade en livlig ungdomsverksamhet.

I Vasa deltog han i Vasa absoluta nykterhetsförenings verksamhet som styrelsemedlem, en tid också som ordförande. Han tillhörde Tempelriddarorden. Fritidsintressena var många, bland dem inte minst sommarstugan Vikarholmen i Jakobstad, under Vasa-åren i Sundom. Också släktforskning ägnade han sig åt.

Harald Blomqvist var Smedsättling genom sin mor Evelina Blomqvist, f. Westerlund. Hennes farmors far var Erik Jakobsson Smeds-Vik (1814–1854). Räknat från stamfadern Matts, född 1635, var Harald en Smedsättling i tionde led. Närmast sörjande är hustrun Marita, född Enlund, samt fem barn med familjer.

Ragnar Mannil


Sid 20–22.

Som pensionär i finalen

När man var ung var man kvick och aktiv
vi tog för oss av livet med väldiga kliv.

För det var ingen orsak att minska på takten
när allting stod dukat och vi hade makten.

Man måste jobba och slita för att få några sekiner
allt gick för hand för det var ont om maskiner.

Dagen blev lång men det kändes ej som nån plåga
det fanns inte en tanke på nåt spring till nån låda.

Man tänkte nog aldrig på nitti- och tjugohundratalen
men nu är vi där och man är med i finalen.

Nu när kroppen är sliten och benen känns tunga
minns man ofta med glädje när vi alla var unga.

Kroppen var stark i de gyllene åren
men det är nu som det känns i både ryggen och låren.

Det är ett ålderns tillägg som man får dela med andra
och det känns varje dag när man ska va' ute och vandra.

När man passerat sjuttio och kanske åttiotalen
är man nog ganska säker på att man är med i finalen.

Vi kanske tycker att åren varit jobbiga och tunga
men vi har sluppit skräcken om att dö alltför unga.

För den tid vi har kvar ska vi tacka vår Herre
för att vi är som vi är det kunde va' mycket värre.

För i livets spel finns det nog många äss
men kanske även en fördel om man kommer från ”Smess”.

Vi smedsare är alls inte sämre än andra
vi är alla så lika när vi hädan skall vandra.

Vi kanske är mera envisa och vill inte ge opp
så länge hjärtat slår och det finns ingen propp.

Smess-Jakob” han var kungen som jämt fick bestämma
det mesta i byn och kanske allting där hemma.

Men fastän han var kung så kom han ändå till korta
för rätt länge sen är även den gubben borta.


Ragnar Eriksson, sid 11–12.Smeds-bladet Nr 21/1997.


Läs mer:
Föregående nummer, 20.
Följande nummer, 22.
(Inf. 2022-01-08, rev. 2023-01-08 .)