Zacharias Topelius dagbok


AUGUSTI MÅNAD


1833Mensis memorire anni pristini
sacrata etiam ægrotans.

{”...”
Ungefärlig översättning.}


    

    1. Thorsdag. Var temmeligen ruskig. Det regnade. Ingenting hade jag i ryssiorna och på krokarna. E. m. kl. 3 gingo vi på Fru Hammarins graföl, och jag följde till begrafningsplatsen. Sedermera var jag en stund hos Hammarins, der jag drack punsch och rökte en pipa. Kl. 6 kom jag hem. Läste uti Axel och Louise. Falskt rykte om att Jacob var död. —


    2. Fredag. Årsdagen af den första Augustidagen. Om morgonen kl. 6 kommo hit Nyberg, Schale och Aspegren. Vi sköto 10 skott för Catharina. Sedan gratulerade vi och drucko caffe. Efteråt sköt jag 2 skott, så att Catharina fick 12. Flaggen lät jag hissa upp. Johanna Calamnius var här. Vi gingo till Hammarins till middagen. Denna börjades 3/4 till 3 och slutades kl. ½5 varandes mer än öfverflödig. En half timme derefter gick jag hem. Jag satt derupp och skref. — Intet annat synnerligt.


    3 AUGUSTI 1833. Helt annan än förra årets. Lördag. Jag sköt om morgon vid Hör [?] och sedan spelade jag p. d. d. Vädret var ruskigt. E. m. lånte jag hagelform och stöpte 92 hagel — Ännu om afton sköt jag.


    4. Söndag. Regnigt väder. Läste tidningarna. Det började blåsa förfärligt. Lovis Kerrman kom hit på e. m. Vi spelade Fortepiano och åto smultron. Om afton åt Mamsell Sahlbom här. Jag sköt ett skott. — Och denna afton var idel regn och rusk i jemförelse med förra årets solskensqväll. —


    5. Måndag. Blåste stark nordlig storm. Jag skrapade ihop dugtigt bly åt mig, och så stöpte jag hagel. E. m. Voro Moster och Rosalie Lithén och Lalins hos oss, och spatserade i trädgården. Äfven Franz. [Jag talte med Rosalie om Mathilda.] Sedermera spelte Forte Piano. —


    6. Tisdag. Mamma var till morfars. Nordan regerade. Sedan jag ätit frukost, började jag stöpa hagel, hvilket räckte ända till e. m. kl. 5. Då hade jag 585 hagel, som vägde 1½ mark — Om afton eller e. m. läste jag Ovidius, och sedan kom en packa tidningar väl till pass. —


    7. Onsdag. Förmiddagen var jag mäst i trädgården; Capitainen Brunström och dess Fru honorerade densamma med sin närvaro. E. m. Proberade jag en ny upfinning att färga inre barken på asparne. Sedan gingo vi till Brunströms. Der hörde man positivet och var i sällskap med fruntimmer. När vi kommo hem igen „hade den väldige Bore flyktat till fjällen att dölja sin harm“. Följden häraf var stark frost om natten. —


    8. Thorsdag. Om morgonen kl. 3 märktes ren, att det frusit, och sedermera såg man nog, att detta ej aflupit utan skada. Jag var på förmiddagen till Turdins och Calamniuses. Vi blefvo bjudna på caffe och dans i Lithéns trädgård. Kl. 5 e. m. gingo vi dit. Der var allmänt bjudet, och snart började vi dansa. För min del dansade jag: 4 quadriller, 2:ne potpourri och en gång vals. Kl. 11 gingo vi derifrån, sedan vi haft en ganska rolig afton. [Men Mathilda hade bordt vara med. Jag gaf Rosalie förtroende af vår brefvexling.] Et nihil antea cognoverat.


    9. Fredag. Sol till kl. nio. Då jag väl hunnit opp, rodde jag med Lion till stan och fick hos Turdins ½ skålpund krut af broder Hindric. — Derifrån till Calamniuses, och der var Rosalie. — Hem. Magister Forsman var här och var utmärkt hjertelig. Vi lagade i ordning för att fara till Cuba {Kubban}. Kl. 4 e. m. foro vi och Moster Calamnius i deras båt. Derute blåste det så hårdt, att vi kl. ½ åtta måste lägga till vid Alörn. — Der var Kempens. Vi lågo i gamla stugan öfver natten. —


    10. Lördag. Upp kl. ½ 4, drack caffe, och kl. 4 afreste vi till Cubban. Men af misstag foro vi nära 1 fjerndels krok. Klockan var nära 6, då vi kommo dit. Inga hamnfogdar voro i rörelse. Jag sköt till måls och sprang april efter en vild and. Ännu på f. m. var jag i Romarholmsviken. — E. m. skickades gamla Brita och drängarne till Alörn att plocka (dessa sednare plockade mest i mun). Jag satte ut krokar i Romarholmsviken och läste Bror och Syster. Om afton och natten var det storm och regn, men som vi ej kände till. —


    11. Söndag. Ingenting kom på krokarna. Kl. 11 f. m. såg jag en strid mellan Sunnan och Nordvesten, hvarvid den sednare segrade. Tre våra drängar kommo hitsättandes litet förut med god vind. E. m. Jag metade hamnfogdar och fick 2. Kl. 5 for jag med morbror Calamnius till Tisskärs sundet. Der satte vi ut 10 nät och fingo pälsarna blöta af en regnskur. — Sedan voro vi i land på Björkholmen att jaga, och der sprang bror Jösse skumpandes förbi, just för att göra narr. — Derefter jagade vi en svärta, som blef blesserad, men likväl fingo vi henne ej. — Hem på Kubban spelte jag mariage. —


12. Måndag. Morgonen kl. 9 for jag med 2 drängar till Tisskärs sundet. Det var just ej mycket fisk, mest mörtar. Då vi foro ur sundet, jagade vi flera kullar svärtor och — — — jag sköt en, mitt första villebråd. Sedan sköt jag 2 skott på ungar, men de kariblarna dykade.

Anna Sophia Turdin. f. Backman. 1827.
(Z. T:s mormor.)

Kommerserådet Johan Turdin, „Morfar“. 1827.
(Z. T:s mors styffar.)

{Målningarna finns i kapitlet Familjerna Turdin och Rosenkampff i Nykarleby stads historia del II.}

Då jag kom till Kubban, voro der Turdins herrskap. Kl. 12 f. m. foro vi (o ve!) från Kubban till Alörn, vi seglade med god vind. På Alörn åto vi middag och plockade litet bär. Kl. 6 foro vi derifrån. Vår båt seglade till Åminne. Vi kommo bra opp genom Ragnörn. Der, eller rättare här hemma, läste jag tidningar och var på ett skutt i trädgården.


    13. Tisdag. Förmiddagen regn och rusk. Läste tidningar och åt krusbär. E. m. Hindric for till Kubban och var hit opp, men jag fick ej fara. Derföre var jag ledsen och annars också. Tretton likprocessioner gingo förbi. [Hela dagen hade jag långsamt efter] X. —


    14. Onsdag. Var också mycket ruskig. Lion var 3 gånger att simma. Krusbärena smakade. Mamsell Sahlbom var här och åt afton. Jag var spatserandes åt nya begrafningsplatsen.


    15. Thorsdag. Denna aprildag studerade jag 30 verser i Ovidius. På e. m. och om afton sköt jag med canon och pistoln till måls. Madame de Brunström var här, och Mamsell Jetta.


    16. Fredag. Broder Nyberg var hit kl. 10 f. m. och bjöd till graföl. Förmiddagen skref jag i bibliotheket och läste 10 verser i Ovidius. Kl. ½5 eftermiddagen gick jag på begrafningen. Denna var i gamla Backmans gård, den afledna, en 20 årig flicka vid namn Sonke, var från Raumo och sålde spetsar. Der fick jag veta, att vår kyrka heter Sanct Brigitta, upbygd 1634. Kl. 9 om afton kom jag derifrån.


    17. Lördag. Jag var med mamma till morfars på f. m., och der blef fråga om en Kubbresa i eftermiddag. Sedan gick jag till Lithéns och var inne till Rosalie. Vidare till Calamniuses och der begärde jag lof åt Hindric att följa med till Kubban. E. m. afvaktade jag resan, men den blef i dag intet af. Jag sköt till måls; mormor Wacklin var här.


    18. Söndag. Fick jag bud om resan. Jag väntade, men mellertid hann jag äta middag. Morbror Calamnius, Hindric och jag foro kl. 3. Jag hade känt litet magsjuka, men hvad hjelpte det. Vi passerade Röklubben och fingo äfven segla något. Kl. var ej mycket öfver 5 e. m., då vi kommo till Kubban. Nu åto vi, och sedan foro H. och jag till Klockvikan, der vi satte ut 2 seipnät. Ingenting mer.


    19. Måndag. Jag kände ondt i magen och var uppe ½6 och tog en droppsup. Längre fram på f. m. var jag med Hindric i Romarholmsviken och sprungo April efter sjöfåglar. Hem på Kubban torkade vi våra strumpor och gjorde ett godt mål. E. m. var ruskig och stormig, så att vi ej kunde fara någonstans. Jag tog en lur. Om afton drucko vi toddy och spelte Vingtun.


    20. Tisdag. Ännu ondt i magen, som flere droppsupar ej kunde hjelpa. Kl. 11 seglade vi till Stankarholmen med god skjuts; vi tänkte träffa någon Jösse der. Sedan vi ändteligen kommit i land der, stöfvade vi länge omkring, men aldrig sågo vi mer än några tjäderhönor. I förtreten satte vi oss ned att äta blåbär, som der i öfverflöd funnos. Sedan seglade vi till Kubban igen med ännu bättre fart än vi kommo. E. m. Beslut blef taget att resa hem: dertill voro vi snart i ordning och kl. 6 satte vi från land. Vi voro redan en ansenlig bit derifrån, men då hade vi glömt Hyndan Melina, den syltfoten. Vi måste vända om, och voro i fara för bränningarna på andra Kubbsidan. Från Alörsskatan fingo vi segla. Kl. 9 voro vi vid Nålörn. Nu kom Ragnörn, men huru vi arbetade länge och väl, så kommo vi dock ingenstädes. Vi måste vända om, men då krånglade vi med att slippa i land, så att vi voro cirka 1½ timme vid Ragnörn. Derifrån spatserade jag hem och sköt ett skott i strand. Sophie hade rödsot. Jag läste tidningarna på min säng.


    21 Augusti  var en Onsdag till namnet; till gagnet af den svinagtigaste natur. Frukosten smakade väl, och jag mådde bra till kl. 10, då jag måste taga in kräkmedel. Efter denna cur stod jag mig slätt, och således hade jag nu insjuknat i rödsot. Morfar var här 2 repriser. Jag hade karbad om afton.


    22. Thorsdag. Efter en svår natt följde en temmelig ro, men afbruten tätt och ofta af magsjukan. Lyckan var oss dock så pass gunstig, att vi fingo Doctor Fontell, till oss. Jag hade gräselig längtan efter svagdricka, och fick dock ej en droppe. Morbror Gustaf hade i går aftse kommit hem. Capten Olson var här.


    23. Fredag. Natten hade varit god, men f. m. var mycket plågsam. Morbror Gustaf var här och gaf en olja, som mycket lindrade. E. m. begrafdes Sophie Wennerholm. Moster Augusta, Lithell och Calamnius samt morbror Calamnius voro här. Jag hade karbad, men mådde ej bra deraf. —


    24. Lördag. Mådde något bättre, fast natten varit dålig. Benzus var här på f. m. E. m. voro Moster Augusta, Mamsell Calamnius och många andra. Jag försökte roa mig med Röde Fribytarn.


    25. Söndag. Var som gårdagen temmeligen plågfri, men ändå ej bra. Sophie var redan rask. Logren sökte mig på f. m. — Jag läste Fribytarn. E. m. var graföl hos skolprästens för 2 hans barn. Jos. Calamnius och Rosalie Lithén suto här om afton. Sedan voro Albert och Hindric hos mig.


    26. Måndag. På förmiddagen var jag bra nog, ehuru matt, och åt med aptit. Johanna Calamnius kom hit kl. 11 för att förblifva här hela dagen. E. m. Då jag tyckte mig orka det, steg jag upp, och var sedan då och då uppe under hela eft. mid. — Denna var således egenteligen min första goda dag. Moster Schioman satt ock här; det kostade på att ej få dricka thée, men det kunde ej hjelpas. Om afton mådde jag ej lika bra. Jag hade mina funderingar för i morgon.


    27. Tisdag. Var klädd hela dagen och åt med god matlust. Förmiddagen skref jag un peu. E. m. voro Morbror Gustaf och Hindric här; de medförde nyheten om Grefvinnan Mannerheims och Statsrådet Ladaus död. (Ändteligen knep hin håle en god stek i den sednare!) Jag snattade svagdricka. Demoiselle Sahlbom var äfvenså här. Jag fick Tyska och Franska böcker af Hindric. — Firade brasa. (Vädret var ganska vackert.)


    28. Onsdag. Hela dagen spatserade jag uti rummen, men fick ännu ej sticka näsan ut. Logren satt hos mig en stund, och vi discurrerade om vår resa, om Levelius & cetera. Om middagen åt jag bastant. Eftermiddagen var något tråkig: Mamma var hos Fru Brunström „en caffè“, och jag jemte Sophie satt här och målade un peu. Sedermera hände bland annat, att drickat och mellanmålsmjölken höllo på att revoltera. Ett parti piquet företogs sedermera.


    29. Thorsdag. Stark nordlig storm med litet regn och rusk; då och då sken likväl solen och gjorde vädret gladare. Jag var första gången gudskelof ut på bron och upp i vindskammaren. Äfven gjordes en liten utfart åt tåget {infartsallén} till. Längre fram på dagen blef vädret utomordentligt vackert, ty det hade lugnat och klarnat. Jag var på e. m. vid bäcken och seglade omkring der. Kände litet magsjuka ånyo. I trädgården voro stickelbären fasligt retande. Jag var uppe i vindskammarn. Vi hade quarn att gå, och den gick med god fart, men vi stadnade den snart. Holmens ungfru var död och Mormor Wacklin sjuk.

Kuddnäsbäcken.
[Bäcken strax innan den rinner ut i Nyarleby älv. Gula byggningen i fonden och manbyggnaden till höger om den. Bäcken är som synes nyligen rejält upprensad.
Foto: Lars Pensar den 24 juni 2006. Förstoring.
(Inf. 2008-06-25.) ]


    30. Fredag. Vi fingo veta, att grevinnan Mannerheim ej var död. Vädret var oangenämt: det regnade ouphörligt. Jag mådde bättre, men åt nästan ransonsvis. På förmiddagen läste jag Bahrdts lefvernesbeskrifning. Ingenting synnerligt vidare, än att jag skref je toll er je besser. E. m. satt jag och läste om Bahrdt och hans uptåg. För öfrigt var det något tråkigt i anseende till det fortfarande dåliga vädret, som endast då och då höll upp. Jag firade brasa, vi åto tidigt afton, och nieringningen i staden fann mig redan i säng, läsande Bahrdt.


    31. Eller sista Augusti 1833 var en Lördag till natur och annars i afseende å vädret ganska hygglig. Om morgonen var det dock något kallt, hvilket jag observerade, då jag trefvade kring i bäcken. Derefter gick jag upp i vindskammarn och läste i ett bas 30 verser i Ovidius, hvarunder jag äfven firade brasa deruppe. Jag läste ock „ein wenig von dem herrn Bahrdt“. E. m. gick jag åter upp i vindskammarn och försökte spika der, men förgäfves. Deremellan var jag ned ibland, men sedan satte jag mig ned och läste 25 verser. Således 55 verser i dag i Ovidius, det mesta jag ännu på en dag hunnit. Derefter gick jag i trädgården och trakterade mig rätt herrligt med stickelbär, vinbär, smultron och ärtskidor. Sedermera satte jag quarn i gång och malade åt madam Petterson och åt vår Beck landbond. Sist spelte jag piquet och Fortepiano och läste Herr Bahrdt på min säng.


     Detta var slutet på Augusti månad och på denna del af Journalen.

Förteckning på an märknings värdt:
Pagina
   l Junii månads början.
    — Studentexamen 4/6.
  4 Kejsarns vistelse i Helsingfors 10/6.
  5 Min afresa från Helsingfors 15/6.
  6 Min hemkomst till Ny Carleby 19/6.
  8 Midsommardagen 1833.
11 Min bröstsjukdoms början 5/7.
12 Mammas hemkomst från Uleåborg 7/7.
13 Mitt tillfrisknande 14/7.
14 Nya begrafningsplatsens invigning 21/7.
16 Augusti månads början.
17 Årsdagarne af förra årets Augustifest 2—3—4/8.
18 Frost, som skadade korn och potates — natten mot 8/8
— Resa till skären.
19 Sköt min första fågel 12/8.
21 Insjuknade i rödsot 21/8.
22 Tillfrisknade 28/8. — —


Detta häfte innehåller 92 dygn.

    Af dessa 92 dygn äro 24 tecknade, och bland dessa 24 finnas 1 tredubbel och 3 dubbla. — De hafva varit:

Märkbara af första rangen: 1
D:o af 2 rangen: 1
D:o af 3 rangen: 7
D:o af 4 rangen: 8
Glada af första rangen: —
D:o af 2 rangen: 6
Bedröfveliga af första rangen: 1
D:o af 2 rangen: 4
Förtreteliga: 2


Topelius dagböcker (1918) första bandet utgifna af Paul Nyberg.


Nästa månad: September 1833.
(Inf. 2003-12-05, rev. 2018-09-25 .)