Folkhälsan

Folkhälsan, Samfundet F. i svenska Finland, tillkom 1921 på initiativ av professor Ossian Schauman för att värna den svenskspråkiga befolkningens i Finland fysiska och psykiska hälsa. Till förfogande stod den Florinska donationen (se Florin, P.U.). Samfundet har filialföreningar i s.g.s. alla tvåspråkiga och svenska kommuner, dvs. 85 stycken; sammanlagda medlemsantalet i dem var 1980 ca 12 000. För att intensifiera verksamheten grundades 1955—57 fyra landskapsföreningar, som upprätthåller kanslier med fast anställd personal. Verksamheten leds från samfundets centralbyrå i Hfrs. Där finns även dess barnavårdsinstitut (utbildar barnskötare), habiliteringsavdelning (för vård av handikappade barn) och tonårspoliklinik (Europas första i sitt slag, gr. 1960). F upprätthåller vidare bl.a. ett genetiskt institut i Grankulla (gr. genom donation av prof. Schauman; jfr Minerva) och arbetar inom barndagvården. Samfundet övertog 1969 hemvårdsskolan på Hindhår gård (gr. 1939) i Borgå lk.

F. har gjort en viktig pionjärinsats inom flera sektorer av den förebyggande hälsovården, för vilka samhället senare övertagit ansvaret. Hälsosysterverksamheten intog tidigare en central ställning inom samfundet, som 1921 anställde den första hälsosystern i landet. Utbildningen av hälsosystrar övertogs 1931 av medicinalstyrelsen. Andra viktiga verksamhetsområden var tidigare skolhälsovården och hälsovårdsarbetet i skärgården. Under tiden mellan de båda världskrigen gjorde F. en betydelsefull insats i kampen mot tuberkulosen. Simundervisningen, som vidtog 1929, har varit en central verksamhetsgren inom F. och står alltjämt på de flesta filialföreningars program. En stor roll har även F:s och filialföreningarnas sommarrekreationsverksamhet för barn spelat; denna anordnas bl.a. i form av sommarkolonier och som förmedling av s.k. sommarbarn. Bland F:s övriga verksamhetsområden märks upplysningsverksamhet för främjandet av den fysiska och psykiska hälsan, föräldrafostran, miljöplanering, förebyggande av olycksfall bland barn och ungdom, Luciahjälpen m.m. För uthyrning och försäljning av hälsoupplysningsmateriel, utelekredskap, daghemsmöbler m.m. bildade F. 1973 bolaget Ab Folkhälsan-Kansanterveys Oy. (P. Forssell, Barnavårdsinstitutet F. 1933—53, 1953)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo. 10-årsberättelse uppgjord ar Elisabet Backman.
Föreningen Folkhälsan i Nykarleby med omnejd, Munsala och Jeppo, 50 år 1922—1972 av Ture Granqvist.
Gertrud Wichmann var verksam inom förbundet.
(Inf. 2005-01-15.)