Folkräkning

folkräkning. En lag om regelbunden allmän f. stiftades 1938. Enligt denna skall f. jämte därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning förrättas vart tionde år. Den första allmänna f. genom direkta förfrågningar ägde rum 1950, sedan man p.g.a. krigstillståndet blivit tvungen att inställa den planerade f. 1940. Tidigare hade allmänna f. verkställts genom inventeringar av befolkningsregistren med början från 1749 (jfr befolkningsstatistik). Publiceringen av uppgifterna om f. 1950 blev starkt fördröjda, medan resultaten från senare f. snabbt har kunnat göras tillgängliga genom automatisk databehandling. Genom 1980 års f. inhämtades endast kompletterade uppgifter, vilka inte kunde erhållas från redan existerande register. — Vid f. inhämtas för varje individ uppgifter om namn, kön, civilstånd och ställning i familjen, födelseort och -tid, nationalitet, bildningsgrad, näringsgren, yrke och ställning inom yrket m.m. På basen av dessa uppgifter upprättas förutom den individuella statistiken även familje- och matlagsstatistik. I samband med f. görs även en bostadsräkning. — Medborgarnas modersmål registreras numera vid den årliga mantalsskrivningen (jfr d.o.).

F. förrättas av statistikcentralen, som biträds bl.a. av folkräkningskommissioner tillsatta i varje kommun.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Waldemar Bergman var ordförande i folkräkningskommissionen.
(Inf. 2005-01-24.)