Föreningsfrihet
föreningsfrihet. I RF [regeringsformen av den 17 juli 1919] § 10 stadgas om rätten att ”bilda föreningar för fullföljande av ändamål, som ej strida mot lag eller god sed”. För att grunda en förening fordras inget tillstånd av myndigheterna, utan det räcker med att tre personer kommer överens om att bilda en sådan och undertecknar en skrift, som innehåller stadgar för föreningen. För att i sitt namn kunna förvärva rättigheter, ingå förbindelser och uppträda inför domstol o.a. myndigheter bör föreningen inskrivas i föreningsregistret, som förs av justitieministeriet. Varje förening, vars syfte inte strider mot lag eller god sed och vars stadgar är uppgjorda med iakttagande av föreningslagen av 1919, har rätt att bli införd i registret. Om en förenings verksamhet befinns strida mot lag eller god sed, kan domstol på yrkande av allmänna åklagaren eller någon medlem av föreningen förklara den upplöst. Inrikesministeriet och länsstyrelsen kan förbjuda förenings verksamhet för en kortare tid (2 veckor), varefter beslutet måste bringas under domstols prövning.


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Föreningsväsen i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2005-03-18.)