Kalevala


K alevala
, Finlands nationalepos, skapades som enhetligt diktverk av Elias Lönnrot (se denne) och utkom första gången 1835, i utvidgad upplaga 1849. K. är en hjältedikt, som berättar om Väinämöinens, Ilmarinens, Lemminkäinens (se dessa) m.fl. äventyr. Till grund för dikten ligger runor, mindre folksånger, de flesta upptecknade i Karelen och inte äldre än från medeltiden, fastän många av dem återspeglar äldre kulturskeden. Runorna i K., som bildar en relativt löst komponerad helhet, har tillkommit vid skilda tider. De baserar sig dels på tilldragelser främst i s.v. Finland under tidig kristen tid, dels på urgamla kosmogoniska föreställningar, schamanism, medeltida riddarballader, kristna legender m.m. Eposet hade stor betydelse för uppkomsten av en finsk nationell medvetenhet och har även spelat en viktig roll som inspirationskälla för finländsk konst, litteratur och musik. K. har vidare sedan 1870-t. haft en central ställning som forskningsobjekt inom den finska folkdiktsforskningen (jfr folkdiktning).[Kalevalaa, lauletaan. Kalevala sjunges. Axel Eliassons konstförlag, Stockholm. Avsänt den 27/11 1906 från Stockholm till ”Gefle”.]Kring sekelskiftet fördes en häftig debatt mellan inhemska och utländska forskare om huruvida K. var att betrakta som ett nationellt folkepos eller som en skrivbordsprodukt av Elias Lönnrot. Samtidigt som K. uppstod Kalevala-myten, föreställningen om en gyllene förkristen forntid i det finska folkets hävder. Det är närmast denna myt som gett diktverket dess nationellt väckande verkan (jfr Karelen). — K. hade fram till 1980 översatts till 22 språk (den första översättningen, till svenska av M.A. Castrén, utkom redan 1841; senare sv. övers. har gjorts av K. Collan, 1864—68, R. Hertzberg, 1884, O. Homén, förk. sv. uppl., 1944, B. Collinder, 1948, flera senare uppl.), utom till de s.k. världsspråken och de nordiska språken bl.a. till jiddisch, japanska, kinesiska, hebreiska och arabiska. Omkring 1 600 milj. människor kunde därmed läsa eposet på sitt modersmål. (J. Krohn, Finska litteraturens historia I, 1891; A. Borenius—J. Krohn, Kalevalan esityöt, 3 bd, 1891—95; D. Comparetti, Der Kalewala oder die traditionelle Poesie der Finnen, 1892; A.R. Niemi, Kalevalan kokoonpano I. Runokokous Väinämöisestä, 1898; K. Krohn, Kalevalan runojen historia, 1903—10, Kalevalan kysymyksiä, 2 bd, 1918, Kalevalastudien, 6 bd, 1924—28; V. Kaukonen, Vanhan Kalevalan kokoonpano, 2 bd, 1939—45, Elias Lönnrotin Kalevalan toinen painos, 1956, Lönnrot ja Kalevala, 1979; A. Turunen. Kalevalan sanakirja, 1949, Kalevalan sanat ja niiden taustat, 1980)
Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Zacharias Topelius d.ä. var Elias Lönnrots föregångare beträffande runinsamling.
Lars och Mats Huldén gjorde en nyöversättning till svenska som sattes upp på Stockholms stadsteater hösten 2003.