Kväner

kväner
, fi. kainulaiset, ett folk, sannolikt av finskt ursprung, som omtalas i medeltida västnordiska källor. I en av skrifterna lokaliseras Kvänland till Bottniska vikens innersta del. Namnets betydelse är okänd; Adam av Bremen (se denne) misstolkade det som ”kvinnor”. K., vars viktigaste bosättningsområde uppenbarligen var beläget kring Kyro älvs mynning, for på härjningståg till Norge och var föregångare till birkarlarna (jfr d.o.). — K. är även namn på de till n. Norge inflyttade finnarna (se Finnmarken). (K. Vilkuna, Kainuu-Kvänland, ett finsk-norsk-svenskt problem, 1969; J. Vahtola, Tornionjokija Kemijokilaakson asutuksen synty, 1980)


Uppslagsverket Finland (1983).