Kyrkböcker


kyrkböcker
, de böcker som enligt kyrkolagen skall föras i varje församling. De är kyrkans huvudbok (förr kallad kommunionbok, dvs. ursprungligen register över nattvardsgången), som upptar församlingens medlemmar och numera förs som kortregister, [År 2003 är det förmodligen datoriserat.] och historieböcker, som utgörs av längder döpta, personer som erhållit konfirmandundervisning (”skriftskolgångna”) och konfirmerade, förelysta [lysning inför vigsel] och vigda, döda och begravna, för brott dömda (”brottmålsbok”), in- och utflyttade samt över dem som inträtt i eller utträtt ur kyrkan. Härtill kommer arkiv- och biblioteksförteckning. Kyrkoherden är skyldig att dra försorg om att k. förs och ordnas på sätt som därom stadgas. — Huvudböcker och historieböcker för Finlands församlingar fram till 1850-talets slut har mikrofilmats och kopiorna förvaras i Riksarkivet, där även handskrivna kopior av vissa historieböcker från tiden före 1850 finns lättillgängliga för forskare. Jfr befolkningsböcker.

Flera församlingar inom samma kommuns område kan med tillstånd av domkapitlet ordna förandet av kyrkans huvudbok aningen i dess helhet eller delvis genom ett centralregister. Se även kyrkoarkiv.


Uppslagsverket Finland (1983).


Läs mer:
Uppgifterna kan vara föråldrade. För aktuell information, gå till Finlands evangelisk-lutherska kyrkas webbplats.
Nykarleby församling:
- Döpta (1730–1851)
- Vigda
- Begravda (1730–1850)
på Genealogiska samfundets webbplats.
(Inf. 2003-09-06, rev. 2022-01-04 .)