Nykarleby.

Genom offentlig auktion, som fredagen den 1 och lördagen den 2 näst instundande Mars. från kl. 10 f. m., förrättas uti Handlanden Rob. Ahlqvists konkursmassa tillhöriga gård i denna stad, kommer att försäljas bemälde konkursmassa tillhörig följande egendom: guld, silfwer, koppar, messing, tenn. bleck och jernsaker, linne- och sängkläder, åter och körredskap, möbel- och husgerådssaker, glas och porsliner, en häst, 8 kor samt ungnöt och får, osäkra fordringar samt hvarjehanda annan lösegendom, med tillkännagifvande att kreaturen säljas den 2 mars, samt att säkra köpare, hwilkas anbud öfwerstiga 20 mark, utom på kreaturen, erhålla tre månaders anstånd med betalningen, hvarom hugade köpare härigenom underrättas. Nykarleby stads auktionskammare den 21 Februari 1878.

J. F. Grenman.

Sågverks-försäljning!

Handlanden G. M. Hedströms konkursmassa tillhöriga Haraldsfors vattensåg, belägen i NyCarleby sockens kyrkoby uti Nykarleby elf, på ett afstånd af fem (5) verst  från NyCarleby stad och fem (5) verst från dess lastageplats Bonäs, kommer att försäljas. Sågverket drifver 2:ne dubbla och en enkel ram samt en cirkelkantsåg, har nödiga byggnader och brädskjul såväl vid sågverket som vid lastageplatsen; med sågverket kan erhållas omkring tjugusex tusen (26.000) stycken sågstock. Hufvudsaklig af furu, äfvensom åtskilliga skogsbestånd, dels köpta, dels kontrakterade för afverkning; skogstrakterna äro på åtta (8) till elfva (11) versts afstånd från flötbart vatten och flottningen tvåårig med en mellankommande landstransport af åtta a nio verst; möjliga anbud komma att underställas borgenärerna å sammanträde efter inställelsedagen den åttonde (8) April och kunna närmare upplysningar derförinnan erhållas genom undertecknade, då förfrågningar adresseras till Handlanden Carl Nylund härstädes. NyCarleby, den 9 Februari 1878.

Gode männen.Vasabladet, nr 17 den 27 fenruari 1878.

Läs mer:
Sågen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Originalet på Digi - Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2016-10-17, rev. 2016-10-17 .)