Nykarleby stad 1620—1920 av V. K. E. Wichmann

3. Stadens donationsjord; åkerbruk, boskapsskötsel och fiske.


Donationsjord
Såsom redan i det föregående omnämnts, donerade konung Gustav den II Adolf till Nykarleby stad hela dåvarande Leppo by (nuvarande kyrkoby) med alla dess ägor och fiskevatten, inalles 25 1/2 mantal jämte holmarna Frösön och Torsön, de sistnämnda mot en årlig skatt till kronan av 147 riksdaler. Vad nu först de sistnämnda beträffar, så fick staden dem, trots stadsprivilegierna, aldrig i sin ägo.

Mellan staden och deras förre ägare Soklot och Vexala byamän tvistades om dem allt till år 1650, då regeringen slutligen ställde sig på allmogens sida och fråndömde staden holmarna med den motiveringen, att staden „dessa holmar förutan äger tillräckligt utrymme och mullbete.“ Ännu i slutet av 1800-talet väcktes inom stadsfullmäktige fråga om dessa holmar till rätt stor förskräckelse för vederbörande byamän, särskilt Vexalaborna. Staden sökte i detta avseende skaffa sig åtskilliga äldre handlingar från Kungl. riksarkivet i Stockholm, varav dock framgick, att det avsedda ändamålet varken nu eller senare kunde vinnas.

Genom Karl den XI:tes reduktion indrogs största delen av den donerade stadsjorden, som sålunda minskades till endast 5 11/24 mantal, trots stadsbornas i de mest bevekliga ordalag avfattade underdåniga petition och böneskrift, och ehuru staden i sin nöd erbjöd sig att betala dubbel årlig skatt 200 riksdaler silver för sina reducerade hemman. Regeringen resolverade blott, att möjligen ett mantal kunde åt staden återges, ifall staden iklädde sig för detsamma „all skyldighet till indelningsverket“. I vederlag nedsattes stadens skatt från 147 riksdaler årligen till endast 47, varjämte befrielse gavs från taxeringen för åren 1683 och 1684. Staden fick även år 1689 tillstånd att uppbära tionde av de hemman och åkertäppor, som ännu voro i dess ägo samt „bärgningsrätt av ödeshemmanens ängar såsom foder åt resandes hästar.“


Åkerbruk
I en beskrivning från slutet av 1700-talet [1784], publicerad i „Åbo Tidningar“ av dåvarande kyrkoherden i Nykarleby Johan Forshaell, omnämnes bl.a. att stadens åkrar uppgingo till endast 201 tunnland 10 kappland [1 tunnland= 4936 m²= 32 kappland= 56 000 kvadratfot] av mestadels sandig och ej särdeles bärande jordmån, givande per medium knappast 5:te kornet och tagande snart skada av köld och torka. „De hägnas — säges det — till största delen med de annorstädes i detta landet mest brukliga gärdesgårdar utom några tunnland av stenbackar upptagen åker, som omgives av en 1,150 alnar lång, vällagd stenmur.“ Rågen utsåddes då mest i medlet av augusti och kornet sällan före den 20 maj. Sommarråg brukades ganska litet och var så föga lönande att den näppeligen gav mer än 3:dje kornet. Vete såddes och trivdes här alldeles icke. Ängarna till 446 tunnland, 3 2/8 kappland, bestodo till större delen av sanka mossor med sandgrund och voro ej särdeles bördiga. Av skog och betesmark hade staden 2,393 tunnland 2 kappland, bestående mest av steniga och oländiga backar samt flacka mossar med sandbotten, varför ock mullbetet var ganska svagt. — I en annan samtida beskrivning av en viss Myrman, varav Forshaell även synbarligen begagnat sig, omnämnes vidare: „Skogen hittills samfälld med kyrkobyn, är uthuggen och består mest av stenbunden sandmark och odugliga mossar.“ Med avseende å jordbruket omnämnes i förbigående, att år, 1773 de första jordpäronen planterades i Nykarleby, varifrån således dess nuvarande „potatisar“ äga sitt ursprung. Vidare berättas av Forshaell, „att åtskilliga större och mindre kryddgårdar förekomma så inom som utom staden, men med den egentliga såkallade trädgårdsskötseln och plantagers anläggande hava invånarne ej än härtills befattat sig“ —.

[Andra Sången om hur om hur den välsignade jordknölen kom till Tjörras av Gunnar Nylund.]


Boskapsskötsel
Om boskapsskötseln i det forna Nykarleby finnas nästan inga redogörelser med undantag av ett omnämnande från 1641, då det uppgives, att i Nykarleby detta år funnos 9 hästar, 11 ston, 10 föl, l tjur, 38 kor, 23 kvigor, l får, men intet svin! Utsädet detta år utgjorde endast 10 tunnor. Av forna tiders missväxtår drabbades Nykarleby liksom andra orter rätt kännbart, särskilt åren 1696, 1697, 1698 samt 1739—1742.


Fiske
Fisket var då liksom fortfarande en viktig näring för den fattigare klassen. Myrman uppger i sin beskrivning „att fisket är här rätt viktigt och bedrives med not, mjärdar, ryssjor, kassar, krokar och lippor [håvar]. I ån fångas lax, gädda, braxen, id, sik, abborre, lake, ål, karp (?) och „ypperliga rudor“ samt nejonögon och mört. Beträffande rudornas förekomst, vilka numera ej torde trivas i ån, utan någon gång införas till staden från Kofjoki träsk, finnes, såsom tidigare nämnts, ett historiskt minne i den s.k. Ebba Brahes ruddamm.

I saltsjön fångades strömming, ”kutul” [siklöja], nors och simpa. Strömmingsfisket säges på denna tid varit i nedgående, varför import av strömming skedde från Västerbotten. Som orsak till fiskets i ån försämring uppges Åminnets årligen allt större uppgrundning. Det mindre borgerskapet plägade ligga somrarne över på vissa holmar i havsbandet för att idka ett stundom, mer, stundom, och för det mesta, mindre lönande strömmingsfiske. Med Munsala allmogen lågo stadsfiskarne redan dåförtiden allt emellanåt i gräl om fiskerättigheterna. På riksdagen 1766 petitionerade bland annat Nykarleby stads representant inom borgarståndet, borgmästaren i Brahestad Samuel Lithovius om rätt för de i Nykarleby stad bosatte fiskare, „som upptäckt ett gott fiskeställe, att ohindrade av strandägarne få fiska därstädes, särskilt vid Stubben, vilket Kantlax och Monäs byamän nu vilja dem förhindra och förbjuda, trots Stubbens fiskeplats redan år 1588 utlysts såsom kronoallmänning“. — Även sälskytte och -fångst omtalas i äldre tider, men torde senare alldeles upphört, isynnerhet efter den stora sjöolyckan vid Hälsingkallan år 1680, då 50 fiskare och sälskyttar från Nykarleby och dess omnäjd omkommo under ett isberg.”


Wichmann, V. K. E. (1920) Nykarleby stad 1620—1920, sid 19—22.


Nästa kapitel: 3. Handeln, sjöfarten och industrin.


Mellanrubrikerna ett tillägg av mig.