”Herrskapet Sundström
Tammerfors
Telegrafen”

”Fullmäktige biföll förslaget. [Att gå med i telefonbolaget som upprätthöll en telefonlinje till Andrasjön.] Detta säkerligen med hänsyn till att även telegrafstationen, som inrättats 1867, vid denna tid hotades av indragning. Telegrafverket framhöll i dec. 1922, att telegrafstationen i Nykarleby årligen gick med en kännbar förlust på grund av den obetydliga telegrafkorrespondensen. Inkomsterna var så minimala, att de ej närmelsevis täckte utgifterna för stationens underhåll. Då verksamheten främst betjänade stadens invånare, borde staden åtminstone i någon mån bidraga till underhållskostnaderna. Staden borde därför från den 1 juni 1923 på egen bekostnad anskaffa en tjänstelokal för telegrafstationen, bestående av ett med tambur försett rum med lyse och värme. Alla andra utgifter för stationens och linjens underhåll skulle däremot erläggas av statsverket.
     För att ej riskera stationens indragning beslöt fullmäktige att fritt upplåta f. järnvägsstationen till telegrafkontor och dessutom iordningställa ett rum därstädes för telegrafisten mot skälig hyra. I maj 1923 accepterade telegrafstyrelsen förslaget och hyrde även rummet för telegrafisten.”


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 478.


Årtalet 1867 för telegrafens ankomst är en missuppfattning. Det året drogs telegraflinjen genom Österbotten, men först 1869 fick staden en egen telegrafstation.