Kontrakt för uppförande av hus på tomt nummer 9
Gustav Adolfsgatan 5, nuvarande församlingshemstomten


Undertecknad Kl. Henr. Ekroos ingår härmed öfverenskommelse med bonden Isak Jansson, att han skall å min gård N:o 9 i denna stad uppföra en åbyggnad af stock 21 alnar 12 tum lång och 11 alnar 6 tum bred — med dertill hörande farstuqvist af bräder och spirverk, allt enligt faststäld ritning, för hvilket arbete Isak Jansson skall af mig erhålla Tvåtusen (2,000) finska mark. Allt virke anskaffas och bekostas af Jansson äfvensom förfärdigandet af fönster bågar (lufter) och dörrar åligger honom; hvartill ännu kommer golf och tak arbete jemte takstolar och svärd. Taktäckningen med filt tillkommer mig.

[Svärd fogar samman stockarna i vertikalled vid ett fönster- eller en dörröppning i en timra.]

I förskott å likviden erhåller Jansson af mig i medlet af Januari 1892 Femhundra (500) F. Mark och 1 april samma år ytterligare Femhundra (500) mk samt återstående delen af summan vid behof under arbetets fortgång eller Femhundra (500) mk under april och sista femhundra markorna under maj månad. Arbetet skall vara fullbordadt senast 1 juni 1892 och ansvarar jag Isak Jansson för arbetets duglighet.

Med detta kontrakt förklarar vi oss å ömse sidor nöjda. Nykarleby den 7 Nov. 1891.

Isak Jansson
Bonde i Jussila by
Kl. Henr. Ekroos
Apothekare

Omstående öfverenskommelse bevittna
Emil Studd. Uno Bäck

 
Harald Jansson, vars farfar var Isak Jansson, tillhandahöll.


Läs mer:
Klas Henrik Ekroos av Woldemar Backman.
Gården ombyggd till bönehus.
(Inf. 2004-07-30.)