Karl Johan Hagfors
70 år.


Sjuttio år fyller i dag direktorn för Nykarleby folkskollärarseminarium, filosofiedoktor Karl Johan Hagfors. Han avgår även samma dag från det läroverk, vid vilket han under nära fyra decennier varit fästad.

Doktor Hagfors har själv som elev genomgått den läroanstalt, vilken han ägnat sitt livs långa och fruktbärande gärning. Efter att utdimitterats från seminariet år 1882 fortsatte han i huvudstaden sina studier och avlade studentexamen 1885. Filosofie licentiat blev han 1891 och promoverades 1894 till filosofiedoktor. Under studietiden hade han dessutom i fyra år verkat som lärare vid Helsingfors stads folkskolor. När han 1891 vann anställning som lektor i svenska vid Nykarleby seminarium, tillträdde han förty denna tjänst med en grundlig och mångsidig utbildning för sitt kall. Sina pedagogiska insikter har han därjämte under årens lopp utökat genom studieresor i ett flertal europeiska länder. Sedan l sept. 1916 har han handhaft direktorsvården vid seminariet.

Pliktmedveten och hängiven sitt kall har doktor Hagfors utfört sin lärargärning med en grundlighet och samvetsgrannhet, som förtjänar det högsta erkännande. I nära fyratio år har han meddelat blivande folkskollärare undervisning i modersmålet och sålunda utövat ett stort inflytande på folkbildningen i det svenska Finland. Av sina elever har han varit ansedd som en nog så sträng och fordrande lärare, men ofta hava dessa uttalat sin stora tacksamhet för de gedigna kunskaper doktor Hagfors velat bibringa dem, särskilt i svensk grammatik, och vilka blivit dem till ovärderlig nytta i deras praktiska lärarverksamhet. Såsom direktor har han lett seminariet med fasthet, viljekraft och målmedvetenhet, varför läroanstalten under hans ledning verkat med synnerligen god framgång.

I det kommunala livet i Nykarleby har doktor Hagfors livligt tagit del. I tjugufem års tid var han medlem av stadsfullmäktige, därunder i två år dess ordförande, och talrika äro de övriga kommunala förtroendeposter han med intresse handhaft.

Från trycket har doktor Hagfors utom sin licentiatavhandling »Gamlakarlebymålet« utgivit en novell »Dagens hjälte« med motiv från Nykarleby och »Några bondesläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 år« samt läroböckerna »Modersmålet i folkskolan« och »Folkskolans språklära«, av vilka den senare utkommit i många upplagor och under mera än 30 år varit den allmänt använda läroboken i modersmålet vid våra svenska folkskolor. Han har dessutom publicerat talrika uppsatser i tidningar och tidskrifter. Åren 1905—1911 var han redaktör för denna tidning, och ännu ingå däri ofta hans omtyckta »Kurre» krönikor.

I de lyckönskningar, som i dag skola komma jubilaren till del, instämma vi med tacksamhet och vördnad.


Österbottniska Posten, 17 oktober 1930, nr 42, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Avskedskrönika.
Program för Aftonunderhållning i Nykarleby seminarium den 17 oktober 1930 i anledning av Direktor Doktor K. J. Hagfors avgång.
K. J. Hagfors i Uppslagsverket Finland.
(Inf. 2022-10-23, rev. 2022-10-24 .)