Avgående församlingsherde.Prosten Karl V. Petrell


lämnar i dag orten för att den 1 maj övertaga kyrkoherdetjänsten i Mäntyharju. Sin befattning såsom kyrkoherde i Nykarleby stads- och landsförsamling tillträdde han i maj 1896, således för jämt 20 år sedan. Denna period betecknar för prosten Petrells vidkommande en tid av rastlös, oegennyttig verksamhet, utförd under mannaålderns bästa dagar. Utöver församlingsvården har han med intresse och allvar tagit del i en mångfald av strävanden. Så har han i omkring femton år tillhört fattigvårdsstyrelsen, varav under flera år såsom dess ordförande. Till Nykarleby sparbanks principaler hörde han under åren 1901—1914, och av bankens styrelse var han medlem från 1904 till medlet av 1914, då han blev dess ordförande, en befattning, som han omhänderhade till utgången av senaste år. Under åren 1904—1908 tjänstgjorde han som religionslärare vid härvarande seminarium.

Ordnandet av församlingens kyrkliga småskolor på ett sätt, som mera skulle överensstämma med nutida fordringar, har legat prosten Petrell varmt om hjärtat, och att hans strävanden häri burit goda frukter, därom vittnar ej blott den omständigheten, att samtliga småskolor numera ha pedagogiskt utbildade lärarinnor, utan även det beslut om antagande av en ny, mera tidsenlig läroplan, som genomfördes vid kyrkostämman för några veckor sedan. Han har tillika med framgång arbetat inom bönehusföreningen och för diakonatverksamheten inom församlingen, och under hans tid har kyrkan, huvudsakligen tack vare hans energi och omtanke, fått både värmeledning och ny orgel.

Anspråkslöst nog har han för egen del nöjt sig med att bo i den gamla sätesbyggnaden på kyrkoherdebolet, men dock arbetat på att hans efterträdare skulle få flytta in i en tidsenligare och bättre uppförd byggnad.

I den verksamhet prosten Petrell utfört å vår ort, kvarlämnar han minnet av en man, som icke skytt möda, men som, utan att tänka på egen bekvämlighet, med osjälvisk uppoffring och plikttrohet tagit på sig krävande uppdrag och maktpåliggande arbeten. Han har ock i hög grad tillvunnit sig aktning och sympatier, och när han nu lämnar orten, följes han av sina församlingsbors tacksamhet och bästa välönskningar.

Under de senaste dagarna har herrskapet Petrell varit inviterat till flera avskedskollationer i staden. Vid K. F. U. K:s möte påskdagen talade till hedersgästerna fröken Anna Henriksson, som tackade bl. a. för de värdefulla bidrag prosten Petrell ofta lämnat till programmet vid föreningens möten. Andra dag påsk åter hade stadens nykterhetsförening anordnat ett avskedssamkväm för prosten Petrell med familj och frambar därvid föreningens viceordf. överl. Hjalmar Björkvall till prosten Petrell, som under de gångna tjugu åren tillhört föreningen och nästan hela denna tid varit dess ordförande, ett varmt tack för det outtröttliga och fruktbringande arbete han både inom och utom föreningen utfört för befordrande av nykterhet och god sed. Och i går gavs för prosten Petrell och hans familj middag å stadens rådhus. Kollationen, i vilken ett femtiotal stadsbor deltogo, präglades av en hjärtlig stämning, vittnande även den om de goda relationer, som rått mellan prosten Petrell och hans församlingsbor. Lektor N. A. Fougstedt talade därvid i välvalda ordalag till hedersgästen, vilken — här såsom även vid de ovannämnda kollationerna rörd tackade för den hyllning, som kommit honom och hans familj till del.

Härutöver kan tilläggas att prosten Petrell de senaste dagarna fått emottaga flere värdefulla gåvor såsom minne och erkänsla för sin verksamhet härstädes. Så överlämnades till honom andra dag påsk i kyrkan efter högmässogudstjänstens slut från församlingsbor ett dyrbart guldur med guldked.


Österbottniska Posten, 28.04.1916, nr 17, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Några ord om Nykarleby kyrka. Med anledning af minnesfesten av Petrell.
Alla sidor där Petrell nämns.
(Inf. 2024-01-07, rev. 2024-01-07 .)