(Insändt.)

Vid Nykarleby älfv.

De friska fläktar susa
I sköna sommarsalar
Och silfvervågor brusa
Igenom väna dalar,
Där hjältekungen höga,
Kung Gustaf Adolf, gick,
Och med sitt milda öga
Stor skönhet skåda fick.

Den milda kungahjälten
Såg blanka fjärdar, sjöar,
Hans blick for öfver fälten
Till väna sund och öar.
På vallen, klädd i grönskan,
Vid älfvens muntra våg,
Det var hans höga önskan,
Att där en stad man såg.

Som konung Gustaf andra
Bröt fram på ärans bana,
Vår jättevåg ses vandra
Vid tusenårig fana.
Dock, hur mot fasta vallar
Hon hvälft med makt och mod
Högt ädla sången skallar,
Som fostrats vid dess flod.

På motsatt högra stranden,
I väna, ljusa salar,
Där blickar högre anden
Utöfver skumma dalar;
Där fostras kämpar unga
För ljusets hälga fäjd;
Där unga skaror sjunga
Om ljusning i vår näjd.

Som tusen källsprång ila
Till blanka fjärdars dyning
Och i dess glans sig hvila
Vid lugna dagars gryning,
Skall andens gåfvor, väkta
Vid älfvens höga sång,
På ljusets valplats fäkta
Dess gryningstid så lång.

Gud skydde älfvens stränder
Och hägne hjältens minne!
I alt hvad sker och händer
Gif alla ädelt sinne!
Vårt fosterland, det kära,
Gud styrke med sin makt!
Gif att vi tåligt bära
Hvad än oss blir pålagdt.M. Holmberg, Österbottniska Posten nr 7/1900.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Älven i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-23.)