Noter till Skärgårdsgossens visa

Nu sväller seglet och böljan slår
med munter klang emot hällen,
och yret vitt över stäven står,
det är så lustigt om kvällen
att länsa undan för förlig vind
så glad i hjärtat och röd om kind,
      för hi och hej
      och hipp hurra,
och där bor sjöfolk i skären!

 

Visan, här arrangerad av Selim Segerstam, skall sjungas raskt.

För pekaren över första raden i varje strof för att se tillhörande text!

Nu sväl - ler seglet och böl - jan slår med mun - ter klang emot häl - len, och y - ret vitt över stä - ven står, det är så lus - tigt om kväl - len att län - sa un - dan för för - lig vind så glad i hjär - tat och röd om kind, för hi och hej och hipp hur - ra, och där bor sjö - folk i skä - ren!