Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden
av
Wold. Backman

 


Bilaga.


Rådman Niels Brasks och Johan Bladhs inlaga till riksdagen 1719.

 

 

Stormächtigste. Allernådigste Drottning.

 

Näst dett till Eders Kongl. Maij:t wij Vnderdånigste Vndersåtare, aflägge Aller Vnderdånigste lyckönskan, af en Ewigwarande Sällheet till den nu lyckel: anträdde Kongl. Thronen, Hwilken Gud den Aldra högste stedse bekröne. Kunne wij sosom på NyCarleby Stads, wägnar Fullmäktige, wid denne nu påstående Rijksdag, icke vnderlåta, fölliande bem:te Stads Enskylte angelägenheeter i Vnderdånigheet Eders Kongl. Maij:t att föredraga, Medh Aller Vnderdånigste böön, dett Eders Kongl. Maij:t de samma med Nåder täckes ansee och optaga.

1:o. Alldenstund NyCarleby Stadh af Glorwördigest i åminnelse Konung Gustaf Adolph sin fundation ärnådt, och med Privilegier och Stads rättigheter Allernådigst worden försedd, som högstbem:te Kongl. Privilegier af Åhr 1620 d. 7 Sept: widare innehålla. Hwilka och sedermera, af andre framfarne Glorwördigast i Åminnelse Sweriges Rijkes Regenter ooh Konungar, wid åtskillige tijder äro stadfäste och Confirmerade. sossom sidst af Glorwördigast ihogkommelse Konung Carl den XI. Åhr 1689 d. 18 Martii. Altså lefwer bem:te Stads Borgerskap, i den Vnderdånigste förtröstan, att blifwa wid deres Ärhåldna Privilegier och Rättigheter icke allenast Conserverade och bibehållna; Vtan och att de nu af Eders Kongl. Maij:t Allernådigst warda öfwersedde, förbättrade, sampt Confirmerade och Stadfäste.

2:o. Sossom alla finska Sjöstäder jämwäl och Christinse Stad i Österbottn, hafwa frijheet med deras wahrur af Träwärke, att besägla åtskillige Orter och platser i Östersiön; Men denne NyCarleby stadh, warit förpligtat på Stockholm allena att sägla och sine warur dijt öfwer skeppa: Fördenskull sossom staden nu af Fienden är Spolierat Iärer och till större delen wara förderfwat är de på denne Orten wistande Borgerskapz och traffiqverandes Aller Vnderdånigste Böön, dett Eders Kongl. Maij:t af hög Kongl. Nåd och- Mildheet, till Stadens så mycket snarare opkomst; allernådigst tägtes behugna dem, med samma förmåhner och frijheeter, som andre Eders Kongl. Maij:ts Vndersåtare och deras grannar åtniuta; så att de med Bräder och Träwärke måge få besägla andre Platser och Städer innom Östersiön jämväl och med Tiera och Beck, få besöka sina grannar och Inrijkes Stapel städer, så att den ena Kgl. Maij:ts Vndersåtare obehindrat kunde få handla med den andra: och icke som här tills på Stockholm allena eller Vnder någon wiss Societet eller Compagnie wara förbundna, ty igenom den twungne handel har intet Landt mannen kunnat förtiena födan med sitt arbete, eij häller Borgerskapet sin skälige fragt, för godsets öfwer skeppande, mycket mindre att man derpå något skulle prosperera och förtiena, till Contributioners och andre Kgl. Maij :ts Vtskylders afbördande; ty när bonden för 1 tunna tiära får 4 dahl. Kmt. hemma i landet; och Borgaren sedan han den med egen hazard Tull, Lacagie och andre omgiälder 120 à150 Mihl igenom en Äfwentyrlig och fahrlig Siö hijt till Stockholm bragt, kan få 5 à 6 dahl. Kmt. tunnan igen. så är där af lättel. att sluta, dett hwarken Bonden har skäl för sin Skoug och arbete, eij häller Borgaren för sin hazard och fragt. Fördenskull Allernådigste Drottning, är Borgerskapets Vnderdån. ödmiukaste Supplication, att blifwa med någon frijare handel, så wäl som andre Eders Kgl. Maijts Vnderdånigste Vndersåtare allernådigst behugnade.

3:o Emedan Borgerskapets beklagelige flycht wid fiendens Ryssens Invasion i Österbottn tilldrog sig Vintertijden, hwar igenom hände dett Borgerskapet wid sådant oförmodel:t Infall, alldeles ringa af sin Egendom kunde Vndan rädda; Vtan och dess Vtom den ansenl. skada dem jämwäl träffade att alle deras Fahrtyg effter höga öfwerhetens befallning blefwo afbrände och i Aska lagde, hwilka doch Våhren derpå fölliande, sedan fienden drog sig Vtur lähnet tillbakas kunnat Conserveras och med dem en Ansenl. dehl af Borgerskapets lösa Egendom räddas; som doch högst beklagel:n i mangel af Fahrtyg; måste Fienden till Roof och byte lemna. Fördenskull är deras Aller-Vnderdånigste Bön, dett tägtes Eders Kongl. Maij:t denne deras, tagne store skada Aller Nådigst behindrta och af Högkongl. Nåd och mildheet med någon ärsättning och betalning, för deras afbrände Fahrtyg, allernådigst behugna.

4:o Och som Borgerskapet i anseende till förrber:de Olyckor, äre på denne swåra flycht i slätt och ringla tillstånd för satte; ty är deras Vnderdånigste Supplication, att ved högstsahl. Hans Kgl. Maij:ts allernådigste breef och förordningar, Flychtingarne angående, jämväl åtskillige andre Collegii Resolutioner, Vnder denne deras swåra Mootgångz och Olyckztijd, allernådigst blifwer Maintinerade; så att de obehindrade, måge få Idke och bruke någon lijten handel och Nähring, Vti de städer de wistas, till deras egen, samt hustru och Barns Vppehälle. Vtan någon Contribution eller Contingentz ärläggande, på det de som ifrån sine hemwisten fördrefne Vnder sin bedröfwelse, eij aldeles må opgifwas, och i denne dyra tijden af Elände försmächta.

5:o Sossom någre af Borgerskapet till Vnderdånigste föllie af högkongl. Senatens Allernådigste breef och HögVälborne H. Baron Gen: Major och Landzhöfdingens H. Lorenz Clerckz föreställning A:o 1712 in Oct: till Kgl. Maj:ts och Publici tienst, giort en lijten försträckning Vti Peningar och Sölf:r Vngefär till 500 Dahl. S:mt som sedermera effter landtränttmästarens Välb:ne Gerhard Hällbergz attest är till Kongl. finska Armeens förnödenheet anwändt; Och som andre hwilka sedan 1713 giort någre förskåtter, sin betahlning allareda skall Vndfått, dy är deras Vnderdånigste anhollan, att och de för denne ringa försträckning, måge blifwa förnögde; ty de Vnder denne bedröfwelige flycht kunde här af en lijten hielp och Vnderstöd hafwa.

6:o Sossom samptl. denne stadz Borgerskap, med flere ifrån Orten wistande Eders Kongl Maij:ts Vndersåtare, giöra sig näst dens högstes bijstånd dett Otwifwelachtiga håpp att snart ährnå, den högst åstundade freden, altså är deras Vnderdånigste förtröstan och ansökning, att wed fredens ärhållande för deras månge lijdne Olyckor och skada blifwa till deras desto promptare oprättelse och förkåfring, med någre frijheetz Åhr, aller nådigst ihogkomne och benådade.

7:o Ehuru wäl wid åtskillige Rikzdagar är i Vnderdånigheet ansökning giort, att Jacobstadh (som emellan Nya- och G: Carleby städer i Grefweskapztiden inrättat och funderat är) sossom desse 2:ne äldre städer skadel. måtte afskaffas, så är doch bem:te stadh Wid sine Vngfångne privilegier, här tills blifwen maintinerad; Lijkwähl som bem:te Jacobstadh nu mera högst beklageligen så med publiqve som pritave Huus, till sielfwa grunden af fienden är afbränd och i aska lagd. Och Invånarna af fiendens Spolierande så afftagne och förswagade, jämwäl till antahlet förminskade att intet håpp om någon Ny Stadz Vpbyggande kan gifwas, fast skönt någon för sin särskilte nytta, derom skulle ansökning giöra; Vtan aflupe sådant uti frijheetz Åhrens fåfänga nyttiande till Kongl. Maij:ts och nästgränsande städers märckelige skada, ty merbem:te Jacobstadh, är allenast 2 Mihl ifrån NyCarleby belägen, och således för sitt trånga Gebete och Vtrymme, altijd warit denne som och G:Carleby med Landzkiöp och annan förhandel till hinder och praejudice; Fördenskull sossom dett oförgripel. synes wara Eders Kgl. Maij:tt och Cronan större nytta, att 2:ne städer sossom Nya- och G:Carleby (emellan hwilka Jacobstadh belägen är) skulle sig förkåfra, och till Kongl. Maij:tz Vtskylders så mycket promptare och bättre praesterande blifwa Capables. än att desse trenne inom 5 ½ mihl Väg belägne städer, alla skulle opbyggas, och ingendera till någon fullkomligheet komma; som och der igenom en ansenl. Vtgift kunde besparas, med Magistratens, Tullbetientes och flere andres Löningar, Men Ingiälderne Kgl. Maij:t och Cronan lijkafult oafkårtat tillfalla. Fördenskull i anseende till förber:de omständigheeter, är denne stadz Borgerskap Vnderdånigste anhållan det bem:te Jacobstad som i deras Gebete inrättad, och nu beklagel aldeles afbränd är, måtte hädanefter obebygd förblifwa, sampt de få af Inwånarne, ännu behålne, aller Nådigst antydas, att uti någon annan stadh wed den högst önskelige fredens anhållande, sig Nedsättia; hwarigenom de kunna Vndwijka, en stor och ansenl. omkåstnad, med Stadens och Publiqve huusens å Nyio Vpbyggande medh mera, och så mycket snarare kuna förmögne giöras till Eders Kongl. Maij:tz och Cronans nyttiga skatt dragare, de andre städer jämwähl sig här igenom så mycket bättre förkåfra, så att Eders Kongl. Maj :tz Inkomster i ingen motto kunna blifwa förminskade.

Oansedt flere andre denne stadz angelegenheeter, i Vnderdånigheet wore att föredraga, likwäl som den samma nu förtijden högst beklageligast af fienden innehafwes. Och Eders Kongl. Maij:t Vti andre Rijketz högstangelägne Värf, dess Vtom nogsampt är Molesterat. Dy fördriste Eders Kongl. Maij:t wj denne gången eij widare till beswär falla, Vtan sådant till bättre tillstånd, och tijdernes blijdare utseende lämna, med den Vnderdån. Ödmiukaste förtröstan, dett Eders Kongl. Maj:t desse Borgerskapetz angelägenlieeter af medfödd Kongl. ynnest, Nåde och benägenheet, optagandes och afhielpandes warder; Och wij in till dödzstunden framhärde.

Stor mächtigste Aller Nådigste Drottning
Eders Kongl. Maij:tz

Aller Vnderdånigste Troplichtigste
Tienare och Vndersåtare

På NyCarleby Stadz Wägnar
Niels Brasck. Johan Bladh.Rätt avskrivet ur Riksarkivet: Städers skrivelser och besvär:
Nykarleby, intyga:

Stockholm den 26 juni 1942.
Anton Olsson. Paul Lagerström.
Woldemar Backman (1943) Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2004-05-21.)