Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935
av
Woldemar Backman

 

 

Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby.

 

  Dessa blad tillägnas minnet av min avlidne ungdomsvän Uriel Henrikson, studerande och redaktionssekreterare.


Mangårdarna till Klockars hemman äro belägna i en klunga cirka 4 km söder om Nykarleby stad samt tätt väster om den byväg, som leder från den allmänna landsvägen Nykarleby—Vasa till Jeppo. [Karta.]

Klockars hemman hade tidigare nummern 18, nu 2 inom Nykarleby landskommuns kyrkoby. Den äldsta kände ägare var Nils Klockare (år 1558), därav det officiella namnet. Man och man emellan går dock hemmanet under ett annat namn, nämligen Perhinders, sannolikt efter Per Hindersson, som var ägare av detsamma under senare hälften av 1600-talet.

Ursprungligen ett skattehemman, övergick det efter stora ofreden i kronans ägo, men inlöstes åter till skatte 29.7. 1760, dock så att en liten del av detsamma ända till början av 1800-talet hade kronohemmans natur.

Vid mantalssättningen i början av 1600-talet skattade detsamma för 3/4 mtl, som dock höjdes i slutet av 1600-talet till 1 mtl. När Klockarshemmanet år 1760 åter övergick till skatte, blev mantalet nedsatt till 19/48, men höjdes åter i slutet av 1700-talet till 18/24, som det sedan bibehållit.

Hemmanet var odelat till 1760, då det undergick laga delning mellan bröderna Per och Henrik Mattsson, söner till Matts Persson, den första åbon på Klockars efter stora ofreden.

Pers hemman delades i början av 1800-talet mellan hans båda söner Johan och Mickel och förenades först på 1920-talet genom att vardera då kom i samma ägares hand, bonden Jonas Kecklund från Purmo, som ännu äger detsamma.

Henrik Mattssons hälft delades redan i slutet av 1700-talet mellan hans båda söner. Dessa två hemman övergingo dock rätt snart till Mickel Perssons efterkommande, som förenade dem till en tid med sitt eget hemman, för att åter försälja dem. Det är dessa hemman, som nu ägas av Simon Ollus (sedan 1915) och Henrik Lillqvist (sedan 1927). Det är således ingen av den gamla släkten som mera innehar något av hemmanen. Delningen och återfördelningen av de olika hemmanen framgår måhända tydligast av nedanstående förteckning av hemmansägarna.Hemmansägare.

Här nedan upptages en förteckning av såväl det odelade hemmanets, som de olika delarnas ägare under tiden 1565—1935. Dock är att observera, att den verkliga ägaren under tiden 1620—1684 var Nykarleby stad, emedan detta hemman liksom hela kyrkbyn vid stadens grundande överlämnats till staden (den s. k. donationsjorden), men sedan åter frigavs genom Karl XI:s reduktion. Likaså var kronan den officiella innehavaren av Klockars hemman mellan åren 1721—60, såsom redan framhållits, medan den som ägare här nedan upptagna personen under denna tid endast var en s. k. kronobonde.

De namn, som tillhörde den släkt som här närmare skall skildras, utmärkes genom spärrad [fet] stil.

1. Per Svensson, 1565—1590
2. Nils Persson, 1601—
3. Henrik Nilsson, 1626—
4. Per Hindersson,
5. Jakob Persson, 1700—1708
6. Henrik Jakobsson, 1709—1712
7. Matts Persson, 1721—1760


Hemmanet delades 1760 mellan Per och Henrik Mattsson
(I och II)

 

 

I.

 

II.

8.
10.
Per Mattsson
Per Persson
Delades mellan dennes söner
Johan och Mickel ( Ia och I b).
9. Henrik Mattsson
Delades mellan dennes sönerna I Matts och Thomas (II a och II b)
 


I a.

 


I b.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
Johan Persson (1814)
Per Johansson (1828)
Matts Pettersson (1865)
Jakob Jansson (Bonäs) (1868)
Axel Vilh. Andersson (1912)
Jonas Andersson Kecklund (1917)
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
Mickel Persson (1814)
Anders Mickelsson (1838)
Änkan Brita (1843)
Johan Mickelsson (1849) (år 1874 också ägare av II b).
Johan Jakob Mickelsson.
Jakob Backman, son till 21 (köpte också II a 1898)
Frans Edvard Backman (1912)
Edvard Hellman (1915)
Fröken Maria Brun
Karl Gustav Östman (1918)
Jonas Andersson Kecklund, som tidigare förvärvat I a (1927)
 


II a.

 


II b.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
22.
39.
40.
Matts Henriksson
Johan Mattsson (1806)
Johan Johansson (1844)
Johan Kullberg (1855)
Anders Hansson (1857)
Matts Andersson (1867)
Handl. M. Hedström (1874)
Rådman Carl Nylund (1878)
Fiskal E. O. Söderström (1878)
Leander Eriksson (1878)
Henrik Forsström (1882)
Jakob Backman (1898), se I b
Brita Lisa Yrjas (1911)
Simon Mickelsson Ollus (1915)
41.
42.
43.
29.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
20.
52.
53.
54.
55.
56.
Thomas Henriksson
Erik Thomasson
Matts Eriksson (1831)
Johan Mattsson (1833) (se II a)
Erik Mattsson (1837)
Johan Johansson (1841)
Petter Johansson (1844)
Matts Mattsson (1849)
Johan Nilsson (1852)
Gustav Andersson (1859)
Rådman J. A. Lybeck (1870)
Erik Mattsson Sovimäki (1871)
Johan Mickelsson (1874), se I b
Axel Backlund (1893)
Anders Olin (1909)
Harald såg (1923)
Maria Hellman (1927)
Henrik Lillqvist (1927)

Vi se således, att den här nedan skildrade släkten innehade hemmanet I a till år 1868, I b till år 1915, II a till 1855 samt II b till år 1909.
Släkten.

Släkten har i obruten följd i 14 släktled kunnat följas från medlet av 1500-talet till våra dagar. Luckor finnas naturligtvis, främst för tiden, som föregår den, då kyrkböckerna i Nykarleby taga sin början d. v. s. 1728.

Släkten är rätt spridd. Av det tidigare framgår att den ända tills helt nyligen varit intimt förbunden med hemmanet Klockars. Avkomlingar finnas också på Ohls, Jutas, Isakas, Bro m. fl. hemman i Nykarleby landskommun, i Jeppo (Måtar, Grötas m. fl.), i Munsala (Holm, Bertula, Henriksnäs, Mariedal m. fl.) och dessutom på många andra orter i landet. Talrika emigranter eller deras avkomlingar finnas i Förenta staterna eller å andra emigrationsorter. Bland avkomlingarna ha vi flere kultursläkter och bland bönderna möter oss en man, huvudet högre än sina ståndsbröder, Petter Klockars, bl. a. talman i bondeståndet vid Borgå lantdag år 1809.


Tab. 1.

I. Per Svensson Klockars är den äldsta bekanta i släkten. Om honom är dock endast känt, att han var bonde på Klockars 1565—1590.

II. Barn:
Nils. Tab. 2.


Tab. 2.

II. Nils Persson Klockars, son till Per Svensson K., tab. 1. Han var bonde på Klockars fr.o.m. 1601. Vid jordvärderingen 1606—08 värderades hans hemman till 3/4 mtl. Hemmanet donerades i likhet med hela kyrkbyn under staden år 1620.

III. Barn:
Henrik. Tab. 3.


Tab. 3.

III. Henrik Nilsson Klockars, son till Nils Persson K., tab. 2. Han nämnes som ägare år 1626 (den verkliga ägaren ända till början av 1680-talet var dock Nykarleby stad).

IV. Barn:
Per. Tab. 4.
Anders, dräng.
En flicka, gift med Anders Simonsson, bonde på Ohls. Brukade jämte svågern Per, som var bosatt i staden, också Klockars hemman.


Tab. 4.

IV. Per Hindersson (Klockars), son till Henrik Nilsson K., tab. 3. Han vann burskap i Nykarleby stad 14.6.1647, som han uppsade på grund av hög ålder 18.3.1689. Han bodde i staden tills han, för att icke på grund av fundationsbrevet förlora sin rätt till hemmanet, flyttade dit på 1680-talet (troligen 1684), medan barnen ännu till decenniets slut bodde i staden. Beskattningen ökades på 1680-talet till ett mantal. Änkling redan 1675.

V. Barn:
Knut.
Jakob. Tab. 5.
Per. Hans hustru hette Margareta, bodde i staden till 1690.
Maria.


Tab. 5.

V. Jakob Persson Klockars, son till Per Hindersson, tab. 4. Upptagen i mantalslängden för staden t. o. m. 1689, på Klockars sedan 1695. Enligt jordaböckerna bonde på Klockars 1700—1708. Hustru: Barbro.

VI. Barn:
Henrik, bonde på Klockars 1709—1712. Från och med år 1721 finna vi honom med familjen mantalsskriven jämte svågern Matts Persson (tab. 6) och dennes familj på Klockars, men enligt kyrkoböckerna voro båda familjerna fr.o.m. 1728 boende på Harald, medan Klockars ej alls nämnes i dessa förrän år 1741. Kan denna olikhet i uppgifter förklaras så, att verkligen ingen bodde på Klockars under tiden 1721—1740, troligen beroende därpå, att husbyggnaderna, liksom mången annorstädes i trakten, uppbränts av ryssarna? Henrik Jakobsson var vid sin död 31.10. 1743 (begr. datum) inhysing på Klockars; han var då 56 år och således född 1687. Hans hustru hette Valborg Henriksdotter (f. ca. 1696, d. begr 21.10. 1744 48 år). Vart hon och hennes barn efter mannens död tagit vägen känner jag ej.

VII. Barn:
Anders. Gift med Marja.
Anna. Gift med Carl.
Brita. Tab. 6.


Tab. 6.

VI. Brita Jakobsdotter Klockars, dotter till Jakob Persson K., tab. 5. Hon dog på Klockars 23.5. 1755 av hetsig feber vid 61 års ålder. Hon var således född 1694. Gift med Matts Persson. Han dog på Klockars 30.5. 1751 i magrev vid 60 års ålder. Han var således född 1691. Innehade Klockars i egenskap av kronobonde från 1721 till sin död.

VII. Barn (födda på Klockars):
Per, f. 1719. Tab.7.
Henrik, f. 1720. Tab. 51.
Margareta, f. 1727, begrovs 27.8. 1738, 11 år gammal.


För större överskådlighet kallar jag Per och hans avkomlingar som gren I, och Henrik jämte hans avkomlingar som gren II.Gren I.

Tab. 7.

VII. Per Mattsson Klockars, son till Matts Persson K., tab. 6, född troligen på Klockars 1719, d. där 16.11. 1762 av hetsig feber. Innehavare av kronohemmanet Klockars, som inlöstes till skatte år 1760 och delades mellan honom och brodern Henrik, hos vilken modern bodde. — Gift med Margareta Persd. Bergdahl, f. 1732, d. 17.8.1790 av vattsot. Omgift 30.1. 1770 med drängen Mickel Mattsson, f. i Lohteå år 1743, d. 1780.

VIII. Barn (födda på Klockars):
Caren, f. 1751. Flyttade till Kaskö 20.11.1800.
Petter, f. 16.5.1752. Tab. 8.
Anna Greta, f. 3.7. 1755. Till Oravais 28.2. 1776. Har ej kunnat återfinnas där, emedan inflyttningsboken först vidtager år 1805.
Matts, f. 9.4. 1761, d. 21.7. 1774 genom drunkning i Nykarleby älv. Dräng hos handl. Johan Bäck i staden.


Woldemar Backman (1936) Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565—1935.
Arne Nylund digitaliserade och tillhandahöll.


Fortsättning gren I: Tabell 8.
(Inf. 2005-03-22.)