Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920
av
Woldemar BackmanFörord.


Förevarande skildring behandlande så många vitt skilda områden kan säkerligen för mången synas nog brokig. Huvuddelen av skildringen har dock ägnats de hygieniska och medicinska förhållandena inom distriktet, till vilka jag då också räknat befolkningsstatistiken. Men på ett folks lekamliga och andliga hälsa inverka som bekant en mängd yttre faktorer. Därför har jag också inlåtit mig på en beskrivning av såväl ekonomiska som kulturella och sociala förhållanden. Jag har visserligen därvid gått in på områden, vilka jag långt ifrån fullständigt kan överblicka och behärska. Fackmannen skall naturligtvis här med lätthet finna brister och luckor att fylla.

Skildringen avser tvenne omständigheter. Den vill i varje enskild kommun dels visa utvecklingens gång, dels konstatera förhållandena sådana de i detta nu äro. För att erhålla större jämförelseenheter har jag företagit det nära till hands liggande tillvägagångssättet att dessutom sammanslå å ena sidan de svenska kommunerna, å andra sidan de finska och jämföra dessa i olika avseenden med varandra, liksom också med hela Vasa län och riket i dess helhet.

Oaktat skildringen till största del är grundad på den officiella statistikens publikationer samt på andra tryckalster och på arkivstudier, har jag dock i och för vissa detaljer varit nödsakad att vända mig till flere centrala ämbetsverk: Statistiska Centralbyrån, Medicinalstyrelsen, Lantbrukstyrelsen, Lantmäteristyrelsen, Handels- och industristyrelsen m.fl., vilkas material jag dels beredvilligt tillåtits genomgå, dels från desamma med största tillmötesgående erhållit skriftliga svar på framförda frågor. Också en mängd enskilda personer, främst kommunalläkarna i distriktet, församlingarnas kyrkoherdar, kommunalnämndernas ordföranden, domhavandena i distriktets domsagor och Magistratens i Nykarleby ordförande, länsmännena, skolföreståndarna, har jag besvärat med en mängd förfrågningar, eller också ha deras arkiv beredvilligt upplåtits till genomgående; härtill komma ännu många privata personer, som lämnat mig värdefulla upplysningar. Till såväl styrelser som dessa enskilda personer ber jag härmed att få framföra mitt varma tack.

Nykarleby i mars 1926.
Woldemar Backman (1927) Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 (1924).


Nästa kapitel: I. Distriktets uppkomst och omfattning.
(Inf. 2004-10-18.)