Innehåll
Ungdoms- och sångfesten
Festtal
Prolog
FestmärkenUngdoms- och sångfesten vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 7–8.7.1923


Enligt vissa källor var ungdoms- och sångfesten 1923 den första kyrkliga sångfesten i det svenska Finland. 1) Initiativet till festen kom från Johannes Nyström. Redan under jullovet 1922–1923 fattades beslutet om festen. Därefter förbereddes festen med stor omsorg. Propagandaarbetet inleddes med ett intresse som inte reflekterade över eventuella svårigheter. Entusiastiska upprop utfärdades till många kantorer och andra sångledare. Alla skulle komma med när det fanns ett ställe där samlingen kunde ske, nämligen Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. 2)

Johannes Nyström och Anders Sandbacka 3) publicerade ett upprop i Människovännen i egenskap av representanter för Kristliga folkhögskolan. Uppropet innehöll en inbjudan till en kristlig sångfest vid folkhögskolan och var riktat till körer, strängband, hornkapell och andra intresserade. Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap bjöd in styrelsen för KU till gemensamt anordnande av sångfesten. KU bjöd genom ett eget upprop i tidningarna in blandade körer och strängband från till förbundet anslutna organisationer och andra på kyrklig grund arbetande sammanslutningar. 4)

Finlandssvenskarna brukade samlas till större eller mindre kulturella sångfester varje år. Detta gjorde att många frågade sig på förhand om en andlig sångfest skulle kunna samla tillräckligt många ungdomar för att ett program skulle kunna utföras. Tanken på en kristlig sångfest väckte dock ett stort intresse bland sångare i Pedersöre prosteri och vann genklang vida omkring i landsdelen. Det här intresset medförde att cirka 350 sångare från tolv österbottniska socknar deltog i sångfesten. Åhörarna kom per cykel, bil eller häst från olika delar av Österbotten. Vid festkonserten uppgick antalet åhörare till omkring 3 000 personer. 5)

Sångfesten inleddes för allmänheten genom ett välkomstsamkväm i folkhögskolan på lördag eftermiddag. På lördagskvällen hölls en kyrkokonsert i Nykarleby kyrka. Söndagen inleddes med gudstjänst i Nykarleby kyrka, varefter festkonserten hölls på folkhögskolans gårdsplan. På söndag kväll hölls ett samkväm i folkhögskolans festsal. 6)

Bland talarna vid sångfesten märktes Gösta Moliis-Mellberg, Levi Jern, Johannes Nyström, Karl Viktor Petrell, Olav D. Schalin, Valdemar Slotte och Valdemar Westberg. Westberg höll festtalet vid festkonserten, medan Schalin talade vid kyrkokonserten och Moliis-Mellberg predikade i högmässan. 7)

Pastor Schalin talade kring den kyrkliga sången vid kyrkokonserten. Med utgångspunkt i Mark. 14:26 beskrev han sången som ett vapen i livets kamp och som ett uttryck för människans bästa sidor. Han framhöll hur intimt sång, musik, andakt och tillbedjan hörde ihop i gudsdyrkan. Redan i Gamla testamentet uppmanas till sång, lov och pris. Sången har i alla tider hållits kär bland de kristna. Den var en viktig faktor redan i den första kristna gudstjänsten. I sången uttryckte de kristna sorg, längtan, hopp, förtröstan, glädje och jubel. Till sist uppmanade Schalin sina åhörare till större kärlek till den andliga sången och till flitigare odlande av densamma. 8)

Pastor Moliis-Mellberg predikade i högmässan med ledning av dagens högmässotext. Han skildrade “poetiskt fint och med värme” själens längtan efter renhet. Vi människor söker renheten förgäves inom oss själva. Men enligt Moliis-Mellberg finns den endast hos Gud, och den kan endast vinnas genom kamp. Vi bör inte misströsta, trots att kampen ofta är svår. Kampen visar nämligen att vi är på rätt väg. Om vi härdar ut i kampen, skall vi – genom att ständigt stöda oss på frälsningsklippan Jesus Kristus – slutligen nå målet som är renhet hos Gud. 9)

Kyrkoherden Westberg höll festtalet vid festkonserten. Enligt tidningspressen var talet väckande, formfulländat och väl framfört. Talaren underströk det fosterländska och svenska, samtidigt som han pekade på ”den enda rätta och säkra hörnstenen för allt arbete” – Gud. Talaren betonade kristendomens enande tanke och uppmanade svenskbygdens folk att bygga sin framtid på evangeliets fasta grund. 10)

Westberg inledde sitt festtal med att konstatera att mycket manade oss till att sjunga Skaparens lov. Han frågade sig också varför vi inte skulle prisa Hans namn, då vi alltid har fått röna Hans kärlek, godhet och nåd. Westberg framhöll vidare att sångfestdeltagarna även hade samlats för att lyssna till det ord som har getts oss till ljus på vår vandringsstig och som så mäktigt kan tala om tröst till människors barn. Westberg ville ställa Neh. 2:20 som valspråk för allt vårt arbete och hoppades att Nehemjas ord skulle få ljuda överallt – bland annat i hem, skolor och kyrkor. Han behandlade även Israels historia med särskild vikt vid uppbyggandet av landet efter den babyloniska fångenskapen. Den återstående delen av talet ägnade han sedan åt uppbyggandet av Finland och grunden för det arbetet. Westberg avslutade sitt festtal med en förhoppning om att sångfesten skulle väcka alla medverkande till en vilja att delta i arbetet med att resa en skyddsmur kring landet. 11)

Den vackra prologen var skriven av Tyko Hedlund och hans fru läste upp prologen ”på ett uttrycksfullt sätt”. Det genomgående temat för prologen är Guds godhet, makt och ära som möter människan i naturen, samvetet och Guds ord. Guds godhet har samlat till fest för att lovsången skall prisa Guds namn. Ungdomens lovsång vittnar om Guds ära och skänker glädje och tröst för de äldre. Guds nåd har makt att frälsa och ge evigt liv. Tematiken natur, ungdom, lovsång och evighet utgör också bärande element i innehållet. Sommarens natur omgav sångfesten som riktade sig speciellt till ungdom för att samla till lovsång här i tiden och förbereda för himmelska lovsången i evighet. Det kristna livet behandlas genom uttryck för tacksamhet, förlåtelse och trofasthet. 12)

Repertoaren vid sångfesten presenterades i Människovännen i början av april. Den bestod av ett antal religiösa sånger. Enligt tidningspressen var repertoaren väl vald. De deltagande körerna arbetade intensivt med inövandet av repertoaren under tiden fram till sångfesten. Körerna anlände till Nykarleby redan på fredagen för repetitioner. Under repetitionerna i Nykarleby gjordes de sista finslipningarna av repertoaren. Repetitioner hölls under fredagen och lördagen i folkhögskolans festsal. Enligt Människovännen åhördes övningen av den första sången med spänning. Sången lät storartad, varför alla tvivel på en lyckad fest försvann. Vid kyrkokonserten framfördes två Davidspsalmer av Gunnar Wennerberg, en psalm av Artur Hedlund och en hymn av Hans Aufrichtig. Vid festkonserten framförde festkören flera nya sånger – bland annat Den blomstertid nu kommer, en hymn av Beethoven och en motett av Grell. Enligt Församlingsbladets recensent var en del av sångerna enkla och något enformiga, medan andra sånger var rätt svåra och krävande – däribland den mäktiga slutsången Saligt är det folk av Wennerberg. 13)

Ett femtiotal strängbandssångare hade anmält sig till sångfesten. De leddes av predikant Albin Wickman. Åtta sånger hade valts för strängbanden. De här sångerna ansågs vara lätta, enkla men tillika trosfriska. Strängbandssångerna utgjorde dock inte något konsertprogram, utan tanken var att de här sångerna skulle fungera som omväxling vid den rent uppbyggliga delen av sångfesten. 14)

Organisten i Nykarleby församling Maria Castrén inledde kyrkokonserten med ett orgelsolo. Hon skötte även orgel- och pianoackompanjemanget. Konsertmästaren Jukka Bergman ledsagade på violin. Fruarna Edit Björkvall och Karin Rosenberg samt kantor Anton Söderman uppträdde med solosånger. Enligt tidningspressen spelade konsertmästaren Bergman ”vackert och känsligt” violinsoli av Charles-François Gounod och Pietro Mascagni. 15)

Inför kyrkokonserten hade Nykarleby kyrka dekorerats med enris längs gångarna samt blommor och löv kring predikstolen. Folkhögskolans gårdsplan, där festkonserten hölls, var prydd med riksflaggan i topp, rödgula fanor, band och grönt. 16)En annan sångfest när sångestraden fanns framför internatet. Förstoring.
Foto: Elite, Jakobstad, något restaurerat. Tillhör författaren.


Som sångestrad fungerade föreståndarbostadens trappa, som hade utökats med en tillbyggnad för att rymma alla deltagande sångare. Tillbyggnaden hade egenhändigt uppförts av Johannes Nyström. Eftersom gårdsplanen var kantad av höga hus på alla sidor, visade sig platsen vara lämplig för ändamålet genom sin goda akustik. 17)

Vädret under sångfesten bjöd på solsken. Den fagra midsommargrönskan bildade fond för upplevelserna under festen. Enligt tidningspressen var sångfesten enkel men värdig, och den ansågs vara särdeles lyckad. Festen blev en högstämd och minnesvärd högtidsstund, samtidigt som den visade prov på det religiösa livets intensitet samt på sångens kraft bland den kyrkliga ungdomen i svenska Österbotten. Enligt festbesökare hade festkören gärna kunnat sjunga någon sång av Topelius, samtidigt som skaldens ord kunde ha varit inflätade i talen. 18)En annan sångfest när sångestraden fanns vid föreståndarbostaden. Förstoring.
Foto: Ur Folkhögskolans arkiv.


Det var planerat att Albin Öfverlund skulle ha medverkat som solist vid kyrkokonserten, vilket framgår av programmet för sångfesten. I recensionerna nämns Öfverlund dock inte. I stället nämns Jukka Bergman som solist vid ifrågavarande konsert. 19)

 

Hufvudstadsbladed 11.7.1923; Kyrkans Ungdom nr 2 1924; Människovännen 2.7.1925; Krook 1927, 83.

Programboken för sångfesten 1934 (s. 25); Kyrkans Ungdom nr 8 1925; Hedberg 1970, 28; Björkstrand 1981, 56; Hedberg 1995, 31.

Anders Sandbacka var samtidigt ordförande i folkhögskolans direktion och styrelseordförande i förbundet Kyrkans Ungdom. När han undertecknade uppropet inför den första kyrkliga sångfesten i Nykarleby, var det främst i den förstnämnda rollen han gjorde detta. Sandbacka hörde nämligen till dem som hade arbetat ivrigast för att få folkhögskolan till stånd. Hedberg 1995, 19–22; Himmelsbacken 1995, 58.

Människovännen 15.2., 5.4., 12.4., 28.6. och 12.7.1923; Vasabladet 28.6.1923; Österbottniska Posten 29.6., 6.7. och 13.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923.

Programboken för sångefesten 1934 (s. 25); Människovännen 5.4., 12.4., 28.6. och 12.7.1923; Pedersöre 27.6.1923; Vasabladet 28.6.1923; Österbottniska Posten 29.6., 6.7. och 13.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923.

Pedersöre 27.6.1923; Människovännen 28.6. och 5.7.1923; Vasabladet 28.6.1923; Österbottniska Posten 6.7.1923.

Pedersöre 27.6.1923; Människovännen 28.6., 5.7. och 12.7.1923; Vasabladet 28.6.1923; Österbottniska Posten

7. och 13.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923.

Människovännen 12.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Människovännen 12.7.1923.

Vasa-Posten 10.7.1923; Människovännen 12.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Människovännen 26.7.1923.

Österbottningen 10.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Människovännen 12.7.1923; Österbottniska Posten. 13.7.1923. Församlingsbladet 19.7.1923.

Människovännen 5.4., 28.6. och 12.7.1923; Pedersöre 27.6.1923; Österbottniska Posten 29.6., 6.7. och 13.7.1923; Vasa Posten 10.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Människovännen 5.4., 31.5. och 12.7.1923.

Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923.

Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Människovännen 12.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Vasa Posten 10.7.1923; Människovännen 12.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Vasa Posten 10.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Österbottniska Posten 13.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.

Människovännen 5.7. och 12.7.1923; Österbottniska Posten 6.7. och 13.7.1923; Österbottningen 10.7.1923; Hufvudstadsbladet 11.7.1923; Församlingsbladet 19.7.1923.Mats Björkstrand
tillhandahöll med kommentaren:

Texten är ett utdrag ur min licentiatavhandling ˜Heliga sång som samman oss band˜. Vissa kompletteringar har införts – däribland bilderna.

*     *     *

Festtal hållet av kyrkoherden V Westberg vid sångfesten i Nykarleby den 8 juli 1923.


Vi samlas idag till att sjunga Skaparens lov. Mycket manar oss därtill. Hans kärlek, godhet och nåd har vi alltid fått röna. Hur skulle vi då inte prisa hans namn!

Vi har även kommit tillsamman för att lyssna till det ord, som är givet oss till ljus på vår vandringsstig och som så mäktigt kan tala om tröst till människors barn. Det ordet har lyst oss i livets olika växlingar tillförne. Det har uppehållit vår tro och hopp. När det ibland har blivit mörker på vår färd, har dock ordet alltid sagt oss: “ För dem, som älskar Gud, skall allt samverka till det bästa”.

Så går vi då på den här festdagen att söka ur böckernas bok ett ord, som vi ville ställa som valspråk för oss i allt vårt arbete. Det finns upptecknat i Nehemja 2:20 och lyder: “Himmelens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare vilja stå upp och bygga”.

De här orden för våra tankar till det folk, som på underbara vägar leddes av allsmäktig Gud. Hårda vore det folkets prövningar, tungt var det träldomsok det måste sucka under för dess synders skull. Men genom allt det tunga och bittra ville Gud fostra det, och när denna fostrans tid var till ända, lät han frihetens dag gry för det beprövade folket. Till hemlandet ledde han dess färd, till landet, där fäderna hade bott, där de hade arbetat och där de hade tjänat sin Herre och Gud i heligt tempel. Det här landet gavs åter till folket som en oförskylld gåva. Aldrig hade någon under träldomstiden kunnat ana, att en dag skulle komma, när hemlandets jord finge beträdas, den mark, vid vilken de heligaste minnena var förenade. Dock, Herrens makt är större än människotanken kan fatta. Hans nåd är rikare och djupare än vad vi kan se och förstå.

Nya uppgifter möter dock folket, som har fått återvända till fäderneslandet och där skulle gå en ny framtid till mötes. Ett bekymmer tycks vara det största, och det gällde uppförandet av skyddsmuren för den heliga staden. Utan en sådan mur var staden ett lätt fångat byte för rovlystna fiender, och när man minst anade det, kunde en väldig fara stå för dörren. Allt detta insåg Nehemja, som utverkade åt sig tillstånd att resa till hemlandet för att väcka intresset för murbyggandet. Han ville själv vara med och leda det arbetet, som ju avsåg att bringa skydd åt fäderneslandet.

Nehemja står inför en uppgift, som ingalunda var lätt att utföra, men han går till den i bön till Herren. Han får också förnimma, att hans böneljud har blivit hörda och med glatt mod går han till sitt värv. Han bygger inte med egen kraft. Mänskliga hjälpmedel tryggar han sig inte till, utan han har funnit att Gud allena är mäktig att hjälpa den, som lämnar sin sak i hans händer. Därför utropar Nehemja: “Himlens Gud skall låta det gå oss väl och vi, hans tjänare, vill stå upp och bygga”. I den tron och det hoppet skred Nehemja till arbetet, och han kunde bringa det till ett lyckligt slut.

Från den här händelsen i Israels historia går våra tankar till ett annat folk, som också det har varit föremål för Guds särskilda kärlek och omvårdnad. Vi avser vårt eget folk, som har haft att genomleva hårda tider och i likhet med egendomsfolket sett sin frihet försvunnen. Idag får vi dock se bort från den gångna tidens mörker, träldom och bitterhet och glädjas av allt hjärta över att vi äger vårt land fritt och får kalla oss ett fritt folk. Vi kan inte med ord uttala vad det innebär att frihet, men något av det kan fatta om vi tänker på de offer, som gavs en gång för vinnande av oberoende. De många minnesstoderna på kyrkogårdarna i vårt land talar sitt tysta språk därom. I granit är där inmejsade namnen på tappra fosterlandsälskande män, som gav sitt liv för älskat fädernesland. Det var det högsta som kunde ges, men det offret gavs med villigt hjärta av alla dem, som förstod att det gällde liv eller död för ett helt folk.

Nu är då vårt land fritt, och som aldrig tillförne kan vi uppfatta den här gåvan nu. Det är också vår vilja att främst tacka Herren för den stora nåd han har gett oss, i det han lät det ondas makt falla och lät lagen och rätten behålla segern. Med vår sång vill vi idag prisa honom, som på starka armar har burit oss och hjälpt oss i vår nöd. Honom allena tillkommer äran för allt.

Men vi får inte heller glömma dem, som före oss har arbetat för fäderneslandets framtid och lycka. Omkring oss ser vi i vän sommartid härliga ängar och åkrar, där skördar växer fram. Till dem, som här har brutit mark och arbetat i svett och möda, må en tacksamhetens tanke gå idag. De här trogna arbetarna, som har varit bundna med kärlekens band vid hembygd och fädernejord, de är värda hågkomst, och det arbete de har utfört i det tysta är ett fosterländskt arbete av stor betydelse. Dessa män och kvinnor, som i våra bygder har arbetat för hemgårdens utveckling och förkovran, har inte sökt ära och beröm. De har varit trogna sin uppgift och vandrat pliktens heliga väg, och fåfängt har därför inte heller deras arbete varit.

Vi glömmer inte heller dem, som har brutit mark på andens fält, dem, som har arbetat för kunskap och bildning i vårt land. De har inte arbetat för vinnande av rikedom och jordiska skatter, utan det var kärlek till uppgiften som ledde dem fram.

Mycket har alltså gjorts för landets framtid och väl. Dyrbart är arvet vi äger, men stora är även förpliktelserna som ställs på oss, som nu skall vårda och värna fädernas arv. Vi har att se till att murarna kring landet är starka, att inte fiendehand må förinta det heligaste vi äger: vår tro, vår lag och rätt och frihet. Särskilt i den här tiden är den här maningen att ta vara på, när vi dagligen ser hur laglöshet, gudsförgätenhet och glömska av hederns bud gör sig gällande bland såväl höga som låga i vårt land. Det finns stora luckor i skyddsmuren kring landet, och många är de, som knappast mera anser sig ha någon uppgift i murens påbyggande och stärkande. De vill se blott på sin egen fördel och drivs av hänsynslös utan att betänka det ansvar de äger inför Gud och fäderneslandet.

Vi äger alltså att vakna och att envar se till att vi befinns vara med i arbetet för fädernesland och hembygd. Vi skall minnas att vi en gång har att svara för hur vi har handlat och hur vi har förvaltat de pund, som har blivit oss givna. Det gäller redan för de unga att göra klart för sig, att endast samvetets, pliktens och trohetens väg för till lycka i livet. Det gäller för de äldre att visa de unga ett efterföljansvärt föredöme i att älska Gud och fäderneslandet. Mycket har Finlands män och kvinnor försummat i det här hänseendet. Vi svenske i landet får ingalunda förhäva oss och mena oss ha fullgjort all rättfärdighet. Hur ofta har vi inte varit splittrade, när endräkt hade bort råda! Hur ofta har inte tvedräktens, avundens och småsinthetens makter fått råda över oss, när vi hade bort handla som en man! Hur ofta har inte likgiltighet besjälat oss, när det har gällt att träda upp till försvar för vår egen sak!

Detta allt måste vi låta träda fram för oss, men inte så, att vi låter det ljuda som ett tomt ord, utan så att det länder oss envar till självprövning. Ser vi i den dag som nu är inne oss som ofelbara människor och äger endast kritiska och kärlekslösa domar över andra, då må det vara oss sagt, att vi har mycket att lära oss och framför allt att lära oss ödmjukhet, vilket är ett grundvillkor för allt arbete i det godas tjänst.

Vår avsikt har dock inte varit att påvisa felen och bristerna hos oss, utan vi vill här lägga fram några tankar om vad vi har att grunda vårt arbete på, att därav måtte bli välsignelse. Här må då vädjas till det gamla bibelordet, som även i våra dagar har samma betydelse som det alltid har haft. Det lyder: “En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen Herren Jesus” [1 Kor. 3:11]. Det är den grunden vi först måste söka oss till för att sedan kunna verka ett gott verk. Guds kärlek i den enfödde Sonen, syndernas förlåtelse i hans namn, livet och saligheten genom honom – allt detta bör bli en personlig egendom, och först då lär vi oss att vandra offrandets och självförsakelsens stig. Då vill vi i bön och arbete ställa våra bästa krafter i Herrens tjänst. Då först kan vi i tro och hopp och med arbetsglädje utföra vår uppgift, om än så ringa, till välsignelse för hembygd och fosterland.

Må vår fest idag väcka oss alla till redbar vilja att vara med, när skyddsmuren reses omkring vårt land. Må vi i hemmen, i skolorna, i våra tempel och överallt låta Nehemjas ord ljuda: “Himlens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare vill stå upp och bygga”.


Människovännen 26.7.1923.
Mats Björkstrand tillhandahöll.
(Inf. 2023-06-28.)

*     *     *

Tyko Hedlund: Prolog vid Ungdoms- och sångfesten 7-8.7.1923


Hur dyr är din godhet, O Herre, vår Gud
Hur härlig din makt och din ära!
Vi möta dem åter i sommarens skrud
I vindarnas viskning och vågornas ljud
I samvetets röst och din lära.

Din godhet, o Herre, oss samlat till fest
Att prisa ditt namn och lovsjunga
Vi bjuda dig hjärtligt välkommen som gäst
Och hämta till festen, vad dig synes bäst
Att helga vår själ och vår tunga

Låt sångernas toner från ungdomens bröst
Få vittna o Gud om din ära
Och skänka oss alla den glädje och tröst
Som inte förvissnar i levnadens höst
Men hjälper oss bördorna bära.

Vi tacka dig Herre för livet du gav
Det hjärtligt varma och rika.
För nådens och kärlekens eviga hav,
Där synderna avtvås och finna sin grav!
För trohet, som aldrig kan svika.

Kom ungdom så glad och med hjärtehåg varm.
Kom sjung utav hjärtat den visa!
När sorgerna komma som gäst till din barm
Och synderna göra dig fattig och arm
Kom än, att din Frälsare prisa.

Hans nåd är så mäktig och rik på allt gott
För den som Gud vill sig giva
Den frälsar vårt liv ifrån synder och brott
Och skänker oss del i de heligas lott,
Den lott, som skall evigt förbliva.

Stäm då in i sången, som brusande går
Från jorden till himlarnas rike,
Där festklädd en skara i vårfriskhet står
Och härliga toner på gullharpan slår
Till sången som saknar sin like.


Människovännen 12.7.1923.
Mats Björkstrand tillhandahöll.
(Inf. 2023-06-28.)

*     *     *

Festmärken


På dagen 100 år sedan sångfesten inleddes besökte jag Pia Prost i f.d. Asplunds gård vid Andrasjön och fick se dessa. Storlek cirka 6x8 cm. Mats Björkstrand berättade att märkena inköptes och fastsattes synligt på kläderna. Olika dekorationer angav om bäraren var sångare, åhörare eller dirigent.Troligen en åhörares sångfestmärke.Troligen en sångares sångfestmärke.


(Inf. 2023-07-07, rev. 2023-07-08.)


Läs mer:
Sång- och musikfester i Uppslagsverket Finland.
Andra sångfester och sångfestmärken.
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2023-06-25, rev. 2023-07-27 .)