BLAD

ur

NYKARLEBY HISTORIA.

SAMLADE AF

CARL v. BONSDORFF.

HELSINGFORS.
FINSKA LITTERATUR-SÄLLSKAPETS TRYCKERI,
1887.

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.


De interiörer ur kyrkan och skolan i Nykarleby för tvåhundra år sedan, hvilka här meddelas, grunda sig i främsta rummet på en brefsamling, som jag under helt andra forskningar påträffade sommaren 1886 i kammarkollegii arkiv i Stockholm. Samlingen, som utgöres dels af originalbref dels af kopior, innefattar bl. a. „Acta angående prestvalet med herr Nils Ringio i Carleborg 1653, 1654 och 1655“, „Acta ang. Simon Anglenius, rektor i Nykarleby, 1653“ och „Acta ang. trivialskolan i Carlborg med herr Nils Ringius 1653—1654“. De uppgifter, hvilka ur denna samling hemtats, ha förfullständigats genom bref ingående i Tottsska samlingen i sv. riksarkivet samt Waaranens samlingar i finska statsarkivet, några notiser i tryckta källor att förtiga.

Innehåll
I. Ett prestval på 1650-talet 1
II. Skolinteriörer från 1650-talet. [Om trivialskolan.] 17


Carl von Bonsdorff (1887) Blad ur Nykarleby historia.

Ibland kan copyrighten vara i kraft betydligt längre än man kan ana. von Bonsdorff skrev boken som 25-åring år 1887 och dog 1951 som 89-åring. Copyrighten gäller således ända till år 2021.


Läs mer:
I Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—59 av E. W. Bergman behandlas delvis samma ämnen.
(Inf. 2003-11-01.)