FEMTE KAPITLET

Om Städerne.

§. 1. Om deras ålder och öden i korthet.


Då jag, tvärtemot min plan, i delta arbete icke kan lemna den benägne läsaren en utförlig beskrifning om Städerne i Österbotten, emedan tryckningskostnaden redan vida öfverstiger min beräkning, måste jag utbedja mig tillåtelsen, att vid ett annat tillfälle, om Gud förunnar helsa och tillgångar, få vidlyftigare behandla ämnet, i händelse jag skulle finna det omfattas med välvilja. Endast följande i korthet för denna gång.

[Sid 283.]

— — —

Gamla- och NyCarleby erhöllo sina privilegier den 7 Sept. 1620 af Glorvördig i åminnelse Kong Gustaf Adolf den Store. Kort förut hade dessa städer blifvit grundlagde, den förra invid hafvet, icke långt från GamlaCarleby Sockens moderkyrka, den sednare vid Lappojoki på 1 mils afstånd från hafvet. Hvardera har sin goda hamn.

[Sid 284.]

Från

Gästgifveriet i Pedersöre till Jacobstad

2 3/4

mil

Jacobstad till NyCarleby stad

2

 

Stråtvägen går här genom staden och strax på andra sidan derom öfver bron, som leder öfver NyCarleby eller Lappo elf

 

 

Från

NyCarleby till Wörå

5 1/4

mil

Wörå till Lillkyro

1 1/4

Lillkyro till Wasa stad

2

 

De som resa till Norrfinland och Tavastland måste vika af ifrån den allmänna vägen åt öster genom Lillkyro, Storkyro och Ilmola Socknar och sedan söderut genom Tavastskogen. Emellan Christinaestad och Björneborg finnas så skogiga och så branta bergshöjder att, oaktadt flere försök, man dock ännu härintills der icke kunnat iståndsätta en ordentlig landsväg, utan måste begagna endast en smal och farlig byaväg. Längs denna färdas dock posten.

 

 

Sid. 287.

 

Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen i januari 1843, nr 5, s. 283, 284 och 287
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Fler artiklar ur tidningen.
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2019-09-09, rev. 2019-09-09 .)