Innehåll

Artiklar och notiser i diverse tidningar och tidskrifter


Decennium

                1780  
  1810   1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
2000 2010 2020              
   
Läs mer:
ÖP Österbottniska Posten, separat innehållsförtreckning
P Pedersöre, Jakobstads Tidnings och Österbottens Tidnings julbilaga, separat innehållsförtreckning
  Mängder av artiklar ur Jakobstads Tidning och Vasabladet:
  - Lepu Vatten.
  - Nykra och dess föregångare och efterföljare.
  - Företagen på Kampen.
  Nykarleby i Nytionalbibliotekets digitala samlingar.
  Nykarleby i Kungliga Bibliotekets Svenska Dagstidningar.
   
Förkortningar:
A Arbetarbladet
AB Aftonbladet
AK Allas Krönika
B Borgåbladet
Ba Barometern
Bl Bohusläningen
BT Borås Tidningar
Bk Budkavlen
D Dagbladet
DN Dagens Nyheter
F Folkwännen
FAT Finlands Allmänna Tidning
Fi Finland
Fo Folket
FKT Finska kennelklubbens tidskrift
FV Folkvännen
GA Göteborgs Aftonblad
GT Gamlakarleby Tidning
GHS Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning
GöT Götheborgs Tidningar
Gp Göteborgsposten
HBT Helsingfors Börsförenings Tidning
HD Helsingfors Dagblad
Hp Härnösandsposten
HT Helsingfors Tidningar
Hbl Hufvudstadsbladet
HM Helsingfors Morgonblad
I Ilmarinen
Js Jeppis
JT Jakobstads Tidning
Tidningen har genom tiderna haft olika namn: 
Jakobstads Tidning 1898–1901
olika namn 1901–1905 p.g.a. censur
Jakobstad 1905–1915
Pedersöre 1915–1931
Pedersöre-Jakobstads Tidning 1915–1931
Jakobstads Tidning 1937–2008
Norra Tidningen 2008, 13 mars–11 april.
 
 
J
 
 
 
 
I mars beslöts att Österbottningen och Jakobstads Tidning skulle sammanslås. Det blev vilda protester mot det föreslagna namnet och en läsaromröstning anordnades. Den 11 april presenterades det vinnande förslaget:
ÖT Österbottens Tidning 2008– Den 12 april beslut om namnbyte, den 23 maj utgavs första numret.
JöT Jönköpings Tidning
KN Kotka Nyheter
KP Kyrkpressen
KT Kaskö Tidning
L Löntagaren
Mb Morgonbladet
Mp Malmöposten
MT Maaseudun Tulevaisuus
NA Nerikes Allehanda
NP Nykarleby Posten
NDA Nya Dagligt Allehanda
NDS Nykarleby din sommarstad
NoP Norra Posten
NoPo Norrbottens Posten
NyP Nya Pressen
NS Nyländska skyddskåristen
NT Nya Trollsländan
NTi Norrköpings Tidningar
Nya Åland
P Pohjalainen
Pa Patrioten
PF Tidskrift utgiven av Pedagogiska föreningen i Finland
R Reformatorn
S Seura
SD Stockholms Dagblad
Si Signalen
St Sölvesborgstidningen
Su Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen
SF Svenska Finland
SK Suomen Kuvalehti
SPT Stockholms Post Tidningar = Posttidningar
St Stockholmstidningen
SWL Suomalainen Wirallinen Lehti
SsD Sydsvenska Dagbladet
SvD Svenska Dagbladet
TN Tammerfors Nyheter
Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo
U Umebladet
US Uusi Suomi
UT Uleåborgs Tidning
Vbl Vasabladet
V Vaasa
VF Västra Finland
WF Westra Finland
VL Vårt Land
VN Västra Nyland
VP Vecko Pressen
W Wiborg
WN Wasa Nyheter
WP Wasa-Posten
V-S Vecko-Spegeln
WT Wasa Tidning
WiT Wiborgs Tidning
YLE yle.fi
Å Åland
ÅAT Åbo Allmänna Tidning
ÅS Ålands Sjöfartstidning
ÅT Åbo Tidning
ÅTr Åbo Tidningar
ÅU Åbo Underrättelser
Ön Österbotten
Ö Österbottningen
ÖF Österbottens Folkblad
ÖPr Österbottniska Pressen
ÖT Österbottens Tidning


1750

Kung Adolf Fredriks besök. SPT

1752

Kung Adolf Fredriks besök. SPT


1784

Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad av Johan Forshaell. TÅ

1796
R. Carl XI:s Bref til Bisk. I. Gezelius i Åbo, om Trivial Skolans flyttning ifrån Nykarleby til Wasa. ÅTr1810


1811
Till General=Guvernören öfver Finland ang. Storbron.


1816

Utdrag af ett bref ifrån NyCarleby dateradt den 21 September 1816. ÅAT

1817

Utdrag ur ett Bref från NyCarleby, dateradt den 15 September 1817. ÅAT


1820
Kungörelse om Brunsdrickning.


1821
Syfilis.


1829

Kungörelse om Brunsdrickning.1833
Dödsfall – Jakob Holms och dess kära hustru, Maria Viklunds barn. HT


1836
Dödsfall – Petter Abraham Lybeck. FAT


1838
Capit. H. Lindhs annons. GöT


1839
Hoppet sålt. HTr1840

Annons för Brunnsholmarna. WT


1841
En rotgummas berättelse. HM


1842

Skattgräfvarne av Zacharias Topelius. HT


1843
Den Gamle Kardmakaren av Zacharias Topelius. HT
Annons för Brunnsholmarna. WT
Rättegångs- och Polissaker. GHH
Kåseri av Zacharias Topelius den 13 september. HT


1844
Kopparslagaregesällen Gustaf Åkermans arv. ST


1847
Den Finska Handelsflottan har ånyo lidit en förlust. VT
Kopparslagaregesällen Gustaf Åkermans arv.


1848
Mord, hälsotillståndet och avhuggna träd. HT1850
Mängder med notiser och artiklar från 1850-talet.
Privilegium för anläggande av ett pappersbruk. ÅT


1851
Runebergsfester. ÅU


1852
Penningebristen och Hr Wohllebe. HT
Skogsbränder 1852. Pa


1853

Islossningen. ÅT


1854
Notis från Krimkrigets dagar. HT
Tullförvaltare Falcks kanondonation 1854. AB
Falcks premiering för kanondonationen. FAT


1855
Nikolaidagen. Mb
Dödsfall: Vicehäradshöfdingen Fredrik Alexander Kjellman. FAT
Sjukdomar och vintern. I
Myrregn. ÅU
Engelsmännens härjningar. I
Engelsmännens härjningar. FAT


1856

Trädplanteringar. ÅU
Efter branden. ÅU
Efter branden. HT
Skeppsvarv och priser. ÅTr
Torgbrunn, Rådhustomten, En vidtberest gäst, Isotalon Antti och Ångfartyg. ÅU


1857
Bland annat Skördeutsikter, vädret och fotografer av Zacharias Topelius. HT
Finlands skepsvarf. FAT
Landningsbrygga på Alön. Keppos såg.

1858
Efter branden.
Planering av staden. HT
Auktion på en del af de nya tomterna. Fartyg. Fraktrörelsen. Skörden. Ångbåtsrörelsen. HT
Annons för De hemlöse. HT
Stadsbranden i svenska tidningar.

1859
Eldsvåda på Mickelsbacka. Vbl
Byggnadsordningen. Ägobytet med kyrkoherdebohlet. Årsvexten. Nassauiske tiggarne. Bränvinet Verldens undergång. HT


1860
Nya byggnadsordningen m.m. HT
Oväder. Minnesruna över Fredrik Blank. HT
Namnbyte. Vbl


1861

Skonerten ”Magdalena” försvunnen.
Entreprenad auktion för reparationer å känningsbåken vid Socklothällans lotsplats.
Sandnäs glasbruk försäljes eller utarrenderas.
Studentqvartetten.
Öfversegling.
Tullkammarauktion.
Skeppslista.
Rättelse till Finlands Skeppskalender.
Drunkniungsolyckor och -tillbud.


1862
Upplysningar rörande sedligheten i allmänhet och barnavården isynnerhet bland allmogen i Finland. FAT
Dödsfall. Sjötullsuppsyningsmannen Petter Högdahl. Vbl
Årsproklama, konkurs- och fordringsmål. Johan Adolf Lybeck och Torparen Nils Isaksson. FAT
Dödsfall. Kopparslagareenkan Chatarina Friborg. Vbl
Stöld. I Helsingfors. HT
Echlesatiastik- och Skolnyheter. Bildande av Jeppo kapell eller predikogäll. FV
En beqväm Resvagn med Selar. HD
Revy: 27 Maj. Om ångbåtsförbindelser och telegraf. HT
Förhandlingarne vid Borgå landtdag, enligt bondeståndets protokoller. ÅU
Olyckshändelser. Erik Yrjas ihjälslagen. FAT
Förloradt. Matts Alexander Wikmans värdehandlingar. FAT
Olyckshändelser. Henrik Detlot slog ihjäl sig. FAT
Bilder ur folklifvet. (Berättelser af en bonde, antecknade af A. S—g. FV


1863
Rik skörd, Strömingsfiske, Brandsyn. ÅU


1864
Ny lotsled från Thorsö redd. FV
En söderhafsöbo i Nykarleby. BT


1865
Ny skeppshamn av Nabopolassar. ÅU
Fullmakt för Hr Direktör H. U. Wulff. Ba


1866

Hvarifrån härledes namnet NyCarleby? Hbl
Tillbud till eldsvåda under gårdagen vid Åminne. ÅU
Nödår, Ånfartyget Österbotten och Drunkningsolycka. Nabopolassar? ÅU
Simeon Levis resa till Finland. Besök i Nykarleby. HT
Missväxt, fiske, fartygsbygge. HT
Nödtider, Skeppsbygge, Tändsticksfabriken, Bäck. ÅU


1867

Ur resväskan 2. HBT
Nykarleby socken och stad i Österbotten och dess svenska inbyggare i Österbotten. Ön
Finska och svenska språkens förhållande till hvarandra i Österbottens svenska församlingar. Hbl
Nödåret 1867 i svenska dagstidningar. NDA


1868

Bref från Norra Finland. GHH


1869

Ångfartyget Österbotten, telegraf, borgmästare och lägre elementarskolan. Anders Svedberg, Hbl
Sångartolfvan i NyCarleby. Olyckshändelser i NyCarleby och Jeppo. Anders Svedberg. Hbl
Sundströms död. Hbl
Albert Dyhrs konkursauktion. Vbl
Handlanden herr G. M. Hedström i Nykarleby stad har låtit bygga härstädes 2:ne stora lastbåtar. Vbl


1870
Åskväder, Minnesruna över Jakob Fredrik Blank och Förrymda sjömän. HT
Brunnsholmarna av Nabopolassar. Vbl
Andra sjön. Stadens placering efter branden. Sångföreningen av Nabopolassar. Vbl
Samling till en historisk underrättelse om Scholae inrättningen ..., Brunnsholmarna m.m. av Nabopolassar. Vbl
Brunnsholmarna, Andra sjön och Enigheten av Anders Svedberg. Hbl
Konkurser, Ångfartyget Nykarleby och Brotten mot femte budet. Vbl, WiT
Brunnsdrickning i Nykarleby begynnes i medlet af nästinstundande juni. Vbl
Utdrag ur Hans Kejserliga majestäts Nådiga Förordning angående lots- och fyrinrättningen i Finland. Given i Helsingfors, den 9 Maj 1870. FAT
Om seminariet av Nabopolassar. Vbl


1871
Brunnsdrickning vid Brunnsholms helsokällan i Nykarleby. Vbl
Besök på Brunnsholmarna. ÅU
Isläget, Brunnsholmarna, Ångbåten Norden. Hbl


1872

Brunnsdrickning vid Nykarleby Helsokälla. Vbl


1873

Minnen från 1808 års krig i Finland. Hbl
Follskollärarseminariet i Nykarleby. Ön
Dödsfall, Anders Vilhelm Grenman. Ön


1874

Fartyget Zachris Topelius.
Fruntimmersskolan.
Nykarleby seminarium.
I tjenst åstundas.
En “emigration” i stor skala.
Bärgat gods från Georg Washington.
Spanmålskontrollören i Nykarleby.
Ny kirurg i Nykarleby.
Tanke att inrätta en sparbank.
Knivdåd.
Gård till salu.
Gårdsauktion.
Från Nykarleby skrifves.
Tillfogade blodsår.


1875
Skärgården. ÅU
Lägre elementarskolan, Stadens ekonomi, Landhöjning. ÅU
     Doktor Blank, Folkskollärarseminarium, Lägre elementarskolan, Lärarepersonalen vid vårt seminarium, Rådhusstämma, Skomakare, Harpvirtuosen Adolf Sjödén, ÅU
      Reglemente för Drätselkammaren, Voi, trombon gar ren!, Tobaksfabrik, Tändsticksfabriken, ÅU
     
Petroleumlyktor på storbron. Eldsvåda i stadskvarnen. Mördade banvakten och hans hustru. Historien om en högsinnad kommunalåtgärdDen långvariga torkan. ÅU
     Gatubelysning,Inlösning av Brunnsholmarna, Normalskolan, Poet. ÅU
Fjorton dagar i Finland. Hbl
En qvinlig frivillig brandkår.
Längre norrut och återblick till Storkyrö. Hbl


1876
Vattenbrist, Vargavinter, Reparation av Storbron och Anekdot om pedersörebor av Nabopolassar. ÅU 27/1
     Fastlagstisdagen av Nabopolassar. ÅU 6/3
     Nesslers filar på utställning, Stöld av telegrafkassan och Flyttning av spruthuset av Nabopolassar. ÅU 6/7
     Kyrkoherde Appelberg. Moderkyrkoförsamlingen. Vädret. ÅU 25/10
     Kolportören Sundholm, Packhuset skall flyttas, Utbyggnad av tändsticksfabriken och Nygårds bryggeri, Förslag om hundskatt samt
Trivialskolan av Nabopolassar. ÅU 28/11
     Elemenatarskolan av Nabopolassar. ÅU 21/12
Ett skådespel af barbarisk art. Mp1877
En utflygt till Österbotten. Hbl
- V. Storbron och Brunnsholmarna. Hbl
- VI? Hbl
Beskattningen och Romatiskt av Nabopolassar. ÅU
     Strike vid ombyggande af locket på vår bro, Hästhållningen härstädes, Herr Nessler har under arbete i forsen söder om staden ett vattenverk och Herrskapet Achtés konsert av Nabopolassar. ÅU
”Meteor”. Vår bro är nu färdig. Sångföreningen. Profpredikningar av Nabopolassar. ÅU
Överföring till Nykarleby socken. Vbl


1878
En utflygt till Österbotten. Hbl:
- VII. Parken och Seminariet.
Parken och Esplanaden av Anders Svedberg. Hbl
Flaggning från klockstapeln, Kyrkan och Handel. HD
Tullkammaren och Anläggning af en väg. Vbl
Topeliusfest. AB
De dåliga konjunkturerna. Gp


1879
Midsommar. F
Annons för Sandnäs glasbruk.Vbl
Nykarleby stads fartyg förledne år och Industriella werk. Vbl
Sleepers.Vbl
En vacker sed. Seminariet: frukt af dess verksamhet och föräringar till detsamma. ”Grannen Jakob” och ”grannen Karl”. Folkmängdsstatistk.
Dödsfall. — Konkurs. — Islossningen i Nykarleby elf m. m. — Promenader. HD
Vid Johan Jakob Bäcks graf. Vbl
Nykarleby stad har haft sin hamn av Anders Svedberg. GHS


1880
Qvasimarknaden, Parkerna, Brandkåren och Gatubelysningen. F
Vinddrifvaren Necken.


1881

Önskan om postlåda, Kuddnästavla av Liljelund m.m. HD
Frågan om en andra postlåda i Nykarleby. HT
Vid »andra sjön.»  — Presterskapet och kommunen. — Internat- och Direktorsbyggnad. — Föräringar. — Val.  HD
Nekrolog över Anna Helena Kerrman. NTi


1882
Årsexamen vid Nykarleby folkskollärareseminarium. F
Resebref från Österbotten. IV. (Planeringen i Nykarleby. Slägten Larsson på Högbacka. Tillämnadt folkskolläraremöte.) Hufvudstadsbladet nr 191, 19.08.1882.
Praktfullt norrsken. SsD
Jutas slagfält. JöT och NoPo
Tresystermöte. U
Banditer förekomma i närheten af Nykarleby. SD


1883
En vandring längs Lappo älfs stränder. F
... tanken att på ett värdigt satt utmärka det ställe, historien utpekar som valplatsen för striden vid Juthas ... UT
Ögonblicksbilder från en resa emellan Wörå och Öfvervetil. HD
Jordskalfvet. Det af tidningarna redan omtalade Isotalo-målet. Våren kommer. MB
Ångbåtsfart öfver Bottniska viken. NA
Trolldom och kärlek. Bl


1884
Skolan i Nykarleby. En pennteckning av Max Strömberg. PF
Ännu något om och med anledning af ”Skolan i Nykarleby” av K. G. Leinberg. PF
Bref från Nykarleby (Segelförening, Prässombudsmannen, Borgmästar Wilander och Kägelbanan.) NP


1885

Julen 1885. NyP
Ångfartyget Norra Finland. Hbl
Eldsvåda vid Nygårds bryggeri. HD


1886
Blinda spelman av Zacharias Topelius. NT
Vinterkommunikationsplaner. Seminariiförhållanden. Affärsställningen. Egendomligt dödsfall m. m. Hbl
Om namnet Juthas. ÅT


1887
Hastigt dödsfall. Vbl
Barnfest i Nykarleby. HD
Zacharias Topelius. NT


1888
Blixtar och hägring. D (Utkom endast det året januari—mars.)
Från Munsala (Sporten)
Zacharias Topelius. NT


1889
Förbud att utskänka rusdrycker. NP
Världsutställningen i Paris. WF


1890
Om kirurgen Matts Bäcks läkareskicklighet. Fi
Bibana till Nykarleby. Hbl
Isförhållanden i Nykarleby. Vbl


1891


1892
Hamnfrågan i Nykarleby. Vbl


1893

Utskänkningsbolagets vinstmedel. GT
Brunsholmarne i Nykarleby - Kalfhage. WT


1894
Intyg och analyser på bränd kalk.
Dödfall: Lorenzo Mathesius.
Dödsfall: Sofia Katarina Burman.
Gårdsköp.
Korrespondens från Munsala.
Ny bro af sten öfver Nykarleby elf.
Inga utlänningar.
De högst taxerade.
Dödsfall: S. S. Söderström.


1895
Frivilliga Brandkåren i Nykarleby firade sin sedvanliga årsfest i söndags. WT


1896
Med ”Nordost” och ”Kurre”. Några anteckningar från en idrottsresa. Hbl
Årsberättelse för 1896 till sekreteraren för Vasa läns jagtförening av Gustaf Hedström.
Vinter. Djurskyddsfrågan. Nykterhetsföreningen. Ny bro af sten. Skidtäflan. ÅU


1897
Brunnsholmsfrågan i Nykarleby (Egobyte). WN


1898

Inlösen af Topelius' barndomshem. JT
Järnvägsbyggandet. JT
Nykarleby stad saknar Smed. JT
Sommarvärdshuset å Brunnsholmarna. Ö
Olyckshändelse. Vbl
Ett för årstiden owanligt högt wattenstånd. WT
Ett litet reseminne av Vespertinus. VL


1899
Kapellsöndan. JT
Rom och Kartago av Gustaf von Numers. JT
Många notiser, bl..a. om järnvägen. JT
En inlandsskärgård. JT


1900

Vid Jutas. JT
Fallen i Boerkriget. KN
Hyreskontrakt för seminariet. JT
Fattiggården i Topelius' barndomshem. St


1901
Nykarleby telefonbolags ordinarie bolagsstämma. JT
Bref från Österbotten. VF


1902
Nycarleby-noblessen. TN
Svenskt sinnade österbottniska studenters (U. W:s) Sommarfest i Nykarleby den 6, 7 och 8 juli. Hbl


1903
Stöfvarprofvet vid Nykarleby. FKT
Okände egaren ... FAT


1904
Ett Topelius minne. Hbl


190
5
Vykortsbytare efterlyses. Hbl och VF
Mål angående misshandel. Fo
Ett sinnessjukhus. Ö
Gårdsauktion. Fo
Dödsfall – Oskar Lindbohm. ÅU
De för orgelnisttjänsten i Nykarleby. Fo (ÖP citerad.)
DödsfallKristian Fredrik Forsius. ÅU
En Handskfabrik startades i Nykarleby. Fo
Öfversvämningar i Österbotten. ÅU (ÖP citerad.)
Kyrkostämmor i och för bildande af nytt pastorat. Ö
Idealiska förhållanden. ÅT (ÖP citerad.)
Aftäckningen af Z. Topelius' grafvård. Å
En modern Esau. WP
Kvinlig orgelnist. ÅS
Grundet Helsingkallan utanför Nykarleby. ÅU
Ångprepareradt benmjöl. Ö
Sorglig olyckshändelse. Hbl (ÖP citerad.)
Vacker gåfva till folkskola. ÅS
Ilanddrifven ångare. Vbl
Sjöolycka. Hbl
Till kommunalveterinärläkare. Fo
Kryssaren „Asia” och torpedbåten 112 anlände hit i går. WP
Dödsfall – Gustaf Emil Nyman. Ö
För aflönande af kommunal djurläkare. Ö
Den första banken i Österbottniska landsorten. ÅT
Från Nykarleby meddelas att därstädes förklarats allmän strejk.
Med anledning af strejken sammankommo. J (ÖP citerad.)
Dödsfall – Gustaf Emil Nyman. B
Gendarmrapporter. J
Ångbåtsbolag under bildning.J
Löneförhöjning.
Telegrafvärket. J
En arbetarförening. J
John Graftons ägare stämd. J
Dyra saker. J
Till underrättelse för sjöfarande. FAT
Dödsfall – Evald Sarlin. KN
Sllfverbröllop. ÅU
Nykarleby landtmannagille konstituerade sig. J
Nykarleby seminarium. J
Ett nykterhetsmöte i Kovjoki. J.


1906
Illdåd på Nykarleby järnväg.


1907
När töff-töff kom till Nykarleby. JT


1908
Fänrik Stål på Djurgårdsteatern. SvD


1909
Nykarleby fiskaregilles utställning och Ett fiskaremöte. J
Engelska ångaren Norberto. SvD


1910
Korfmakare från Wasa köper på Nykarleby marknad 16 orkeslösa hästar.WT


1911


1912
Sjöprotest. J
En nitisk privat lots och Det brännvinet. Vbl
Rätt till strömfall. SWL


1913
Sälfångsten utanför Nykarleby. OF
Till namnet icke till gagnet. J
Finska lotsväsendet. GA


1914
Bedrägerierna i Nykarleby. ÖF
Utländska fartyg i Bottniska viken. SF (ÖP)


1916
Trafiken mellan Nykarleby och Kovjoki. Hbl
Våldshandlingar i Finland. SvD
Nykarleby järnväg.
Affären Nykarleby bank.
På retur av Ambrosius. KT

1918

Z. T:s minnessten å Kuddnäs. JT
Brev från Nykarleby. JT


1920
Upprorsledaren Kuusinen död. SvD


1921


1922
Likfynd på Torsön. Vbl
Funnet lik. Hbl
Hemskt rånmord i finska skärgården. Tre personer ohyggligt marterade. AB
Minnesruna över Walfrid Wilhelm Wahlberg. SP


1923
Hos Vasa Lottor. NS
Automobiltävlingen Helsingfors–Stockholm1923.1924


1925
Topeliusminnen i Nykarleby av Märta Edquist. SvD
Topeliusminnen på Kuddnäs av Märta Edquist. SvD


1926
Zakarias Topelius' sommarhem å Alörn av Märta Edquist. SvD
På besök i finländska hem. Hos bokhandlare Josef Herler i Nykarleby av Zero. AK
Nytt ljus över vår kyrkobyggnadskonst på sjuttonhundratalet. Hbl
Islossningen i Nykarleby älv. Vbl
Ansvarslöst bilkörande. Vbl


1927
En morgonvandring i Topelius' stad av Dagmar Bergh-Palmros. AK
Namnkunniga österbottningar. Ö
Nedkörningar i isen. Vbl
Sommaridyll. JT
En utflykt till Jakobstad av K.T.O. VN
Recension av Det unga ögat. Hbl


1928
Kosola har icke blivit förgiftad.
Österbottniska kyrkobyggmästare av K. V. Åkerblom.
Nyförvärv till Ateneum.
En 1700-tals altarmålning döljande spår av en äldre. ÅU
Seminariets höstutfärd av K. T. Oljemark. VN
Befrielsedagen i Jeppo av K. T. Oljemark. VN
Val- och trafikfrågor av K. T. Oljemark. VN


1929
En brofest i Jutas av K. T. Oljemark. P
Stora bron, Ragnörn, kyrkbranden, tuberkulossjukhuset och riksdagsvalet av K. T. Oljemark.


1930
Överrumplingen av spritbåten enastående bragd. AB
Ruskiga dåd av spritsmugglare i Finland. St
O. St. L. i Finlands Svenska Storloge har ordet. R
Rånmordet i Ytterjeppo. ÖP


1931
Forts. Rånmordet i Ytterjeppo. ÖPr
Omkommen i sandgrop. ÖPr
Nykarleby-brev av Markus. PJT


1932
Rullan går ... A


1933
Kuddnäs du gamla på minnen rik.


1934
Avsiktsförklaring Österbottniska Pressen. ÖPr
Stadsfullmäktiges oktobersammanträde. ÖPr
Stadsfullmäktige av Mr. X. ÖPr
Nykarleby  sparbank  har  firat 60-års  jubileum. ÖPr
Mellanfallet vid seminariet. ÖPr
Äktfinsk logik. ÖPr
Från Soklot horisont. ÖPr
En städslingsfråga år 1761. Bk


1935
Forsbybo offer för svag is. ÖPr
Vinternöjen. ÖPr
Med motorcykel i kvarnrännan. ÖPr
Nykarleby original av Gånge Rolf. ÖPr
Skidsöndag. ÖPr
Frågan om Topeliusbysten. ÖPr
Jutas hängbro. ÖPr
Från tingssalen. ÖPr
Det pratas. ÖPr
Hotfullt olyckstillbud. ÖPr


1936
Josef Herler 50 år i Ur dagboken av Neger. Vbl


1939
Landsvägsbygget i Munsala kostar 1,600,000 mark. Hbl1940
Kräftorna. Hbl


1941
Vår första kvinnliga yrkeschaufför. Vbl


1942

Från nordlig horisont, ett återbesök i Nykarleby av ”Mitzi”. Vbl


1943


19441945
Julhälsningar av Einar Hedström och John Sundkvist. JT
Sommarvilla vid Andra sjön i Nykarleby nedbrunnen. JT


1946


1947


1948


1947
En utflykt till Nykarleby. Carmen
Nykarleby, en österbottnisk idyll, återfår järnväg av Chi. Hbl


1948


19491950
Nya Aravahus i Nykarleby ger elevhem? Hbl
Vad Finlands städer önskar sig av det nya året. SK


1951
Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst av Benedikt Zilliacus och Henrik Tikkanen. Hbl


1952
Nykarlebyvägens uträtning. JT
Luciafirandet. JT
Sommarparadis. VP
Nykarlebyidyll. VP
Älvarnas land. VP


1953
Suomen pienin kaupunki Uusikaarlepyy. SK
Helga Björklund 60 år. Vbl
Notiser i Vecko-Spegeln.


1954
Kring Topelius dagböcker I. Vbl
Nykarleby församling får bönehus. Hbl
Staden vid älven av Rolf Tiljander. V-S


1955
Utflykt till Nykarleby. Carmen.
Brostugan i Nykarleby firar 30 år på torsdag. JT
På Östervall bor de glömda. JT
Fiskfryseribygget i Nykarleby under tak. JT
Mera småindustrier behövs. JT

1956
Förbud mot lakpimpling i Nykarleby. Hbl


1957
JT:s platskontor i Nykarleby har redan vunnit uppskattning. JT
Ökad företagsamhet skapar grundvalen för en tryggad framtid åt nykarlebyborna.
Stefan och Jan-Olav. JT
Kraftverket i Nykarleby har kört igång sin splitternya generator. JT


1958
Mellanbackgubben. Hbl
Suomen pienin kaupunki. S
Ny ramsåg i Nykarleby. Vbl
100 år sedan Nykarleby brann ned av Alfred Huldén. JT
Finländskt planvrak från 1920 påträffat i schweizisk glaciär. JT
Juthbacka Semesterhem höll vårstämma. Vbl
Nykarlebyminnen i bokform verk av flitiga äkta makar. JT
En förtjusande småstadskrönika av J. J. Huldén. JT
Hotellbyggnadsarbetet går raskt. Skelettdelar hittades på tomten. JT
Församlingen gör ej anspråk på rådhustomten. JT


1959
Ur en småstads historia av Joel Rundt. Vbl
Helgad för ett löfte. JT
Aldjungel döljer villorna vid idylliska Andra sjön. JT
Hav, sand och bruna klippor gör Socklot till villaparadis av Peter. JT
Leningrad nyöppnat, unikt mål för utländsk bilturism av H. H. JT
Ingen vågar hyra Liljedahls hotell. JT
Karl XII-karolin vilar under Nykarleby kyrkgolv av Ingolf Friman. JT1960
Drag ur Nykarleby historia av Ingolf Friman. JT
Jättegrytan i Nykarleby av Bengt Hagen. JT
Sommargäster ger liv och färg åt idylliska fiskeläget Grisselön av Peter Strömsnäs. JT
Solskensfärd i mössörontid. Carmen
Gatubreddningar i Nykarleby. Seminariets vattenfråga löses. JT
Flera industrier Nykarlebys stora dröm. JT
Konkursauktion hos Pyrotermi. JT


1960-talets första hälft
Släkten Backman gav stoff till Fältskärns berättelser. JT

1961
Plastindustri i Nykarleby uppför ny fabriksbyggnad. Hbl
Nykarleby barnhem skall bygga nytt. Hbl
Nykarleby seminarium får nytt växthus. Hbl
Tre generationer urmakare i Nykarlebys äldsta affär. Hbl
Bilmönstring i Nykarleby. Vbl
Musikalisk åminnebåtbyggare gör fem tons lyxmotorkryssare och Sjösättning i Åminne dagslångt skådespel för nyfikna åskådare av Inger Luoma. JT
Nykarleby museum visar textilier ur byrålådorna. JT
Nykarlebyflickan som vann alla som ”frimärksvärdinna”. JT
Oljegrusväg Nkby—J:stad. JT
Nu söker vi ett granitblock till minnessten över R. R. Eklund. JT
Sjuttonde generationen på Högbacka gård i Nykarleby av Elisa. JT


1962
Sorvistborna väntar på bättre kommunikationer av Tor. Hbl
Nejonögonfiske tradition i Nykarleby. Hbl
Namnet Zacharias. Vbl
Karlons nya fabriksbyggnad uppfördes på rekordtid. JT
En minnessten. SvD


1963
Luciafest i Nykarleby. Vbl
Påskbrasa på älven. JT
Vattentornet byggs. JT
Nykarleby får bilskola. JT


1964

Nykarlebyborna vill ha kafé uppe i det nya vattentornet. JT
Uusikaarlepyyläiset haluavat olla mukana avarassa maailmassa, intervju med Ernest Eklund.
Nyko Frys ska bygga. JT
Fattigåret 1867 dog folk med grästappar i mungipan vid vägkanterna i Markby av Vilhelm Nyby. Hbl
Ny affär i Nykarleby. JT
Vid Napo stupad karolin hedrad med vapensköld. JT


1965

Nykarleby hoppas på goda infartsvägar som kompensation för gamla riksåttan.
Jakobstadsfullmäktige diskuterar riksåttan. Alf Snellman. JT
Han sköter 28 uppdrag, ger Nykarleby asfaltgator. JT
Uusikaarlepyy rakentaa — lisää asuntoja tarvitaan. V
Nyko-Frys ”industrianläggning” med 60 m fasad längs riksåttan. JT
Orange ljus vid Brostugan.
Ny affär öppnade i Nykarleby. Hbl
Nykarlebys revisorer morrar om tornavgift. JT


1966
Österbottens första ”popartist” saluteras av flera generationer av Alf Snellman. JT
Ungdomsgården i Nkby tar form. De första spadtagen togs i går. JT
Barnträdgård av element. JT eller Vbl
Uusikaarlepyy rakentaa lastentarhan, vesijohtoja, katuja ja viemäreitä. V
Uudenkaarlepyyn vesilaitoksen puhdistuskyky viisinkertaistuu.V
Nejdens minkar får (val)fläsk. JT


1967

Resårindustrin i oavjoki satsar på svensk marknad. JT
Nkby får asfaltgata i höst, nästa sommar blommar torget. JT
Hundraårsminnen från Markby berättar om hemmansförsäljningar och hungerår av Alfred Nygård


1968
Om SSÄ av Bo Eklund och Ägir-seglingar måste inställas. Vbl
Vasa- och nykarlebybåtar i topp vid SS Ägirs småbåtsregatta av Inger Luoma.
Julfreden. JT
Farväl till Österbottniska Posten.
Nykarleby vill bygga sjukhuset dubbelt större. Vbl
Stadsbastun får el-uppvärmning. JT
Nykarleby asfalterar alla genomfartsgator.
Nykarleby-gator grundförbättras i takt med långsiktsprogrammet.
Skönhetsfläckarna bort! Nkby torg regisseras om. JT
Nykarleby-café firar trettio år. I dag finns det för många barer.
Nkby blir blomglad sommarstad. Esplanadgator, parker får make up. JT
Finansieringsbekymmer bromsar utvecklingen av betongstationen. JT


1969
En läkarfråga i Nykarleby av Torsten Sourander.
Lätt att leda barnträdgård i stad av nykarleby-mått. JT
Sourander tar Östervall-jour. Vbl
Nykarleby älvbro rustas upp efter sju års trafiknötning. JT
Asfaltgubbarna gjorde dansgolv av Nykarleby torg på två dagar. JT
Nykarlebytorget fick asfaltyta. JT


1970
Bältessöljor och spännen av Maria de Lisitzin. Hbl
Festdikt vid Nykarleby stads 350-årsjubileum av Sebastian Lybeck. Vbl
SS Ägir vill aktivera. Skapar optimistflottilj. JT
Fleet Cup Trophy av Inger Luoma. JT
Skalderapsodi från Nykarleby. JT
Nykarleby – barndomsstad för författare av J. L. Birck. JT
Nykarleby lilleputtstad med anor. JT
70 år fyller i dag med. lic. Karl Torsten Sourander Nykarleby.
Nykarleby 350 år av Håkan Anttila. Vbl
- Nykarleby 350 år.
- Fyra kommuners grundskola centraliseras till Nykarleby.
- Blomströms bestämmer stadsbornas rätta tid.
- Skärpt konkurrens kring bardiskarna i Nykarleby.
- Polisstationen stängs för kaffepaus.
- Lindblom satsar på släpvagn.
- Westerlund flyttar och far.
- Badinrättningen början till utvecklingen.
- Församlingen nekas lån.
- Steget före Gamlakarleby.
- Topelius tvivlade på ”Döbelns gård”.
- 1800-talets dragplåster: Nykarleby hälsokälla.
Ett sjusärdeles fyrverkeri (men vem glömde räkningen?). JT
Nkby-småindustri totalförstördes. Öb
Gårdsbrand i Nykarleby. JT
Brand totalförstörde Karleborg. JT
Branden stoppar ej driften. JT
Simhall i Nykarleby. Byggstart om två år. JT
Ett ljus i österbottnisk kulturhistoria slocknar. Hbl1971

Svår bostadsbrist i Nkby — trettio köar. JT
Sportaffär förstördes vid brand i Nykarleby. JT
Nkby avvecklar köttkontrollen. JT


1972
För henne berättade Topelius sina sagor. Om Elvi Haglund av Inger Luoma. JT
Gamla dofter och nya av Inger Luoma. JT
Bakterievatten stängde brunnen. JT
Skaldeminnen, ’dalmålningar’ i skolstaden vid Lappo älv. Hbl
Trädgårdsmästare på heltid fick Nykarleby att blomstra. JT
Mjölnaren fyllde 75 häromdan. JT
Bostadshus utbränt i Nykarleby-brand. JT
Påskeld på bron i Nykarleby. JT
Sjöholms minkfarm i Nykarleby bygger eget foderkök, fryseri. JT
Nykarlebybarn får parktanter. JT
Tio barn i Nykarleby-park Utrustning saknas alltjämt.

1973
Bilder från Nykarleby. Hbl
Seminarielärare snickare i misstag — Seminarieverkmästare J. E. Backlund i Nykarleby av Max H. Furu. Vbl
Lärarprofiler i Nykarleby av Johannes Åbonde. Vbl
Utdrag ur intervju med Ragnar Storå om vykort. JT
Prästen och hans hjord av Alf Åberg i Svenska Dagbladet. SvD
Yrkestjuvar tömde Nkby-bank, svetsade sig in i kassavalven. JT
Affär i Nkby bytte ägare. JT
Valio-Ravinto bygger lager. JT
Tack från NIK. JT
Steget in i tvåspråkighet: Nykarleby översätter gatunamnen. JT
Drunknad kunde inte räddas.JT


1974

Kunglig sidolinje föder upp minkar av Vilhelm Nyby. Hbl
Vackre Oscar pappa vid 13 av Göran Berglund. Hbl
Vintervandring i sommarparadis av Bertel Klockars. JT
100 år sedan en tändsticka startade Österbottens brand. JT
Fotograferna i Nykarleby av Janne. JT
Marklund hissar igen sjömansstjärnan i Nykarleby av Inger Luoma. JT
Affärshus, barnträdgård i stadsplan för Nystaden. JT
Nykarleby älvstränder blir gångbana, grönområde. JT
Brostugan — ett problem? av Krister Korpela. JT
En ny ”Rikets sal” har byggts i Nkby. JT
Nyko frys bygger ut lagerdelen. Vbl
Telefonkiosk vid Andra sjön m.m. JT
Tomtgrälet i Nykarleby. Vbl
Nykarlebys nya lågstadieskola klar i november. Vbl
Arg i dag, JT
Båthusplan för Andra sjön. JT
Öppet hus hos Valio ravinto i Nykarleby. JT
Reningsverket i Nkby klart — men än flyter mycket 'förbi'. JT


1975

Samskolan i Nykarleby får förfalla av Max H Furu. Vbl
Nykarlebygillet förärade Brostugan en ljuskrona av Inger Luoma. JT
Brostugan med omgivningar bevaras i stadsplaneförslaget. JT
Nykarleby fick förord för HC-bygge. JT
Varsamt körs här omkring rötterna. Vbl
Våldsam brand ödelade metallverkstad i Nkby. JT
Lärarna till aktion för säkrare skoltrafik. JT
Nkby hårdjobbar för skolan. Schantzka ’palatset’ rivs? JT
Tekla, pappa Mauritz och Knoppis — de är Andra sjöns väktare. JT
Bibliotekarien i Nykarleby vill effektivisera bokservicen. Mera utrymmen i källarplan. JT
Minnesruna över Erik Reipsar.


1976
Salem följs av pingstkyrkan. Vbl
Än är livet spännande! Intervju med William Knuts av Vilhelm Nyby. Hbl
Seminariegatan i Nykarleby. JT
Förstör inte Seminariegatan. JT
Seminariegatan skövlas inte. JT
Simma, busa med båten roligast på sommarläger av Inger Luoma. JT
Björkaska och bönor — produkter som säljer. JT
Tre brandkårerövade i Nykarleby. JT
Smällar, dunsar, knatter när Auto-Rodeo skrotar bilar. JT


1977

Cneiffs kvarninspektion av Arne H. Karlsson. Vbl
Släkten Elenius-Jungarå. Vbl Om pastorn på Jungarå hemman och hans ättlingar av Johannes Kronlund. Vbl
Raid i Söndax. Hbl


1978

Vägförbättring en miljörisk? av Inger Luoma. JT
Tändstickshistoria. Vbl
Telefoncentralen till Hanséns Kafé? JT
Bokbussen — service i glesbygd. Js
Två nykarlebybor omkom på fisketur. JT


1979
Orglarna i Nykarleby kyrka av Svante Österbacka. Vbl
Sven till länsfinal vid Nkby-tävlingen. JT
Auktion vid Hanséns café. JT
Kultur och historia dränks i Nykarleby av Håkan Anttila. Vbl
1100 honor klarar familj och Största exporten av päls i världen. SvD
Pälsnäringen byggs ut med tre miljonprojekt.
Nkby köper jeppoforsar. Farm-Frys får vattenledning.

1970-talet
Den hemlighetsfulla Bonskogen.


1980
Torpflicka från Munsala blev konstnär och xylograf. Om Maria Björk av Reinhold Blomqvist. JT
Hurrande barn längs kunglig väg av Cay Sandelin. JT
Pälsning bjuder årslön — men få vill ta ackorden. JT


1981
Staden har flyttat m.m. NP
Brostuguberget sprängs bort av Hans Wikman. Vbl
Gågata vid kyrkan av Hans Wikman. Vbl
Får de göra såhär med en badstrand? av Ulf Smedberg. Vbl
Omröstning i Nkby om tomtbytesaffär av Karl-Erik Wikström. JT
Sakristan i Nykarleby är nu som ny av Karl-Erik Wikström. JT
Hur vore det med grindslant? av Inger Luoma. JT
Nykarleby får ”stordonation”. JT
Residensteatern beredd fortsätta efter lyckad start. JT
Tradition bryts i Nkby. JT
Växande Nkby-bageri fick större utrymmen. JT
Nkby station i farozonen! JT


1982
Pensars på Bankgatan av En. Vbl
Lillpiga bara, om Annikki Haavisto av Anna-Lisa Sahlström. Vbl
Nkby grundreparerar sin gamla Brostuga av Vilhelm Nyby. Hbl
Nya kartor uppgörs över Nykarleby stad. JT
Miljön längs Bankgatan skyddas genom stadsplan. JT


1983
Den brinnande staden av Gösta Ågren. Vbl
Sigmund Schalin död av Lars Carlzon. SvD
Syskonsjälar om Mirjam Tuominen. Hbl
Bjarne kommer ut med biblioteket.
Frihemmet blir inget kulturhus. JT
Tekniska museet seglar i motvind. JT
Trävaruhandeln utvecklas positivt.
HAB växer.
Annons för Nykarleby Pälsningscentrals utbud.
Lättare planera nu när Nykarleby är försöksort.


1984
Dokumentationen fortsätter — om Nykarleby fotoklubb av Leif Sjöholm. Vbl
Förstörda planteringar i Nykarleby av Ulf Smedberg. Vbl
Forskare gör fina fynd i Nykarleby träkyrka av Kenneth Myntti. Vbl
Konstverk utställs vid Café Panorama av Johan Sandberg. JT
Ghita Barck om sin Tuominen-bok En nödvändig inre resa. Hbl
Två drunknade —Nykarlebybåt gick i hög fart på sten. JT


1985

Runoilijoita, satusetä ja teatteripukuja. US
På vandring bland Lisis antikviteter av Dolly. JT
Suvi saapui satusedän kaupunkiin av Seppo Kuusinen.
Hus eldhärjat i Nykarleby. JT
Fougstedtska huset rivs. JT
Marknadslif i Nykarleby. Polismakten. Pressåtalet mot brefskrifvaren. HD
Säljer Nykarleby sin kulturhistoria? Hbl
Erik Reipsars verk i minnesutställning. JT
Haraldsforsen har slutat brusa av Runar Nyholm. NP


1986
Liten blev stor. Vbl
Pumpen. Om Oskar Holmqvist av CGB. Vbl
Flora skall flytta tillbaka till parken av Johan Sandberg. JT
Staden byter fasad av Bertel Widjeskog. JT
Höjd vattennivå inget hot mot bron eller kyrkan av Sten Westerholm. Vbl
Gamla bron i Nykarleby höjs 80 cm av Anci Holm. JT
Platsen för Hanséns café ny centralpunkt i Nkby.
Nykarleby uppskjuter köpet av bokbussen. JT
Black Disco. JT
Beväpnad man rånade apoteket i Nykarleby. JT
Apoteksrånaren fick åtta månader. JT


1987
Skogsvallen i Nykarleby. Nya idrottsplanen klar att tas i bruk. Vbl
Sista skutbygget på Åminne av Jan Kronholm. JT
Regnet skrämde inte torghandlarna av Kenneth Myntti. Vbl
M E Mantere monterade — nykarlebyborna cyklade. JT
Nkbyfirma säljer radiostyrda bilar. JT
Nykarleby Transportcentral köper Lt-hallen. JT
Pojkar på Sparvboet invigde sina nya bostäder. JT
Gamla apoteket bevaras. JT


1988
Nykarlebybo röjde fram okänd kulturminnesplats av Kenneth Myntti. Vbl
Zachris' båt i hemmahamn av Leif Sjöström. Vbl
Båtbetraktelser av Nils Bonn. Vbl
Lastbilscentralen skall köpa stationshusen. JT
Elementhusmarknaden finns i södra Finland. JT
Giftig rök från roskgräv. JT
Stor stril i Nykarleby: 'Ska det vara så ska det'. JT


1989
Affärsmannen Artur Liljedahl av Leif Sjöholm. Vbl
Gemensamt lager byggs för byggkontor och elverk av Johan Sandberg. JT
Det där gjorde du bra Frostdahl”. JT
Omdebatterat torg invigdes. JT
Nykarleby får Topeliusesplanad.


198?
Äppel-Hugos namnsdag. JT


1990
Första brevbärarlinjen av Åke Berglund. Vbl
Det händer i stan på lördag i Nykarleby. NP
Tomtjobbare ville köpa halva stan. NP
Minne ur det förgångna av/med Pehr Tonberg. NP
Historisk fläkt kring vårt firarobjekt av Magnus Lidolös. NP
Byfeldt. NP
Nykarleby tidiga historia dröjer av Leif Sjöholm. JT
Nkby måste besluta om bokbuss av Johan Sandberg. JT
Bokbuss ger bästa servicen i Nykarleby av Kenneth Myntti. Vbl
Skymning i gryningen. JT


1991
När hundra ryssar bodde i Socklot. Intervju med Frans Granvik. NP
Södra portens affärsprojekt avancerar? Kuddnäs får utescen, Westwood fick nej och HVC-taket.


1992


1993
100-årig banbrytare inom simskolan. JT


1994
Nykarleby Jernväg – den enda i sitt slag av Runar Romar. NDS
Trålar och kassar god fångst. JT


1995

Eftersom benknotorna är borta skall en sten påminna om gravgården under ämbetshuset. Vbl
Historier ur en gammal burk av Michael Eriksson. JT
Backlunds julblommor. NP
Hotellet blev bostadshus av Michael Karlsson. JT
Nykoprint fick företagarpriset av Johan Sandberg. JT
Nykarleby får boende vid älven av AnCi Holm. JT
Minnesruna över Börje Nygård av BW. JT


1996
Vill rädda historiskt magasin från Nykarlebys storhetstid av Hans Wikman. Vbl


1997
Nykarleby centralantennandelslag 1972—1997. NP
En hälsning från Malaysia av Börje Byfeld. NP
Purmobyggaren Backas kilade torn synades i Nykarleby av Britt Sund. JT
Nytt verkstadsinbrott på Kvarnvägen i Nykarleby. JT
Känsloladdade människostudier av Grensjö. JT
Gubbdagis på TB firar gravöl av Britt Sund. JT


1998

Tjärade kyrktak under eget tak av Leif Sjöholm. JT


1999

En begränsad naturresurs.
Här blir det skinande rent.
Nyhet på skolområdet.
Vattnets kretslopp i Nykarleby.
Lönsamt att rena.
På upptäcktsresa kring Lappo å.
Nykarleby Jernväg av Anders Fors. NDS
PrePrint broderar även reklamen av Britt Sund. JT
Olagliga trappor i vattentornet av Leif Sjöholm. JT
Sonen Lindblom tar över efter konkursen av Leif Sjöholm. JT


2000

Spöpålen påminner om hur det var förr av Michael Karlsson. JT. Först i december 2023 kom första artikeln från detta år!


2001

Livet där det sniglar sig fram. Recension av Robert Åsbackas Döbelns gränd av Michel Ekman.
Minnesruna över Bertel Klockars av Gösta Johansson. Vbl
Minnen från ett svunnet Nykarleby av Nelly Fågelbärj. JT
Nykarlebystjärnan visar vägen. Intervju med Ann-Maj Smedman av Birgitta Östdahl. NoP
Tullmagasinet vid Andra sjön blev Stevens sommarcafé av Birgitta Östdahl. NoP
Den positiva tanken restes i Nykarleby. JT


2002
200-årig poppel såg sin sista dag av Leif Sjöholm. JT
Rådhusgalleriet husvillt till hösten av Leif Sjöholm. JT


2003
Stadsresan av Nelly Fågelbärj. Vbl
Närpes lyckligare än Nykarleby av Mats Ekman. Vbl
Nykarleby av Violala Renvall. JT
Ett föreståndarjobb i ”ödemarksbyn” av Nelly Fågelbärj. JT
Stjärnor över Nykarleby av Lars Pensar. JT
Sommarens händelser vid Nykarleby Jernväg av Anders Fors. Si
Tar över ”Björnligan”. JT


2004
Tragiskt 150-årsminne i Socklot av Bengt Harald. Vbl
Småpojkarna tog försvaret på allvar. Bombningen av Nykarleby fastlagstisdagen 1944 av Tage Granqvist. JT
Ståtliga köpmanshus av Leif Sjöholm. JT


2005
Fredrik vidgar Nykarlebys vyer av Monica Enqvist. NoP


2006

Historiens kända vingslag! av Harriet Tuominen. NÅ
Minnesruna över Fjalar Zittra av Allan Zittra. JT
Lipponen hedersgäst när Nykarleby firade Snellman av Leif Sjöholm. JT
Skanska bygger fyravåningshus. JT
Stig har samlat bilder på alla 51 Lucior av Leif Sjöholm. JT
Krigargravarna fick födelsedatum av Leif Sjöholm. JT
Topeliusjul av Petto. JT
Tungt nykarlebyhus lät sig inte lyftas av Johan Sandberg.


2007
Klart för flytt av flisvärmebygge i Nykarleby. JT


2008
En resa på nätet genom tidernas Nykarleby av Leif Sjöholm. JT
Nykarleby testar fjärrvärmen. JT
Nykarleby fick båtaffär (FB-Marine). JT
Författarstaty utsatt för illdåd av Leif Sjöholm. ÖT
100-årigt beslut verkställdes av Britt Sund. ÖT
Ishallsbygget av Britt Sund. ÖT
Huvudlöst av Robert Åsbacka. L
Ralph Ström tar över Tullmagasinet av Linda Borg. Vbl


2009
Petter Klockars fick eget märke av Britt Sund. ÖT
Kungen tröstade sig med hovfröken av Jan-Olof Jonsson. Allers
Ett verk som öppnar ögonen av Ull-Britt Gustafsson-Pensar. ÖT


2010
Ny logo visar vägen.
Israce inhiberat i Nykarleby av Britt Sund. ÖT
Minnestavla av Britt Sund. ÖT
Fem dygn på ö blev fotobok av Lisbeth Rosenback. Vbl


2011

Dollarhannas handel till salu av Britt Sund. ÖT.
Regissören köper Dollar-Hannas stockhus av Britt Sund. ÖT
Snörik onsdag i Nykarleby av Britt Sund. ÖT
Det var med andra ord inte alltid problemfritt i busstrafikens barndom. ÖT
Nu byggs nya församlingen av Britt Sund. ÖT
Annons för Bostads Ab Topeliusesplanaden 2. ÖT
Annons för Bostads Ab Bankgatan 2. ÖT
Nyykaabe. ÖT
Supermarket har byggstart i vår. ÖT
Hemma hos Sagoberättaren av Erika Funke. Antikvärlden


2012
Nykarleby är text av Pia Ingström och Cata Portin. Hbl.
Dollar-Hannas hus säljs på nytt. ÖT
Dollar-Hannas handelsbod såldes en andra gång. ÖT
Tolv nya småhustomter på Smedsbacka. ÖT
Lyft väntar hängbron i Ytterjeppo. ÖT
Nykarlebyvägar förbättras. ÖT
Dollarhannas hus inget prejudikat. ÖT
Allt överlopps ska bort. ÖT
Smalspårigt i ett kvarts sekel av Runar Romar. ÖT
Pump i älven ska ge mer konstsnö. ÖT
Viljelijät pysyivät kärryillä. MT
Filmkuliss får byggas på Vexalastrand. ÖT
Industrihall i Nykarleby slukades av lågorna. ÖT
Stadsträdgårdsmästarens saga all i Nykarleby. ÖT


2013

Berusad förare, Vbl.
Ågren ger Lippjärv till Nykarleby. ÖT
Nykarleby köper anrik bankfastighet. ÖT
I dag har R R Eklunds huvud varit försvunnet i 1798 dagar av Jenny Björklund. ÖT
Staden säljer Ågrens hus. ÖT
Branden 1858 uppmärksammades med minnesplatta. ÖT
Sommarens händelser vid Nykarleby Jernväg av Anders Fors. Si
Nu finns tomt för nya biblioteket i Nykarleby. NP


2014
Pensar prisas för sina historier av Britt Sund. ÖT
I dag börjar det – megaloppis på Juthbacka av Dan Kronqvist. Hbl
Nykarleby rustar för idrottsgalan. ÖT
Nykarleby får nytt affärshus av Britt Sund. ÖT


2015
Kulturpriset till Leif Sjöholm av Britt Sund. ÖT
Nykarleby blir närobjekt, Karleby fjärrobjekt. Vbl
I åttio år har Topelius blickat ut över parken av Tina Nylund. NP
Diktens dag dokumenterad av Britt Sund. ÖT
Tre tuffa år i Nykarleby av Britt Sund. ÖT
Rev grannens jordkällare av Britt Sund. ÖT
Ett hus bortom all räddning av Britt Sund. ÖT
Bredare bro hjälper en tid av Britt Sund. ÖT.
Ytterjeppo skola läggs ner. Vbl
Bröder och krig av Ann-Catrin Östman. Hbl


2016
Brostugan fick ny färg av Britt Sund. ÖT
Nykarlebys nya bibliotek slår upp sina dörrar av Sara Östman. ÖT
Skolplanerare vill riva Residenshuset av Britt Sund. ÖT
Emigrantöde och Nykarlebyprofiler av Lisbeth Rosenback. ÖT
Vad ska den nya skolan heta? av Britt Sund. ÖT
Seminariet var avgörande för Nykarleby av Eva-Maria Björk. ÖT
Nykarleby i landstoppen med dyra viner av Britt Sund. ÖT
Sommarpub öppnar vid torget i Nykarleby.


2017
Turbinbygget i full gång i Nykarleby av Eva-Maria Björk. ÖT
Mamm fixar sin 90-årsfest själv. ÖT
”Sjukhuset” tar emot hvc. ÖT
Topelius upptagen bland Unescos världsminnen. Hbl
Valtersbacken kamratlig slänt för stadsborna. ÖT
Året var 1967. NP
Aktia stänger tre kontor i Österbotten. ÖT
En ny värld av lärmiljöer väntar av Britt Sund. ÖT
Guldpennan tändes av Britt Sund. ÖT
Biogas blev grand slam. ÖT
Ny park ska bada i ljus.


2018
Topelius fick fransk bakelse med kolaglasyr. Hbl
Topeliusfest för alla av Anne-May Wisén. ÖT
Hundratals ville fira Topelius av Sarah Grönstrand. ÖT
Topelius fick också kämpa för trovärdighet. ÖT
Isen gav vika för grävmaskin. ÖT
Nämnd vill att planeringen för nytt daghem i centrum inleds. ÖT
Vårfloden stoppar byggjobb vid Nykarleby kraftverk. ÖT
Kraftverksbygget står stilla någon vecka till. ÖT
Gångstig planeras längs älvstranden. ÖT
Kuddnäs museum öppet för publik igen: ”Vi har uppfyllt vår historiska plikt”. Vbl
Biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström av Sofie Stara.. ÖT
Året med Topelius är ett pärlband av succéer – ”Idéerna fortsätter att bubbla”. ÖT
Kraftverksbygget har kostat mera tid än pengar – ska snurra till sommaren. ÖT
Återflyttare väcker Tullmagasinet ur vinterdvalan. ÖT
Vit socialist av Ann-Catrin Östman. Hbl


2019
Hägers brinner för gamla stockhus – får kulturpris för Kuddnäsrenovering av Britt Sund. ÖT
Beslut: Herlers hus får rivas av Britt Sund. ÖT
På måndag stängs Kyrkbron av Britt Sund. ÖT
Nu är Kyrkbron avstängd – alternativ rutt gäller fram tills i höst av Eva-Maria Björk. ÖT
Lärare jubilerade på Åland. ÖT
Lämna något bakom sig av Ewa Wenelius. ÖT
Här ska Rijfs minnesmärke stå av Johan Sandberg. KP
Sommaridyll i Topelius barndomsland av Anci Holm. DN
Äntligen ljus i ljusparken. ÖT
Trafiken rullar åter på bron: ”Det här var efterlängtat”. ÖT
Ytterjeppo hängbro i fritt fall – Brandt vill avbryta upphandling. ÖT
Ett strålande glatt luciafölje kröntes inför fullsatt torg. ÖT
Stadens 400 år firas av, med och för Nykarlebyborna – temat är ”tillsammans”. ÖT
Nykarleby firar 400 år – ”Vi väntar oss en folkfest” av Mikaela Löv. YLE
How a Real-Life 'Phantom of the Opera' Murdered a Young Violinist at the Met in 1980.
Lapp på luckan för Mekonomen. Kaspro kör vidare i Nykarleby. JT2020

Woldemar Backman var modern för sin tid - ny biografi över läkare och politiker. ÖT
Vattentornet i Nykarleby ska få nytt tak – i dag inleds arbetet. ÖT
Österbottnisk drivkraft – och rasbiolog av Henrik Othman. ÖT
Författaren Gösta Ågren har avlidit av Marit Lindqvist. YLE
Nykarleby stad uppmanar till kalas – invånarna utlovas en sötebrödsdag. ÖT
Ramarna för budgeten präglade fullmäktiges jubileumsmöte i Nykarleby. ÖT
Nykarleby firade med grisar. ÖT
UPPROP: Skicka in bilder från grisutdelningen i Nykarleby! ÖT
Tidskapseln förslöts under andakt – ”Jag lade med ett munskydd”. ÖT
PrePrint blir Pals och öppnar showroom i Passagen i Jakobstad. ÖT
Krister och Margareta har förvaltat Jeansborg – ”Våra vänner trodde vi flippat ur”. ÖT
Hett efterlängtat servicehus står klart – ”En satsning för hela idrottsområdet”. ÖT
Nykarlebys motsvarighet till Kungsträdgården – Ljusparken väntas blomma i rosa. ÖT
von Döbeln intog stadshuset i Nykarleby.


2021
De grå ladorna i Kovjoki invid Riksåttan är borta. ÖT
Med sikte på tillväxt - Kaiser Eur-Mark växte ur Nykarleby. ÖT
Joel rustar Tullmagasinet med tankstation – nytt kök värmer kocken. ÖT
Riv hela rasket – nytt skolbygge bäst säger enig byggkommitté. ÖT
Ekorosk behöver större tomt i Nykarleby – hit vill företaget flytta sin återvinningsstation.
Rum att växa i – Prevex flyttar in i Rettig-fastighet i Jakobstad.
Chally var landets första kvinnliga guldsmed – nu finns hennes mästarprov på Nykarleby museum. ÖT
Minnesord över Lars Pensar av Helge Hedman. ÖT
”Oravais har ett fantastiskt bra läge” – nytt företag etablerar sig. ÖT
Kraftiga åskskurar bidrog till allvarliga vindskador i Österbotten – vinden ryckte loss del av fabrikstak i Nykarleby. ÖT


2022

Båtvarvet seglar till Oravais – fördubblar volymen innan sommaren. ÖT
Göran målar sin släkthistoria. ÖT
Element fattade eld vid Botnia Marin i Nykarleby – röken skadade lokalen. ÖT
Stefan Fors skrev en bok om Nykarlebys historiska guldålder – ”Den röda tråden är min egen släkthistoria”. ÖT


2023

Torp Frys tar över fodertillverkningen av Nyko – räknar med halverad foderproduktion i år. ÖT
Nykarleby startar insamling mot linoleumgolv i konsertsal. ÖT
Flytande helikopterplattform planeras på Nykarleby älv. ÖT
Seminariehuset och salen återfår sina gamla namn. ÖT
Juthbackastiftelsen blir av med stort lån. ÖT
Nykarleby backar inte linoleum i Seminariesalen. ÖT
Jag är släkt med Sveriges kung - eller?” av Jonny Huggare Smeds. Vbl
Recension: Mannen som åt 36 000 år gammal köttsoppa av Henrik Othma. ÖT

2024
Fredrik prisas för Nykarlebyvyer – digital skattkista fylld av lokalhistoria av Britt Sund. ÖT
Thomas Björk sopade rent i Nykarleby – fick 25 av 27 röster av Britt Sund. ÖT
Båken på Hällgrund jubilerar: ”Den bästa tiden i min barndom var när man var här” av Rico Liljedahl. ÖT
Stefan Fors aktuell med Purmobok: ”Har hänt grymma saker i byn” av Rico Liljedahl. ÖT


Läs mer:
Artiklar ur Mellersta Österbotten, Norra Posten och Österbottniska Posten.
Artiklar av Hufvudstadsbladets lokalredaktör Vilhelm Nyby.
Helsingfors Tidningar i Uppslagsverket Finland.
Hufvudstadsbladet i Uppslagsverket Finland.
Jakobstads Tidning i Uppslagsverket Finland. 
- Artiklar av Fjalar Zittra
- Luciareportage
- Innehållsförteckning till Hembygds- och julbilagan Pedersöre
Vasabladet i Uppslagsverket Finland.
Åbo Underrättelser i Uppslagsverket Finland.
Artiklar ur andra tidningar.
(Inf. 2009-06-19, rev. 2024-06-25 .)