Under loppet af år 1819 hafva å de allmänna Sjukhus-Inrättningarne i Stor-Furstendömet Finland 2685 personer blifvit vårdade, af hvilka 1857 utgått friska, 217 blifvit till hälsan förbättrade, 59 befunnits vara obotliga, 132 aflidit och 420 blifvit å Inrättningarne qvarliggande till år 1820. Af hela detta Sjuk-antal hafva 992 personer varit behäftade med Venerisk smitta, oberäknade 48 personer, som i NyCarleby Läkare District deraf varit besvärade, och derstädes i en provisionel Curhus-Inrättning blifvit botade. Vid allmänna Barnförlossnings-Inrättningen härstädes hafva 80 Barnaföderskor blifvit förlösta och vårdade, af hvilka 74 lefvande samt 8 döda barn blifvit framfödde Åbo den 11 December 1820.

Efter Befallning,
Matthias Kalm.


Finlands Allmänna Tidning, 15.02.1821, nr 19, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Förekomst av syfilis i Nykarleby provinsialläkardistrikt. En 50-års berättelse 1870—1920 av Woldemar Backman.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2023-04-26, rev. 2023-04-26 .)