Marknadslif i Nykarleby.
Polismakten.
Pressåtalet mot brefskrifvaren.


Qvasimarknaden
i Nykarleby de första dagarne i denna månad skall hafva liknat sina föregångare säges det deruti att fylleri, oljud och stoj skall hafva hört till ordningen för dagen.

Bland händelser som derifrån omtalas är att en 14 à15 årig gosse, hemmahörande i Jeppo kapell, skall hafva aflidit, om till följd af sjukdom, fylleri eller honom öfvergånget våld är icke utredt, såvidt jag erfarit.

Allmänt klagar allmogen som besökt staden under dessa dagar att marknadspolisen skall hafva gått mycket hårdhändt tillväga. Man omtalar att en ynglings arm skall ha blifvit afslagen och äfven andra både män och qvinnor varit utsatta för extra judiciella straff, som lär leda, efter hvad man förmodar till rättegångar mellan dessa personer och polismakten. Vi torde framdeles nog få anledning återkomma till dessa händelser.

Dagbladets österbottniske brefskrifvare har anledning att förnärvarande iakttaga en viss försigtighet uti sina uttryck i fråga om polismakten, då han i dessa dagar står under tilltal för pressförbrytelse i fråga om ett slikt uttalande rörande polismakten i Alahärmä angående en våldsam behandling, som öfvergick värnepligtiga ynglingar från Munsala vid deras besök vid lottningen i Alahärmä socken förlidet år. Detta ärende förekommer vid rådstufvurätten i Nykarleby nästa måndag den 19 dennes. Vi skola väl i sinom tid lemna Dagbladet redogörelse för resultatet af denna pressprocess — den första som drabbar undertecknad, efter ett nära 30-årigt tidningsskribbleri.Helsingfors Dagblad, 24 oktober 1885, nr 289, s. 2. [Femte spalten.]
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Marknaderna av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2022-02-06, rev. 2022-02-06.)