Nödåret 1867 i svenska dagstidningar


UTRIKES.

Innehåll:
Finland. Nöden i norra Finland.

Finland
Om nöden i norra Finland skrifves i tidningen Österbotten: af inrikes nyheter står hungersnöden för närvarande, främst på tapeten. Vi hafva nyligen besökt våra fyra närmast belägna österbottniska städer (Gamlakarleby, Jakobstad, Nykarleby och Wasa) och derunder sett transporter af hundratal hästar, af hvilka en del lyckats erhålla en hel matta mjöl (vanligen i utbyte emot tjära) och andra endast några lispund. Det är sorgligt att se, huru bönder, som ännu för något år sedan ansåg för välbehållna, numera icke kunna på kredit erhålla några lispund mjöl, så förstörd är allmogens kredit numera. Oaktadt mjölpriset genom den stora afsättningen stegrats högt (40 mark pr matta) har man tagit i tillfälle att se en af okunnigheten framkallad, hos vår allmoge nog allmän misshushållning. För några dagar sedan utbjöds godt nötkött i mängd å torget i Nykarleby till l mark 40 penni lispundet, utan att finna köpare. Huru mycket mera födoämnen hade säljarne icke haft uti köttet, om de själfva använt det uti sin hushållning, än det de sålde det, för att för de erhållna penningarne köpa mjöl? Årsväxterna uti våra österbottniska kustorter emellan Wasa och Gamlakarleby äro sig nästan öfverallt lika. Rågen i allmänhet mycket gles och vårsädet vackert, ehuru litet hunnet i växten. Den regnaktiga väderleken under rågblomningstiden torde icke aflupit utan att skada växten, i synnerhet der denne varit tätare, så att den af regnet nedslagits.à

Skurna rågåkrar hafva enligt resandes utsago varit sedda redan sistlidna vecka i Lumijoki socken. Man hade nödgats tillgripa de omogna rågkornen, emedan andra, lifsmedel tagit slut.


Nya Dagligt Allehanda 10 augusti 1867.


*     *     *


Från Nykarleby skrifves den 24 augusti, att den pågående skörden lemnar ett öfver all förväntan godt resultat, i det att knappast i mannaminne en så strid och ypperlig spanmål erhållits, som nu från alla väl brukade och med godt utsäde besådda åkrar, både höst- och vårsäde. Råg om 15 à 16 lispund tunnan utbjudes för 22 à 24 mark tunnan, medelsort till 21 mark. Vore allt välbrukadt och sådt, skulle bristen vara förvandlad till öfverflöd, men beklagligen stå många åkrar osådda eller illa sådda för tidens vedermödor, och allmogen är hårdt skuldsatt, så att nöden visst icke är med ens förbi. Mången, som vintern om närt sig med halm och mossa, har nu åter med tårar af glädje smakat rent bröd och kan ej nog prisa det nya mjölets spissamhet och förmåga att svälla ut, framför det ryska mattmjötet. Torkan har ej varit så svår som i södra Finland. Hö har fåtts medelmåttigt och godt, potäter väntas mindre gifvande.Nya Dagligt Allehanda 2 september 1867.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.


Läs mer:
Nödåren 1867—1868 av Erik Birck.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-04-30, rev. 2020-04-30 .)