debattforum

 

Seminariegatan i Nykarleby


Öppet brev till stadsstyrelsen i Nykarleby stad.

Många i Nykarleby motsätter sig den planerade breddningen av Seminariegatan i Nykarleby stad enligt den av byggnadskontoret uppgjorda gaturitningen. Åtgärden anser vi inte tillräckligt motiverad emedan övriga alternativ kunde tagas i beaktande, i synnerhet som de skulle ställa sig billigare för staden. Dessutom anser vi att besvärstiden var för kort.

För ungefär ett år sedan påbörjades iordningställandet av en gång- och cykelväg utmed västra älvstranden. Kunde ej detta halvgjorda arbete fullföljas och vägen oljegrusbeläggas, så att SKOLELEVERNA, den lättare i trafiken, gångtrafikanterna och cyklisterna samt nödig servicetrafik till tomterna kunde begagna sig av den året om? Ett staket kunde lämpligen sättas upp längs älvstranden. Dessutom är det ju endast under skolterminerna på morgonen och eftermiddagen som trafikruschen inträffar (enkelriktad busstrafik) och då pågår den ca en halv timme per gång.

Nu uppmanas ju kommunerna att spara. Är det då ej skäl att ta ett billigare alternativ i beaktande, allra helst som Seminariegatans belastning i trafikhänseende med lämpliga konkreta åtgärder kan minskas.

På våren och sommaren är det många turister och deltagare i kurser vid Kristliga folkhögskolan som i sakta mak flanerar längs Seminariegatan och njuter av den tyvärr redan litet kantstötta småstadsidyllen. Vore det inte då bättre (och billigare) att helt enkelt påbjuda fartbegränsning på Seminariegatan? Blir vägen bredare så kör folk fortare, i synnerhet som gatan trots allt är litet avsides från stadens centrala delar. Ibland förekommer otillåtna hastigheter på Esplanaden, men där blir dessa observerade och noterade.

Passagen vid Brostugan och Brostuguberget är besvärlig. Där är en uträtning och breddning motiverad men resten av Seminariegatan torde med hastighetsbegränsning och eventuell enkelriktning samt med den lättare trafiken utmed parallellvägen längs älven vara tillräcklig sådan den är.

Dessutom vet ju ingen när skolbyggnaderna i det skick de nu är, kan bli utdömda som otidsenliga. Vore det inte skäl att fondera medlen till byggnadernas eventuella framtida restaurering i stället för att förstöra en del av den för turister och oss själva Nykarlebybor så tilldragande småstadsidyllen?

Vi måste gå in för att behålla någon del av Nykarleby-kärnan attraktiv för sommargäster (läs storstadsbor) och oss själva. Många småstäder har gripits av tillväxtpsykos och är en underlig blandning av gammalt och nytt.

Låt oss gå varligt fram och grundligt pröva olika alternativ för att behålla något av den prägel av småstad och den ro som en dylik har till lisa för stressade människor i vår krävande tid.

Nykarleby den 10 juni 1976
Nykarlebybor som vaknat

 

 

Förstör inte Seminariegatan

Ni får inte förstöra Seminariegatan och det vackra berget. Det är inte lämpligt att modernisera den gatan. Asfalt passar dåligt in i omgivningen. Berget var ju ett så resligt ställe med grytan och stenen. Plocka bort pluggarna ur borrhålen och fyll igen dem och låt berget vara.

Och björkarna får ni inte röra! Inte gräset heller!

Sätt i stället upp varningsmärken med kör försiktigt och stoppmärken. Det blir mycket billigare och då får gatan vara kvar som den är.

De flesta skolbarnen går ändå över lilla bron vid kraftverket eller på vintern rakt över isen. De som cyklar kan använda strandvägen.

Vi är ett stort gäng unga i Nykarleby, ålder 9—19 år, som nu när gatan är avstängd och man inte längre får cykla där upptäckte vad som håller på att hända.

Unga i Nykarleby


Jakobstads Tidning den 11 juni 1976.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Brostugan i kapitlet Fakta.
Brostugan med omgivningar bevaras i stadsplaneförslaget.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2012-04-29, rev. 2012-08-08 .)