EMIGRATIONEN FRÅN NYKARLEBY STAD 1880–1914
till länder bortom haven

Pro graduavhandling

Bengt Kummel

Nykarleby
Nordisk historia
Åbo Akademi, 1974


[Publicerades som följetong augusti–oktober 2011.]


INNEHÅLLSFÖRTECKNING
       
    Inledning 1
I   Källmaterial och tidigare forskning 4
II   Undersökningsområdet 8
  1 Befolkning och näringsstruktur 10
III   Emigranterna 12
  1 Antal 12
  2 Yrke 24
  3 Ålder 32
  4 Civilstånd 37
IV 1

Färdvägar och färdsätt

38
  2 Bestämmelseorter 46
V   Emigrationens orsaker 51
  1 Faktorer på hemorten 52
  2 Faktorer i det mottagande landet 56
  3 Varför fluktuationer? 60
  4 Amerikabilden
66
VI Reaktioner på utvandringen 71
VII Återinvandring 74
VIII Följdverkningar 77
  Sammanfattning 81
  Källor och litteratur 84
  [Noter]


Bengt Kummel © (1974) Emigrationen från Nykarleby stad 1880–1914 till länder bortom haven. Upplaga: 5 stencilerade ex.

Denna digitala utgåva skiljer sig på några punkter från den stencilerade:
- Noterna flyttade till slutet och därför är den ursprungliga numreringen som började på nytt på varje sida kompletterad med sidnummer.
- Längre citat är indragna och vissa citat har lagts i egna stycken.
- Blanksteg i förkortningar ersatta med punkter.

 

Läs mer:
Emigration i Uppslagsverket Finland.
En del av materialet ingår i Kummels kapitel om emigration i Svenska Österbottens historia.
(Inf. 2011-08-28, rev. 2018-09-16 .)