Några notiser ur
1910 års sista
Österbottniska Posten


När Österbottniska Posten digitaliserades och lades ut av Nationalbiblioteket utelämnades årgångarna 1890–1910. I januari 2024 upptäckte jag att de årgångarna nu finns. Som ett minne av det kommer här några notiser från sista numret 1910. I detta nu är 1929 sista utlagda årgång.

En del material från de åren har trots allt tidigare publicerats, för Lars Pensar har tillhandahållit kopior ur de inbundna årgångarna som finns hos Nykarlebynejdens släkt- och bygdeforskare. På den tiden lånades notiser friskt mellan de olika tidningarna, så en del har tidgare också hämtats från Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*


Godt nytt år!
önskar Österbottniska Posten sina läsare i staden och på landet och alla de många, som i främmande länder följa händelserna i hemlandet med denna sin hembygds tidning. Vi bedja att på samma gång få tacka våra ärade medarbetare och meddelare, och vi önska och hoppas få åtnjuta deras värdefulla medverkan äfven under instundande år.

Redaktionen.


Nykarleby seminarium.
Till öfverlärare vid seminariets normalskola skall folkskolläraren Hjalmar Björkvall i dagarna ha blifvit utnämnd.


Tjänstemännens löner 85,4 procent af taxeringssumman.
I senaste nummer ingick det af stadsfullmäktige godkända förstaget till inkomst- och utgiftsstat för Nykarleby stad. Många torde ha noggrant begrundat detta aktstycke, då klagan öfver de kommunala utskyldernas storlek är allmän, synnerligast bland de fattigare.

En blick på utgiftsstaten säger oss, hvart penningarna taga vägen. Stadsfullmäktiges ordförande yttrade vid senaste sammanträde, då fråga var om nya löneförhöjningar, att saken var betänklig, då tjänstemännens löner nu redan utgöra en betydande procent af stadens utgifter. Få torde emellertid gjort sig reda för, huru stor denna procent i själfva verket är. Staden betalar under nästa är följande löner:

       

Borgmästaren

Fmk

3,000: —

Rådmännen

550: —

Kronokassören

400: —

Stadsfullmäktiges sekr.

300: —

Drätselkammarens ordf.

200: —

Drätselkamreraren

1,200: —

Rådhusvaktmästaren

240: —

Hamnmästaren

64: —

Hamnvakten

200: —

Tolagsbokh. och
vågmäst.

200: —

Stadsekonomen

200: —

Skogsvakten

500: —

Revisorerna

150: —

Brandmästaren

200: —

Brandvakterna

1,360: —

Sotaren

200: —

Stadsläkaren

2,000: —

Barnmorskan

500: —

Frihemmets förest.

800: —

D:o tjänarinna

500: —

Stadsfiskalen

1,200: —

Poliskonstaplarna

2,200: —

Lärarlöner

1,350: —

Summa Fmk

17,524: —

[Stapeldiagrammet tillagt. Staplar som avser summan av flera personers löner svarta.]

I ofvanstående förteckning ingå icke järnvägspersonalens löner, ej heller betjäningens vid sjukhuset lika litet som veterinärläkarens, och beloppet är 85 procent af taxeringssumman.

Då de missnöjda säga, att tjänstemännen äta upp oss, så ligger däri en viss sanning. Men den saken kan knappast hjälpas, ty de enskilda personerna äro i regeln icke högt aflönade, tvärtom. Staden behöfver denna mängd af tjänare. Flere af dem ha väl icke synnerligen mycket att uträtta, men de måste finnas.

Mycket arbete måste dessutom göras för intet: medlemmarna af Stadsfullmäktige, af Drätselkammaren, af Fattigvårdsstyrelsen, af Hälsovårdsnämnden m. fl. nämnder ha intet arvode för sina ansvarsfulla uppdrag. Äran af att vara stad kostar.


På förslag till klockaretjänstens återbesättande har kyrkorådet den 27 dennes uppfört å första rummet t. f. klockaren i Vörå K. Söderman och å tredje rummet klockaren i Lemo A. Aarnio. [Söderman fick tjänsten.]


Ihjälfrusen.
I onsdags på kvällen påträffades Mickel Renlund död på isen nedanför Forsbacka. Mannen, som var omkring 70 år gammal, hade i berusadt tillstånd somnat på isen och frusit ihjäl. [Ond, bråd död.]


Dödsfall.
Juldagen afled i Björneborg tullförvaltaren Albert Öberg i en ålder af 60 år. Den aflidne var född i Helsingfors och blef efter aflagda juridiska examina kanslist i senaten. Han sökte sig sedermera in vid tullverket och blef först tullförvaltare i Nykarleby, därpå i Gamlakarleby och sist i Björneborg. Tullförvaltaren Albert Öberg var intresserad af allmänna värf och representerade vid ståndslandtdagarna en gång Nykarleby stad och en gång äfven Björneborg. Han tillhörde svenska partiet. Den aflidne sörjes närmast af maka, född Häggblom, och dotter. [Öberg ägde gården 47.]


En falsk 100-markssedel
utprånglades den 22 dennes i fru Öhmans butik härstädes. Sedelns beskaffenhet upptäcktes först på kvällen, då kassan räknades. Dess bättre visste man rätt väl, hvem som gifvit sedeln, därunder dagens lopp blott denna ena sedeln af nämnda valör blifvit mottagen. Mannen var en finsktalande arbetare, som polisen rätt väl kände igen på beskrifningen. Och han skall inte gjort sig någon brådska med att försvinna: men af någon obegriplig anledning blef han icke häktad, hvilket i sanning väckt allmänhetens förvåning. Mannen eller en hans vederlike har lyckats utprångla en falsk 100-markssedel äfven i handl. I. Liljeqvists butik i Jeppo, där han köpt en ask papyrosser. Enligt uppgift i tidningarna ha utom de nämnda två andra falska hundramarkssedlar varit i rörelsen. De skola vara ganska väl gjorda.


Julen
har förflutit i staden och dess omnejd i ostördt lugn under vackert vinterväder med ett par tre köldgrader. Dagarna före jul föll snö, så att skogar och fält visat sig i härlig vinterskrud.


Österbottniska Posten 30.12.1910, nr 52, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2024-01-28, rev. 2024-01-29 .)