Minnesstoden å Jutas. Vandaliseringen å minnesstoden har fortgått även de senaste tiderna. Det är främst bokstäverna i Döbelns namn som varit utsatta för okynniga gossars åverkan. Numera återstår av namnet blott ett par hela bokstäver, medan de övriga äro antingen helt och hållet eller delvis bortbrutna. Likaså äro ett par siffror ovanom Döbelns porträttmedaljong förstörda.

Även inskriptionerna å de i postamentet inlagda stenplattorna skulle tarva en upprustning. Någon skadegörelse har visserligen icke förövats å dem, men skriften har småningom antagit samma färg, som stenen i övrigt, och man kan blott med svårighet läsa den. Detta är i synnerhet fallet med de mot allmänna landsvägen vettande inskriptionerna; de på postamentets nordvästra sida äro något bättre bibehållna.

Nykarleby stad omhänderhar den fond, vars medel äro avsedda att användas för stodens hållande i gott stånd. Beloppet torde uppgå till inemot 2,000 mark. Om man icke kan iståndsätta stoden med räntan därpå, bör kapitalet anlitas, ty det måste ligga i stadens intresse att stoden framträder för besökaren av stället i ett värdigt skick.

I detta sammanhang kan nämnas att ladan med de många kulhålen i väggarna, vilken från krigsåret har stått ända till senaste tid på åkern mellan älven och den allmänna landsvägen ett par hundra meter söder om minnesstoden, nedrevs senaste sommar av ägaren till den jord på vilken ladan stått. Byggnaden har visserligen uppförts ånyo på samma ställe, och de stockar som kunnat användas, återfinnas där ännu. Men då ladan redan var betydligt över 100 år gammal, hade den gärna kunnat få stå kvar fortfarande i orubbat skick såsom ett historiskt minnesmärke från krigets dagar.


Österbottniska Posten 1920.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Juthas i kapitlet Fakta.
Ladan skymtar på en litografi från Juthas och på ett vykort.
(Inf. 2004-06-10.)