Nykarleby älv verkar för närvarande mångenstädes nästan uttorkad. I ån ovanom stora bron finnes så litet vatten, att man torde kunna gå nästan torrskodd från den ena stranden till den andra. Vattenbristen verkar naturligtvis hämmande på arbetet vid de industriella inrättningarna vid ån både härstädes och även längre upp. Från Jeppo meddelas, att ån inte haft de senaste tolv åren så litet vatten som nu. Även propsflottningen nedför ån synes ha berett svårigheter genom den ringa vattenmängden. Flottningen är nämligen icke ännu slutförd, nedre delen av ån ligger full med props. Utom de svårigheter, som härigenom åsamkas vid trafikeringen av ån nedanom Nålön, säges propsflottningen i år ha totalt förstört fisket av nejonögon. Många av stadens fiskare, som bruka på höstarna skaffa sig en avsevärd biinkomst genom nejonögonfiske, ha i höst icke riskerat att vid åns stränder sätta ut sina bragder, emedan dessa när som hälst kunnat bli förstörda av propsen. Och med de få kassar, som kunnat läggas ut, har fisket varit ytterst skralt, beroende enligt fiskarnas uppfattning på att nejonögonen blivit bortskrämda av propsen.


Österbottniska Posten, 26 september 1913, nr 39, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Älven i kapitlet Fakta.
Innehållsförteckning till kapitlet Nejonögon.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-10-16, rev. 2018-10-16 .)