Fisket i älven.


Bebyggarna vid Nykarleby älv i dess övre lopp ha enligt förljudande gjort framställning till lantbruksministeriet med anledning av att fiskbeståndet i älven enligt deras påstående starkt nedgått under de senaste åren. De yrka även i sin inlaga på, att en s. k. fisktrappa bör byggas vid kraftverksdammen i Nykarleby, emedan de tro att denna damm skulle vara orsak till fiskdöden i älven.

Utan att närmare känna till förhållandena i älvens övre lopp och utan att vara expert i fiskefrågor, kan man dock göra vissa invändningar mot strandbyggarnas resonemang. Redan då kraftverksdammen byggdes var frågan om en fisktrappa aktuell. Experterna voro då av den åsikten, att en dylik anordning i alla fall ej skulle motsvara sitt ändamål, varför planen förföll. Sedan dess har i stället genom fiskevårdsföreningen på orten fiskyngel utplanterats ovanom dammen.

Orsakerna till fiskdöden kunna dock säkrare sökas på annat håll, mera avlägset från Nykarleby än kraftverksdammen. För c:a fem år sedan kunde maskinpersonalen och senare åtskilliga andra ortsbor konstatera, att stora mängder döende och död braxen kom ned längs älven. Att mängderna ingalunda voro obetydliga, kan man få en uppfattning om, då hundratals kg i dygnet skrapades upp från skyddsgallret framför turbinintaget vid kraftverket. Personer, som rörde sig i vattnen vid och i närheten av älvmynningen berättade senare, att otaliga braxenlik kantade stränderna där, och att fåglarna kalasade i massor på fiskkropparna.

Senare ha flere höstar siken visat stor benägenhet att stiga upp i älven under lektiden, ja man kan tryggt konstatera, att siken endast i ovanligt små mängder numera leker i vår älv. Att orsaken icke kan vara den avstängning av färdleden, som dammbyggnaden utgör, förstås, då man likaså lagt märke till att döende och död sik flutit ned och strandat vid älvmynningen.

Fiskodlingsanstalten vid kraftverket har upprepade gånger kunnat konstatera, att sikrommen icke utvecklas i älvvattnet, utan att den tvärt om dö. Samma gäller annan höstlekande fisk.

Att fisken minskar i älven är något som fiskevårdsföreningen på orten ingalunda kan anse som någon överraskning. Man har redan under flere år varit övertygad om, att älvvattnet numera innehåller ämnen, som äro skadliga, möjligen direkt giftiga för fiskstammen. Att denna förgiftning av älvvattnet icke förorsakas av dammbyggnaden vid Nykarleby Kraftverk, torde vara klart för envar, än mindre kan en fisktrappa förbättra den beklagliga situationen.


Österbottniska Posten 01.08.1947, nr 31, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*Kraftverket i mars 1957 från Folkhögskolan. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Fiskeplatser och fångstsätt av Erik Birck.
Kraftverket i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-06-04, rev. 2023-06-05 .)