NÄR JUTASMONUMENTET
AVTÄCKTES.

     Som i ett föregående nummer erinrades om, var det den 25 sept. femtio år sedan monumentet vid Jutas invegs. Tilldragelsen skildrades av en korrespondent till Wbl. i bl.a. följande ord:
     Sedan allmänheten församlats, blåstes av Jakobstads hornkapell en fanfar. Nu sjöngs av seminarister och andra sångare Vårt land, ackompanjerat av musikkapellet.
     Därefter beträddes kullen av seminariidirektor Sundwall, som höll ett tal, i vilket han på monumentkommitténs vägnar överlämnade minnesstenen åt allmänheten. Bland de män, som väsentligast bidragit till det goda resultatet av kommitténs arbete, nämndes statsrådet Zacharias Topelius, vilken ombesörjt att ritning erhållits, skulptören Sjöstrand, vilken med sällspord oegennytta modellerat von Döbelns medaljong ävensom emblemen på monumentet, ingenjören Boehm, utan vilkens erfarenhet och fackinsikt kommittén icke hade kunnat för den summa, som stod till buds, åstadkomma förverkligandet av den en gång antagna ritningen, samt slutligen stenhuggarna Lund och Eriksson, under vilkas oförtrutna och skickliga ledning arbetet bringats till ett lyckligt slut. Talaren slutade med följande ord: »Må Nykarleby landsförsamling anse som sin hederssak att hålla vården fridlyst. Och må vandraren, som går förbi, med vördnad för fädrens minne läsa inskriften och be för fosterlandet!«
     Efter talet sjöngs Suomis sång, varefter talaren ånyo beträdde talarstolen för att tolka sitt föredrag även på finska. Därpå uppstämde sångkören och musikkåren Savolaisten laulu.Trenne anlända telegram upplästes nu. Det första var av Sjöstrand och Topelius, det andra av Vasa damer och det tredje av svenska studenter.
     Lektor Wichmann steg därefter upp på fotställningen av minnesvården framför Döbelns bild och framsade därifrån Runebergs skaldestycke Döbeln vid Jutas både på svenska och finska, varpå Björneborgska marschen speltes.
     Efter en liten paus uppstämdes av en sångkör, ackompanjerad av musikens toner, Vår Gud är oss en väldig borg, varpå höjdes ett niofaldigt hurra för kejsaren och uppspeltes kejsarhymnen, varmed festligheten var avslutad.
     Sedan var middag på gästgiveriet i Nykarleby, vid vilket tillfälle av student Mikael Lybeck författade verser upplästes.


På kopian fanns även:

Efterlyses årgångar av Ö. P.
      Av Tidningens förråd av gamla årgångar ha följande förkommit: årg. 1885, 1893, 1905, 1906, 1917, 1023 och 1924.
     Årgångarna äro inbundna i blått pärmpapper. De, som till äventyrs veta sig bekommit någon eller några av dessa som lån eller eljes hava vetskap om desamma, bedes därom meddela tryckeriet.


Brevlåda. Vi erinra om, att tidningen av utrymmesskäl ogärna ger plats för polemik, som berör frågor av mindre betydelse.

 


Österbottniska Posten nr 4/1935.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
von Döbeln i Uppslagsverket Finland.
Juthas i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-12.)