VÄG- OCH HAMNFRÅGOR.

Monäs sund.


Vid den österbottniska kusten finnas endast få landsortshamnar, som äga någon betydelse för sjöfarten. Farlederna äro i allmänhet grunda och besvärade av stenar och rev, därtill kommer, att de flesta hamnplatser äro föga skyddade för stormar. Haverier inträffa som känt ofta vid våra kuster. Bland de hamnar, som av naturen särskilt gynnats, intar Monäs sund i Munsala en framstående plats. Det utgöres av en djup havsvik som sträcker sig ca 10 km mot land i sydostlig riktning. Vattendjupet är på en lång sträcka inåt sundet ca 11 meter. Som jämförelse kan nämnas, att vattendjupet i Kaskö hamn är ca 9 meter. Men icke allenast farledens djup gör Monäs sund till en enastående landsortshamn, utan en hel del andra lyckliga naturförhållanden medverka.[Sundet mitt i bild. Nykarleby uppe i högra hörnet ligger drygt 10 kilometer fågelvägen från sundet. Från google maps ]


Utanför inloppet till sundet mildras stormarna av en naturlig vågbrytare av grund, som utskjuta från ena fastlandssidan och avslutas med en hög ”klippborg”, den s.k. Römson.

I förbigående sagt en enastående naturskapelse, som vore värd att studeras av naturvänner. Innanför denna vågbrytare så att säga, har sundet en bredd av ca 1½ km, men avsmalnar det längre fram till endast 800 m. Vattendjupet är här 34 fot och på flera ställen kunna stora båtar gå alldeles intill stranden.

Härifrån utvidgas sundet åter till omkr. 1 km bredd och har sådan djuplek, att lastfartyg kunna gå ca 4 km inåt land ända till den s.k. Glasbruksstranden. Här finnas magasin för upplag av bigödsel, kalk m.m.

Det är åtminstone en sträcka av 5 km av Monäs sund, som kan trafikeras av sådana fartyg, som överhuvudtaget kunna komma in i de bästa av Finlands hamnar.

Trots sina rika möjligheter är Monäs sund emellertid av relativt liten betydelse i förhållande till möjligheterna för användning. Närmaste järnvägsstation är Jeppo, och dit är närmaste avståndet 18 km. Ända till senaste tid ha vägförbindelserna varit mycket bristfälliga. Numera leder dock en välbyggd byväg ner till en d:o lastbrygga, och denna byväg torde i närmaste framtid komma att bliva landsväg.

Monäs sund får därigenom större betydelse i synnerhet som utskeppningshamn för trävaror. Transporten av trävaror har på senare tid börjat försiggå med lastbilar. Rundvirket släpas fram till närmaste väg, och därifrån sker transporten med bil direkt till lastgrimmorna. Härigenom inbesparas en hel mängd arbeten bl.a. utkastningen av virket. I Monäs sund kunna grimmorna ligga skyddade, från vilket håll det än blåser. [I början på 1970-talet när jag var på kolonin vid Roparsand, hände det ibland att bogserbåtar kom in med grimmor. Det var mycket spännande tilldragelser.]

Sommaren 1937 lastade å Thorsö redd utanför Nykarleby 15 trävarubåtar och en i Storö sund [utanför Hivlax]. Ehuru Thorsö fjärd icke erbjuder så särdeles prima lastförhållanden, har det dock av flera orsaker varit förmånligare att verkställa inlastningen där. Sedan Monäs sund fått goda landsvägsförbindelser torde ett omvänt förhållande i viss mån komma att bli rådande. Den förestående upprensningen av Munsala å har också en viss betydelse för flottning av rundvirke. Detta jämte en del andra omständigheter, som det nu är för tidigt att uttala sig om, skola i framtiden helt säkert både för Munsala och kringliggande kommuner, giva ökad betydelse åt den med rika naturbetingelser utrustade hamnen.


E.--ld--., Österbottniska Posten nr 10/1939.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Signaturen torde stå för bonden och författaren Evert Huldén. Att tanken på hur attraktiv denna naturliga djuphamn var kom ju fram redan i diskussionerna efter Nykarleby brand 1858, när man ville flytta staden hit.

Att staden inte utnyttjat de möjligheter till en utbyggd hamn här gett, kan med beklagande konstateras.


Läs mer:
Det blev småningom en hamn i Munsala, men inte i Monäs sund utan vid Kanäs.
Huldén engagerade sig i järnvägsfrågan några år senare.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2015-01-26, rev. 2018-01-07 .)