Fynd från Nesslers vind

Ett sextioårsminne

Till Nykarleby Telefonaktie-
bolags abonnenter.

Nykarleby Telefonaktiebolag står inför tvånget att företaga genomgående förbättringar i ortens telefonförhållanden. Främst gäller detta bolagets ledningsnät. Orsakerna härtill är många, så t. ex. ställes numera skärpta fordringar på ledningsnätets kvalitet. Viktigt i detta sammanhang är dock att de årliga underhållskostnaderna för det nuvarande nätet stiger till oproportionellt höga belopp, utan att nätet därigenom egentligen förbättras. Skulle, det nuvarande nätet med luftledningar ställas i föreskriftsenligt skick, bleve kostnaderna oskäligt stora.

Den närmast tillbudsstående lösningen i fråga om ledningsnätet är att jord- och luftkablar drages i stället för luftledningarna. Underhållskostnaderna för ett kabelnät utgör endast en ringa, del av nuvarande underhållskostnader. Ett kabelnät är dessutom den första förutsättningen för att telefontrafiken skall kunna automatiseras, vilket i varje fall måste ske förr eller senare både av trafiktekniska och ekonomiska orsaker.

Då de årliga underhållskostnaderna under senare år stigit till mk 700.000:—, förutom nyinköpta kablar och man säkert kan förutsätta att kostnaderna ytterligare stiger år för år, måste nätets ombyggnad ske så snart som möjligt för att inbespara onödiga penningutlägg, särskilt då gällande normer redan nu förutsätter en högre kvalitet i nätförbindelserna.

En lösning av telefonproblemen härstädes kan tänkas genomförd enligt två olika alternativ. Den ena möjligheten är att bolagets egendom helt överlåtes till post- och telegrafverket, som därefter skulle sköta telefontrafiken här. Den andra möjligheten är att Nykarleby Tel. ab. genomför förbättringarna.

Om post- och telegrafverket övertar telefontrafiken i Nykarleby, sker detta enligt uppgift sålunda att egendomen bör överlåtas utan ersättning. Härvid bör då beaktas att bolagets skulder, mk 800,000:— i så fall blir svåra att reglera, likaså ersättningarna åt nuvarande aktieägare. Post- och telegrafverkets obligatoriska anslutningsavgift mk 14,400:— per abonnent, är rätt låg, årsavgifterna från mk 6,240:— uppåt, samtalsavgifterna mk 10:— per 3 min. period. Man kan dock med visshet antaga, att post- och telegrafverket icke genast skrider till förbättringar av ledningsnätet, möjligt är att det kan dröja år innan så sker, trots att anslutningsavgift och höga samtalsavgifter genast påförs abonnenterna. Dessa abonnenter, för närvarande 250, kommer att betala sammanlagt 250 X 14,400:—, s:a 3,600,000:—, men kommer ej att äga någonting.

Om telefonbolaget sköter om ledningsnätets omläggning enligt gällande föreskrifter kommer detta att kosta beräkningsvis 4 milj. mk, normal avskrivning på detta kapital utgör 160,000 mk per år, underhållskostnaderna till en början knappast några, alls, men i framtiden kanske 40,000—60,000:— per år, alltså sammanlagt ca 200,000—210,000:— årligen mot nuvarande mk 700,000:—. Om omläggningen kan finansieras, kan arbetet börja redan i sommar och slutföras senast under nästa sommar. Nuvarande års- och samtalsavgifter kan således i detta skede utan svårighet bibehållas. Kostnaderna för omläggningen blir fördelade på nuvarande abonnenter mk 16,000:—, skulle abonnentantalet nedgå, blir självfallet kostnaderna i motsvarande grad högre per abonnent. Då man kan antaga att en del abonnenter ej vill ikläda sig dylika kostnader för sin telefonanslutning, har bolagets styrelse räknat med att den erforderliga avgiften per abonnent bör fastställas till mk 25,000:—.

Hänvisande till ovanstående utredning anser bolagets styrelse att den bästa lösningen vore att omlägga ledningsnätet i egen regi, varvid ortsborna fortfarande kommer att äga nätet och nätet även snabbast blir försatt i driftsdugligt skick.

För utrönande av abonnenternas inställning anhåller styrelsen om att varje abonnent, som är villig att erlägga ovannämnda summa mk 25,000:— i anslutningsavgift, antingen kontant eller i rater fastställda av bolagsstämma, avger bindande förbindelse att göra detta på bifogade blankett och återsänder densamma behörigen undertecknad och bevittnad under adress: Nykarleby Telefonaktiebolag, Nykarleby, senast den 28 juni 1955.

Anslutningsavgiften räknas som räntefritt lån, varför abonnenten återfår densamma, om han avgår som abonnent. Denna anslutningsavgift mk 25,000:— gäller endast för nuvarande abonnent, som kvarstår efter ledningsnätets omläggning. För senare tillkommande abonnenter bör anslutningsavgiften vara högre, beräkningsvis mk 35.000:—.

Nykarleby, den 10 juni 1955.

N y k a r l e b y    T e l e f o n a k t i e b o l a g,
S t y r e l s e n

 


Notering på trycksaken.

Den 10 juni 1955  
300 st= 75 ark= 125:—:
6 tim. arb. 960:—:
Ber. v.[inst] 915:—:
 
  2.000:—:
+ oms. 500:—:
 
  2.500:—:


Småningom gick man ihop med Jakobstadsnejdens Telefon AB.Förbindelse


       Härmed förbinder sig undertecknad telefonabonnent att
till Nykarleby Telefonaktiebolag erlägga i anslutningsavgift
mk 25,000:, på tid och sätt som av bolagsstämman fastställes.

       Nykarleby, den          juni 1955

Bevittna:

Man kan ju tycka att det är lite märkligt att denna förbindelse trycks samtidigt som ovanstående.

Förstoring.

NYKARLEBY TELEFON A.B.


Förstoring.

Telefonräkning 1931


Förstoring.

SOCKLOT TELEFONANDELSLAG


Förstoring.


Stig Haglund tillhandahöll.


Läs mer:
Fler fynd från Nesslers vind.
Staden får telefon av Erik Birck.
(Inf. 2015-06-10, rev. 2015-06-10 .)