XIV. EFTER BRANDEN

Den nya stadsplanen av år 1858Plan af Nycarleby Stad. Kopia den 12 maj 1860 av O. W. Kjellman, efter den till C. A. Edelfelts plankarta gjorda beskrivningen av L. P. Kjäldström. Texten uppe till vänster lyder: ’Besl(ut). Den i denna Copia efter Nycarleby stads plankarta föreslagna indelning af staden i vissa stadsdelar jämte utrymmen i parker och tomter, äfvensom de för gator och allmänna platser utsatta namn, finner jag skäligt godkänna. Vasa landskansli den 16 Maji 1860.
Otto von Blom
Vikström.

Beskrivningen:
[fylld rektangel]. Tomter som skola bebyggas med Stenhus. [rektangel] Tomter som få bebyggas med Trädhus. A Gammal Kyrka. B Do Klockstapel. C Plats för Rådhus med flygelbyggnad D. E Plats för Elementar Skola. F Promenade platser. G Qvarn. H Watten uppfordringsverk. I Allmänna Brunnar. o Tomt nummer.
O Qvarters Nummer.Texten i nedre högra hörnet: ’Rätteligen vara afcopierad ifrån den hos underskrifen framtedde plankartan öfver Nykarleby Stad; intygar, Nykarleby den
12 Maji 1860.
O. W. Kjellman”.
Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid 624 f. Kartan tillhör Nykarleby stad.