X. KRIMKRIGET

Överblick av fartygsförlusterna


Som bekant förklarade England och Frankrike Ryssland krig i mars 1854 för att rädda Turkiet från undergång i det föregående år utbrutna s.k. orientaliska kriget mellan sistnämnda makter. Även Finland drogs, trots goda fredstida förbindelser med England, in i kriget. De finländska fartygen, ”Russian Finns”, som var tvungna att föra rysk flagg, kapades eller förstördes av engelsmännen, och Finlands kuster utsattes för krigshandlingar från franska och engelska flottors sida. Särskilt de österbottniska städernas handel led svårt av kriget. Finlands handelsflotta minskade enligt Skeppskalendern från 471 fartyg om 53.392 läster år 1853 till 295 fartyg om 21.868 läster 1 jan. 1856, eller med 176 fartyg om 31.524 läster. De flesta förlusterna bestod dock i till utlandet under kriget försålda fartyg, d.v.s. 158 om 25.849 läster. De av fienden uppbringade eller förstörda fartygen uppgick till 89 om 9.544 läster, medan 22 fartyg om 1.734 läster förolyckades.1)

Betecknande nog hade Vasa de största förlusterna i uppbringade eller förstörda fartyg, d.v.s. 10 fartyg om 1.547 läster. Därnäst kom Åbo med 7. fartyg om 1.422 läster. Av sina 43 fartyg om 5.183 läster år 1853, hade Uleåborg tre år senare kvar endast 2 skonerter om 87 läster. De flesta av stadens fartyg hade sålts under kriget (22 fartyg om 3.913 läster). Av 21 fartyg om 2.939 läster år 1853 hade Gamlakarleby kvar 11 om 877 läster. Jakobstad hade i jan. 1856 kvar 9 fartyg om 1.091 läster av 19 fartyg om 3.453 läster före kriget.

I jämförelse med de andra städerna var förlusterna för Nykarleby obetydliga. Endast ett fartyg om 12 läster hade förolyckats och ett, karavellen Örn om 14 läster, tillhörande rådman M. Sandström, hade uppbringats under kriget, medan 3 fartyg hade sålts, nämligen barkskeppet NyCarleby om 254 läster i Ratan (redare C.J. Berger m.fl.), fregattskeppet Emelie om 245 läster i Bremen (redare A. Dyhr m.fl.) och barkskeppet Juno om 159 läster i Helsingör (redare A. Hammarin m.fl.) Alla fartygen såldes 1854. Priset för Emelie var enligt uppgift 24.000 mk eller 13.000 rbl s:r.2) Det högsta priset överhuvudtaget för ett finländskt fartyg under kriget betalades för skeppet ”Hilja” av Kaskö. Det såldes i London för 5.500 pund sterling, eller ungefär 35.000 rbl s:r.3)”

 

Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, sid. 484 f.


Nästa kapitel: Militärinkvarteringen i staden.