NYKARLEBY

Inv. 1.522 (Uusikaarlepyy) Vasa län

Nykarleby grundlades i närheten av en gammal handelsplats 1617. Staden blev dock ingen bestående ekonomisk framgång, tvärtom har Nykarleby alltid varit en av landets minsta städer. Sin 1600-talskaraktär miste staden genom en förödande stadsbrand 1858. Efter branden förnyades stadsplanen helt och Nykarleby fick sin nuvarande struktur med breda gator och stora tomter. Stadsbilden präglas av en mycket gles bebyggelse i en våning, vilket man eftersträvade under tiden ca 1830-1870 i hela landet. För byggnadsbeståndets vidkommande är Nykarleby betydelsefull så till vida, att man här tydligt kan se trähusbebyggelsens karaktär under 1860- och 1870-talen, alltså under en period då den klassicistiska panelarkitekturen dog ut och ersattes först av "schweitzer-stilen" och sedan av de övriga sena trästilarna.

De senaste åren har byggnadsverksamheten i Nykarleby antagit nya proportioner. På basen av en stadsplan från 1963 har några 3-5 vånings hus byggts och vissa gator har asfalterats till hela sin bredd. Förstadsområden håller på att uppstå och bebyggelsen vid Esplanadgatan är till stora delar förnyad. Trähuskvarteren vid älvbrinken norr om kyrkan anses av museimyndigheterna värda att bevaras. Den övriga delen av centrumområdet har kvar sin något heterogena småstadskaraktär.Karta över stadskärnan i Nykarleby. Förstoring.

 
 
   
  Bankgatan i Nykarleby. Trähusen i kvarteren vid torget hör till stadens mest representativa byggnader.
 
Nykarlebys äldsta trähus används som stadskansli.
 
Gatuvy med Nykarleby kyrka och klockstapel i fonden.Sven Erik Åström (1977) i Urbaniserinsgprosessen i Norden 2, De anlegte steder på 1600–1700-talet.
Nils Ahlberg tillhandahöll.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2020-09-30, rev. 2020-10-01 .)