Överrumplingen

av  spritbåten

enastående bragd.

———

Standert — en f. d. u-båtsjagare —
var ute på sin första resa.

Förhör med kapten Malmberg
i Jakobstad i dag.


— 
 ENSKILT TILL AFTONBLADET.  —

 

Helsingfors den 15 nov.

Kapten Malmbergs nya spritsmugglarbåt Standert ligger nu vid kajen i Jakobstad, beskådad av talrika nyfikna. Dess last har lossats och tagits i förvar av polisen. Förhören med de anhållna inleddes vid middagstiden i dag.

Standert är, enligt vad Aftonbladets korrespondent erfarit, en fullkomligt ny båt i sprittrafiken, i det att denna resa torde ha varit fartygets första. Varifrån den närmast kommit vet man tills vidare ej, då kapten Malmberg blott uppger att spriten tagits ”från havet”. Man förmodar, att han fått sin last från ett annat fartyg på Östersjön.

Standert är en f. d. tysk u-båtsjagare, försedd med två 300 hkr. 8-cylindriga motorer och dess värde uppskattas till omkring l milj. mark. Enligt fartygets papper, vilka utfärdats av persiska generalkonsulatet i Berlin, är dess hemort Bushier. Den förde vid kapningen persisk flagg.

Bytet blev denna gång mycket rikt. Förutom hela lasten på 20,000 liter — inte en enda liter hade hunnit lossas —, blevo icke mindre än 7 man anhållna. Som på alla spritsmugglarfartyg representerade besättningen en brokig samling. Två av de anhållna äro svenskar, befälhavaren K. G. Malmberg samt J. L. Kjäll, en estländare, Oscar Mülenstein från Reval, som tjänstgjorde som maskinist, en tysk, Wilhelm Witte från Wilhelmshaven, samt de återstående finländska medborgare, sjökapten A. Isaksson från Åbo, Gunnar Segervall från Soklot och Hallne från Åbo. Svensken Kjäll är bosatt i Björneborg och född i Finland. Vid kalabaliken blev en Soklotsbo ihjälskjuten.

Om den nattliga drabbningen berättas, att vid denna gick ovanligt hett till. Kapningen skulle aldrig ha lyckats, påstås det, om den ej skett som en fullkomlig överraskning för smugglarna. Dessa hade nämligen posterat ut bevakningsbåtar för att öppna batalj mot en tullman samt uppehålla dessa tills smugglarna på Standert hunnit sätta sig i säkerhet. Denna försiktighetsåtgärd förklarar även Malmbergs djärvhet att komma så nära kusten, som han gjorde. I den stormiga natten observerades emellertid för sent kapten Erikssons snabba sjöbevakningsbåt. Man upptog visserligen förföljandet med vaktbåtarna, men lyckades dock ej hindra den djärva bragdens utförande. Kapten Eriksson hade endast fyra man med sig. Då han kom fram till Standert lämnade han en man att bevaka sin båt, medan han själv och de återstående tre äntrade spritfartyget. De överraskade smugglarna, vilka uppgingo till ett 40-tal man, öppnade genast strid och flera skott lassades. Sjöbevakningsmännen gåvo prov på ett enastående mod, då de i mörkret öppnade strid mot den tiodubbelt starkare motståndaren; som ej skydde några medel och som dessutom var välbeväpnad.

Smugglarna på Bottniska viken äro kända för sin djärvhet. Vid en tidigare strid i den österbottniska skärgården, berättas det att t. o. m. handgranater kommit till användning. Du eller jag, är ett stående uttryck bland smugglarna, och tull- och sjöbevakningsmanskapet har flera gånger fatt prova på riktigheten härav.

På Standert anträffades ett stort förråd av ammunition samt fem gevär. Samma natt striden mot smugglarna ägde rum, hämtades till Jakobstad en man, Nylund, som erhållit ett skott i ryggen. Hans tillstånd är ytterst allvarsamt, då ryggraden skadats. Han uppger, att han blivit skjuten i Soklots by, men denna uppgift sätter man ingen tilltro till, då Nylund är en känd smugglare. Man tror, att han var med om den nattliga striden, men sårad lyckats undkomma med någon motorbåt.

De övriga skadades tillstånd är icke allvarsamt.

Natten till i går alarmerades skyddskåren i Nykarleby för att verkställa efterforskningar efter de besättningsmän, som man tror ha undkommit från Standert. Spaningarna blevo emellertid resultatlösa. I Jakobstad antydes, att den nu inledda undersökningen kommer att lämna intressanta avslöjanden om smugglartrafiken.

Ö—r, Aftonbladet den 15 november 1930, sid 1 och 16.*     *     *


Ruskiga dåd av spritsmugglare i Finland.

Konkurrent lämnas medvetslös i roddbåt i Finska viken.


De samvetslösa sky inga som hälst medel i konkurrensen.

Från Hälsingfors telegraferas till N. D. A. att det förefaller som om två stora spritgrossörer i södra Finland råkat i strid. För någon tid sedan förövades ett hemskt dåd mot en spritförsäljare. Han överfölls sitt hem i Hälsingfors, misshandlades och fördes utanför staden, där han med händer och fötter sammanbundna hängdes upp i ett träd. Det var smugglarnas hämnd på en misshaglig konkurrent.

Nu berättas om en liknande historia. En för en spritgrossist misshaglig konkurrent överfölls i Hälsingfors och slogs medvetslös. När han åter vaknade till medvetande, befann han sig mitt ute på Finska Viken i en roddbåt med en åra. Han paddlade sig med den ena åran över till estniska sidan, där han omhändertogs av polisen och sändes hem.

Förhören med de för kalabaliken utanför Jakobstad anhållna smugglarna ha inletts. Den svenske kaptenen Malmberg har under förhören uppgivit att Standert tillhör en tysk affärsman i Hamburg samt att spritlasten intagits söder om Åland från ett annat fartyg, som tillhör samme affärsman. Enligt order skulle han föra fartyget till en plats i Bottniska viken, där lasten skulle avhämtas. Men när han väntat tre dygn utan att någon kom, beslöt han våga försöket att i rådande starka vind gå in under kusten.

Polismyndigheterna sätta emellertid icke stor tilltro till Malmbergs berättelse utan misstänker att det är två kända smugglare i Åbo, som äga båten.

Enligt Aftonbladet har Malmberg under förhören uppgivit att den tyske affärsman, som äger Standert, skulle heta Hermann Söhle och bo i Hamburg. Vidare har han uppgivit att han övertagit Standert i Kiel. Då den förut omtalade skutan icke hördes av, beslöt han söka sig in i närheten av Karleby. Natten till fredagen rådde stark blåst, som han antog skulle förhindra smugglarna att komma ut i sina små motorbåtar, och därför beslöt han gå närmare kusten vid Hellgrunds fyr.

De två spritsmugglare, som polisen misstänker vara ägare till båten, äro båda åbobor. De påstå emellertid att de kommit ombord först i trakten av Nykarleby, en uppgift som polisen inte sätter tro till. Söhle är allmänt känd bland spritsmugglarna och tullen som spritsmugglarna och tullen som ägare av flera spritfartyg och finansierare av sprittransporter. Hans verksamhet torde emellertid ha inskränkt sig härtill. Själv uppges han nämligen icke ha deltagit i några smugglingsfärder.

De anhållna förvaras fortfarande i Jakobstad och målet mot dem kommer före redan nästa måndag.

Ett officiellt meddelande om Malmbergs anhållande har gjorts till chefen för svenska kustbevakningen, greve Posse. De svenska myndigheterna ha nämligen ett och annat otalt med Malmberg, och sedan han avtjänat sitt straff här kommer det sannolikt att bli fråga om hans utlämnande till Sverge.


Sölvesborgstidningen den 22 november 1930, sid 5.
Hela KB:s Svenska Dagstidningar var tillfälligt öppet under Corona-krisen våren 2020.Läs mer:
Blodig drabbning vid Torsö i Österbottniska Posten.
Fler tidningsartiklar.
(Inf. 2020-06-01, rev. 2022-09-07 .)