Lux och luxlampa

Fig. 1. Trycklampa. Fig. 2. Själftryckslampa (autoluxlampa).


Lux
, svenskt aktiebolag med ett aktiekapital af 3,750,000 kr. (1912), bildades 1901 af filos. doktor Sven Carlson för att exploatera en af honom jämte verkmästaren H. Rustige som konstruktör utarbetad fotogenglödljuslampa för ytterbelysning. Två hufvudtyper förekomma: 1) trycklampor (fig. 1), i hvilka trycket åstadkommes genom flytande kolsyra eller komprimerad luft, och 2) själftrycklampor (fig. 2), s. k. a u t o l u x- l a m p o r,  utan öfvertryck. (Se vidare Glödljus, sp. 1354.)

Bolagets fabriker äro belägna på ön Lilla Essingen vid Stockholm och i Riga. Luxlampan har vunnit spridning öfver hela jorden till belysning af bangårdar, villasamhällen m. m. Imitationer med olika namn finnas i marknaden.


Nordisk familjebok (1912).


Läs mer:
En luxlampa uppställdes ”blott som prof” år 1907.
Lux-lampor fanns vid Kovjoki station år 1912.
(Inf. 2005-04-17.)