Ur stadens årsberättelse

     Styrelsen har sammanträtt XX gånger och därvid behandlat följande ärenden.
          Staden har under året fått av fröken Charlotte Dyhr donerade medel fmk 133,098:13 att förvaltas som en fond, benämnd Mathilda Lithéns [Topelius ungdomskärlek] minne.
     Skogsdikningar har utförts inalles 16,630 löpmeter.
     Under året ha avverkats 1026,12 m³ pappersved, 962,5 m³ blandved, 516 stockträd, 48 st. ledningsstolpar, 157 st. 9 fots props och 67 st. spirvirke.
     Under året påbörjades upprensningen av Ragnörns fors samt sprängningsarbetena för köttkontrollstationen.
     Stadens hamn har anlöpts av fartyg om tillsammans 25,992,53 reg.ton, vilka i hamn- och trafikavgifter erlagt summa fmk 83,123:20.
     Stadens skulder har under året minskats med fmk 237,622:72 och utgjorde vid årets slut 1,638,685:19.
     Kraftverket har arbetat med tillfredsställande vattentillgång, varför driftsresultatet ställer sig något gynnsammare än tidigare. Av årets överskott fmk 266,540:87 har avskrivits å dammbyggnaden 100,000:—, å maskinerna 100,000 och å högspänningsledningarna 50,000 mk. Å vinst- o förlusträkning har kvarlämnats återstoden 16,540:87.


     Stadsläkartjänsten i Nykarleby och därmed förenade sjukhusläkartjänsten har lediganslagits.


     Lagenlig köttkontroll i Nykarleby stad kommer enligt statsrådets förordnande att införas från den 1 instundande november.
     Köttkontrollstationen är numera färdig. Stadsfullmäktige besågo efter senaste session den samma och uttalade sin belåtenhet med den i allo moderna inrättningen.
[Kopian var egentligen tagen för detta, eftersom jag bett L. P. att i ÖP kolla om han hittade något om Köttkontrollen. En annan notis.]


     Under trafikveckan har ortspolisen hittills ansett skäl att endast tilldela varningar åt ett antal bilförare, cyklister och fotgängare.

     
Österbottniska Posten nr 41/1937.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-10-10.)