Vattnet i stadsbrunnar

Som bekant lät hälsovårdsnämnden för några år sedan vid Agrikultur- och handelskemiska laboratoriet i Vasa undersöka vattnet i de flesta av stadens brunnar. Hälsovårdsnämnden har nu verkställt undersökning av den större pumpbrunnen vid Rummelbacken, av pumpen vid Gyllenbergs gård å Källbacken samt av Källan vid Ebba Brahes Ruddamm och har laboratoriet funnit dessas vatten vara av tillfredsställande beskaffenhet om än järnhalten är något hög, vilket ju i allmänhet är fallet med vattnet i nykarlebytrakten.

Dessutom har vattnet i sjukhusets brunn underkastats förnyad undersökning och därvid befunnits vara något bättre än vid senaste undersökning, om och ej av fullt tillfredställande beskaffenhet.


Österbottniska Posten den 18 november 1927.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Nu eliminerad mikrohistoria!Läs mer:
Allmänna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2016-12-15, rev. 2016-12-16 .)