Höga järnvägsherrar på besök,           
           preliminär tidtabell fastställd


Senaste torsdag kan betraktas som en mycket viktig dag i Kovjoki — Nykarlebybanans byggnadshistoria. Vid en inspektionsresa, som järnvägsstyrelsens generaldirektör Harald Roos tillsammans med några andra högre funktionärer vid järnvägsstyrelsen då företog, fastslogs det datum, då trafiken på banan kommer i gång, varjämte man även bestämde huru trafiken skall ordnas.

Något efter klockan tolv på dagen anlände järnvägsgeneralens extra tåg till Kovjoki, där de mottogs av en deputation från de intresserade kommunernas gemensamma järnvägskommitté. Från stadens sida uppvaktade stadsdirektör J W. Mouritzen och trädgårdsmäst. Vald. Bergman, från Nykarleby landskommun fullmäktiges ordförande Sven Nikonen och direktör John Jouper och från Munsala kommunalsekreterare Ernest Eklund och ff-ledaren Hedman, varjämte stationsinspektorn i Kovjoki V. F. Micklin mottog gästerna. Tvenne tidningsmän hade dessutom infunnit sig till stationen. I Kovjoki ombads deputationen stiga in i extratågets salongsvagn, varefter kosan styrdes till Nykarleby längs den nya banan.

Under färden förhörde sig generaldirektör Roos om förhållandena i Nykarleby och de önskemål, som kommunerna kunde ha visavi järnvägstrafiken. Såväl generaldirektören som de övriga deltagarna i inspektionsresan visade ett stort intresse för banbygget och de möjligheter detta öppnar för nejden. På generaldir. Roos uppmaning utarbetade dir. V. V. Tuunanen från transportbyrån en preliminär tidtabell för trafiken på banan redan under resan till Nykarleby, varvid de lokala önskemålen framfördes av stationsinsp. Micklin. Under gemytligt samspråk var den 15 minuter långa resan snart tillända och tåget ångade in på Nykarleby station.

I Nykarleby inspekterades till en början järnvägsstationen. Förutom generaldir. Roos deltog ytterligare trafikavdelningens chef, direktör T. N. Neronen, banavdelningens chef direktör L. M. Varanki, chefen för transportbyrån direktör V. V. Tuunanen, trafikinspektören i 5:te sektionen V. Aaltonen och baningeniören i samma sektion N. A. Kuittilo i inspektionen. Stationshuset, som är byggt i modern, rätt låg stil, befanns vara i det närmaste färdigt, endast några inredningsarbeten återstå. Sedan omgivningarna beskådats och områden för eventuella industritomter utpekats, promenerade hela sällskapet in till staden längs den blivande vägen till stationen upp till Grev Tott gatan.

Efter promenaden bjöd järnvägskommittén på lunch i stadshotellet. Under lunchen rådde en mycket hjärtlig stämning. Stadsdirektör Mouritzen hälsade gästerna välkomna, varvid han tackade generaldirektör Roos och järnvägsstyrelsen för det intresse, som visats järnvägsbygget. Då det nu är färdigt och med det snaraste inlemmas i trafiknätet, kan man vänta att få njuta frukterna av, vad en anslutning till landets järnvägsnät kommer att bära med sig för Nykarleby stad och angränsande kommuner. Han hade redan hört några förhandsuppgifter om huru trafiken skulle ordnas och på basen av dem kunde han säga, att man säkert kommer att bli nöjd med trafiken. Vid detta tillfälle ville han även tacka de övriga kommunerna för det goda och fruktbringande samarbetet i alla de frågor, som berört järnvägsbygget.

Generaldirektör Roos tackade för mottagandet och framhöll att detta järnvägsbygge måste ses med framtiden för ögonen. Han förmodade att banan ej till en början kan bli av någon större bärighet för statsjärnvägarna, men att dess tillblivelse dock ger nejden möjligheter till ekonomisk utveckling, som den tidigare saknade. Han hoppades att den nya tid, som ingår för dessa trakter i och med att järnvägstrafiken upptas skall föra med sig lycka och framgång, utan att dock störande ingripa i den vackra idyll staden vid älven är.

Representanter för Munsala förfrågade sig efter talet om planerna på att utsträcka spåret till Monäs hamn. Generaldir. Roos ville dock ej uttala sig om detta ännu, då ärendet t.v. ej behandlats i järnvägsstyrelsen. Under samtalet redogjorde ortsborna för den förträffliga naturhamnen i Monäs sund och gästerna åhörde med intresse utläggningen.

Efter ett kortare resonemang med de andra representanterna för järnvägsstyrelsen, meddelade gen.dir. Roos att trafiken på Nykarlebybanan upptas den 20 april. En bensindriven motorvagn med plats för 46 passagerare sättes då in på linjen. Den preliminära tidtabellen gavs av direktör Tuunanen, som meddelade att vagnen [ej punktlista i originalet]

 • kommer att gå ut från Jakobstad kl 7.10 och
 • kommer till Nykarleby kl 8.10.
 • Här väntar den till kl 8.45 då den avgår till Kovjoki,
 • dit den anländer kl 9.00 och kombinerar med tågen norr- och söderifrån,
 • för att återvända till Nykarleby kl 9.50 och
 • anlända till staden kl 10.05.
 • Från Nykarleby går vagnen kl 10.40 till Jakobstad,
 • dit den anländer kl 11.30.
 • På eftermiddagen går vagnen från Jakobstad kl 16.20 och
 • kommer hit kl 17.05.
 • Kl 17.50 går den åter till Kovjoki,
 • dit den kommer kl 18.05 och åter kombinerar med söder- och norrgående tåg.
 • Från Kovjoki går den kl 18.50 och
 • kommer till Nykarleby kl 19.05, för att slutligen
 • kl 19.30 avgå till Jakobstad,
 • dit den kommer kl 20.20 och
 • senare på natten sköter förbindelsen till Bennäs och nattågen.
         
Jakobstad 7.10     11.30 16.20     20.20
Kovjoki   9.00 9.50     18.05 18.50  
Nykarleby 8.10 8.45 10.05 10.40 17.05 17.50 19.05 19.30
         
[Sammanfattningsvis så här. Alla turer till/från Jakobstad via Bennäs. Kan inte ha varit många passagerare per tur. Tidtabellen som den blev.]


Denna preliminära tidtabell överträffar till och med de förväntningar man tidigare hade i nejden och kommer att skapa goda förbindelser såväl med stambanan som med grannstaden i norr. Motorvagnens drift blir även mera ekonomisk genom att den på detta sätt blir väl utnyttjad.

Den högtidliga invigningen av banan kommer att äga rum senare i sommar. Direktör Tuunanen meddelade även, att en mera modern motorvagn sannolikt kan ställas till förfogande i höst, men att även denna vagn kan anses fullt tillfredsställande och väl kan upprätthålla trafiken.

Efter lunchen skildes gäster och värdar i bästa stämning, varefter järnvägsgeneralen och hans medhjälpare fortsatte med extratåget till Kovjoki och norrut, där andra trafikfrågor skulle diskuteras.


Österbottniska Posten, 1 april 1949, nr 13, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

*


REFLEXIONER

— — —

En verklig övertygelse om skentid fick jag härom dagen då jag lät min nyfikenhet skena iväg med mig till Nykarleby för att se om staden verkligen har järnvägsskenor o. s. v. Jo, skenorna fanns och t. o. m. ett pustande lokomotiv. Intet sken som bedrog. Lokomotivpustnigarna upptog jag som stadens födslovåndor till en ny tid av utveckling och framsteg. Få se när vi hör det första loket pusta ut vid Monäs sund? Må det inte bara bli skenbart.


BERT [Vilhelm Nyby], Österbottniska Posten, 1 april 1949, nr 13, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2022-09-07, rev. 2022-09-07.)