Finska deputationen


finska deputationen, en beskickning från Finland till kejsar Alexander I under 1808—09 års krig (finska kriget). Tsaren befallde i juni 1808, att deputerade för de fyra stånden skulle sändas till Petersburg för att överlägga om Finlands framtid. I Nylands och Tavastehus och i Kymmenegårds län fogade man sig, men i Åbo län och stift skred man till val först på hösten, sedan det officiellt förklarats, att deputationen inte skulle betraktas som ett ståndsmöte (lantdag). F., som leddes av friherre C.E. Mannerheim och togs emot av kejsaren 30/11, inskränkte sig till att råda denne att sammankalla en lantdag. Denna tanke förverkligades sedan genom Borgå lantdag. Jfr den stora deputationen. (R. Castrén, F., 1879; B. Lesch, C.E. Mannerheim I, 1924; L.G. von Bonsdorff, Den ryska pacificeringen i Finland 1808—09, 1929.)


Uppslagsverket Finland (1982).


Läs mer:
Petter Klockars var stadens representant:
- Wold Backman.
- Gånge Rolf.
(Rev. 2013-03-23 .)