Affärsbrev med låg fyrkantsstämpel


Brev skickat till Herr Consul Carl Grundfeldt hos Herrar H. Borgström i Helsingfors den 6 april 1867.


Lars Pensar tillhandahöll och kommenterade: Som du ser figurerar idel bekanta personer i brevet. Carl var på lantdagsbestyr i Helsingfors och bodde i det Borgströmska handelshusets hägn, där f.ö. Carl och Zachris i ungdomens dag blivit bekanta med varandra.


Läs mer:
Fler stämplar.


Inte bara kuvertet, utan även brevet är intressant.


Nykarleby den 6 April 1867

                Besta Svåger!

                Mit senaste bref som jag insende Registrerad med diverse, har du väl emottagit.
                Wad nu Alku vid kommer, hadde Sundström ytterligare bekommit Telegram af Henelius som lyder som följer.
                Om inga andra ordres kommer förr den 11 intager ballast och går till Kjöpenhamn. Således blef det ingenting af den turen, som var dumt. Berger sade att han nu har skrifvit till Kerrman och sakt att han ej får komma hem, några dagar därefter var det bref från Plymouth af Kerrman hvari han säger att han har bekommit så väl Bergers som Grundfeldts bref och innehollen bemärkt, efter vad jag förstår så har gubben Berger afsendt sit bref af dig, till honom, som gubben sade för att han får se att det är äfven din önskan att han holler sig ute. Oaktadt fick vi från London Telegram den 5 April af Kerrman. Det bjudes 45/. på Jacobstad, och frågar äfven om det skall antagas. Berger Telegraferade genast svar att det får ej antagas. Waktmestar Lingonblad har bekommit ut för styrman Lingonblad Mk 96 som jag har Debiterat dig med.
                I går var vi på middag hos gubben Svärfar som bad mig helsa dig. Han är alt dålig, och gud vet hur lenge han får lefva mera för jag tycker att han är bra smal. Ett bref från Högström medföljer jemte ett certeparti på kållasten till Constantinopel.
                Reversen på Savenlius som du insende till mig har jag ännu, när du ej gifvit andra ordres.     
                Alla hemmavarande ber helsa dig och må sunt önskar, vi alla.

                Din vän och svåger P. Aug. Lybeck.

 

Brevet


(Inf. 2006-04-09.)