Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


5. Skepparborgare 1800—1857.

(Sjökaptener och styrmän.)Aspegren.

Den bekanta prosten i Pedersöre Gabriel A. (f. 1708, d. 1784) och dennes hustru Sara Forbus hade en son Bror Vilhelm A. (f. 1764, d. 1826 i Soklot by av Nykarleby landskommun), fänrik vid Kajana bataljon, sedan landsfiskal i Nykarleby landskommun, gift med Hedvig Ulrika Forsberg (f. 1793, d. 1855). Dessa senare hade bland andra sonen Gabriel Vilhelm, som jämte fem söner voro sjöfarande.


I. Gabriel Vilhelm A., var född i Nykarleby 31/1 1793, död därstädes 11/11 1855 i kräfta. Sjökapten. Förde bl. a. fregatten Ellida (1835—36), skonaren Kiirus, briggen Toimi och barkskeppet Alku samt sedan egna fartyg: briggen Rhea (1836—38), skonaren Patrioten samt fregatten Superb, inköpt 1845 av kommerserådet Anders Kyntzell i Gamlakarleby. Slog sig de sista åren ned på landbacken. Arrenderade stadens kvarn 1848, övertog förmanskapet och gästgiveriet i staden år 1849 samt erhöll också samma år rätt att i sin gård idka värdshusrörelse. Ägde delar av gården 10, som år 1833 hade testamenterats åt sonen Karl Alexander av änkan Anna Katarina Schale. Efter Karl Alexanders död 1841 tillföll gården fadern och syskonen. — Gift 1:o 10/12 1818 i Nykarleby med Maria Gustava Sibenius, f. 14/5 1797 i Nykarleby landskommun, d. i Nykarleby 17/1 1823 i lungsot, dotter till kronomagasinsförvaltaren Alexander S. och Anna-Lovisa Karolina Lunden; 2:o 27/12 1825 med Brita Kajsa Långberg, f. i Nykarleby 15/5 1801, d. där 15/8 1842 i nervfeber, dotter till skomakaren Håkan L. och Ulrika Magdalena Ahlqvist samt 3:o den 23/12 1847 med Maria Silfvast, född i Nykarleby landskommun 7/1 1825, d. i Nykarleby 22/6 1849 i lungsot, dotter till sjöman Anders S. och Maja Greta Högbacka.

I första äktenskapet föddes fyra barn (därav tre döda i späd ålder, ett, Karl Alexander, död som student vid 19 års ålder, åtta föddes i andra äktenskapet (bland dessa fyra här nedan nämnda sjöfarande), dessutom Johan Fritiof (f. 1830, d. 1871), som deltog som löjtnant i orientaliska kriget, föll i fångenskap, men rymde, befordrades till kapten samt Maja Sofia (f 1824) gift med handlanden i Kaskö H. A. F. Holmström.

I tredje äktenskapet föddes en son, Ferdinand, som nämnes här nedan, samt Katarina Vilhelmina (f. 1846, d. i Nykarleby 1911) som av brinnande lust för pedagogkallet beslöt, ehuru 35 år gammal, genomgå Ekenäs seminarium, därefter lärarinna i Kyrkslätt och på Grönvik.


II. Gabriel Vilhelm d. y. A., son till I, var född i Nykarleby 6/8 1826, d. å hospital i Durban i Sydafrika 29/12 1882. Sjökapten. Förde bl. a. nykarlebyskeppen briggen Toimi, skonaren Kiirus och barkskeppet Alku. — Gift 1:o i Jakobstad med Kristina Sofia Björkman, f. i Jakobstad 17/9 1834, d. i Nykarleby 14/3 1858 i lungsot; 2:o i Jakobstad 1861 med Hilda Kristina Bergudd, f. 21/3 1836 i Jakobstad, d. i Nykarleby 4/9 1901 av leverkräfta. [G. V. A. var 1875 på tur med Ångaren ”Zachris Topelius”.]

Två barn, döda i späd ålder.


III. Adrian Alfred A., son till I, f. i Nykarleby 14/8 1827. Styrman. Han hade med sin fästmö Johanna Maria Henelius en son,

August Alfred A. (f. 1846, flyttade 1862 till Vasa, sedan till Helsingfors, där han blev skådespelare, gifte sig 1873 med skådespelerskan Maria Aurora Olivia Gullsten vid finska teatern (som antog namnet Toikka).

Gifte sig sedan år 1857 i Petersburg,

varest år 1862 föddes en dotter Katarina.


IV. Kristian August A., son till I, var född i Nykarleby 5/12 1828. Styrman. Ogift. Dog på en sjöresa, begraven i Atlanten.


V. Frans Julius A., son till I, född 20/3 1836. Till Vasa 1856, underofficer. Styrman. Dog i Bristol 1875 i slag. Ogift.


VI. Konstantin A., son till I, född 12/11 1844, d. i San Francisco 7/4 1867 av lungsot. Styrman. Ogift.Aulin. (1)
Angående släkten se bland handelsborgare. Endast en av denna talrika Nykarlebysläkt har varit sjöfarande, nämligen


Erik Samuel A., son till handlanden Jakob A. och Lisa Greta Vidlund. Han var född i Nykarleby 4/5 l795. Styrman från Vasa navigationsskola 3/5 1817. Sköt sig i Vasa 10/11 1817. Ogift.Backlund.
Johan Henrik B. var född i Gamlakarleby 25/1 1804. Erhöll burskap som skeppare där 1831. Inflyttade till Nykarleby 1839, gift där 2/1 1840 med Maria Sofia Olson, f. 1/8 1819 i Gamlakarleby, dotter till sjökapten Olof O. och Karin Palm. Flyttade till Viborg 1840. Backlund förde fartyg för firman Hackman, tills han avled i gula febern i Rio Janeiro. Änkan flyttade nu med tvenne barn till Nykarleby 1852. Förestod här den s  k. fattigskolan för flickor som startats år 1860 och fortsatte undervisningen med hjälp av dottern tills den 1875 uppgick i den nybildade folkskolan. Hon var bosatt i Nykarleby till 1892, då hon flyttade till Gamlakarleby.

Deras äldsta barn föddes i Viborg: Johan Henrik (f. 1841, d. i Borgå, 1920), kontorschef hos Hackman i Viborg, kollegieregistrator, gift med handlandedottern Maria Helena Berger, f. i Nykarleby, och Olga Maria (f. 1847, d. i Nykarleby 1862). Det yngsta barnet var den i Nykarleby 1849 födda Alma Alexandra (d. i Gamlakarleby 6/1 1935, gift 5/7 1877 med sjökaptenen Gustaf Hongell, bosatt i Gamlakarleby, (över henne och dottern Ada, rektor i Gamlakarleby, lämnas en livfull skildring av J. J. Huldén i hans »österbottningar i vardagsdräkt»).Backman. (12)
Angående släkten se bland handelsmännen under brodern Carl.


I. Reinhold Vilhelm B. var född i Stockholm 1769, son till sjökapten Christian B. och Johanna Lexell. Sjökapten. Flyttade från Sverge först till Brahestad i början av 1790-talet. Förvärvade burskap som handlande där, förde också tidtals fartyg (t. ex. 1798 barken Toivo). Den 2/11 1801 antagen som handelsborgare i Nykarleby, företog dock kortare resor som sjökapten (t. ex. på fregatten Hoppet åren 1813—15). Rådman (1818—25). Ägde tomterna 2—3, som han köpt 1804, vartill år 1812 fogades den lilla bredvid liggande tomten 1. Ägde Nybacka hemman. År 1825 flyttade han med familj till Karkaus hemman i Alahärmä, som han köpt. Död där 17/3 1832 i lungsot. — Gift i Nykarleby 5/5 1803 med Kristina Sofia Wacklin, f. i Stockholm 6/3 1783, d. i Nykarleby 21/2 1853 av ålderdom, dotter till viceborgmästaren Isak W. och Katarina Kristina Backman.

Utom nedanstående son Carl hade de följande till vuxen ålder komna barn: Kristina Sofia (f. 1803, d. i Nykarleby 1848, ogift), Johanna (Jeana) (f.  1807, d. i Nykarleby 1881), ogift, ofta omnämnd i Topelii dagböcker, Emelie (f. 1813, d. i Nykarleby 1888), jämte systern Karolina Vilhelmina, (f. 1825, d. i Nykarleby 1881) innehavare av ett gouterat hembageri, Anna Charlotta (f. 1818, d. 1900 på Jutbacka), ogift, hade sonen Herman (se nedan) samt sönerna Alfred (f. 1820, d. 1849 som kapellansadjunkt i Kelviå) och Axel (f. 1822, d. i Idensalmi 1883), bruksförvaltare, bruksägare (Kurimo järnbruk), sedan handlande. Rätt talrika avkomlingar till de båda sistnämnda leva i södra Finland.


II. Carl B., son till I, född i Nykarleby 22/4 1816, d. 30/10 1839 på Helsingörs redd, där han i en segelbåt seglade omkull. Styrman. Ogift.


III. Herman B., dotterson till I, son till Anna Charlotta B., f. i Nykarleby landskommun på Harald 25/9 1840, d. på Jutbacka i Nykarleby kyrkoby 19/5 1887 efter en veckas hemmavaro i följd av en akut ledgångsreumatism och därav framkallad akut hjärtåkomma. Avlagt styrmansexamen i Borgå 1858, skepparexamen i Kristinestad 1862, ångbåtsbefälhavarexamen i Åbo 1878. Kapten på följande fartyg, briggen Niobe, barkskeppen Laine, Vellamo och Iris, tillhörande G. Durchman i Brahestad samt fr. o. m. 1878 fregattskeppet Imatra (Vendelin, Kristinestad). Inköpte Jutbacka egendom 11/4 1885. — Gift på Jutbacka 16/9 1866 med sin småkusin Johanna Matilda Kjellman, f. på Jutbacka 27/6 1844, d. där 21/6 1924 (i magkräfta), dotter till häradsskrivaren Gustaf Adolf Kjellman och Carolina Backman.

Av deras fyra barn är Annie Matilda (f. 1867) död 1929 folkskollärarinna. Leva: Ester Elna Matilda (f. 1872), folkskollärarinna i Helsingfors och Helga Aline Matilda (f. 1875) samt tecknaren av dessa rader (f. 1870).

[Till min faders minne av Woldemar Backman.]Bergendahl.
Petter Vilhelm B., var född i Pedersöre 28/7 1802, dog i Bergen 22/5 1841 i lungsot ombord på det av honom förda nykarlebyfartyget Patience. Han flyttade från Gamlakarleby 1834. Sjökapten. Förde nykarlebyfartygen Amfion och Patience. — Gift i Nykarleby 29/2 1835 med Maja Kajsa Björkman, f. i Pedersöre 9/8 1807, d. i Jakobstad, omgift 18/4 1843 med sjötullvaktmästaren Karl Reinhold Kempe, född i Nykarleby 5/10 1819, d. i Jakobstad 18/12 1884.

I Nykarleby föddes en dotter, Maja Sofia (f. 1836) och sonen Johan Vilhelm (f. 1839). Deras öden känner jag ej.Björklund.
Släkten härstammar från Knuts hemman i Ytterjeppo by av Nykarleby socken. Den äldsta kända var bonden Jakob Knuts, som levde i slutet av 1600-talet. Sonen var Matts Jakobsson (f. 1668, d. 1744), sonsonen Matts Mattsson (f. 1694, d. 1778) och sonsonsonen Johan Mattsson (f. 1730, d. 1797), alla bönder på Knuts. Den sistnämndas andra son hette Jakob Johansson (f. 1758, d. 1808 i rödsot), var sockenskräddare i Munsala, bosatt på Björkbacka hemman i Jussila by, gift med bondeänkan Elisabet Simonsdotter Björkbacka (f. 1753, d. 1804 i bröstsjuka). Dessas son var Erik Johan Jakobsson Knuts (f. 1792, d. 1825 genom drunkning i Tammerfors) flyttade 1814 till Nykarleby, arbetare, antog namnet Björklund, gift med Maria Thomasdotter Kaukos (f. 1791, d. 1851 i tarmvred). Dessa hade tre barn, som kommo till vuxen ålder: Maria (f. 1816, d. 1897), gift med stadsfogden i Nykarleby Johan Lingonblad (f. 1819, d. 1902), Johan (se nedan) och Jakob (f. 1821, d. 1905), skomakarmästare i Gamlakarleby sedan 1847, gift med Carolina Jakobsson, dotter till snickaren Johan J. (se denne) och Brita Helena Hellman. Dessas barn voro bl. a.: Johan Alfred (f. 1850, d. 1922), affärsman och kommerseråd i Gamlakarleby, Eliel (f. 1853, d. 1915), stadsfogde i Gamlakarleby, Isak August (f. 1855), lever som kyrkoherde i Korsholm, prost, assessor och teologiedoktor, Julius (f. 1859, d. 1909), affärsman i Gamlakarleby.


Johan B. var född i Nykarleby 8/4 1819, dog i Viborg 21/4 1852 i kolera, dit han anlänt med fartyget Amiral. Avlagt sjökaptensexamen i Vasa 29/4 1842. Vann burskap i Nykarleby 1/71847. —Gift i Nykarleby 26/11 1846 med Maria Amalia Forsell, f. i Nykarleby 1/11 1824, d. där 5/1 1870 i »andtäppa», dotter till skräddaren i Nykarleby Anders F. och Maja Stina Sarlin, omgift 19/2 1857 med sjökaptenen Matts Edvard Sarlin (se denne).

Dessa hade endast ett flickebarn, Maria Amalia, död vid fyra års ålder.

[En släkt Björklund av Woldemar Backman.]


Björkman.

Sjömannen (förmannen, slaktaren) Johan Björkman var född i Jakobstad 8/8 1783, död där 4/3 1816 i »bröstsjuka», gift med Brita Brask, f. i Jakobstad 25/11 1786, d. där 28/2 1833 i nervfeber (omgift 1819 med sjömannen Johan Törnblom). Dessa hade sonen:

Alexander B., född i Jakobstad 16/11 1811, d. i Nykarleby 11/12 1850 i lungsot. Inflyttade från Jakobstad med hustru och två barn. Erhöll burskap i Nykarleby som skepparborgare 24/3 1845. — Gift i Jakobstad med Kajsa Stina Friman, f. 11/9 1809 i Nykarleby, d. där 6/10 1877 i slag, dotter till arbetaren i Nykarleby Matts F. och Lisa Ryssman. Som änka hushållerska hos elementarskolläraren Wilh. Grönqvist.

Trenne döttrar: Maja Sofia (f. i Jakobstad 1833), hade sex »oäkta barn», Stina Lovisa (f. i Jakobstad 1834) och Kajsa Emilia (f. i Nykarleby 1837, d. där 1868).Brander.
Karl Vilhelm B. var född 1815. Styrman. — Gift i Nykarleby 30/8 1845 med Anna Sofia Törnblom, f. 21/6 1821 i Jakobstad. I kommunionboken i 1850—70 finnes efter hennes namn ett kors. Mannen finnes upptagen ännu 1870, men är sedan försvunnen.Broman. (13)
Släkten härstammar från Västervik i Sverge. Johan Peter B. var viktualiehandlande först i Gamleby, sedan i Västervik. Av hans fyra barn, en son och tre flickor, flyttade sonen


Johan Henrik B., som var född 11/12 1806, från Västervik till Nykarleby som styrman 1832. Sjökapten. Kapten på följande nykarlebyfartyg: Briggen Enigheten (1836), fregattskeppet Adolf (1840), båten Kotka, i vilken han ägde hälften (1856), skonaren Kiirus och briggen Nadescha (1857). Ägde gården 29 vid stadens brand. Familjen flyttade 1864 till Vasa samt 1879 till Reso, där en mindre egendom inköptes. Död i Reso 23/4 1880 av ålderdom. — Gift i Nykarleby 29/8 1833 med Helena Sofia Rönning, f. i Nykarleby 13/11 1809, d. i Reso 16/4 1885 av ålderdom, dotter till sjöman Anders R. och Lena Lisa Löfman.

Sjökapten J. H. Broman.
Sjökapten J. H. Broman.

Av de fem till vuxen ålder komna barnen, fyra söner och en dotter, blev den äldsta Johan Niklas (f. 1834, d. i början av 1880-talet), skeppare. Flyttade först till Viborg 1866, sedan till Skottland, där han var börmäklare i staden Greenach och där han dog ogift. Sonen Fritiof (f. 1836, d. som stabskapten i Polen 1870), Henrik Teodor (f. 1838, d. 1859 genom drunkning i Röda havet), konstapel, Maria Karolina Sofia (f. 1840, d. i Åbo 1909) samt Karl Adolf (f. 1843, d. 1879), postexpeditör,

vars son är hovrättsrådet i Vasa hovrätt Johan Vilhelm B. (f. 1877).Brunberg. (13)
År 1755 inflyttade från Solna, Sverge, klensmedsgesällen Erik Brunberg (f. i Solna 1734, d. i Nykarleby 1791) (se bland hantverkarna). Två sonsöner till denne voro sjöfarande, nämligen


I. Johan B., son till sjömannen Johan Ernst B. och Anna Lisa Sund, var född i Nykarleby 18/1 1801, död därstädes 8/6 1845 i inflammation. Styrman. Erhöll burskap som borgare och fiskare 1836, lots 1837. Ägde 1/2 av gården 75. — Gift 1:o 19/4 1827 med Kajsa Lisa Wik, f. i Nykarleby 3/1 1792, död där 3/3 1840 i lungsot, dotter till borgaren i Nykarleby Johan Wik och Greta Jakobsdotter; 2:o med Maja Lena Bäckholm, f. i Purmo 15/12 1817, d. i Nykarleby 11/2 1887.

Av deras fem barn dogo tre i späd ålder, två, en son och en dotter vid mognare år, båda ogifta.


II. Matts B., bror till föregående, f. i Nykarleby 6/11 1816. Styrman. Skeppare (på slupen Toivo 1866). Ägde 1/2 av gården 108. Död i Nykarleby 14/12 1860 i bröstsjukdom. — Gift i Nykarleby 21/8 1846 med Katarina Vilhelmina Vill, f. i Nykarleby 7/2 1816, d. där 21/4 1880 i lunginflammation, dotter till kyrkväktaren Elias Vill och Maria Mattsdotter.

[Elias Vill berättade för Topelius historien om Beckbrännaren sam alltid kom överst.]

Endast en dotter: Katarina Matilda (f. 1852), gift med vaktmästaren Johan Andersson Liljeberg från Oravais.Brunström. (13)
Släkten härstammar från Orust socken, nära Fredriksvall, Sverge, där fadern, som hette Larsson hade en egendom Brunefjäll, efter vilken nedannämnda son vid 10-års ålder antog familjenamnet Brunström.


I. Olof B. inflyttade till Nykarleby med hustru och de två äldsta barnen år 1829, närmast från Styrsö. Sjökapten. Förde bl. a. nykarlebyfregatterna Hoppet och Emeli. Ägde gården 66 samt 67, som han inköpt av sonen Otto. Död i Nykarleby 30/10 1857 av ålderdom (han var född, troligen i Orust, 17/2 1785. — Gift med Nelly Paterson (i dennes andra gifte), f. i Göteborg 25/5 1794, d. 11/1 1859 i Gamlakarleby, dit hon efter mannens död flyttat.


Av barnen är II—IV här nedan sjökaptener. Dottern Maria Andriette var f. i Nykarleby 1830, d. i Riihimäki 1905. Gift 1:o med tullförvaltaren Georg Johan Öller, 2:o med svågern, stationsinspektorn Anton Vilhelm Öller.


II. Johan Leopold B., son till I, var född 12/9 1823 i Göteborg. Sjökapten. Flyttade 1845 till Viborg, från vars kyrkböcker han försvunnit 1870. Enligt enskild uppgift flyttat till England (Hull) och gift sig där.


III. Otto B., son till I, f. i Göteborg 8/2 1825. Sjökapten. Erhöll burskap i Nykarleby 5/6 1848 efter att 8/3 s. å. ha avlagt skepparexamen. Uppsade burskapet 1858, men anhöll därom på nytt 1862, vilken anhållan bifölls. Familjen flyttade till Viborg 1870, men återvände 1873. Sedan affärsman i Newcastle. Ägde i Nykarleby den däckade båten Svanen och slupen Två Bröder samt gården 67. [Gustav Adolfsgatan 22 vid korsningen med Lybecksgatan, Semskar.] Död i Newcastle i början av 1920-talet. — Gift i Liverpool 11/7 1850 med Katarina Amalia Jakobsson (Crafford?), f. i Liverpool 3/12 1833.

Av dessas barn var Otto Leopold (f. 1852, d. i Petersburg 1892) affärsman i Petersburg, Johan (f. 1854) var sjökapten, Amalie (f. tvilling 1854) var gift med sjökapten Gustaf Mattsson

(deras son var Gustav Otto (Guss) M., fil. doktor, författare och tidningsredaktör).


IV. Anton Julius B., son till I, var född i Nykarleby 20/12 1835, död på Atlanten 7/8 1868 i gula febern. Sjökapten. — Gift i Björneborg 12/12 1864 med Maria Aurora Hellstén, f. i Björneborg 29/2 1844, d. där 9/2 1873 i lungsot, dotter till målaren i Björneborg Fredrik H. och Maria Charlotta Volin.

Av deras tvenne söner dog den ena vid 8 års ålder, den andra Johan Gideon (f. 1868), f. d. bokhållare vid posten i Björneborg. Lever där, ogift.Bäck.
Tvenne bröder, söner till skräddaren och handlanden Johan Bäck (se bland handelsborgare), voro sjöfarande.


I. Petter Herman B. var född i Kimo 5/6 1794. Sjökapten. Förde bl. a. nykarlebyskeppet Ellida. Bortflyttat från Nykarleby 16/6 1837.


II. Gustaf B. Bror till föreg., f. i Nykarleby 1/2 1814. Styrman. Flyttat till Jakobstad 20/9 1840.
Dyhr. (13)
Angående släkten se handelsborgare.


Alexander D. var född i Uleåborg 23/8 1819, död i Nykarleby 8/3 1895 av ålderdom. Sjökapten. Inflyttade till Nykarleby 1859. Kapten på bl. a. skonertarna Vänskapen och Ceres som tillhörde brodern Albert D. Inköpte gården 44 år 1871, förestod där under lång tid en brännvinsbutik. — Gift i Nykarleby 17/12 1863 med Anna Alfonsina Felander, f. i Nykarleby 14/9 1838, d. där 16/10 1903 i hjärtfel, dotter till skepparen i Nykarleby Anders F. och Maria Katarina Eklund.

Av barnen äro döda Berndt Alexander (f. 1865, d. 1913) häradsskrivare, Olga Emilia (f. 1868, d. 1932), gift 1:o med provisor Julius Sandström (f. 1844, d. 1901); 2:o postförvaltaren Daniel Vilhelm Heurlin (f. 1849, d. 1930), Albert Georg (f. 1871, d. 1931), apotekare i Pojo. Levande äro Anna Hildegard (f. 1866) handarbetslärarinna i Nykarleby, Rosa Katarina Augusta (f. 1877), änka sedan 1922 efter kontorschefen Einar Lundvall, bosatt i Nykarleby, massös och Ossian Alfons (f. 1879), järnvägstjänsteman.Eklund. (15)
Släkten har kunnat följas ända till slutet av 1500-talet, såsom innehavare av hela, senare en del av Lassila hemman i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. En av bonden Abraham Mattsson Lassilas söner, Isak (f. 1778, d. 1849) var sjöman, gift med Kajsa Humla (född i Solv). Dessas son var:

Georg Abraham Eklund, f. i Nykarleby 18/9 1802, d. där 25/2 1845. Skeppare. Befälhavare bl. a. på fregattskeppet Vinner år 1836. Ägde i arv genom hustrun 1/2 av gården 35. — Gift i Nykarleby 31/1 1828 med Anna Sanna Friberg, f. i Nykarleby 3/10 1802, d. där 14/4 1893 av ålderdom, dotter till ogifta Anna Katarina F.

Av deras tre barn avled en ogift dotter, Anna Maja, i Nykarleby, en dotter Kajsa Vilhelmina var gift med kopparslagaren Jonas Vilhelm Sjöström (se denne) och en son Georg Alexander (f. 1832, d. 1905) var tullvaktmästare och bokbindare, från vilken sistnämnda härstammar härboende, ännu levande medlemmar av släkten.Engström. (7)
Släkten härstammar från Medelpad i Sverge, varifrån i senare hälften av 1700-talet en person överflyttade till Jakobstad, i vilken stad samt i Nykarleby släkten vann utbredning. Den första av släkten, som kom till Nykarleby var Petrus E. (f. 1771, d. i Nykarleby 1834), tullförvaltare. — Gift 1:o med Maria Löfman och 2:o med Margareta Karolina Lindqvist. I förra giftet föddes:

Henrik Josef E., f. i Jakobstad 31/1 1812. Flyttade från Helsingfors 1833 till Nykarleby som styrman. Nämnes 1836 som sjökapten på Ellida. Omkom med fartyg och manskap i närheten av Schield vid engelska kusten år 1838. — Gift i Helsingfors 12/8 1832 med Greta Kajsa Rönning, f. i Nykarleby 20/4 1804, dotter till sjömannen Anders R. och Lena Lisa Löfman, omgift 21/6 1847 med patrullslupsvaktmästaren Johan Liljenstrand, flyttade till Vasa 1847.

Till vuxen ålder komna barn voro: Evert Josef (f. i Nykarleby 1834, d. där 1911), sjötullvaktmästare, och Emilia Henriette (f. 1837, d. i Kristinestad 1881). Som änka efter första mannen tog hon guldsmedskontrollexamen (den första en kvinna i Finland avlagt), gift 1:o med guldsmed Carl Vilh. Eklund (f. 1833, d. 1866), 2:o med guldsmed, sedan tandläkaren Carl Edvin Rosenblad (f. 1844, d. 1889).Falk.
Petter Jakob F. (f. 1804 i Heinola, d. i Nykarleby 1867) kom som tullförvaltare till Nykarleby 1841. Han var gift med Maria Ulrika Lönroth (f. i Borgå 1804, d. i Nykarleby 1855). Av dessas söner var

Frans Ulrik Asa-Thor F., sjökapten. Han var född i Helsingfors 9/1 1836, d. 27/1 1881 i Rio Janeiro i gula febern. Ogift.Felander.
Anders F.
var född i Jakobstad 1801, död i Nykarleby 5/12 1873 av ålderdom. Flyttade till Nykarleby från Gamlakarleby såsom styrman 1828. Utdimitterad från navigationsskolan i Vasa 2/5 1829. Erhöll burskap i Nykarleby 7/3 1836. Sjökapten på bl. a. nykarlebybriggen Paulina (1836—38). Hamnfogde 7/5 1845. — Gift i Nykarleby 17/5 1832 med Maja Kajsa Eklund, f. 2/2 1809 i Nykarleby, d. där 16/6 1847 i lungsot, dotter till sjömannen Isak E. i Kovjoki och Kajsa Humla.

Till vuxen ålder kommo fyra döttrar: Kajsa Henriette (f. 1855), ogift, flyttade till Björneborg 1852, Maja Emilia (f. 1835), gift med handlanden Teodor Häggblom (se denne), Augusta Sofia (f.  1836, d. 1886), innehavarinna av ett hembageri i Nykarleby samt Anna Alfonsina (f. 1838, d. 1903), gift med sjökapten Alexander Dyhr (se denne).Fellman.
Släkten härstammar från Vasa. Till Nykarleby inflyttade Johan F. som urmakare (se denne). Han var gift med Stina Lisa Enberg, skeppar Sarmans änka. Av dessas sju barn kommo fyra till vuxen ålder och bland dessa voro nedanstående sjöfarande:


I. Johan Gabriel F. var född i Nykarleby 20/9 1820, död där 25/10 1867 av »blodkastning åt hjärnan». Styrman. Gift med Karolina Sjöholm, f. i Jakobstad 19/6 1820, död i Nykarleby 30/7 1879 i »inflammation». Barnlösa.


II. Karl Fredrik F. var född i Nykarleby 1/7 1822. Styrman. Ogift. Bodde hos ovannämnda broder. Sedan försvunnit i obekanta öden.Forsberg.
Matts F.
var född i Gamlakarleby 21/12 1795, dog i Lybeck 15/8 1832 av nervfeber. Flyttade som sjöman från Gamlakarleby 1824. Nämnes 1830 som styrman och vid sin död som skeppare. — Gift i Nykarleby 6/1 1825 med Brita Sofia Granberg, f. i Nykarleby 13/3 1803, dotter till sjömannen Jakob G. och Brita Häggelin, omgift 9/5 1838 i Nykarleby med skräddaren Robert Hjelte, f. i Nykarleby 31/7 1813. Flyttade efter giftermålet till Gamlakarleby.

Av de tre barnen dog ett i späd ålder, två, i åldern 10 och 8 år, flyttade med modern och styvfadern till Gamlakarleby.Granholm.

Sjökaptenen Fredrik Granholm (f. 1774, d. 1818) var bosatt i Gamlakarleby, men förde en tid fartyg från Nykarleby, nämligen galeasen Fri Svensk (1799) och brigantinen Gustaf Adolf (1801). Han var gift med Brita Helena Backman (f. 1777, d. 1829). Av deras barn voro en tid tvenne söner, sjökaptener, bosatta i Nykarleby, nämligen


I. Fredrik G., f. i Gamlakarleby 27/9 1804. Skeppare. Vann burskap i Nykarleby 20/5 1833, som han uppsade 27/5 1839. Var kapten bl. a. på nykarlebybriggen Memoria (1833—34). — Gift med Brita Kajsa, f. 23/4 1806 i Lohteå.


II. Anders G., f. i Gamlakarleby 7/3 1815. Avlade skepparexamen i Vasa 27/8 1841. Flyttade s. å. till Nykarleby. Erhöll där burskap 11/10 1841, som han uppsade 6/12 1876. Var år 1841 styrman på Patience, vars kapten P. V. Bergendahl sagda år avled i Bergen; skeppet hemfördes av Granholm, som sedan blev dess kapten. År 1845 kapten på fregatten Juno och 1868—71 å fregatten Alexander II. Ägde gården 10 som han 1855 köpt av sjökapten Aspegrens arvingar, samt efter branden gården 127 [i Nystaden]. Ägde karavellen Fänrik Stål (1856). Familjen flyttade 1879 till Vasa, varest kapten G. avled 13/8 1887. Han var gift i Nykarleby 30/8 1853 med Kristina Lovisa Kerrman, f. i Nykarleby 19/2 1816, d. i Vasa 31/3 1893, dotter till sjökapten Jakob Johan K. (se denne) och Anna Helena Wacklin.

Sjökapten Anders Granholm.
Sjökapten Anders Granholm.

De hade tvenne döttrar: Anna Lovisa (f. 1854, d. i Vasa 1927), gift med trafikchefen August Gärdström samt Aina Maria (f. 1856), lever i Vasa, ogift, kassörska vid Vasa stads trafikkontor 1901—1929. Pensionerad.Grönqvist.
Karolina Stina Hjelte, dotter till skräddaren Matias H. och Karolina Östergård, hade en son Jakob Albert, som efter moderns giftermål 1/7 1828 med faderns gesäll Anders Adolf Grönqvist också fick dennes namn.


Jakob Albert G. var född i Nykarleby 26/10 1823. Sjökapten. — Gift 28/7 1853 i Nykarleby med Augusta Lovisa Nyman, f. 11/11 1833, dotter till häradsskrivaren Jakob N. och Lovisa Häggström. Familjen flyttade till Vasa 27/11 1858.

Utom en son, som avled i späd ålder, föddes i Nykarleby sonen Uno Albert (f. 1854).Hedström. (13)
Angående släkten hänvisas till handelsborgarna.


Frans August H.
var son till skomakarålderman Erik H. och Sanna Lisa Lund. Han föddes i Nykarleby 1/6 1825. Sjökapten 1852. Flyttade från Jakobstad, dit fadern flyttat 1838 som sjötulluppsyningsman, till Nykarleby landskommun, där han ägde ett av Forsbacka hemman (1863—1868). Sistnämnda år flyttade han till Oravais, där han köpte en del av Ropars hemman och öppnade lanthandel. Tidigare kapten bl. a. på skonaren Delfin, av vilken han ägde hälften, samt på skonaren Kiirus (1869—70). Ägde 1/4 av briggen Toimi. Död i Oravais 12/4 1878 i slag. — Gift 1:o i Jakobstad 27/11 1856 med Katarina Eriksdotter Jåfs, f. i Lillkyro 12/6 1833, d. på Forsbacka 9/5 1865 i bröstsjukdom; 2:o med Lisa Johansdotter Kuja, f. i Alahärmä 14/3 1845, d. i Amerika 1920.

I förra äktenskapet föddes två barn: Katarina Elisabet (f. 1861, d. i Sordavala 1925), diakonissa, en tid föreståndarinna på kommunalhemmet i Nykarleby stad, samt Maria Augusta (f. 1863, d. i Åbo 1907), gift med folkskolläraren Mårten Ingman, slöjdlärare i Åbo och innehavare av en snickerifabrik. I senare äktenskapet föddes fyra barn, ett dött i späd ålder, en son och två döttrar, alla gifta, leva i Amerika.Henelius.
Angående släkten, en från Dalarna härstammande hattmakarsläkt, se bland hantverkare.


Ernst August H.
, son till stadsbetjänten och hemmansägaren Jakob H. och Anna Stina Cederborg, var född i Nykarleby 17/1 1820, död i Newyork 10/3 1892, dit familjen flyttat 1872. Avlagt skepparexamen 27/4 1849. Erhöll burskap i Nykarleby 9/5 1856. Ägde gården 72 (år 1854) samt efter branden 12. — Gift i Nykarleby 10/11 1854 med Maria Sofia Henriksson, f. i Jakobstad 8/1 1827. [Henelius på Myggan. Förde Alku.]

Dessa hade tre döttrar: Sofia Emilia (f. 1855), flyttade till Jakobstad 1883, Maria Alina (f. 1861), flyttade till Jakobstad 1897 samt därifrån till Vasa samt Ellen Lovisa (f. 1868), gift i Amerika samt två söner: Frans Edvard (f. 1857), kontorist i Ekenäs 1873 samt Uno Jakob (f. 1858), telegrafuppsyningsman, död i Newyork 1887 i lungsot.Herkepeus.
Från Kuopio hade är 1789 inflyttat till Nykarleby landskommun (Nybacka) lantmätaren Anders Josef H., född i Kuopio 8/6 1760, död i Esse på en resa 1804. — Gift i Nykarleby 18/11 1794 med Charlotta Katarina Myhrman, f. i Nykarleby 26/7 1765, död där 16/10 1822 genom drunkning, dotter till tullnären Nils M. och Katarina Vidlund. Dessas son var

Nils H., f. i Nykarleby 8/5 1800, d. 12/4 1831 i Reval i lungsot. — Sjökapten. Gift 6/4 1823 i Nykarleby med Brita Johanna Vinstén, f. i Nykarleby 3/6 1797, död där i tvinsot 9/1 1847, dotter till styrman Karl V. och Brita Helena Schytén.

De hade endast en dotter, Brita Lotta, som nådde vuxen ålder (f. 1823, d. 1914). Ogift. Ägde gården 13 efter branden. Hennes fosterdotter var Anna Maria Nordqvist (f. i Oravais 1879, inflyttade från Vörå 1895), ägarinna av fostermoderns gård, där hon inrättat ett barnhem.

[Barnhemmet i Nykarleby. Minnesskrift i anledning av dess 25-åriga tillvaro 1918—1943 av Anna Nordqvist. Herkepeusas potten av Einar Hedström.]Holmberg

Matts H. var född i Jeppo 24/2 1770, död i Nykarleby 16/1 1832 i nervfeber. Skeppare. Erhöll burskap som styrman i Nykarleby 1/5 1801. Ägde gården 104. — Gift i Nykarleby 20/12 1801 med Brita Lena Juthe, f. i Nykarleby 9/9 1766, d. där 3/3 1837 i slag, dotter till handlanden i Nykarleby Anders J. och Anna Turdin.

Deras tre barn dogo i späd ålder.Holmström. (19)
Sjömannen Pehr H. föddes i Pedersöre 1771, dog i Nykarleby stad, där han ägde gården 30, 9/6 1835, var gift med Maria Henriksdotter Högbacka (samt andra gången med Susanna Granberg), i förra äktenskapet föddes

Hans H., f. i Nykarleby landskommun (Högbacka) 22/9 1803. Sjökapten. Flyttade från Brahestad 1835, där han 1828 vunnit burskap som skepparborgare. Burskap i Nykarleby som skeppare 14/3 1836, som handlande 26/5 1847. Ägde gården 107. Flyttade med familjen till Vasa 1859. — Gift 1:o 6/1 1831 med Johanna Magdalena Ekblad, f. 5/4 1802, dotter till mjölnaren Matts E. och Maria Kajsa Carlberg och 2:o med Brita Sofia Björkman, f. i Gamlakarleby 1/2 1817.

I Nykarleby föddes i första äktenskapet Johanna (Jenny) Maria (f. 1836), gift med sjökaptenen Hans Larsson i Vasa, i det andra Maria Sofia (f. 1851), gift med sjökaptenen Karl Liljeqvist i Vasa.Högdahl.
Petter H., född 1777 i Lövånger, Sverge, hade 1813 inflyttat från Gamlakarleby såsom sjötullvaktmästare. Dog i Nykarleby 21/1 1862 av ålderdom. Han var gift 1:o i Gamlakarleby med Beata Björkman, f. där 24/9 1784, d. i Nykarleby 10/2 1841; 2:o i Nykarleby 7/2 1845 med Sanna Lisa Sundberg, dotter till sjöman Isak S. och Stina Bredström, f. i Nykarleby 28/7 1810, d. där 12/10 1858. I förra giftet föddes:


Johan Petter H., f. i Gamlakarleby 20/11 1803. d. på Smedsbacka i Nykarleby kyrkoby 13/4 1875 i slag. Sjökapten. Genom sin andra hustru medägare i gårdarna 95—96, som han dock år 1852 sålde åt tullförvaltaren Falk. Inköpte ett av Smedsbacka hemman och flyttade dit. — Gift 1:o med Anna Maja Blomqvist, f. i Nykarleby 20/3 1801, d. där 5/5 1846 i bröstsjukdom, dotter till sjöman Erik B. och Anna Lööf och änka efter sjökapten Johan Fredrik Astrén (se denne) samt 2:o 10/11 1850 med Kristina Amalia Schjoman, f. i Nykarleby 19/2 1816, d. på Smedsbacka 5/3 1884 i lunginflammation, dotter till skepparen Johan S. och Kristina Hägglin.

I förra äktenskapet en dotter Sofia (f. 1839), som dog kort efter födelsen.Högström.
Tvenne med detta namn, troligen bröder, inflyttade från Öregrund, Sverge, Hans Olov 1815, Erik 1820.


I. Hans Olof H., f. 9/1 1795. Var konstapel vid inflyttningen. Senare sjökapten. Död 13/10 1829 genom drunkning. Ogift.


II. Erik H. var vid inflyttningen sjöman, senare styrman. Död 15/11 1824 genom drunkning, 28 år, 3 mån. och 9 dagar gammal. Ogift.Jakobsson.
Brita Helena Hellman, dotter till styrman Abraham H. (se denne) och Karin Nyman, hade som ogift nedannämnda son Johan. Hon gifte sig 6/9 1817 med snickaren och borgaren Johan Jakobsson (se denne), f. i Ytterjeppo 5/3 1790, död i Alahärmä på tillfällig resa 23/6 1840 i lungsot, och bar sedan också nämnda son namnet Jakobsson


I. Johan J., f. i Nykarleby 16/6 1815, d. i Jyväskylä 2/2 1879 i lunginflammation. Styrman (senast på nykarlebyskonaren Ceres). — Gift i Pedersöre med Johanna Degernäs, f. i Pedersöre 1816, d. i Kaskö 9/1 1897 av svullnad. Deras son var:


II. Justinus Ingnatius J., f. i Nykarleby 25/2 1856. Styrman. — Gift 20/6 1878 med Katarina Julin, f. 20/12 1855 i Munsala, d. 1919, dotter till bonden på Jåfs Johan Andersson Julin och Kajsa Elisabet Rank. Mannen försvunnen. Äktenskapsskillnad genom rådhusrättens utslag i Nykarleby 7/5 1888. Omgift 1888 med dåvarande lektorn vid Nykarleby seminarium Viktor Karl Emil Vichmann, f. i Brahestad 24/6 1856, d. i Helsingfors 21/1 1938.Kerrman. (21)
Den äldsta kända i släkten var Jakob K., skräddare, född 1741, inflyttade till Kuopio från Petersburg mellan åren 1780—1785. Död i Kuopio 1796 eller 1797. — Gift i Kuopio med sin hushållerska Lovisa Ulrika Köhler (f. 1747, d. på Harald, Nykarleby landskommun, 1833). Deras son var


I. Johan Jakob K., f. i Kuopio 5/10 1786, d. i Nykarleby 20/4 1846. Flyttade till Nykarleby såsom handelsbetjänt år 1801. En tid senare sjöman, och vid tiden för sitt giftermål sjökapten. Övergav dock snart sjön. Inköpte Carl Backmans handelsaffär 12/2 1812 (gården 20), vilken han innehade till 1821, då han flyttade till Harald i nuvarande Forsby. Slutligen ägare av alla tre hemman Harald, vilka nu sammanslogos till ett enda. Hemmanet gick under klubban 1843. Tidigare rådman i Nykarleby. Var sedan 1839 tulluppsyningsman på tullbåten i Vasa sjötullkammardistrikt. — Gift i Nykarleby 20/5 1810 med Anna Helena Wacklin, f. i Stockholm 11/4 1786, d. i Nykarleby 2/6 1881 av ålderdom, dotter till viceborgmästaren i Nykarleby Isak W. och Katarina Kristina Backman.

Utom dessas söner, Johan Jakob och Jakob (se nedan), var äktenskapet välsignat med sex barn av vilka endast ett Kristina Lovisa uppnådde vuxen ålder, gift med sjökaptenen Anders Granholm (se denne).


II. Johan Jakob d. y. K., son till I, var född i Nykarleby 24/7 1814, d. i Munsala 21/11 1886. Avlagt styrmansexamen 3/7 1835, skepparexamen 23/7 1857. Burskap i Nykarleby 27/4 1857, som han uppsade 1869, sedan han flyttat till Munsala, där han öppnade en lanthandel. — Gift i Nykarleby 24/8 1849 med Emelie Sofie Löfroth, f. 3/10 1825 i Gamlakarleby, d. i Munsala 1/10 1901 av ålderdom.

Dessa hade fem barn, av vilka tre nådde vuxen ålder: Jakob Johan (f. 1850 i Nykarleby, d. 1876 genom drunkning på de västindiska vattnen), styrman, Johan Teodor (f. i Munsala 1859, d. i Kalifornien 1904), ölbryggare, sedan sjöman och emigrant samt Maria Lovisa (f. i Munsala 1862, d. där 1915), postexpeditionsföreståndarinna i Munsala.


III. Jakob K., son till I, f. i Nykarleby 20/12 1819, d. 6/6 1898 på en tillfällig resa i Nykarleby i lunginflammation. Styrman 10/4 1840 samt avlagt skepparexamen 29/4 1844. Erhöll burskap i Nykarleby som skepparborgare 12/7 1844 och som handelsborgare 19/3 1849. Byggde tillsammans med C. J. Thodén i Jakobstad barken Maria Matilda, i vilken K. ägde 1/5 och på vilken han var kapten. År 1856 kapten och delägare (1/3) i nykarlebyfregatten Alexander II. År 1861 kapten å ångfartyget Greve Berg och 1871—72 på nykarlebybarken Usko. Slog sig sistnämnda år ned på landbacken, var delägare i Nygårds ölbryggeri. Ägde före branden gården 4, efter branden gården 46. Hade utom ovannämnda skeppsdelar 1/2 av skonaren Två Bröder samt skonaren Ahkera, omdöpt till Kucku. Flyttade 1895 till Mänttä, Keuru, där han förde en mindre ångbåt under somrarna. — Gift 1:o i Nykarleby 4/12 1845 med Maria Albertina Berg, f. i Nykarleby 20/6 1814, d. där 3/7 1887 i ryggmärgslidande, dotter till glasmästaren i Nykarleby Olov Herman Berg och Susanna Lisa Nyström; 2:o 15/1 1890 med Edla Johanna Brunell, f. 15/10 1861 i Kivijärvi.

Vardera äktenskapen barnlösa. Hade en fosterdotter, Maria Josefin Berg, brordotter till den förra hustrun, f. i Vasa 2/6 1837, d. i Nykarleby 8/12 1928 av ålderdom.


Sjökapten Johan Jakob d. y. (Janne) Kerrman.
Sjökapten Johan Jakob d. y. (Janne) Kerrman.Kurtén. (7)
Släkten härstammar från Kurt hemman i Esbo Den första som antog namnet Kurtén var häradsskrivaren Anders K. (f. 1721 d. 1811). I rakt nedstigande led såsom son till kronofogden Karl K. och Vendla Katarina Wetter var:


Henrik K., f. på Fiskarholm 22/4 1798, d. i kolera på skonaren Kotka i närheten av Rügen 24/7 1856. Flyttade till Nykarleby 1825 och sedan med familj till Kronoby 1836. Undergått sjökaptensexamen 24/4 1821. — Gift 1:o i Helsingfors 13/12 1829 med Anna Kristina Wacklin, f. i Uleåborg 15/11 1799, d. i Kronoby 16/10 1840, dotter till referendariesekreteraren Mikael W. och Anna Kristina Tulindberg. Andra äktenskapet ägde rum efter flyttningen till Kronoby.

[Referendarie eller Referént, en som afger berättelse om innehållet af handlingarna i ett till en högre från en lägre domstol inkommet mål.
Främmande ord och namn (1879).]

Av de i Nykarleby födda fyra barnen hade Mikael Henrik (f. 1830, d. i Vasa 6/12 1864) ogift, avlagt kaptensexamen 30/5 1851.Levelius.
Släkten härstamma från Munsala, där Pehr L. var född 1742. Han dog på Keppo, Jeppo, såsom sågbokhållare 25/3 1791. Av dennes barn var Petter Gustaf född på Keppo 24/2 1773 och gift med Anna Kristina Turdin i hennes andra gifte (förut gift med stadsnotarien i Nykarleby Elias Magnus Roundell). Deras son var

I. Gustaf Thure L., f. 12/4 1816 i Jeppo (Keppo). Styrman. Bodde i Nykarleby troligen från 1838 hos svärföräldrarna. — Gift 7/5 1838 med Johanna Lisa Sjöström, f. 19/3 1820 i Nykarleby, dotter till kopparslagaren Jonas S. (från Umeå) och Anna Lisa Hägglin. Skilda genom domkapitlets skiljebrev. Omgift 5/1 1854 med bagarmästaren Karl Anton Knape och stannade barnen här och följde vid familjens flyttning med till Kauhava 1861 (se denne). Av de två sönerna blev nedanstående


II. Thure L., sjökapten. Han var född 16/7 1841 i Nykarleby. Han följde med modern och styvfadern till Kauhava, men återvände 1866. Avlagt skepparexamen 20/6 1861. — Gift med Maria Fredrika Rechardt, f. 19/9 1849 i Gamlakarleby. Familjen flyttade 1876 till Gamlakarleby.

En son.Lingonblad.
Matts. L. var född i Vörå 1785, inflyttade därifrån i slutet av 1700-talet såsom skomakargesäll, blev mästare här och gifte sig 1803 med Anna Kaisa Nordling. Dessas son Hans Henrik (f. 1803 d. 1888) var skomakare, sedan tjäruvräkare och kyrkväktare, fyra gånger gift. I det andra äktenskapet med Anna Lisa Löfberg från Jakobstad (f. 1810, d. 1854) hade han bland andra sonen


Gustaf Edvin L., född i Nykarleby 12/10 1835, d. där 2/5 1884 i vattsot. Styrman. Sjökaptensexamen 10/5 1864. Burskap i Nykarleby 1/5 1868. — Gift med Amalia Elisabet Wegelius, f. i Kauhajoki 13/4 1836, d. i Kexholm 19/10 1906 i lunginflammation.

Av dessas fem barn avled ett i späd ålder, de fyra vuxna voro: Fanny Elisabet (f. 1862), gift 1885 med dövstumsskolläraren i Jakobstad Fredr. Knut Lundberg, lever som änka i Nykarleby, Henrik Josef (f. 1864, d. 1901 i Jakobstad, apotekare), Edla Helena (f. 1869, d. 1936), folkskollärarinna, samt Hilma Irene (f. 1871), gift 1893 med fänrik, länsman Lorentz Gajewski, lever som änka i Nykarleby.Lybeck. (9)
Från Kronoby inflyttade år 1758 handskmakaren, sämskmakaren Johan Lybeck (se denne). Fadern och förfäderna hade varit bönder på Lybeck hemman i Kronoby. Den nämnda Johan var i sjätte led avkomling till Jöns Jönsson, som var ägare såväl till Lybecks hemman i Påras by om 1 1/2 mantal som ock till det ena av Lybeckshemmanen i Bråtö by om 1 mantal. Jöns Jönsson hade sonen Hans Jönsson, som övertog det senare hemmanet. Detta delades senare mellan dennes son Johan Hansson och dotter Lisa gift med Lars Mattsson Lybeck. Från den förra härstammar ifrågavarande släkt Lybeck, som vunnit en rätt stor utbredning i landet. Av ovannämnda Johan Lybecks efterkommande i Nykarleby är sonen Johan d. y. (f. 1772, d. i Nykarleby 1809), handelsbetjänt sedan vaktmästare. Av dennes barn var Karl Ferdinand (f 1797 d. 1833) sjöman, senare hökare i Nykarleby och gift där med Maja Greta Eklund (f. 1800, d. 1855). Deras enda barn var:

Lars Leonard L., f. i Nykarleby 26/3 1824. Sjöman 1839 Styrman (bl.a. på Emeli år 1847) sjökapten (bl. a. Karavellen Dufvan 1861). Ägde gården 60. [Byggde gården 17 efter branden.] — Gift 31/8 1856 med Amanda Schjoman, f. i Nykarleby 23/10 1822, d. där 6/3 1865 i lungsot dotter till ogifta Susanna Elisabet S. och dotterdotter till repslagaren Hans S. (se denne) och Susanna Salin. Död, troligen utrikes mellan 1866—70; han finnes antecknad såsom nattvardsgången 1866 och i kyrkboken för 1858—70 finnes tecknat ett kors efter hans namn, utan att han finnes i de dödas bok.

Trenne barn, alla döda i späd ålder.

[Nykarlebys Robinson av Juha Ruusuvuori.]Löfberg.
Klensmeden i Jakobstad Johan Erik L. och hans hustru Elisabet Jurvelius hade bland andra en son

Karl Petter L. Som flyttade från Jakobstad till Nykarleby år 1850 Han var född i Jakobstad 27/5 1822, dog i Nykarleby 28/12 1873 i lungsot. Han hade avlagt styrmansexamen 1843 och sjökaptensexamen 1845. Han var kapten bl.a. på nykarlebybarkskeppen Toivo och Usko. Han ägde gården 52, som han köpt 1849 samt efter branden gården 20. — Gift i Jakobstad 6/6 1847 med Maria Sofia Hedström, f. i Nykarleby 15/5 1822, d. i Oravais 23/1 1884 (hos dottern) av maginflammation, dotter till skomakarålderman, senare tulluppsyningsman Erik H. (se denne) och Sanna Lisa Lund. [Bilder ur Nykarlebys sjöfartshistoria – med kapten Löfberg till Rangoon av Lars Pensar ]

Fyra barn nådde vuxen ålder: Sofia Amalie (f. 1858, d. 1930, folkskollärarinna, Maria Paulina (f. 1857 bor i Oravais, farmaceut, Karolina Elisabet (f. 1861 d. 1897) småskollärarinna samt Petter Eliel (f. 1863, d. 1919), apotekare.Nyberg.
Den äldsta kända av denna släkt var Henrik Nyberg (f. i Saarijärvi 1719 d. i Nykarleby 1790), försvarskarl, sedan sjöman. Denne hade i äktenskap med Brita Jakobsdotter (f. 1727 i Kovjoki, d. 1785)

bl. a. barn dottern Anna (f. 1759, d. 1809), som ogift, hade

sonen Jakob (f. 1784, d. 1825). Denne antog först namnet Löf, sedan Nyberg, sjöman.

I sitt äktenskap med Kajsa Greta Johansdotter Nars hade han bl. a. sonen

Karl Jakob N., f. i Nykarleby 5/1 1816, d. där 4/6 1841 i lungsot. Styrman. Ägde hälften i tomten 84, medan andra hälften ägdes av hans farmor, hans far och faderns moster. — Gift 19/7 1839 med Greta Lisa Johansdotter, f. 24/5 1816 i nuvarande Jeppo, d. i Nykarleby 18/10 1872 i lungsot.

En son Karl Johan (f. 1840, d. 1865 i Nykarleby), sjöman.Nygren.
Matts N. var född i Härmä 17/4 1795 och son till ogifta Kajsa Gabrielsdotter Katajamäki. Då denne 28/12 1834 gifte sig med brandvakten Erik Nygren i Nykarleby antog också hennes barn före giftermålet mannens namn. Han dog i Nykarleby 10/1 1903 i kräfta. Styrman. Ogift.


Nylund. (14)
Angående släktens härstamning hänvisas till släkten Lybeck här ovan. Vi sågo där att bonden Jöns Jönsson Lybecks sondotter Lisa gifte sig med Lars Mattsson L. som fick hälften av det ena av Lybecks hemman, i femte generationen flyttade Lars Andersson Lybeck år 1785 till Nykarleby landskommun, där ett av Drakabacka hemman inköptes. En av dennes sonsöner, som antog namnet Nylund, var:


Matts Hansson N., född på Drakabacka 15/1 1804. Första gången intagen i stadens kyrkbok för 1824—33; inflyttningen skedde troligen 1826. Sjöman, sedan styrman och skeppare för fartyg på Östersjön. Erhöll burskap i Nykarleby som skepparborgare 6/4 1840, som han dock uppsade 1849. Skeppare på galeasen Vänskapen 1834—40 samt på skonaren Vänskapen 1840—44. Styrman på briggen Elisabet. Erhöll magistratens tillstånd 1823 att upptaga tomten 134 i Nystaden (nu 1/2 av 110, äges nu av emigranten Blomqvist). Denna tomt sålde han 1840 och inköpte en obebyggd tomt i Nystaden, nuvarande tomterna 111 och 112, den s. k. Roosska gården och sålde åter denna år 1847 åt possessionaten Otto v. Essen och inköpte den kempeska gården 129 också i Nystaden (nu tillhörig bröderna Sigfrids). Död i Nykarleby 25/6 1856 i slag. — Gift i Nykarleby 2/4 1826 med Maja Gustavsdotter Högbacka, f. i Nykarleby landskommun 13/5 1806, d. genom drunkning i Nykarleby älv 4/5 1856, dotter till bondemågen Gustaf Mattsson H. och Lisa Henriksdotter.

Utom ett barn, som dog i späd ålder, hade dessa två söner den ena upptagen här nedan (under II), den andra var handlande i Nykarleby, rådmannen Carl N. (f. 1838, d. 1918).


II. Gustaf N. var född i Nykarleby 17/9 1826. Styrman. Emigrerat till Kalifornien och där antagit namnet Bell. Ägde där en farm. Efter vad man känner ogift. Omkom genom en olyckshändelse.Nyman.
Gustaf Jakobsson N.
var född i Pedersöre 4/9 1820 d. i Nykarleby 10/10 1906 i hjärtfel. Styrman (före 1850). Skepparexamen 28/3 1863. Burskap i Nykarleby 1/5 1865. Kapten bl. a. på karavellen Necken (1875) och på skonaren Eko (1881) i vilken senare han ägde 1/8. Ägde efter branden gården 37 — Gift 1:o 10/9 1844 i Nykarleby med Johanna Sofia Sjöberg, f. i Nykarleby 24/6 1824, d. där 16/4 1883 i vattsot, dotter till sjömanshustrun Lisa Mattsdotter S. (mannen varit försvunnen sedan 1813); 2:o i Nykarleby 31/5 1885 med Kajsa Eriksdotter Finne, f. 16/2 1859 i Nykarleby landskommun, d. i Nykarleby 1/3 1924 i hjärtfel, dotter till bonden Erik Eriksson F. i Markby och Maja Greta Eriksdotter. [Ägde gården 37. Kapten Gustaf Nymans berättelse från Krimkriget.]

Av Gustav Nymans åtta barn i förra giftet voro tvenne sjökaptener: Gustaf Emil (f. 1850), gift 1875 med Karolina Vahlström (f. i Nykarleby 1851); flyttade till Helsingfors 1895 och Adrian August (f. 1855, d. i Helsingfors 1908), flyttade till Helsingfors 1892, gift med Hulda Irene Sterenius (f 1855).

Fem av barnen avledo i späd ålder och sonen Edvard Alexander (f. 1865) död i Helsingfors 1889 i lungsot. Folkskollärarkandidat.Olson.
Släkten härstammar från Norge, hette ursprungligen Olsen. Sjöfarande voro far (I) och tvenne söner (II—III).

I. Olov O. (Olsen) var född i Korshamn i Norge 1794, död i Nykarleby 5/6 1851 i lungsot. Flyttade år 1828 via Gamlakarleby till Nykarleby. Ägde gården 125 (den nuvarande Sundska gården [Nykarleby museum.]), som han köpte 1828 av staden. — Gift i Gamlakarleby med Karin Palm, f. i Gamlakarleby 9/1 1794 d. på Kuddnäs 7/6 1877 av ålderdom, dotter till skepparen Matts P. och hans hustru Kajsa.

Av dessas åtta barn dogo två i späd ålder, två blevo sjökaptener (II, III), Maria Sofia (f. 1819) var gift med sjökaptenen Johan Backlund (se denne), Anders Gustaf (se bland handlanden), Vilhelm Konstantin (f. 1828, flyttade 1849 till Viborg), Karin Hilda (f. 1832) målarinna, bosatt i England, död där på 1920-talet.


II. Karl Oskar O., son till I, f. i Gamlakarleby 4/1 1822, d. å Åminnegård invid Nykarleby 24/8 1907. Avlagt skepparexamen 29/4 1840. Bodde i Viborg 1842—54. Burskap i Nykarleby 19/1 1866, som uppsades 1875. Befälhavare på Hebe (firman Hackman i Viborg) under 15 år, senare på ångfartygen Örnsköld, Storfursten, sist på Österbotten (1857) på vilken han var befälhavare 16 år samt under en kortare tid på det till ångfartyg inrättade nykarlebyskeppet Zacharias Topelius. — Inköpte Kuddnäs och Frill hemman år 1875 som senare övertogs av sonen Fredrik (Fritz). Skeppsmätare i Nykarleby 4/6 1877. — Gift med Charlotta von Schantz, född i Kauhajoki 1/6 1826, d. på Kuddnäs 8/2 1900 av hjärtlidande. [Troligen far till Woldemar Backman.]

Av deras fyra barn blev endast ett fullvuxet: Fredrik (Fritz) (f. 1857, d. på Åminnegård 1913), genomgått Vasa tekniska realskola 1874, kronokassör i Nykarleby 1879, stadsfilskal i Nykarleby 1895, kronolänsman i Nykarleby landskommun.


Fritz Olson.
[Fritz Olson. Stefan Ågholm tillhandahöll.]


III. Frans Ferdinand O., son till I, var född i Gamlakarleby 4/10 1823. Styrman.


[Läs mer:
Presentation av När älven strömmade fritt av Stefan Fors.
Släkthistoria i olja av Göran Olson.]A) Pettersson.
I. Carl Johan P. inflyttade från Jakobstad 1845. Han var född i Jakobstad 13/3 1816, död i Viitasaari 16/1 1871 genom drunkning. Var styrman vid sitt giftermål (1843) och kapten före 1850. — Gift i Nykarleby 17/12 1843 med Sanna Elisabet Ahlström, f. 24/1 1819 i Nykarleby, d. där 9/11 1884 i slag, dotter till sjömannen Fredrik A. och Greta Svahn.

Dessa hade utom nedan nämnda Carl Gustaf och Johan Villehard, dottern Maria Vilhelmina (f. 1863), gift med stationsinspektor Hugo Forsén.


II. Carl Gustaf P., son till I, f. i Nykarleby 21/4 1847, d. i Rio Janeiro i gula febern 26/2 1892. Sjökapten. Familjen flyttade till Jakobstad 1879. — Gift i Nykarleby 28/8 1874 med sin kusin Anna Ahlström, f. i Nykarleby 5/10 1847.

Av deras barn föddes i Nykarleby endast det äldsta Anna Elisabet (f. 1877), sjukgymnast, gymnastiklärarinna i Helsingfors.


III. Johan Villehard P., son till I, f. i Nykarleby 8/11 1850, d. i Förenta staterna 1922 såsom ogift. Sjökapten. Flyttade 1884 till Jakobstad och 1887 till Förenta staterna.B) Pettersson.
Från Karby i nuvarande Pedersöre inflyttade till Nykarleby i början av 1800-talet sjömannen Johan Petter Pettersson, f. i Karby 1783, d. i Nykarleby 1825, gift 28/11 1816 med Anna Kajsa Lindbäck f. i Nykarleby 20/1 1796, dotter till Susanna Brita Häggström senare gift med sjömannen Erik Lindbäck. Av deras tre söner voro två styrmän.


I. Karl Jan, f. 1822, flyttade som styrman till Kristinestad 1852, samt


II. Anders Gustaf P., som var född i Nykarleby 29/8 1825, d. där 15/2 1872 i hetsig feber. Antecknad som konstapel t. o. m. 1851, men som styrman fr. o. m. 1852. — Gift i Nykarleby 4/8 1850 med Maja Lovisa Pettersson, f. i Nykarleby 21/6 1830, som änka emigrerat till Amerika, hon var dotter till sjömannen Erik Pettersson (Pät) och Maja Sofia Nyström.

Alla deras fyra barn avledo i späd ålder.Poppius.

Axel P
. var född i Vasa 17/8 1830, död i Åbo 25/2 1855, son till translatorn i Vasa Henrik P. och Kristina Charlotta Fagerström Han hade flyttat från Vasa till Kristinestad 1838 och därifrån till Nykarleby 1848. Flyttade åter härifrån till S:t Michel 7/1 1855. Styrman.

[Axels mor Christina Charlotta Poppius höll skola i staden.]Rundström.
I. Johan Petter R. inflyttade år 1838 från Öregrund, Sverge. Han var född i Jakobstad 18/1 1794, dog i Nykarleby 14/7 1854. Skeppare. Köpte år 1837 gården 27. — Gift med Anna Magdalena Höckert, f. 1/2 1798, d. i Nykarleby 23/1 1856.

Av dessas till vuxen ålder komna tre barn var Anna Amalia (f. 1823) gift med skepparen Johan Östman (se denne) samt sönerna Johan Vilhelm och Isak Teodor vilka nämnas här nedan.


II. Johan Vilhelm R., son till I, var född troligen i Öregrund 2/12 1828, död i England 3/11865. Skeppare. Ogift.


III. Isak Teodor R., son till I, var född i Nykarleby 23/10 1836, d. 18/3 1878 i Pensacola i feber. Skeppare — Gift i Nykarleby 25/3 1860 (var då styrman) med Eva Lovisa Argillander, f. i Lovisa 1/9 1828, d. i Nykarleby 16/10 1861 i barnsbörd, dotter till kapellanen i Lovisa Anders A. i hans andra äktenskap med Benedikta Gustava Kalmberg.Sandin.
Petter S.
, född i Bjertrå, Sverge, 10/5 1813. Inflyttade 1838, bortflyttade 1844. Först sjöman, mellan 1842—44 sjökapten. — Gift 27/4 1838 med Anna Kajsa Österblad, född i Nykarleby 5/12 1817, dotter till sjöman Matts Ö. och Anna Greta Paulin.

I Nykarleby föddes två söner och en dotter.Sarlin.
Den äldsta kända i släkten var sjömannen och borgaren Erik Sarlin, född i Saarijärvi 1759, död i Nykarleby 1830 och gift med sjömansdottern Maja Lisa Nyström. Dessa hade bland andra sonen Matts (f. 1794, försvunnit i obekanta öden), sjöman och gift med sjömansdottern Anna Stina Vörgren. Dessa hade åter sönerna Jan Erik (I) och Matts Edvard (III) samt dottern Brita Maria (f. 1826, d. 1908), som under lång tid till allas belåtenhet skötte serveringen å Brunnsholmarna och å Marielund [vid Andrasjön] i Nykarleby.


I. Johan (Jan) Erik S. var född i Nykarleby 19/1 1824, d. där 8/7 1900 i hjärnslag. Styrman. Ägde gården 124 samt efter branden 75. [Karleborgsgatan 30 vid korsningen med Lybecksgatan, Kling.] — Gift 2/9 1851 med Johanna Henrika Rönning, f. i Nykarleby 26/2 1830, d. där 13/6 1867 i tyfus, dotter till sjömannen och hemmansägaren Johan Jakob R. och Susanna Lisa Broman.

Av barnen var Johanna Matilda (f. 1852) gift med sjömannen, sedan handlanden i Jakobstad Karl Axel Rönning (i dennes andra gifte), Johan Edvard (se nedan II), Karl Uno (f. 1860), snickare, lever, gift i Nykarleby, Elis Johannes (f. 1863), sjöman, sedan tullvaktmästare och sist vaktmästare vid Malmska gården i Jakobstad, Aina Maria (f. 1866), gift med sjöman Anders Johan Hällstrand, lever som änka i Nykarleby.


II. Johan Edvard S., son till föregående, f. i Nykarleby 17/12 1856. Styrman. Flyttade till Amerika 1899 (Bremerton). — Gift i Nykarleby 7/12 1883 med Sofia Lovisa Boman, f. i Nykarleby 8/3 1860, dotter till fiskaren Matts B. och Maja Karbin. Leva i Amerika.

De ha tvenne barn: Carl Edvard (f. i Newport i Amerika 1893), ogift, fiskare, och Gertrud Lovisa (f. 1894 i Nykarleby), gift i Amerika.


III. Matts Edvard S., bror. till I, f. i Nykarleby 7/12 1829, d. där 16/2 1903 i hjärtslag. Avlagt styrmansexamen 1850, skepparexamen 21/2 1859. Erhöll burskap i Nykarleby 16/9 1861. Kapten på bl. a. följande nykarlebyfartyg: skonaren Vänskapen (1861), skonaren Ceres (1862), Zachris Topelius (1873) före dess omändring till ångbåt. Förde flere större fartyg från Vasa, tillhöriga firman Wolff, senare »Finland» från Helsingfors och sist barken Emilia i vilken han ägde 1/8. Ägare av halva gården 32 (faderns gård) och N:o 61 efter branden. — Gift 1:o 19/2 1857 med Maria Amalie Forsell, änka efter sjökapten Johan Björklund samt dotter till skräddaren Anders F. och Maja Lisa Sarlin. Hon var född i Nykarleby 1/11 1824, d. där 5/1 1870 i andtäppa; 2:o 3/9 1872 med Hanna Sundström, f. i Nykarleby 2/11 1845, d. där 28/2 1920 i benkräfta, dotter till handlanden och rådmannen Kristian Vilhelm S. och Katarina Margareta Lasander.

I förra giftet föddes utom fyra barn, som avledo i späd ålder dottern Edla Amalia (f. 1862, d. i Helsingfors 1930 1929), gift med ingenjören Evert Magnus Ridderstad samt Evald Anselm (f. 1865, d. 1905), provisor 1887. Apotekare i Nådendal.

I andra giftet föddes, utom ett barn, som dog i 4 års ålder, Naima Johanna (f. 1878), gift med ingenjören Karl Landtmanson i Stockholm, Viking Edvard (f. 1884), handelsbiträde i Detroit Amerika, samt Karin Maria (f. 1885), farmaceut på Nykarleby apotek.
Sarman.
Thomas Sarman (f. i Saarijärvi 1755, d. i Nykarleby 1808) var först sjöman, sedan beckbrännare, gift 1780 med sjömansdottern Valborg Lax.

Hade i detta gifte sex barn, varav tre kommo till vuxen ålder, bland dessa var:


Henrik S., f. i Nykarleby 29/7 1786, d. där 14/10 1817 i lungsot. Sjökapten 1815. — Gift 16/3 1815 med Kristina Elisabet Enberg, f. 19/4 1793 i Nykarleby, d. där 4/3 1846 i ros, dotter till skomakaren Gabriel E. och Anna Lisa Häggroth samt omgift 14/12 1819 med urmakaren Johan Fellman (se denne).

Av deras tre barn dogo två i späd ålder, det tredje, Kristina Henriette (f 1818) blev 13/4 1856 gift med sjökaptenen Berndt Henrik Kock och flyttade samma år till Bremerhaven.Silfvast.
Jakob S.
, son till sjömannen Anders S., född i Munsala och Maja Greta Högbacka, var född i Nykarleby 10/3 1827, död ombord på Carl Gustaf på Östersjön i slag 2/6 1877. Sjökapten. Burskap som skeppare i Nykarleby 8/1 1855. — Gift 25/1 1859 med Agnes Augusta Vahlberg, f. i Nykarleby 2/10 1842, d. där 14/10 1889 i maginflammation, dotter till färgarmästaren Magnus Vahlberg och Lena Lovisa Salin.

De hade endast en dotter Terese Augusta (f. 1839, d. 1902) gift med stadsfiskalen i Nykarleby Germund Gustaf Fredrik Aminoff (f. 1811 [Rättelse:] 1861, d. 1896).A) Sjöberg.
I början av 1760-talet flyttade till Nykarleby Matts Sjöberg, född i Kauhava 1741 (d. i Nykarleby 1813), försvarskarl, sedan sjöman och sist »visiteur». Han gifte sig i Nykarleby 1768 med Kristina Sundström (f. 1746, d. 1802, dotter till borgaren i Nykarleby Johan S. och Katarina Hjelte.

Dessa hade bland andra barn en dotter Brita Lisa (f. 1777, d. 1822). Denna hade en son

Johan S., som var född i Nykarleby 2/5 1803, d. där 17/2 1844. Styrman, senare tulluppsyningsman (i Jakobstad 1833—36). — Gift i Nykarleby 8/1 1829 med Anna Sanna Schjoman, f. i Nykarleby 4/9 1803, d. i Nykarleby 12/12 1843 i vattsot, dotter till repslagar Matts S. och Maria Hägglin.

Dessa hade fem barn, av vilka tre dogo i späd ålder, de två till vuxen ålder komna voro söner, av vilka åtminstone en var sjöman, de äro försvunna från kyrkböckerna.B) Sjöberg.
Karl August S., f. 19/3 1817, flyttade med sin hustru Maria Maurell från Vasa till Gamlakarleby 1849 och därifrån till Nykarleby 1853. Sjökapten. Kapten bl. a. på nykarlebyskonaren Ceres. Flyttade åter till Vasa 1871. Barnlösa.A) Snellman.
Karl August S.
, son till sjökapten Kristian Henrik S. och Maria Magdalena Röring, f. 8/9 1810 i Stockholm, d. utrikes, 29/8 1844. Avlade styrmansexamen i Vasa 24/4 1835, skepparexamen 4/4 1836. Erhöll burskap i Nykarleby 27/7 1836. — Gift i Munsala med Sofia Albertina Herlin, f. 14/9 1809 i Munsala, dotter till löjtnanten Karl Fredrik H. och Greta Kajsa Vargelin. Familjen flyttade 22/2 1840 till Kristinestad.B) Snellman.
Johan Vilhelm S., kusin till föregående, var son till kapellanen Johan Gerhard S. och Charlotta Fredrika Planman, var född i Suomussalmi 24/4 1809 (död i Uleåborg 4/1 1881). Styrman 1827. Sjökapten 1832. Vunnit burskap i Nykarleby 22/4 1836. Flyttade 1842 till Uleåborg, därstädes handlande, kommerseråd.Sund.
(18)
Se bland skomakare. Två söner till sjömannen Matts S. och Anna Aulin blevo sjöfarande.


I. Matts S. var född i Nykarleby 4/11 1797, dog där 31/1 1864 i lunginflammation. Styrman. Ägde med brodern Henrik gården 28 och uppförde också gemensamt med honom efter branden gården 79. Efter att ha övergivit sjön skötte han handeln tillsammans med brodern Henrik.

Hans sonson är tulluppsyningsmannen och hamnmästaren i Nykarleby Matts Ossian Julius S. (f. 1876) — Gift i Nykarleby 18/1 1835 med Anna Högbacka, f. i Pedersöre 24/3 1810, d. i Nykarleby 11/2 1868 i tyfus, dotter till bonden Anders H. och Anna Johansdotter.

Till vuxen ålder komna barn voro Anna Kajsa (f. 1836, d. 1900) gift med sjömannen änklingen Jakob Jakobsson (Hintz), Johan Henrik (f. 1838), sjöman, försvunnit i obekanta öden, Maria Sofia (f. 1840, d. 1904), Matts (f. 1842, d. 1906) Nils (f. 1844 d. 1869) handelsbiträde, Julius (f. 1846 d. 1910), gästgivare, sjöman (far till tulluppsyningsmannen och hamnmästaren i Nykarleby Matts Julius Ossian S.), Johanna (f. 1848. d. 1908), gift med sjötullvaktmästaren Vilhelm Jakobsson (sedan Julin), Matilda (f. 1850, d. 1908), gift med folkskolläraren Henrik Backlund och Josef (f. 1855 d. 1901) ogift, handelsbokhållare.


II. Johan Erik S. var född i Nykarleby 2/10 1803, död i Konstantinopel i lungsot 2/3 1836. Sjökapten. Ägde gården 99. Gift i Nykarleby 3/1 1830 med Maria Helena Werfving, f. 30/11 1809 i Nykarleby d. i slag i Kauhava 1/6 1888, dotter till inspektor Josef W. och Katarina Helena Nordbrant (från Bygdeå i Sverige). Hon gifte om sig 3/12 1839 med sjötullvaktmästaren Axel Salin.

Hade två barn, Maria Josefina (f. 1830, d. 1898) gift med dåvarande handelsbiträdet, sedan handlande Gustaf Mauritz Hedström (se denne) och ogifta dottern Katarina Sofia (f. 1833, d. 1909).Sundqvist.
Jakob Larsson S.
var född i Pedersöre 1777, död i Nykarleby 7/6 1849 i vattsot. Styrman. Ägde del av gården 115, som han fått genom hustrun. — Gift i Nykarleby 11/1 1829 med Lena Lisa Hedman, f. i Nykarleby 12/12 1795, d. där 17/10 1868 i tyfus, dotter till sjöman Johan H. och Maja Lisa Vidbom, änka efter sjöman Jakob Neuman.

Barnlösa.Svahn.
Angående släkten se bland handelsborgare.


Abraham S.
son till f. d. apotekaren, handlanden och rådmannen Johan S. och Susanna Lisa Schroderus, var född i Nykarleby 6/4 1821. Avlade skepparexamen i Vasa 4/2 1843. Erhöll burskap som skeppare i Nykarleby 31/8 1846, som han uppsade 19/8 1861. Kapten bl. a. på följande nykarlebyfartyg: briggen Enigheten (1845), skonaren Vänskapen (1849) och skonaren Vikingen (1856). Flyttade 1861 som ogift till Jakobstad.Svanbäck.
I medlet av 1700-talet flyttade till staden Jakob Svanbäck (f. 1722, d. 1766) och gift här 1755 med Brigitta Aspegren (f. 1731, d. 1766), dotter till handlanden i Nykarleby Erik A. och Brita Holmbäck. Dessa hade sonen, arbetaren Anders S. (f.  1764, och d. 1828), gift 1805 med Kajsa Andersdotter Finne (f. 1774). Av dessas tre till vuxen ålder komna barn var:

Anders S., styrman. Han var född i Nykarleby 26/10 1810. — Gift 15/11 1831 med Greta Stina Villman, f. 20/11 1811 i Munsala, d. i Nykarleby 29/12 1831 i hetsig feber. Mannen jämte ett barn flyttade 1833 till Gamlakarleby.Synnerberg. (9)
Släkten härstammar från Sverge, Synnerby i Skaraborgs län, där den kunnat följas från början av 1600-talet. En släktgren kom i början av 18:e århundradet till Finland. Den första känningen av släkten var, då Jonas S. såsom häradshövding i Österbottens medledels domsaga kom till Domarbacka, Vexala, (f. 1730, d. 1803). Dennes son var Carl Reinholdt S., häradshövding och militärkapten, bosatt på militärbostället på Yrjas i Nykarleby sockens kyrkby (f. i Åbo 1763, d. på Yrjas 1823), gift med Maria Elisabet Hamberg (f. 1768, d. 1844). Dessa hade utom fem barn, som avledo i späd ålder, nedanstående två sjöfarande:

I. Jonas Petter S., född på Yrjas kronoboställe invid Nykarleby 7/1 1799, d. på Bornholm 30/3 1833. Avlagt skepparexamen i Vasa 22/3 1821. Ogift.


II. Carl Adrian S., född på Yrjas kronoboställe invid Nykarleby 24/7 1802, d. i Nykarleby stad 9/4 1876. Avlagt sjökaptensexamen i Vasa 5/4 1826. Befälhavare bl. a. på nykarlebyskeppen Emeli och Nykarleby. Var en av direktörerna i sjömanshuset i Nykarleby 1843—1868. Ägde gården 110 före branden. Denna gård hade modern såsom änka inropat på auktion 1824 och övertogs efter hennes död 1844 av sonen. Efter branden gården 96. — Gift i Nykarleby 13/12 1832 med Anna Maria Rechardt, f. i Torneå 15/3 1814, d. i Nykarleby 22/12 1882 i slag, dotter till handlanden i Torneå Daniel Israel R. och Sara Maria Sahlbom.

Deras son Carl var född i Nykarleby 1837, d. i Lovisa 1915. Fil. doktor 1869. Överinspektör för elementarläroverken 1869. Kansliråd 1893.

[Vår donationsjordsfråga av Woldemar Backman.]Wennerholm. (13)
Kristian W. var född i Göteborg 8/12 1789, d. på Kuddnäs invid Nykarleby 30/3 1873 av ålderdom. Sjökapten. Förde bl. a. följande nykarlebyfartyg: skeppet Harmonie, som förliste vid Gibraltar 1836, fregattskeppen Emeli och Nykarleby. Senare handlande i Nykarleby. Ägde hälften av gården 38, som han bytte mot gården 43. — Gift 1:o i Nykarleby 17/12 1818 med Helena Sofia Juthe, f. i Nykarleby 18/6 1794, d. där 18/7 1834 i lungsot, dotter till rådmannen Anders J. och Maria Helena Schjoman, 2: o i Nykarleby 1/12 1836 med sin förra hustrus brorsdotter Maria Katarina Juthe, f. i Nykarleby 27/4 1805, d. där 12/2 1856 i halsfluss, dotter till handlanden Matts J. och Eva Lisa Cederborg.

I förra äktenskapet föddes fyra barn, varav två kommo till vuxen ålder: Maja Magdalena (f. 1820, d. i Helsingfors l 1887), gift 1847 med handlanden Karl Ekholm (se denne) och Kristian Edvard, sjöman, försvunnen.

I senare äktenskapet endast en flicka, sinnessvag.


Sjökapten Kristian Wennerholm.Villman.
År 1798 inflyttade från Oravais arbetskarlen Matts Jakobsson V. (f. 1772, d. i Nykarleby 1838), gift med Susanna Sofia Hellman (f. 1773, d. 1821). Dessa hade sonen


Matts V., f. i Nykarleby 5/2 1811, d. där 24/11 1840 i slag. Styrman. — Gift 12/6 1840 i Nykarleby med Greta Sofia Österblad, f. 14/5 1810, d. i Nykarleby 6/10 1842 i lungsot, dotter till sjöman Matts Ö. och Anna Greta Paulin.

Ett barn, dött i späd ålder.Ölund.
Johan Ö. flyttade från Pedersöre år 1840. Han var född i Pedersöre 29/5 1811, d. i Nykarleby 22/6 1853 i bröstsjukdom. Ägde gården 131 samt briggen Elisabet. — Gift med Lisa Regina Strömmer, f. 1790 i Pedersöre, d. i Nykarleby 9/12 1867 i slag.

Barnlösa.Östman.
Johan Ö. inflyttade från Jakobstad 1841. Han var född i Jakobstad 1812. Skeppare (bl. a. å nykarlebyfartygen: briggen Iduna och skonaren Vänskapen). Ägde gården 30. — Gift 1:o med Sanna Lena Holmström, f. i Nykarleby 10/2 1820, d. i Nykarleby 12/9 1849 i lungsot, dotter till sjöman Per Hansson H. och. Susanna Granberg och 2:o 13/8 1850 i Nykarleby med Anna Amanda Rundström, f. i Nykarleby 4/7 1823, dotter till skepparen Johan Petter R. och Anna Magdalena Höckert. Kapten Ö. jämte hustru och en son flyttade 1873 till Vasa.

Sjökapten Johan Östman.
Sjökapten Johan Östman.

Av de fyra barnen från förra giftet avled ett i späd ålder, en Johan Axel (f. 1843, d. 1864 genom olyckshändelse) var student, Viktor Alexander (f. 1846), skeppare, flyttade 1869 till Brahestad samt Karl Albert (f. 1847) följde med föräldrarna vid flyttningen till Vasa.


Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Nästa kapitel: 6. Förteckning över i Nykarleby byggda fartyg.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Skepparborgare, som ej upptagits av Erik Birck.
(Inf. 2005-01-21, rev. 2024-02-10 .)