Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857


3. Handelsborgare 1800—1857.Ahlund.
Matts A. var född i Vetil 20/2 1780, d. i Nykarleby 28/6 1846 i lungsot. Tidigare landsskräddare. I Nykarleby hökare. Rådman. Ägde gården 49 och 1/2 av briggen Elisabet (48 läster). — Gift 28/12 1810 med Hedvig Elisabet Forsberg, f. i Nykarleby 4/7 1774, d. där 5/3 1837 i hetsig feber, dotter till handlanden i Nykarleby Johan F. och Lisa Bertlin. Barnlösa.A) Backman.
(12)
Bröderna Reinhold Vilhelm och Carl B. kommo från Stockholm (där de synbarligen voro födda), den förra 1801, återfinnes bland skepparna, den senare år 1800 efter att de sedan början av 1790-talet varit bosatta i Brahestad. Deras fader var sjökaptenen Kristian Backman, som dog i Stockholm 1772 vid 63 års ålder, gift med Johanna Lexell. Kristian Backman var med största sannolikhet son till stadskassören i Gamlakarleby Filip B. (död under stora ofreden) och dennes första hustru Margareta Alm (d. 1711). Denne Filip B. är med viss sannolikhet son till borgmästaren i Vasa Kristian B. Och under denna förutsättning kunde släkten föras tillbaka i tiden ända till början av 1600-talet, nämligen till Pål Nilsson, bonde på Vijk hemman i Laihela. Denna släkt Backman vore således, om antagandet av Filips härstamning bekräftas, en gren av samma släkt Backman, som i tidigare avdelning behandlats.


Löjtnant Carl Backman. (Efter en medaljongmålning, tillhörig fröken Karin Söderström i Helsingfors.)

Carl B., född 27/10 1770, d. på resa till Vasa 30/10 1824 i tvinsot. Fänrik. Handlande i Nykarleby (ansökte om burskap 17/7 1800). Inköpte samma år handlanden Israel Kempes gård N:o 20 vid kyrkotorget. I början av 1808 erhöll han löjtnantgrad. Han deltog ej aktivt i kriget, men skötte om provianteringen av de genom staden tågande trupperna. Sin handelsrörelse skötte han till 7/8 1812, då han sålde gård och affär åt sjökaptenen, handlanden J. J. Kerrman. Ägare av skeppet Oden (1806) och hälften av brigantinen Neptunus. B. slog sig nu huvudsakligen på jordbruk. Han hade tidigare haft Kojonens hemman i Överjeppo, som han 1812 utbytte mot ett av Forsbacka fem hemman, vilket han dock 1814 åter bytte mot ett av Nygårds tre hemman. År 1813 hade han tillhandlat sig Jutbacka hemman samt 1822 ytterligare ett av Nygårds hemman. B. uppförde på Jutbacka en fullständigt ny karaktärsbyggnad (färdig 1821) med egen såg och kvarn. Den förra gården hade uppbränts av ryssarna 1714. B. var 31/10 1817 gift med Brita Regina Ferngren, änka efter hovrättsvaktmästaren i Vasa Jonas Hedengren samt dotter till snickaren i Kaskö Jonas Ferngren och Katarina Sundlin. Hon var född i Kaskö 22/10 1786, d. på Jutbacka 19/11 1844. Efter mannens död skötte hon med omtanke och kraft jordbruket på Jutbacka och Nygårds hemman, tills hon genom dotterns giftermål år 1839 fick hjälp av mågen.

Utom en son, som dog i späd ålder, endast dottern Karolina Vilhelmina (f. 1818, d. 1867), gift 12/3 1839 med häradsskrivaren Gustaf Adolf Kjellman (f. i Laukas 1803, d. på Jutbacka 1884).

Dessa hade utom fem söner, som avledo i späd ålder, två söner och sex döttrar, bland de senare var Johanna Matilda, tecknarens av dessa rader moder samt gift med sin småkusin sjökapten Herman Backman (se denne).
Juthbacka gård, uppförd 1821.
[Juthbacka i kapitlet Fakta.]


(B) Backman.

Henrik B. Var född i Stockholm 9/3 1817, son till klädeshandlaren Henrik Emil Zachariasson Backman och Karolina Augusta Löfving och en bror till Gustaf Turdins hustru Emeli B. Han kom till Nykarleby som bokhållare 1838, blev finländsk undersåte 28/4 1840. Svor trohetseden 20/7 1840. På Gustaf Turdins konkursauktion 16/10 1838 inropade han gården N:o 11, som efter hans död såldes på frivillig auktion till rådmansänkan Sofia Lybeck. Handlande i Nykarleby. Ägde galeasen Vänskapen (26 läster), som 1840 bortbyttes mot skonerten Vänskapen (40 läster), byggd i dåvarande Mustasaari. Död 27/6 1842 i nervfeber. Var förlovad med Maria Elisabet Hammarin, dotter till handlanden i Nykarleby Nils H. och Susanna Karolina Svahn. Han är känd genom det vänskapsband, som förenade honom med skalden Zacharias Topelius (se dennes dagböcker).Berger.
(13)
Släkten härstammade från Göteborg, där Berge Anders Berger var kollega. Dennes son Johan Kristian flyttade till Nykarleby på 1790-talet (finnes bl. skepparborgare). Dennes son åter var


Karl Johan B
., född i Nykarleby 12/7 1796. Död i Nykarleby 26/11 1876 av ålderdom. Handlande i Nykarleby 1840. I bolag med skepparen Henrik Backlund 1841—1845. Rådman 1840. Stor skeppsrörelse. Ägde sålunda galeasen, senare omriggad till skonert, Najaden (63 läster), 1/2 av skeppet Harmonie (förlist vid Gibraltar), 1/4 av briggen Paulina (64 läster), förlist 1838 utanför Norrtälje, 1/10 av fregattskeppet Furst Menschikoff (194 läster), 1/3 av fregattskeppet Juno (159 läster), 1/3 av barkskeppet Alexander II (263 läster), fregattskeppet Nykarleby (254 läster), till en början ägare av 1/2, sedan av 3/4 och slutligen 1849 helt och hållet, karavellen Rauha (20 läster) och 1/2 av Fänrik Stål (11 läster). Erhöll i arv efter moderrn gården 113, inköpte 1820 gården 20. Ägde delar av Smedsbacka och Hans Sigfrids hemman. Efter branden ägare av tomten 42. — Gift 1:o i Nykarleby 4/12 1817 med Anna Helena Nyström, änka efter rådmannen Samuel Kempe, född i Nykarleby 4/10 1789, d. där 27/4 1840 i slag, dotter till sjömannen Johan N. och Susanna Lilja; 2:o i Nykarleby 9/6 1842 med Brita Sofia Molander, f. i Nykarleby 5/4 1804, d. där 11/5 1880, troligen av ålderdom, dotter till orgelnisten Jonas M. och Eva Maria Högström.

I andra äktenskapet tvenne döttrar: Johanna Sofia (Hanna), f. 1843 d. i Vasa 1933, gift med dåvarande borgmästaren i Nykarleby sedermera hovrättsrådet Edvard Julius Höckert (f. 1816, d. 1898), barnlösa, samt Maria Helena (f. 1845, d. i Borgå 1920) gift med kontorschefen i Viborg, kollegiregistratorn Johan Henrik Backlund (f. i Viborg 1841, d. i Borgå 1920).

Dessa hade två söner och två döttrar.


Rådman Carl Johan Berger.
[Bilden finns i Carl Johan Berger av Erik Birck.]
Bäck.
Johan Johansson Bäck var först beckbrännare (namnet skrevs också tidigare Beck), sedan stadstjänare i Nykarleby (d. 1752 vid 79 års ålder), hustrun hette Margareta (d. 1751 vid 81 års ålder); dessa äro mantalsskrivna i Nykarleby stad sedan 1704.

En son Erik B. (f. 1709, d. 1772) blev stadsbetjänt år 1754, gift med Karin Pehrsdotter Rönlöf från Lövånger i Västerbotten. Dessa hade flere barn, bland dem:

Johan B., f. i Nykarleby 1/3 1760, d. där 23/8 1821 i lungsot. Ursprungligen skräddare (i Gamlakarleby, Oravais och Nykarleby, dit han flyttat 1794). Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 16/10 1809. Ägde gården 47. — Gift 1:o med Brita Maria Jurvelia, f. 22/2 1761 i Gamlakarleby, d. i Nykarleby 19/2 1809 i bröstfeber; 2:o i Nykarleby 8/3 1810 med Brita Maria Lindqvist, f. i Nykarleby 19/4 1778, d. i Nykarleby 10/12 1833 i lungsot, dotter till handlanden Carl L. och Margareta Mattsdotter (omgift med kardmakaren Fredrik Granholm (se denne).

I förra giftet föddes tio barn, i senare tre; fem avledo i späd ålder. Två, Petter Herman och Gustav blevo sjöfarande (bortflyttade från orten 1837, resp. 1840), en Erik Johan blev skräddare, bortflyttade till Kristinestad, Anna Sofia var gift med handlanden, rådmannen i Nykarleby Erik Strömbäck (se denne), Greta Stina (f. 1813), gift 1840 med bruksinspektören Olof Sjöberg. Dessutom tre ogifta döttrar.Carlenius. (2)
Släkten var en gammal Gamlakarleby borgaresläkt med anor från 1600-talet; den äldsta kända medlemmen var guldsmeden Christoffer Olofsson. I sjunde släktled förekom länsmannen i Gamlakarleby Johan Jakob Carlenius, gift med sjökaptensdottern Brita Kajsa Kurtell. Deras son var:

Johan Jakob C. d. y., född i Gamlakarleby 30/10 1804, död i Nykarleby 22/6 1839 i lungsot. Kom till Nykarleby 1818, först som handelsbetjänt, sedan handlande. Ogift. Bodde här med sin mor till hennes död 24/5 1835.Collander.
Carl Josef Collander var son till handlanden i Kristinestad Carl Magnus C. och Margareta Josefsdotter Hannelius. Han var född i Kristinestad 13/2 1811, död i Nykarleby 17/4 1855 i lungsot. Kom till Nykarleby som handelsbetjänt år 1825. Öppnade egen affär 1835. Rådman 1836. Brandmästare 1841. Köpte av handlanden J. A. Lybeck 1/4 av gården 17 år 1842, som änkan sålde år 1855 åt handlanden Anders Gustaf Olson. Ägde villa på södra udden av Alörn. Denna såldes av änkan till fru Emeli Topelius våren 1855, som överlämnade den såsom överraskning åt sin make; detta var den bekanta »Majniemi». Ägde in på 1850-talet 1/3 av fregattskeppet Emeli och 1/4 av briggen Paulina samt vid sin död slupen Nahebe samt 5/32 av beckbruket. — Gift 20/7 1843 i Gamlakarleby med Pauline Angelique Berg, f. i Gamlakarleby 6/7 1823, dotter till provinsialläkaren Sven Petter Berg och Henrietta Katarina Gummer. Änkan med barnen bortflyttade år 1855 till Jakobstad.

[En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55 av Erik Birck handlar om Collanders affärer.]

Bland barnen märkes Paul, f. 11/12 1848, d. i Helsingfors 13/4 1922. Student 1868. Fil. kand. 1872. Med. kand. 1875. Med. lic. 1880. Bataljonsläkare 1881 (St. Michel, Viborg och Nylands 1:a skarpskyttebataljon). Avsked med pension 1902. Gift 22/7 1880 med Augusta Erika Montin, f. 8/5 1854, dotter till hovrättsrådet E. A. Montin och Erika Amanda Castrén.Dyhr. (13)
Den äldsta kända medlemmen av släkten var Mikael Dyhr, som var föda i Piteå, Sverge 1754, flyttade 1791 som handlande till Kuopio, kom därstädes på affärsobestånd och reste 1800 till Norge med sin äldste son Mauritz. En av hans söner, Johan Fredrik, var född i Piteå 1789. Efter att till en början fått ett hem hos farbrodern, kronofogden och assessorn Johan Olofsson D. i Lövånger, flyttade han till Uleåborg som handlande och restauratör därstädes. Död i Uleåborg 1845. Dennes tvenne söner voro Albert (se nedan) och Alexander Johan, sjökapten (se bland skepparborgare 1800—1857).


Rådman Albert Dyhr.
[Bilden finns i Albert Dyhr av Erik Birck.]

Albert D. var född i Uleåborg 19/3 1815, d. i Nykarleby 12/12 1886 i slag. Inflyttade från Uleåborg till Nykarleby 1830. Bodbetjänt hos handlanden och rådmannen Matts Lithén. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 9/8 1841. Rådman 25/5 1846. Stor skeppsredare: skonerten Vänskapen (40 läster), skonerten Ceres (50 läster), ägde 15/100 av Nykarleby stads varvsbolag och av de där byggda barkskeppen Alku (274 läster), Toivo (281 läster) och Usko (350 läster). Delägare i Österbottniska ångfartygsbolaget. Ägde vidare 1/4 av fregattskeppet Nykarleby (254 läster). Hade genom sin hustru och sin svägerska erhållit 35/96 av gården 6—9 med dess stora, tvåvåningsbyggnad, uppförd 1834, resten erhöll han genom köp på svärfadern Matts Lithéns konkursauktion 7/11 1844. Ägde dessutom tomten 98 och den som trädgård använda tomten 15 (Lithénska »Fåfängan», som existerar ännu den dag som är, ehuru med något ändrat läge och omfång); ägde efter stadens brand gården 41 (nu tillhörande Nordiska Föreningsbanken [Restaurang Rävgrytan, f.d. Restaurang von Döbeln.]), som han sålde hösten 1882. Han hade redan 1878 upphört med sin handel. Förestod Nordgrens spritaffär från 1882 till sin död. Kvarnbokhållare från 1880. Erhöll 20/2 1865 privilegium på en harts- och terpentinfabrik, som dock nedlades 1868. Direktör i sjömanshuset 1844—1868. Ungdomsvän med Zacharias Topelius (jämför dennes »Dagböcker»). — Gift 1:o 27/2 1844 med Matilda Kristina Lithén, f. i Nykarleby 3/10 1817, d. där 3/12 1857 i hjärtsjukdom, dotter till handlanden och rådmannen i Nykarleby Matts Lithén och Margareta Kristina Calamnius; 2:o 29/3 1860 med Hillegard Charlotta Jessberg, f. i Gamlakarleby 28/1 1833, d. i Nykarleby 23/9 1899 i ryggmärgslidande, dotter till sjökaptenen, sedan handlanden i Gamlakarleby Jakob J. och Kristina Charlotta Lithén.

I förra äktenskapet föddes två barn: Frans Albert (f. 1845, d. 1865), student, ångbåtsagent, samt Matilda Rosalie (f. 1848, d. i Nykarleby 1923) gift med lektorn vid normallyceet Axel Backman (f. 1850 i Nykarleby landskommun, d. i Helsingfors 1888), barnlösa.

I andra äktenskapet Johanna, död i späd ålder och Verna Charlotta (Lotti), f. 1863, d. 1933.Ekberg.

Jakob E. var född i Laihela 16/3 1808, död i Nykarleby 12/2 1854 genom självmord. Burskap som handlande 2/6 1846. Hade då tjänat 22 1/2 år på handel, de sista 12 åren hos rådman Hammarin. Ogift. Vid hans död endast, en syster, Sofia, gift med torparsonen Gustaf Eliasson Aulin i Heikkilä by (Alahärmä).Ekholm.

Karl Edvard E. var född i Kaskö 27/7 1819. Kom därifrån som bodbetjänt år 1834. Erhöll burskap som handlande 10/7 1843. Köpte gården 41 (av rådman Isak Lindqvist) 1846. Ägde briggen Nadescha och karavellen Magdalena. — Gift i Nykarleby 30/11 1847 med Maria Magdalena Vennerholm, f. i Nykarleby 21/7 1820, dotter till sjökaptenen och handlanden Christian V. och Helena Sofia Juthe. Familjen flyttade till Oravais 1863 och därifrån till Helsingfors 1866.

Av de sju i Nykarleby födda barnen, dog ett därstädes i späd ålder, ett i Helsingfors i 10 års ålder, en son på Indiska oceanen i 25 års ålder. Av de andra blev Inga Maria (f. 1853) gift med överstelöjtnanten Verner Richard Schrey. Det yngsta barnet var Gideon Edvard (f. 1860), häradshövding i Kemi domsaga 1899, assessor i Vasa hovrätt 1901.

[Portstenar. Alla sidor där Ekholm. är omnämnd.]Gellin.
Skräddaren Lars Jakob Gellin var född i Sverge, Västmanland, år 1794, dog i Brahestad 1862, gift med Sofia Magdalena Blomberg, född i Jakobstad, död i Nykarleby 1/1 1856.

Dessa hade barnen Maria Henrietta, född i Jakobstad 1818, död i Nykarleby 1887 (där hon som änka vistats sedan 1855), gift med doktor Johan Fredrik Ticklén, f. 1802 i Pyhäjärvi, U.b., d. 1844 i Brahestad), provinsialläkare i Brahestad, samt

Edvin Lars Jakob G. Han var född i Jakobstad 28/11 1830, död i Brahestad 26/1 1891. Flyttade till Vasa 1845 och till Nykarleby 1849. Bokhållare hos rådman Matts Lithén. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby, vilket han uppsade 1862. Ägde gården 44 och hälften av karavellen Solid och 1/3 av briggen Onni. Innehavare av Nygårds ölbryggeri. Flyttade med sin familj till Brahestad 1875. Bryggmästare där — Gift i Nykarleby 25/7 1871 med sjötullvaktmästaredottern Selma Lucina Alenius, f. i Gamlakarleby 7/11 1846, d. i Torneå 9/1 1907. [Drev Brunnsholmarna.]

I Nykarleby föddes Aina Adelma Maria 1873, d. i Brahestad vid sex års ålder samt Thyra Rosalie Ingeborg (f. 1874), gift med läraren vid Brahestads borgare- och handelsskola mr. Dodley Campbell (f. i Memel, Tyskland, 1862, d. i Helsingfors 1933). I Brahestad föddes följande till vuxen ålder komna barn: Edvin Veikko Valdemar (f. 1876), bryggmästare, ägare till Torneå och Rovaniemi bryggeri, svensk v. konsul i Torneå, Jakob Lauri Harald (f. 1882), direktör för Vasa sockerbruk samt Toivo Felix Ferdinand (f. 1887).Gottleben.
Släkten härstammar från Tyskland, därifrån stamfadern på 1600-talet flyttade till Björneborg.

Gustaf Gabriel G. var son till häradshövding Josef G. och Vilhelmina Strengberg. Han föddes i Kumo 30/10 1823, dog i Jakobstad 7/6 1887. Erhöll burskap i Nykarleby som handlande 3/7 1848 efter att 10 år varit på handel, ett år vid handelsinstitutet i Lybeck och ett år i rådman Strengbergs angelägenheter i Livorno. Uppsade sitt burskap i Nykarleby 27/1 1862. Ägde gården 49, 1/3 av briggen Onni och 1/2 av skonaren Vikingen. — Gift i Jakobstad med Lovisa Sund, f. i Jakobstad 5/7 1824, död där 5/8 1886, dotter till smeden Jonas Sund och Kajsa Greta Hällstrand.

Av de i Nykarleby födda fyra barnen var Gotthard Gabriel (f. 1849, d. 1886 som ogift) sjöman, Otto Josef (f. 1851, d. som ogift 18??) tobaksfabrikant, Edvard Emil (f. 1853) handlande samt Olga Vilhelmina (f. 1855), gift i Vasa 1881 med handlanden Herman Matias Finell.Grundfeldt.
Carl Adolf Fredrik G
. var född i Vasa 14/2 1820, död i Nykarleby 17/2 1883 i hjärnslag. Fadern var assessor i hovrätten. Namnet Grundfeldt är bildat genom sammanslagning av moderns namn, som var Grundström och faderns, Järnefelt. I medlet av 1830-talet var G. kontorist i Borgå samt i början av 1840-talet bokförare hos det kända handelshuset Henrik Borgström i Helsingfors. Senare delägare i vinfirman Grundfeldt & Oppman i Helsingfors. Efter firmans upplösning flyttade han till Nykarleby 1854. Han hade nämligen 8/11 1849 ingått äktenskap i Nykarleby med Pauline Lybeck, f. i Nykarleby 7/1 1829, d. därstädes 20/4 1921 av ålderdom, dotter till konsul Petter Abraham L. och Katarina Sofia Holmberg. Efter flyttningen till Nykarleby bodde familjen först i svärmoderns gård (N:o 11); efter branden inköptes den då icke färdiga gården vid Rådhusboulevarden 65 (nu V. Esplanadgatan), vars uppförande påbegynts av stadsläkaren F. Blank (d. 15/5 1860). Gården, som är uppförd enligt ritning av överarkitekt L. I. Lindqvist (f. i Nykarleby) efter morisk förebild, är ännu i arvingarnas ägo.

G. idkade stor export- och importhandel, tills han på 1870-talet i god tid nedlade densamma, då konjunkturerna till följd av flera samverkande omständigheter (måhända främst tillkomsten av Saima kanal), för de österbottniska städerna nedgått. Rådman från 14/12 1857—30/1 1875. Svensk-norsk-tysk vicekonsul. Vid Föreningsbankens tillkomst var konsul G. en av stiftarna och ombud för densamma i Nykarleby. Representerade vid lantdagarna 1863 och 1867 Nykarleby stad, varvid han bl. a. petitionerade om Lappo (Nykarleby) älvs rensning ända till dess källor. Innehade 29/100 (sedan 1870 44/100) av Nykarleby stads Varvsbolag, vars direktör han var, och också samma andelar i de där byggda barkskeppen Alku, Toivo och Usko, 1/5, senare 1/3 av skeppet Alexander II, samt 44/100 i ångfartyget Zachris Topelius. I den kommitté som förberedde grundandet av det svenska folkskollärarseminariet var G. medlem och verkade mycket för detsammas förläggande till Nykarleby. Ungdomsvän med Zacharias Topelius (jmfr dennes »Självbiografiska anteckningar»).


Konsulinnan Pauline Grundfeldt,
född Lybeck.

Konsul Carl Grundfeldt.


Av tio barn blev Karl Artur (f. i Helsingfors 1852, d. i Nykarleby 1878), apotekare i Vörå 24/11 1875, gift 1877 i Stockholm med Ebba Vilhelmina Charlotta Östberg (f. 1856, flyttade 1881 till Stockholm, omgift där med civilingenjör H. Söderbergh, Hilma Sofia (f. i Nykarleby 1856, d. i Nykarleby 1937), Hugo Leopold (f. 1859, d. i Nykarleby 1904), farmaceut 1878, Vasa banks föreståndare, gift 1886 med Nanna Katarina Burman (f. 1860 i Nedertorneå i Sverige, d. i Helsingfors 1925), Elna Rosalie (f. 1864, d. i Helsingfors 1931), gift 1889 med doktor Atte Hellström (f. 1859, d. 1901). Av de andra sex avledo tre som helt unga samt tre döttrar som rätt unga, Berta Cecilia (f. 1858, d. 1882), Julia Pauline (f. 1862, d. 1883) samt Thyra (f. 1873, d. 1913).


Grundfeldtska gården på 1890-talet. Amatörfoto av Hilma Grundfeldt.

[Grundfeldt av Erik Birck.]Gyllenberg.
Av släkten ha två varit handlande i Nykarleby, far och son.

I. Fabian Mikael G. var son till kapellanen i Ylivieska Mikael G. och Kristina Charlotta Selander. Han var född i Ylivieska 15/9 1816, d. i Nykarleby 2/2 1888 i njurlidande. Flyttade från Vasa år 1842 och blev bokhållare hos rådman. Matts Lithén. Handlande i Nykarleby 15/12 1845, uppsade burskapet 7/11 1864. Ägde gården 45 och efter branden 1/2 av 98. [Troligen fel nummer eftersom tomten vid Gustav Adolfsgatan 39, Ågholm, inte varit delad.] Hamnfogde 24/5 1874. — Gift 31/5 1846 med Anna Lovisa Jungell, f. 21/3 1822 i Jakobstad, d. i Nykarleby 19/11 1897.

Bland barnen må, utom nedannämnda Alfred Mikael, nämnas Mikael Johannes (f. 1855, d. i Jakobstad 1892), ogift, samt Daniel Gideon (f. 1867), direktör i Borgå.

En av dennes söner är teol. professorn Rafael Gideon G. i Åbo, tidigare i Helsingfors.


II. Alfred Mikael G., son till föregående, f. i Nykarleby 28/12 1853, död i Nykarleby 23/5 1929 i lungsot. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 13/5 1878 efter att sju år varit bodbetjänt hos rådman C. Nylund. Senare stadsfiskal i Nykarleby 1904, stadsekonom. Brandmästare 1900. — Gift 12/6 1878 med Vilhelmina Jungell, f. i Jakobstad 15/5 1851, d. i Nykarleby 5/10 1912 i njurinflammation. Ägde gården 41 efter branden. Många barn.Hedström. (13)
Släkten härstammar från Umeå landskommun, där soldaten Erik Stolterman (f. 1734, d. 1813) var bosatt. Bland dennes barn var skräddaren och laxfiskaren Erik Hedström. Dennes äldste son var skomakarmästar Erik Hedström som flyttade till Nykarleby år 1818 (se bland hantverksborgare). Utom tvenne i späd ålder avlidna barn hade han en dotter Maria Sofia (f. 1822, d. i Oravais 1884), gift med sjökaptenen Karl Petter Löfberg (se denne) samt sjökaptenen Frans August (se denne) samt nedanstående.

Gustaf Maurits H., f. i Nykarleby 12/1 1829, d. på Kärrfors invid Nykarleby 4/11 1907 av ålderdom. Besökte pedagogin i Jakobstad 1840—44. Anställd på affär i Vasa, senare hos rådmannen Kristian Vilh. Sundström i Nykarleby. Öppnade egen affär 1852. Inköpte samma år 1/2 av tomten 39, år 1855 andra hälften; ägde efter branden tomten 18 vid torget. Bedrev icke blott detaljhandel, utan och ett antal år en exportaffär: tjära, spannmål, trävaror, smör. Delägare uti olika skeppsföretag: 1/2 av skonaren Delfin (31 läster), 1/4 av briggen Toimi (146 läster), 2/5 av skonaren Kiirus (93 läster) samt ensam ägare av slupen Myran samt jakterna Östersjön, Harald och Elisabet. Anlade en harts- och terpentinfabrik 1865, sedan 1869 icke i gång. Startade (tillsammans med handlanden Elias Roos) en tobaksfabrik 1861, som dock aldrig kom riktigt i gång. En av de fyra direktörerna i Nordfinska Ångfartsaktiebolaget Norden (1870). Direktör i sjömanshuset 1873. Överbrandmästare 1871. Lekmannaombud vid 1:a allmänna kyrkomötet i Åbo 1876. På grund av nedgående konjunkturer gjordes konkurs 1878. Efter att mellan åren 1885—1894 förestått firman Jakob Finniläs filial Kalajoki och Ylivieska, flyttade han sistnämnda år till Nykarleby landskommun, Forsby, såsom disponent för en benmjölsfabrik, en mindre såg och en tvålfabrik. — Gift i Nykarleby 19/3 1851 med Maria Sofia Sund, f. i Nykarleby 3/11 1830, d. i Kärrfors 2/5 1898 av hjärnblödning, dotter till sjökaptenen Johan Erik S. och Maja Lena Werfwing.

Utom fyra i späd ålder avlidna barn föddes i Nykarleby seminariedirektor Erik Gustaf (f. 1852, d. 1923), Mauritz Joel (f. 1854, d. i Gamla Vasa 1922), handlande i Nykarleby, sedan kontorschef i Björneborg och sist syssloman vid länssjukhuset i Gamla Vasa, Axel Haniel, (f. 1857, d. 1899), förrådsförvaltare vid järnvägarna, senast vid Rovaniemibanan, bosatt i Kemi, Vendla Maria (f. 1860, d. i Nykarleby 1934), folkskollärarinna, Sofia Josefina (f. 1861), lever som pensionerad i Nykarleby, expediter vid postkontoret i Åbo, Hanna Elisabet (f. 1863, d. i Kina 1908), folkskollärarinna och kinamissionär, Lydia Helena (f. 1865), lever pensionerad i Nykarleby, bankkassörska. Hulda Salome (f. 1867, lever i Nykarleby), farmaceut, föreståndare för filialapoteket i Oravais, Julia Matilda (f. 1869), lever pensionerad i Nykarleby, banktjänsteman samt Paul Helge (f. 1874), stationsinspektor.

[Gustafs son Einar Hedström.
Hedström i Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet av Woldemar Backman.]
A) Häggblom.
Gabriel Häggblom var född 1799, bondson från Närpes, student 1822, sockneadjunkt i Nykarleby, tidigare i Kvevlax, samt död i Nykarleby 25/6 1848 i nervfeber. Han var gift med Kristina Fredrika Ramstedt (f. i Närpes 1799, d. i Nykarleby 1872). Deras söner voro:


I. Johan Teodor H., född 28/5 1830 i Kvevlax, död i Tammerfors 20/4 1886 i anemi. På butik i Nykarleby hos rådman Hammarin. Handlande i Nykarleby, uppsade sitt burskap 1/4 1867. Tolagsbokhållare i Nykarleby 1867—71. Antogs 1866 som auktionskammarföreståndare och 1867 som stads- och kronokassör. — Gift i Nykarleby 1/8 1858 med Maria Emilia Felander, f. i Nykarleby 23/2 1835, dotter till sjökaptenen Anders Felander och Maja Kajsa Eklund, d. i Vasa 1901 i hjärtförlamning. Familjen flyttade 1871 till Jakobstad och därifrån till Tammerfors, där mannen var kontorschef.

I Nykarleby födda barn, som uppnått vuxen ålder: Gabriel Teodor (f. 1859, död 1920 i Maxmo) sjökapten, Ernst Adolf Anders (f. 1861, d. i Helsingfors 1892), kontorist, Emil Valentin (f. 1863, d. i Vasa 1913), bokförare och kassör, Hanna Elisabet (f. 1868, lever som änka i Helsingfors), gift 1888 med direktör Carl Johan Finnilä i Vasa (f. 1862, d. i Helsingfors 1919), Johan Alfred Gideon (f. 1870, d. i Helsingfors 1917), ingenjör. I Jakobstad föddes Helmi Anna Emilia (f. 1872, d. i Helsingfors 1931), gift med ingenjör Hannes Eichinger, Helsingfors, samt Georg Alarik (f. 1876, d. 1935), stationsinspektor.


II. Alfred H., bror till föregående, var född i Kvevlax 9/4 1835, dog i Nykarleby 6/12 1888 i »konvulsivisk astma». Konditionerat i Jakobstad (C. J. Thodén), Gamlakarleby (J. F. Ahlström) och i Nykarleby (Kr. Vennerholm och hos brodern Teodor). Burskap som handlande i Nykarleby 9/2 1857. En av de fyra direktörerna i det nordfinska ångbåtsaktiebolaget (ägde ångaren Necken, byggd av trä i Göteborg). Ägde skonaren Ceres och karavellen Necken, delägare i skonarna Toimi och Eko. Övertog år 1873 [1876 enl. Birck.] den av fabrikör K. J. Rundström från Björneborg anlagda tändsticksfabriken. — Gift i Gamlakarleby 1857 med Ida Olivia Gyllander, f. i Gamlakarleby 20/2 1832, död i Nykarleby i njurlidande 28/11 1895, dotter till klensmeden och stadsfogden i Gamlakarleby Johan Erik G. och Margareta Elisabet Sacklén.

Bild av märkduk sydd av Ida Olivia Häggblom f. Gyllander.
[Hej!
Bifogar här en bild av märkduken som Ida Olivia Häggblom f. Gyllander i Gamlakarleby sydde vid ca nio års ålder. Före sitt giftermål med Alfred Häggblom bodde hon efter föräldrarnas död som fosterdotter hos prosten i Nykarleby. I mittkransen finns hennes föräldrars initialer: Johan Erik Gyllander och Margaretha Elisabeth Sacklén. Därunder har hon velat ha sin syster Johanna Charlotta Gyllander som i tonåren drunknade under en slädfärd
mellan Gamlakarleby och Kristinestad. Hon har signerat sitt verk med I O G 1841 (Ida Olivia Gyllander).

Den andra bilden föreställer en liten oljemålning signerad E W i nedre vänstra hörnet. Mina mostrar och min mamma talade sinsemellan om att den var målad av Gånge Rolf, men om det är sant kan jag inte svära på. Emil Wichmann torde ha varit min mormors småkusin. Alfred Häggbloms syster Maria Mathilda
gifte sig nämligen med hans farfars bror apotekaren Axel Wichman i Gamlakarleby.


Maj-Britt Glad tillhandahöll.
(Inf. 2006-07-07.)]


Utom tvenne barn, som avledo i späd ålder föddes i Nykarleby: Olga Alfrida (f. 1858, d. i Nykarleby 1933), gift med lektor, senare seminariedirektor Erik Gustav Hedström (f. 1852, d. i Nykarleby 1923), Johan Bruno (f. 1860, d. i Nykarleby 1886), handlande, ogift, [Juldelikatesser 1885.] Berta Olivia (f. 1861, d. 1933 i Messuby), gift med dåvarande pastorsadjunkten, sedan kyrkoherden Kaarlo Magnus Olander, (d. i Messuby 1933), Elis Alfred (f. 1866, d. 1897 i gula febern), styrman, Ida Charlotta (f. 1867, d. 1935 i Åbo), gift med dåvarande pastorsadjunkten, sedan kyrkoherden Karl Olander samt Linda Gabriella (f. 1868, lever som änka på Friskala gård i Hirvensalo), gift med dåvarande tullförvaltaren i Nykarleby, vicehäradshövdingen Albert Elegius Öberg (f. 1850 i Helsingfors, d. i Björneborg 1910).


Alfred och Ida Häggblom och deras barn. Förstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2014-11-24.)B) Häggblom.

Till Nykarleby inflyttade från Gamlakarleby år 1817 sjömannen, sedan förmannen och gästgivaren Gustaf Häggblom (f. i Kronoby 1781, d. i Nykarleby 1851), gift med Lina Stenman (f. i Nykarleby 1785, d. där 1852), dotter till stadsbetjänten i Nykarleby Johan S. och Susanna Sund. Deras son var:

Johan H., född i Nykarleby 1/11 1823, död där 22/1 1902 i lunginflammation. Burskap i Nykarleby som viktualiehandlare 25/5 1846. Uppsade detsamma 6/10 1865, då familjen flyttade till Lappo. Ägde gården 40 samt ett av Nygårds hemman. — Gift i Nykarleby 26/8 1847 med Anna Maria Sjöström, f. i Nykarleby 8/7 1822, död där 10/2 1911 av ålderdom, dotter till kopparslagaren i Nykarleby Jonas S. och Lisa Hägglin.

Barn: Johan Gustaf, f. 1848, d. i Pensylvanien 21/5 1901, trävaruhandlare, och Frans Oskar (f. 1849, d. 1922), forman och gästgivare i Nykarleby.

Direkta avkomlingar leva på orten.Lithén.

Mathias L.
, son till rådmannen i Gamlakarleby Johan Jakob L. och M. G. Vivelia, var född i Gamlakarleby 28/6 1786, död i Nykarleby 18/4 1846 i hjärtslag. Handlande i Nykarleby. Rådman 1815 (avsked 9/3 1846). Ägde gårdarna 6—8, som han på auktion inropat av handlanden Daniel Juthe (11/1 1812) samt tomten 9, som han 26/10 1812 köpte av färgaren Lars Cederborg. På dessa tomter uppfördes år 1834 en ny, ståtlig tvåvåningsbyggnad. Innehade dessutom gårdarna 76, 129, 117 och delar av den obebyggda tomten 97 samt den som trädgård anlagda 15 (den bekanta »Fåfängan»). Stor skeppsredare. Hade sålunda under olika perioder följande skeppsandelar: 1/4 av fregattskeppet Hoppet (såldes 1837 till Göteborg), 2/5 av barkskeppet Vänskapen, 5/12 av fregattskeppet Amfion, hela fregatten Patience, 2/5 av fregattskeppet Furst Menschikoff, 1/4 av briggen Paulina, 1/2 av fregatten Nykarleby, 1/3 av fregatten Emeli, 2/5 av skonaren Aktiv. Ägde en 1/8 av beckbruket. Ägde en tid ett av Nygårds hemman. — Gift 1:o i Nykarleby 4/12 1810 med Margareta Kristina Calamnius, f. i Nykarleby 9/2 1790, d. där i barnsbörd 28/1 1826, dotter till handlanden Samuel C. och Anna Sofia Backman och 2:o i Uleåborg 4/10 1829 med Lotta Vilhelmina Toppelius, f. 25/9 1804 i Uleåborg, död och begraven i Helsingfors 9/4 1846 i bröstsjukdom, dotter till handlanden i Uleåborg Mikael T. och Beata Kristina Blom.


Rådman Matts Lithén.
(Efter en porträttmedaljong, nu tillhörig Vasa museum.)
[Bilden finns i Zacharias Topelius dagbok för december 1835.]

I det förra äktenskapet föddes tolv barn, av vilka åtta dogo i späd ålder. Sofia Rosalie (f. 1813, d. 1847) och Alexander (f. 1816, d. 1831) avledo i lungsot, Matilda Kristina (f. 1815, d. 1857), skalden Zacharias Topelii stora ungdomskärlek och senare gift med Albert Dyhr (se denne) samt Frans Konstantin (f. 1822, d. 1836) avled i akut feberåkomma.

[Om familjen Lithén av Erik Birck.]Lundqvist.
Johan Villiam L.
, son till sjökaptenen Karl L. i Jakobstads, var född 2/11 1832 i Jakobstad, död i Nykarleby 21/7 1868 i tyfus. Kom från Vasa 1851 som bodbetjänt, först hos K. V. Sundström, sedan hos M. G. Hedström, Burskap som handlande i Nykarleby 6/4 1857. Ägde gården 48 samt efter branden 39. Delägare i briggen Toimi. Övertog läderfabriken 1862. — Gift 20/12 1859 med byggmästaredottern Maria Kristina Kjäldström, f. 17/12 1838 i Nykarleby landskommun, d. i Helsingfors 1918. Änkan fortsatte efter mannens död handelsrörelsen till 1888, då hon flyttade till Helsingfors som föreståndarinna för de gamlas hem.

Av deras fyra barn leva numera Johan Albert (f. 1862), tagit namnet Lind, bor i Nykarleby och Anna Vilhelmina (f. 1865), bor i Helsingfors. Döda äro Ida Maria (f. 1860, d. 1936), gift 1886 med handlanden i Nykarleby Isak Svedlin (f. 1857, d. 1911) och Viljam Eliel (f. 1867, d. 1904), magister, provisor.Lybeck.
(9)
Släktens ursprung är icke med säkerhet bekant: Tyskland, Sverge eller Finland (Lybeck i Kronoby). Den äldsta med säkerhet kända stamfadern är Lars Lybeck (f. 1704, d. 1776 i Vasa), först sjöman, sedan i tullverkets tjänst i Sverge. Dennes son Olof (f. 1743) överflyttade till Vasa 1769, först som bokhållare, sedan föreståndare vid det av Gustav III inrättade legala bränneriet. Dennes son var åter sjökaptenen (»starke kaptenen») Petter (Pehr) Johan Lybeck (f. 1771, d. 1813). Dennes båda söner: Pehr Abraham (I) och Johan Adolf (III) flyttade till Nykarleby som handlande, vilket yrke också utövades av den förres son, Petter August (II).


I. Petter (Pehr) Abraham L., f. i Vasa 15/3 1801, d. 17/11 1836 ombord på ett fartyg på väg till Lybeck, i struplungsot. Flyttade 1817 till Nykarleby, först som bodbetjänt hos kommerserådet Turdin, sedan grosshandlare där. Rådman. Svensk och dansk vicekonsul. Företog vidsträckta affärsresor till Tyskland, Danmark, Sverge och Petersburg. Ägde gården 19, som han år 1825 köpt av handlanden, rådman Johan Svahn. Efter mannens död sålde änkan den år 1843 åt handlanden Mathias Sandström, efter det hon år 1842 inköpt N:o 11 (kommerserådet Turdins tvåvåningshus vid torget), senare granntomten 12. Ägde 1/3 av Jupiter, 1/3 av Juno, briggen Paulina (förlist 1838), 1/32 av beckbruket samt åbyggnader och en väderkvarn på Nybacka. — Gift i Vasa med Katharina Sofia Holmberg, f. i Vasa 26/10 1792, d. i Nykarleby 30/3 1859 i tyfus, dotter till handlanden i Vasa Gabriel H. och Anna Greta Thölberg.

Av de fyra barnen uppnådde två vuxen ålder: Pauline (f. 1829), gift med konsul Carl Grundfeldt (se denne) och Petter August (se nedan II).


II. Petter August L., son till I, född i Nykarleby 25/2 1830, död där 8/11 1903 i hjärtåkomma. Övertog efter en resa till Tyskland faderns minut- och partiaffär efter dennes död, men nedlade den inom kort för att ägna sig åt rederirörelse och export (tjära, beck, spannmål). Ägde 20/100 av Nykarleby stads varvsbolag samt likaså i de där byggda barkskeppen Alku, Toivo och Usko samt 1/5 av barkskeppet Alexander II, 1/2 av skonaren Vikingen. En av de fyra direktörerna i Nordfinska Ångfartygsaktiebolaget. Efter branden uppfört ny gård å tomten 40 (nuvarande Helsingfors Aktiebank). Rådman. Dansk vicekonsul. Under många år medlem i stadsfullmäktige och ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Var hemstadens representant i »den stora deputationen» 1899. — Gift 15/1 1860 med Amanda Karolina Falck, f. i Helsingfors 21/1 1834, d. i Nykarleby 30/11 1893 i hjärtlidande, dotter till tullförvaltaren i Nykarleby Petter Jakob F. och Maria Ulrika Lönnroth.


Rådman J. A. Lybeck.
[Bilden finns i Johan Adolf Lybeck och andra Lybeckar av Erik Birck.]

Av de åtta barnen nådde fyra vuxen ålder: Alina Sofia (f. 1863), lever i Nykarleby, Valter August (f, 1865, d. 1895), farmaceut, Sigrid Lovisa (f. 1866, d. 1924) och Edit Alfhild (f. 1868, d. 1928), gift med ingenjör Eugén Boehm [som uppförde monumentet vid Juthas].


III. Johan Adolf L., bror till I, f. i Vasa 20/5 1807, d. i Nykarleby 11/2 1895 i »åldersbrand». Erhöll första skolbildningen vid Vasa Trivialskola. Vid 14 års ålder till sjöss, sedan på handel. Bodbetjänt först i Vasa, sedan i Nykarleby, dit han inflyttade 1825, hos brodern Petter Abraham, efter två år övergick han till rådman Hammarin. Egen affär 1833, som upphörde något år före branden. Rådman 17/8 1837 (avgick 13/10 1879). Idkade tjärexport, byggde skeppsvarv. År 1846 erhållit av Centralverket rätt som kontrollör för guld- och silverarbeten. Vid skilda tillfällen stadskassör, t. f. postmästare, dansk vicekonsul. Ägde före branden gården 16—17, som han köpte av Josef Calamnius arvingar 1834. Å den ålderdomliga gården lät han 1839 uppföra en ny flygelbyggnad. Ägare — i regel under kortare tid — av ett tjugotal hemman, av vilka endast ett av Nygårds hemman, som inköptes av rådman Matts Lithén år 1844, bibehölls under hans livstid samt också lång tid av arvingarna. Var också ägare under olika tider till andelar i följande skepp: 2/5 av fregatten Furst Menschikoff, 1/4 av briggen Paulina, 1/2 av fregattskeppet Emeli, hela skonaren Thetis, 2/5 av skonaren Aktiv. — Gift 19/5 1846 med Isabella Augusta Lindqvist, f. 24/5 1825 i Nykarleby, d. där 19/5 1873 i lunginflammation, dotter till rådmannen och handlanden Isak L. och Johanna Sofia Kyntzell.

[Johan Adolf Lybeck av Erik Kihlman. Byggde Lybeckska gården.]

Av åtta barn nådde fyra vuxen ålder. Emilia Matilda (f. 1851, d. i Nykarleby 1924, ogift, Johan Ludvig (John), f. 1853, d. i Åbo 1925, länsarkitekt, Paul Verner (f. 1861, d. i Helsingfors 1911), fil. mag., juriskandidat, vicehäradshövding, författare samt Karl Mikael (f. 1864, d. på Grankulla 1925), fil. mag. Skald.Olson.
Angående släkten se skepparborgare 1800—57.


Anders Gustaf O., son till sjökapten Olof O. och Karin Palm, var född i Gamlakarleby 19/4 1826. Butiksbiträde hos Matts Lithén, sedan handlande i Nykarleby. Köpte av Henrik Bergs änka gården 44 år 1852, som han dock sålde redan 1855 åt handlanden Gellin, sedan han själv köpt gårdarna 17, 18 och 21. Ägde karavellen Rego. Död 29/3 1869 i slag. Ogift.Rechardt.
Erik Anders R., född i Torneå 23/3 1804, kom jämte hustrun Margareta Kristina, född i Gamlakarleby 2/10 1805 och

ett barn Kristina Emelie, fött i Gamlakarleby 13/11 1839 (gift i Nykarleby 9/1 1862 med stadsläkaren i Vasa Karl Albert Strengell) från Gamlakarleby. Köpte gården 136 den 30/3 1855. Handlande i Nykarleby. Familjen bortflyttade till Vasa 1870, efter att mannen uppsagt sitt burskap 21/6 1869. [Auktionsprotokoll 1867.]Roos.
En av de många släkterna Roos var den s. k. Satakundasläkten, vars stamfar var kronofogden Elias Roos (död 1629). I sjunde släktled var tjärmagasinsinspektören Johan Daniel Roos i Kalajoki, gift 1:o med Elisabet Sovelius. Från detta äktenskap härstammar:

Elias R., f. i Kalajoki 6/9 1834, d. i Nykarleby 28/1 1901 i slag. Bokhållare vid Keppo såg. Handlande i Nykarleby. Rådman 1896. Han bodde i gården 1/2 av 120 (nu 111—112) i Nystaden [Seminariegatan 12 vid korsningen med Bergstigen, Hauta-aho], tillhörig hans svåger possessionaten Otto von Essen på Keppo och vilken han inköpte efter branden. — Gift 1/7 1856 med Anna Ottilia von Essen, f. i Euraåminne 8/2 1837, d. i Nykarleby 21/11 1908 av magkräfta, dotter till possessionaten Otto von Essen d. ä. och Anna Kristina Snellman.

[Roosas lindon.]

Utom tre barn, som dogo i unga år, föddes: Hanna Elisabet (f. 1857, d. ogift 1880), Gustaf Eliel (f. 1861, d. i Vasa 1933), apotekare, bankdirektör, Hugo Jonatan (f. 1863, lever i Jakobstad, pensionerad), forstmästare, Anna Jemima (f. 1866, d. 1890, ogift), Yrjö Severin (f. 1868, d. 1916), apotekare, Edit Ottelia (f. 1870, död i Viborg), gift med mag., kollegan Arvo Emil Korhonen (död), Karl Uno (f. 1872), apotekare, antagit namnet Risla, Astrid Maria (f. 1878, lever i Vasa), gift med apotekaren Max Nyman och Eva Elisabet (f. 1881), farmaceut.Sandström.
Matts S
. var född i Larsmo 25/4 1818, son till mjölnaren Matts Sandström och Kajsa Larsdotter (flyttade från Larsmo till Nykarleby i början av 1820-talet, men bortflyttade åter till Gamlakarleby år 1830). Död i Nykarleby 1/6 1876 i vattsot. Handlande i Nykarleby 1830. Rådman 1840. Kyrkvärd. Stads- och kronokassör 1872. Tolagsbokhållare 1872—75. Vald till stadens första drätselkamrer 8/12 1875 (hade varit t. f. sedan 24/2 1875). Ägde gården 19, som han köpte 1843, samt efter branden 128 (den nuvarande Heurlinska gården [på Smedsbacka]), Ägde 5/100 av Nykarleby stads varvsbolag samt lika delar i Alku, Toivo och Usko. Ägde likaså karavellen Kotka samt 1/2 av skonaren Kiirus. — Gift med Matilda Charlotta Hjelte, född i Nykarleby 6/7 1817, d. där 30/9 1892 av ålderdomssvaghet, dotter till skräddaren Matias H. och Anna Greta Sjöberg.

Av de elva barnen dogo fem i späd ålder. De sex till vuxen ålder komna voro: 1) Mathias (f. 1843, d. 1891 som kyrkoherde i Solv), 2) Julius (f. 1844, d. i Nykarleby 1901), provisor, drätselkamrerare och sekreterare i stadsfullmäktige, 3) Matilda Sofia (f. 1848, d. i Helsingfors 1927), gift med sjökapten Frans Gustaf Peterson, död i Helsingfors 1907, 4) Maria Vilhelmina (Majken), f. 1851, flyttade 1881 till Jakobstad, gift där med kantor Fr. Forsberg, hon död 1928, han 1920, 5) Charlotta (f. 1854), öppnade i Nykarleby en mode- och galanteriaffär år 1891, d. i Helsingfors 1930, 6) Axel Teodor (f. 1860, d. 1902), kontorist.

[Sundström och Sandström av Erik Birck.]Sundström.
I. Kristian Vilhelm S. var född i Vasa 6/2 1817, dog i Nykarleby 4/10 1869 genom våda (körde omkull i ett djupt dike). Handelsbetjänt i Nykarleby, Gamlakarleby, Jakobstad och Vasa, varifrån han åter inflyttade till Nykarleby 1842. Handlande i Nykarleby 1846. Rådman. Ägde gården l—3, som han köpte 1847 av handlanden Gustaf Adolf Lindqvist. Uppförde ungefär på den gamla tomten ett nytt hus efter branden. Direktör i sjömanshuset 1863. Ägde följande skepp och skeppsandelar. Däckade båten Friheten, 26/100 i Nykarleby stads varvsbolag och i barkskeppen Alku, Toivo och Usko, karavellen Albert, slupen Nahebe, 1/2 av skonaren Kiirus, 1/2 av skonaren Vikingen. Ägde vidare 1/2 av garveritomten med åbyggnader, 1/6 av Laitila hemman i Kauhava och 17/32 av beckbruket. — Gift 1:o i Nykarleby 10/8 1843 med Kajsa Greta Lasander, f. i Nykarleby 14/4 1816, d. i Nykarleby 24/4 i barnsbörd, dotter till sjömannen Isak Vilh. L. och Brita Kajsa Andersdotter samt 2:o i Nykarleby 7/11 1848 med Stina Johanna Rönnqvist, f. 1/7 1816 i Nykarleby, d. där 21/1 1898 av ålderdom, dotter till stadskassören och organisten Mikael R. och Anna Gustava Lasander (de båda hustrurna voro kusiner).

Rådman Kristian Vilhelm Sundström.
[Bild finns i Sandström och Sundström av Erik Birck.]

I första giftet föddes sex barn (två tvillingar), två dogo i späd ålder, i det senare föddes sju, därav ett dött i späd ålder. Av dessa tio till vuxen ålder komna barn leva nu endast dottern Lydia (f. 1857), pensionerad normalskollärarinna. Av de övriga var 1) Maria Katarina (f. 1844, d. i Helsingfors 1918), gift med sjökaptenen Gustaf Olof Lundqvist (f. i Uleåborg 1837, d. i Nykarleby 1898) [Lundqvists gård], 2) Hanna (f. 1845, d. i Nykarleby 1920), gift med sjökaptenen Matts Edvard Sarlin (i hans andra äktenskap) (se denne), 3) Karl Vilhelm, se II, 4) Josef, se III, 5) Anna Elisabet (f. 1850, d. 1876), 6) Johannes (f. 1852, d. i Vasa), kontorist, 7) Emil (f. 1855, d. 1873), 8) Johanna Charlotta (f. 1860, d. 1887) och Ida Sofia (f. 1862, d. i Nykarleby 1929), småskollärarinna.


II. Karl Vilhelm S., son till I, f. i Nykarleby 19/11 1846, d. där 29/5 1884 i lunginflammation. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 27/11 1871 efter att ha varit butiksbiträde hos fadern 5 år och handlanden C. Nylund 2 år. — Gift i Nykarleby 11/6 1874 med sin kusin Maria Lasander, f. i Nykarleby 29/9 1849 d. i Larsmo 7/11 1921 i magkräfta (boende hos sonen), dotter till fiskaren Johan Vilh. L. och Anna Greta Asp. Efter mannens död idkade änkan bagerirörelse i Nykarleby, tills hon år 1903 flyttade till sonen i Larsmo.

Barn: Ellen Maria (f. 1875, d. 1885) och Einar Emil Vilhelm, f. 1876. Folkskollärare 1898 och sedan lärare i Larsmo, Eugmo. Kommunalstämmans ordf. 1908—1918, sedan dess kommunalfullmäktiges ordf.


III. Josef S., son till I, f. i Nykarleby 28/3 1848, d. där 24/7 1881 i hjärnblödning. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 15/3 1875. Han inropade på auktion (27/10 1874) efter rådmansänkan Anna Sofia Strömbäcks död gården 130, där han efter tillbyggnad av det norra gavelrummet (det nuvarande Nygårds kafé) öppnade handelsbutik. — Gift 8/12 1874 med Sofia Nikola, f. 11/3 1848, d. på Smedsbacka 2/2 1929 som följd av ett lårbensbrott. Änkan fortsatte efter mannens död under många år affären. Barnlösa.Strömbäck.

Erik S., född i Vasa 8/11 1789, död i Nykarleby 3/3 1859 av ålderdom. Bodbetjänt hos J. J. Kempe. Erhöll burskap som handlande i Nykarleby 9/9 1816, vilket han uppsade 27/3 1843. Rådman. Ägde gården 130 som han köpt 28/4 1817 och som efter änkans död såldes åt handlanden Josef Sundström (se ovan). — Gift 2/12 1828 med Anna Sofia Bäck, född 5/5 1797 i Nykarleby, död där 8/7 1874 av ålderdom, dotter till skräddarmästaren, sedan handlande Johan Bäck och Brita Maria Jurvelius. Barnlösa.Svahn.
Johan S.
var född i Muhos 5/1 1775, död i Nykarleby 23/6 1852. Apotekare, först i Kajana, sedan i Stockholm, flyttade därifrån med hustrun och 5 barn 1814. Erhöll samma år i Nykarleby burskap som handlande, vilket han uppsade 20/1 1845. Rådman 1816. Anhöll 1816 om rätt att anlägga en fabrik för lädertillverkning, vilken anhållan godkändes. Ägde gårdarna 19 (åren 1815—25) samt 90 (åren 1818—1856).— Gift i Sotkamo med Susanna Schroderus, f. i Sotkamo 31/1 1785, dotter till kyrkoherden Isak S. och Magdalena Bohm. Hon flyttade 1856 till

dottern i Kuopio, Johanna, gift med provincialläkaren Abraham Frosterus. En annan dotter Susanna Karolina var gift första gången med handlanden Nils Hammarin, andra gången med brodern Adolf Hammarin (se dessa).

En son, Abraham, se bland skepparborgare.

[Om Svahns och Hammarins av Erik Birck.]Waselius. (4)
Tillhör en gammal Vasasläkt. Carl Gustaf W. i 8:e ledet var länsman i Malax distrikt och gift med Kristina Elisabet Calamnius, dotter till handlanden i Gamlakarleby Jakob C. och Beata Pasén. Som den 4:e i ordning av 13 barn är

Ernst August W. Han var född i Malax 5/8 1824, död i Nykarleby 17/11 1901 i lunginflammation. På butik i Vasa 2 1/2 år hos Mikael Smirnoff. Flyttade 1842 till Nykarleby som bodbetjänt hos rådman Hammarin. Ansökte 4/6 1849 om burskap som handlande i Nykarleby, vilken ansökan först avslogs, men senare dock beviljades. Handlande först i hyrd lokal N:o 40, sedan i egen gård (N:o 24), som han 1853 tillhandlat sig. Rådman 21/1 1880, avgick. 23/12 1895. Vågmästare och tolagsbokhållare. Ogift.Westlin.
Abraham Abrahamsson Särkijärvi
, bondson från Evijärvi, antog vid flyttningen till Nykarleby år 1849 namnet Westlin. Han var född i Evijärvi 6/10 1829, död i Nykarleby 3/5 1879 i lungsot. Bodbetjänt hos handlanden G. G. Gottleben. Erhöll 21/5 1856 budskap som handlande, hyrde därvid nedre våningen i kapten A. Granholms gård i Nykarleby (N:o 10). Ägde 1/2 karavellen Albert och 1/4 av briggen Onni. — Gift 1:o med Katarina Sofia Sund, f. i Jakobstad 7/5 1834, d. i Nykarleby 19/6 1868 i kräfta, 2:o i Nykarleby 16/11 1869 med Ida Augusta Fredrika Häggblom, f. 24/2 1857 i Kvevlax, d. 4/7 1911 i Nykarleby av slag, dotter till sockenadjunkten Gabriel H. och Fredrika Ramstedt. [Ägde gården 60. Kring Abraham Westlin uppstod i samband med stadsbranden 1858 en hel del rykten.]

I förra giftet Uno Abraham (f. 1856, d. 1879 av lungsot i Australien), student, i senare giftet två barn, båda döda i späd ålder.

[Dödsfall i Helsingfors Dagblad 1879.]Woldemar Backman (1938) Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857.


Nästa kapitel: 4. Skepparborgare 1721—1799.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-01-06.)


Som du kanske märkt är webbplatsen rätt omfattande. Någonstans på denna sida finns länk nr 40 000.